Actueel

Wat zegt de Bijbel?

Actueel: Inhoudsopgave

 

 

(Deze artikelen zijn niet aktijd opgenomen in het alfabetische register) 

Als 181 kerkgebouwen gesloten in Vlaanderen

De beer is los! Vervolg

De beer is los!

Oekraïne - Een overzicht

De koning van het verre noorden

Jezus komt!

Als het nu toch eens waar zou zijn!

En zij bekeerden zich niet!

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

Al 181 kerkgebouwen in Vlaanderen aan eredienst onttrokken

Sinds 2011 hebben de bisschoppen in Vlaanderen al 181 kerkgebouwen aan de eredienst onttrokken. Dat meldt het weekblad Kerk & Leven in zijn editie van woensdag.

Bron: BELGA - 161122

Op basis van een analyse van alle kerkenbeleidsplannen blijkt dat de komende jaren bijna een op de vijf kerken (18,7 procent) in aanmerking komt voor een herbestemming en iets meer dan een op tien (11,3 procent) deels in aanmerking komt voor een nevenbestemming. Samen zouden dus bijna dertig procent van de kerken de komende jaren worden betrokken in een project van her- of nevenbestemming.

De Vlaamse regering heeft daarom onlangs een ontwerp van een decreet ingediend om deze her- en nevenbestemming van kerken beter te begeleiden. “Bedoeling is steden en gemeenten nog beter dan voorheen te ondersteunen bij het zoeken naar een toekomst voor parochiekerken”, verklaart Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur (Open VLD).

Naast ondersteuning maakt het decreet de kerkenbeleidsplannen ook verplicht voor alle gemeenten. Uit cijfers van 2021 blijkt dat 236 van de 300 Vlaamse gemeenten, 4 op de 5 dus, beschikken over zo’n plan. Toch was zo’n plan tot nu geen verplichting. Het is volgens de regering “een geschikt kader voor het voeren van een structureel debat over de toekomst van de parochiekerken op het grondgebied van de gemeente”.

“Vanaf 2025 moeten er immers nieuwe meerjarenbegrotingen worden opgesteld en daarin past een visie op de toekomst van de kerkgebouwen”, zegt Jonas Danckers, adviseur religieus erfgoed bij PARCUM, het museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur, aan Kerk & Leven.

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

‘De beer is los!’

(Vervolg)

Voorwoord

De brutale inval van Rusland in Oekraïne heeft veel in beweging gezet en grote angst onder de mensen gebracht. Al vrij gauw na de inval hoorden we geruchten in de media dat er mogelijk ‘een derde wereldoorlog’ aan zat te komen. Een enquête in Vlaanderen bracht aan het licht dat 62% van de bevolking daarvoor vreesde.  Slechts drie weken na de inval in Oekraïne, begonnen de mensen te hamsteren uit angst dat er binnenkort niet voldoende voedsel meer te koop zou zijn. De dreiging van Rusland om biologische wapens of op beperkte schaal kernwapens te gaan gebruiken bracht een golf van angst en afkeer teweeg. Een dreigend tekort aan tarwe bestemd voor gebieden als Egypte en Afrika zou een mogelijke hongersnood kunnen betekenen. Ook zou er een tekort aan zonnebloemolie ontstaan. De prijzen gingen omhoog voor energie en brandstof voor de auto en stegen al snel tot boven de twee euro. Wat begon als een conflict tussen twee landen, Rusland en Oekraïne, had gevolgen in meerdere landen. De wereldwijde verbondenheid tussen alle continenten en landen zou aan een onvermijdelijke deelname aan het conflict ten grondslag kunnen liggen. De gevolgen zijn wereldwijd en op meerdere terreinen van de maatschappij voelbaar; we denken maar aan de opgelegde sancties tegen Rusland. Angstvallig probeert Europa (de NAVO) en de rest van de wereld buiten het conflict te blijven, maar of dat op de lange duur mogelijk blijft is de vraag. De wreedheid van het geweld, het plat bombarderen van complete steden, de vernietiging van de infrastructuur van Oekraïne en het groot verlies aan mensenlevens, de enorme vluchtelingenstroom, maakt dat andere landen of organisaties zoals de VN moeilijk langer afzijdig kunnen blijven. Uit naam van de menselijkheid zal mogelijk moeten worden opgetreden! Zo hebben we in de achter ons liggende tijd kunnen constateren hoe snel de wereld kan veranderen! Hoe gaat het nu verder, heeft de Bijbel daar een antwoord op?

Kort overzicht van de komende gebeurtenissen

In het voorgaand artikel van ‘De beer is los’ hebben we stilgestaan bij de rol van Rusland (Gog) in de eindtijd. Over de rol van Iran/Syrië of de Assyriër hebben we het nog niet gehad en dat gaan we in dit artikel doen waarmee ik ook een antwoord probeer te geven op ontvangen vragen en opmerkingen van enkele oplettende lezers. Daarom is het goed, voordat we verder gaan, om in een beknopt overzicht alle aanstaande gebeurtenissen eerst nog eens op een rijtje te zetten. In 1948 is de staat Israël opgericht, maar nog in ongeloof (Ez.37:8) daardoor zullen ‘de tijden van de volken’ spoedig vervuld zijn (Luk.21:24). Het eerste dat staat te gebeuren is de Opname van de Gemeente (1Kor.15:21v.; 1Thes.4:15vv.), waarna de zeventigste en laatste jaarweek zal aanbreken (Dan.9:24-27). Vanwege de militaire dreiging uitgaande van Iran en/of Syrië (de Assyriër) en Rusland (Gog) zal Israël, beïnvloed door de Antichrist, een zevenjarig verdrag sluiten met het Hoofd van het hersteld Romeins rijk (de EU) om verdere confrontaties te voorkomen, maar dat verbond zal echter voortijdig, op de helft, verbroken worden (Dan.9:27). De koning van het zuiden (Egypte) (Dan.11:5vv.) zal, aan het begin van de Grote Verdrukking naar Israël optrekken (Dan.9:27; Mat.24:21). Die Grote Verdrukking, of de benauwdheid van Jakob dient tot tuchtiging van het volk Israël (Jer.30:7) en zal worden uitgevoerd door de koning van het noorden, de Assyriër (Jes.10:5) gesteund of in samenwerking met de koning uit het verre noorden Rusland (Gog) maar zal daaruit gered zal worden (vgl. Jer.30:7). Daarna zal door de komst van de Messias een einde worden gemaakt aan de vijanden van Israël die zijn opgetrokken naar Jeruzalem (Zach.14). Het overblijfsel van het volk Israël zal gered worden en het Vrederijk zal worden opgericht.

Wat voor zin heeft zo’n eindtijdscenario voor ons?

Tijdens het schrijven en het onderzoeken van de Bijbel over dit onderwerp kwam de vraag bij mij op: ‘wat voor nut hebben al die bijbelgegevens over de tijd die ná de Opname zullen plaatsvinden voor ons als we hier toch niet meer zijn?’ Zijn ze niet veel nuttiger voor hen die in die periode nog tot geloof komen? (Op.7:9-17). Want laten we eerlijk zijn, als de Heer Jezus zegt dat er ‘dan een grote Verdrukking zijn zal zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe en er ook geenszins meer zal komen’, dan is dat niet iets om blij van te worden, toch? Wat is het dan goed de beloften van de Heer Jezus te kennen die ons leren dat wij gelovigen ‘niet gesteld zijn tot toorn’ en dat we ‘Hem mogen verwachten, Jezus, die ons redt van de komende toorn’ (1Thes.1:9; 5:9). Hij, de Heer Jezus, zal ons bewaren voor het uur van de verzoeking dat over het hele aardrijk zal komen om te verzoeken hen die op de aarde wonen’ (Op.3:10).

Bijbels eindtijdscenario

Nu het Bijbelse eindtijdscenario steeds dichterbij komt, krijgen we ook steeds meer zicht op de komende gebeurtenissen. Hoewel de oorlog in Oekraïne niets met een Bijbels eindtijdscenario te maken heeft, kan het er wel toe leiden. Dat wil zeggen, de aandacht van de wereldpolitiek zal zich steeds meer richten op het Midden-Oosten en met name naar het land Israël.  En in dat scenario speelt Rusland, ‘de koning van het verre noorden’ een grote rol. De rol van een andere ‘eindtijdmacht’ is nog niet ter sprake gekomen en dat is Assur. Naast de ‘koning uit het verre noorden’ (Rusland) wordt ‘de koning van het noorden’ vermeld in de profetieën en dat is Assur (Dan.11:6,7,8,13,15,28,40). Het is niet met zekerheid te zeggen welke huidige macht achter Assur schuilgaat, maar veel uitleggers denken toch aan het huidige Iran en/of Syrië. De eerste vermelding van Assur vinden we in het boek Genesis waar hij als een van de zonen van Sem wordt genoemd (10:22; 1Kron.1:17). Assur of Assyrië lag ten noorden van Israël met als hoofdstad Nineve. Maar ook al eerder – vóór de zondeval - vinden we al een vermelding van Assur in het boek Genesis: ‘De naam van de derde rivier is Tigris; deze stroomt ten oosten van Assur’ (Gen.2:14). Assur is het volk dat vroeger tot tuchtiging van het zondige volk Israël werd gezonden, maar zal dat ook in de toekomst doen. ‘Wee Assur, die de roede van mijn toorn is en in welks hand mijn gramschap is als een stok’ (Jes.10:5). In 2 Koningen vinden we meerdere vermeldingen van de activiteiten van de koningen van Assyrië. Bijbels gezien staat Rusland in geen enkel opzicht in relatie met Israël. Maar er is wel een andere ‘koning van het Noorden’ (Dan.11:6,7,8,13,15,28,40), te onderscheiden van ‘de koning van het verre noorden’ (Ez.38:6,15; 39:2) die wel een geschiedenis heeft met Israël en dat is de Assyriër (Iran en/of Syrië), de oude vijand van Israël (Nahum 1:11). En deze ‘oude vijand’ is nog springlevend en zal in de eindtijd nog een belangrijke rol spelen zoals we zullen zien.

Het huidige Iran

Het zal wel niemand verrassen wanneer ik zeg dat Iran zijn bedreigingen ten opzichte van Israël zal waarmaken in de nabije toekomst, het heeft namelijk nooit onder stoelen of banken gestoken dat het Israël wil vernietigen. Daarom zorgde het nucleair programma van Iran voor veel onrust in de wereld. De regering van Iran stelde echter dat het eerste doel van het land het bouwen van kerncentrales is. Een ander genoemd doel is de productie van medische radio-isotopen, voor onder andere bestraling van kanker. In 2013 werd een akkoord bereikt volgens welk Iran zijn nucleaire activiteiten terugschroefde en controle toestond. Op 14 juli 2015 werd in Wenen het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ondertekend. De sancties werden als uitvloeisel daarvan verlicht. In 2018 gaf de regering van de Verenigde Staten aan het akkoord niet te willen verlengen opdat het mogelijk zou worden nieuwe sancties op te leggen. De landen van de Europese Unie waren het daar niet mee eens. Als reactie hierop besloot Iran meer uranium te gaan verrijken. Het land stelde dat het zich niet meer aan de internationale overeenkomst over de beperking van zijn nucleaire programma hoefde te houden als andere partijen dat ook niet doen. We wachten af wat de besprekingen die nu in Wenen gehouden worden over de toekomst van het Iraans nucleair programma, maar de vrees voor het ontwikkelen kernwapens door Iran is reëel aanwezig.

Verdragen

We weten uit het verleden en heden wat plechtig gesloten verdragen waard zijn: ze worden vaak met voeten getreden! Het zijn tenslotte ook maar papiertjes die je zo kunt verscheuren. Het verdrag betreffende de mensenrechten, diverse militaire verdragen, verdrag op het verbod of beperking van kernwapens, verbod op het in voorraad hebben van chemische wapens, enz. zijn goed bedoelde pogingen om een vreedzame wereld te creëren en om het kwaad te beheersen, maar in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne zien we wat ze waard zijn! In de eindtijd zal het in het land teruggekeerd overblijfsel van Israël een verbond sluiten met het hersteld Romeins rijk, onder druk van de omstandigheden in die tijd. Het verbond zal gesloten worden met het beest uit de zee; het hersteld Romeins rijk in samenwerking met de antichrist. Zo lezen we in het boek Daniël het volgende: ‘En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden’ (9:27) en er zal een ‘gruwel van de verwoesting’ worden opgericht (Mat.24:15v.). We lezen: ‘Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen’ (Jes.28:15). Maar die ‘veiligheid’ hield geen stand want wat zegt vers 18 ‘Dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk zal geen standhouden; wanneer de voortstormende gesel doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt worden’. Veiligheid is niet het mijden van gevaar of pogingen het te voorkomen, maar de nabijheid van God en dat zal het volk Israël moeten leren in de Grote Verdrukking. Met het aanvaarden van de Messias door Israël aan het einde van de Grote Verdrukking, als afsluiting van de laatste jaarweek van Daniël, zal de Zoon des mensen verschijnen (Mat.24:29v.; Zach.14).

De trits Rusland–Syrië–Iran

Eén van de gevolgen van de oorlog tegen Oekraïne is, dat Rusland, Syrië, Iran en ook China nader tot elkaar zijn gekomen, vanwege de keuze van het westen – Europa en de VS - om Rusland voor zijn optreden in Oekraïne te sanctioneren. De Russische invasie in Oekraïne, de stroeve onderhandelingen over een nieuw atoomverdrag met Iran en de beschuldigingen van genocide op de Oeigoeren in China zijn de voornaamste redenen voor de huidige spanningen. De Iraanse president Ebrahim Raisi probeert sinds zijn aantreden in juni 2021 de banden met Rusland en China aan te halen, om zo de positie van Iran te versterken. Raisi sprak met Poetin en de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken ging naar China voor een bezoek. De laatste jaren zagen we al een toenemende invloed van Rusland in het Midden-Oosten. Ze zijn bondgenoot van Syrië en hebben vriendschappelijke betrekkingen met Turkije en China. De toenemende betrokkenheid van Rusland in het Midden-Oosten is bekend. Rusland beschikt over een helikopterbasis in Kamishli. Rusland heeft een permanente marinebasis in Syrië bij de stad Tartus en een permanente militaire basis bij Hemeimeem in de westelijke provincie Latakia. De plannen voor een tweede basis wijzen op de intentie van het Kremlin om de Russische militaire rol in het land verder uit te breiden. Sinds 2015 steunt het Russische leger president Assad in de strijd tegen de opstandelingen. Syrië ging in januari 2017 al akkoord met de permanente militaire Russische aanwezigheid in het land. Toen werd een overeenkomst ondertekend waarin de Russen het recht krijgen om 49 jaar in Tartus actief te zijn en voor altijd op de luchtmachtbasis Hmeimim. Door de aanwezigheid in Syrië is Rusland genaderd tot aan de grenzen van Israël!

Samenwerking tussen de Iran en Gog

De rol die de ‘koning van het verre noorden’ (Rusland) in de nabije toekomst zal spelen is mogelijke een ondersteunende of uitvoerende macht in de plannen van de Assyriër, de koning van het noorden (Iran/Syrië). Dat Rusland al eerder op die manier een rol heeft gespeeld in het Midden-Oosten was tijdens de burgeroorlog in Syrië die in 2011 begon. Iran en Rusland zijn deelnemers sinds 2015 op verzoek van de Syrische regering. Terwijl de Koerden in Noord-Syrië hulp kregen van het Syrische leger van president Assad om het Turkse offensief af te slaan, profileerde Rusland zich meer en meer als bemiddelaar in het conflict. De Russische president Poetin steunt het Syrische regime, maar heeft ook de Turkse president uitgenodigd voor gesprekken in Rusland. Nu de Amerikanen volledig van het toneel zijn verdwenen in het Midden-Oosten, trekt Rusland het laken naar zich toe. Rusland lijkt nu helemaal heer en meester te zijn in Syrië. Het Russische leger redde – samen met Iran - het regime van Assad van de ondergang in 2015. De aanhoudende steun voor Assad lijkt nu meer en meer vruchten af te werpen. Rusland zal bemiddelen tussen Syrië en Turkije en zal misschien uiteindelijk meebepalen over een verdeling in invloedssferen. Het Westen kijkt machteloos toe vanaf de zijlijn. Hoever de vriendschap met Syrië gaat zien we ook in de huidige oorlog in Oekraïne. Syrische huurlingen vechten aan Russische zijde: geharde, nietsontziende soldaten. De Russische president Vladimir Poetin noemt ze 'vrijwilligers uit het Midden-Oosten', die willen helpen bij de 'speciale operatie' in Oekraïne. Maar in werkelijkheid gaat het om geharde strijders, die tegen betaling worden geronseld in Syrië. Voor Poetin zijn die huurlingen heel belangrijk. Volgens de Russische minister Sergej Sjojgoe (Defensie) hebben zich al 16.000 vrijwilligers uit het Midden-Oosten gemeld om mee te vechten met door Rusland gesteund milities in het oosten van Oekraïne. Daarop reageerde Poetin instemmend: ‘Als er mensen zijn die vrijwillig, zonder betaling, willen komen helpen (…) dan moeten we er alles aan doen om ze te helpen om de gevechtszones te bereiken.’ Iran steunt Syrië vanwege het feit dat de president en zijn familie tot de sjiitische alawieten behoren. De banden met Rusland gaan terug tot ver in de tijd van de Sovjet-Unie. Rusland steunt Syrië vaak binnen de Verenigde Naties.

Israël

De neutrale houding van Israël ten opzichte van Oekraïne maakt duidelijk dat zij balanceren op een koord dat elk moment dreigt te bezwijken. Er wordt gezegd dat ze goede politieke banden met Rusland én met Oekraïne hebben en proberen een bemiddelende rol te spelen in het huidig conflict. Met het Russische leger dat in Syrië opereert, heeft Israël zijn reactie op de oorlog zorgvuldig in evenwicht gebracht. De Joodse staat geniet een status quo met Moskou, waardoor de Israëlische luchtmacht het Syrische luchtruim kan gebruiken om Iraanse operaties aan te vallen. Israël heeft een verrassend centrale rol op zich genomen in de bemiddeling tussen Moskou en Kiev, aangezien Bennett sinds het begin van de invasie verschillende oproepen van beide leiders kreeg. Zelensky ging zelfs zo ver om te zeggen dat vredesbesprekingen tussen Oekraïne en Rusland in Jeruzalem moeten worden gehouden.

Tenslotte

Het is niet mogelijk in kort bestek allerlei onderwerpen in dit artikel volledig uit te werken, daarvoor zijn sommige te gecompliceerd en verwijs ik u naar de bestaande literatuur. Een uitzondering wil ik maken met betrekking tot ‘de koning van het noorden’ de Assyriër waarover ik binnenkort een apart artikel hoop te schrijven, omdat dat onderwerp weinig bekend is in de eschatologische literatuur.

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel

De beer is los!

Ezechiël 38-39

 

Woord vooraf

Na weken van diplomatie en onderhandelingen om de president van Rusland, Poetin van gedachten te doen veranderen en Oekraïne niet militair aan te vallen, gebeurde het toch! Op 22 februari 2022 brak ‘de beer los’ en kwamen zijn ‘vredestroepen’ op Oekraïens grondgebied. En op het moment dat ik dit artikel schrijf, 24 februari 2022, komt het nieuws binnen dat Rusland zich niet beperkt tot de zogenaamde ‘erkende republieken’ maar dat heel Oekraïne deel uitmaakt van zijn aanval. De president van Oekraïne is Volodymyr Zelensky is de zoon van joodse ouders. Wie een klein beetje op de hoogte is van de geschiedenis van de Joden in Rusland, denk aan de daar doorgevoerde progroms in de negentiende eeuw onder andere in Odessa, begrijpt uiteraard de oproep van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken die haar staatsburgers dringend aanmaant Oekraïne te verlaten. Volgens het ministerie gaat het zeker om 8000 Israëlische staatsburgers.

Het officiële embleem van de Russische Federatie is de tweekoppige adelaar, maar in de praktijk is het eerder de beer die als zinnebeeld van Rusland fungeert. Frederik II, de koning van Pruisen (1712-1786), werd ooit gewaarschuwd om de slapende Russische beer niet wakker te maken. Men bedoelde daarmee dat het Russische volk, net zoals de bruine beer niet gevaarlijk is zolang je het niet beledigd, want dan kan hij veranderen in een agressieve en krachtige tegenstander. Rusland heeft al sinds de 16de eeuw de beer als symbool. Die staat voor kracht en agressie. Die oude Sovjet-Unie is er niet meer, maar het nieuwe Rusland is sterker dan ooit! Ja, ‘de beer is los’ en wat de gevolgen daarvan zijn zullen we in de komende tijd wel ervaren. De verdere berichtgeving daarvan laat ik graag over aan de reguliere pers. Wat ik mij wel afvroeg is: ‘Wat zegt de Bijbel over Rusland?’ of vroeg ik mij af, en misschien u ook wel: ‘Zegt de Bijbel eigenlijk wel iets over Rusland?’

Overzicht van toekomstige gebeurtenissen

Voor wie niet zo op de hoogte is van het eindtijdscenario dat de Bijbel ons verstrekt, volgt hierna een beknopt en vereenvoudigd overzicht van de komende gebeurtenissen waarover de Bijbel spreekt en die voor dit artikel relevant zijn. In Openbaring 3:10 is er sprake van ‘Het uur van de verzoeking die over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen’. Deze periode komt volgens de meeste Bijbelonderzoekers overeen met de laatste van de zeventig jaarweken waarvan sprake is in Daniël 9. Daaraan voorafgaand is de zgn. Opname van de Gemeente (1Thes.4:13-18; Joh.14:1-3; 1Kor.15:51-52). Nadat de Gemeente is weggenomen zullen de volgende gebeurtenissen plaatsvinden: (1) Israël zal een verbond van zeven jaar sluiten met het hersteld Romeins rijk, waarvan volgens velen de EU een voorloper is; (2) De koning van het noorden (Rusland?) met zijn bondgenoten valt Israël binnen op de helft van deze jaarweek (Ez.38-39). (3) Het beest uit de aarde, het herstelt Romeins rijk verbreekt het eerder gesloten verbond op de helft van laatste jaarweek (Dan.9:27); (4) De Antichrist zal zich zetten in de tempel in Jeruzalem en zal een beeld oprichten en trachten de hele wereld aan zich te onderwerpen (Op.13:12-18). (5) In de tweede helft van de laatste (zeventigste) jaarweek vinden de resterende oordelen van God plaats. (6) Alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem om de stad te veroveren (Zach.14:1v.; Ez.38-39). (7) Door Goddelijk ingrijpen zullen ze daartoe niet in staat zijn (Zach.14:3). (8) Christus zal verschijnen en zal koning worden over de gehele aarde (Zach.14:3, 9), waarmee (9) het Vrederijk zal worden opgericht.

Rusland

Nee, deze oorlog tegen Oekraïne heeft niets te maken met een of ander Bijbelse eindtijd scenario, maar wat zien we dan wel en wat kunnen we daaruit concluderen? In de achter ons liggende jaren hebben we grote ontwikkelingen gezien op militair terrein van Rusland. Het leger is sterk gemoderniseerd en het aantal actieve militairen bedraagt 1,1 miljoen. Het staat daarmee op de vierde plaats in de wereld. De laatste jaren is Rusland sterk vertegenwoordigt in het Midden-Oosten. Ze zijn bondgenoot van Syrië en hebben vriendschappelijke betrekkingen met Turkije. Poetin en Erdogan kunnen het goed met elkaar vinden de laatste jaren en breiden hun activiteiten al uit naar de overkant van de Middellandse Zee, in Libië, met name. Enkele willekeurige krantenkoppen van de laatste paar jaar bevestigen de toenemende betrokkenheid van Rusland in het Midden-Oosten: ‘Rusland richt een helikopterbasis in bij een luchthaven in Kamishli, een plaats aan de Noord-Syrische grens. De nieuwe basis wordt beschermd door raketsystemen’ - ‘Rusland krijgt tweede permanente marinebasis in Syrië Daartoe wordt de elementaire basis bij de stad Tartous, die nu geleast wordt van Syrië, uitgebreid en versterkt’ – ‘Rusland heeft al een permanente basis bij Hemeimeem in de westelijke provincie Latakia. De plannen voor een tweede basis wijzen op de intentie van het Kremlin om de Russische militaire rol in het land verder uit te breiden. Sinds 2015 steunt het Russische leger president Assad in de strijd tegen de opstandelingen’ - ‘Vorige week werd bekend dat Rusland een hypermodern S-300 raketsysteem op de basis bij Tartous heeft geplaatst. De luchtdoelraketten zijn volgens Moskou bedoeld om de Russische marineschepen in de haven van Tartous te beschermen. De tweede marinebasis maakt het mogelijk om meer Russische schepen naar de Middellandse Zee te brengen, die in Tartous kunnen bijtanken en bevoorraad kunnen worden’ – ‘Rusland versterkt zijn vloot in de Middellandse Zee bij Syrië’ – ‘Rusland installeert militaire basis met raketsystemen in Noord-Syrië’, enzovoort. Door de aanwezigheid in Syrië is Rusland genaderd tot aan de grenzen van Israël! Dit doet mij denken aan Ezechiël 38:4 waar het woord des Heren zegt: ‘Zo zegt de Here Here: zie, ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger’. Gog zal de leiding nemen in het toekomstig conflict met Israël. Nu we de machtsontplooiing van het Russische leger hebben gezien bij de inval in Oekraïne ben ik ook geneigd om Rusland te zien als leider van een conglomeraat van volken die op den duur Israël zullen aanvallen. Israël is ‘het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid’ (Ez.38:8), en ook vers 12 ‘een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont’. Het daar beschreven volk kan niet anders zijn dan het volk Israël.

Rusland in de Bijbel?

Er is veel verschil van mening met betrekking tot de identificatie van de namen die we in het boek Genesis vinden. Er wordt daar gesproken over de zonen van Jafet die waren: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesek en Tiras’ (Gen.10:2). Deze namen worden ook gevonden in het boek Ezechiël: ‘Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem En zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! (28:2-3). Gog (een naam, geen volk) wordt elf keer vermeld in hoofdstuk 38 en 39:1 met als extra vermelding ‘uit het verre noorden’ (38:6,15; 39:2). Hoewel sommige Bijbelkenners hierbij denken aan Iran en/of Irak, zijn er toch ook die aan Rusland denken. Ook de namen Mesek en Tubal, die vaak gelezen worden als Moskou en Tobolsk, geven aanleiding tot die mening. Maar ook de uitdrukking ‘ver in het noorden’ en ‘uit het verre noorden’ die we vinden geeft de indruk dat het om Rusland gaat (Ez.38:6,15; 39:2). Verder worden er nog een aantal andere volken vermeld wier identificatie niet eenvoudig is (38:5-6). Men denkt dan dat Magog, Rusland is, de vroegere Sovjet-Unie, Perzië zou Iran zijn, Ethiopiërs, Put, dat is Libië of Somalië, Gomer, dat is Centraal-Turkije, Bet-Togarma, dat is Oost-Turkije, het vroegere land Frygië. Gog (een naam, geen volk) wordt elf keer vermeld in hoofdstuk 38 en 39:1 met als extra vermelding ‘uit het verre noorden’ (38:6,15; 39:2).

Overzicht

Ezechiël 36 – In dit hoofdstuk vinden we de beschrijving van het geestelijk herstel van Israël.

Ezechiël 37 – Na het geestelijk herstel van Israël is het de beurt aan het nationaal herstel.

Ezechiël 38-39 – In deze hoofdstukken lezen we over de inval van Gog, en veel andere volken in het land Israël vóór de aanvang het 1000-jarig Vrederijk. We vinden hier de laatste vijand van Israël, die vernietigd wordt vóórdat de uiteindelijke zegen komt. Het is een grote noordoostelijke confederatie van volken, die het laatste instrument in de hand van Satan zijn, door wie hij de vernietiging zoekt van het uitverkoren volk Israël, als het in het land hersteld is, onder de bescherming van de Messias.

Ezechiël 40-48 – Tenslotte en afsluitend, in dit hoofdstuk de bouw van de tempel en de regering van Christus.

In Ezechiël 38 wordt gesproken van een volk dat terug is en in het land in gerustheid woont (38:8,11,14). Het is een ‘natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont’ (38:12). Dit kan niet anders dan Gods volk, Israël zijn (38:14). Te midden van de omliggende volken (Ez.5:5) is Israël een toonbeeld van welvaart en voorspoed; ‘een natie dat have en goed heeft verworven’ (38:12-13;). Vooral de laatste jaren zijn er enorme gasvoorraden voor de kust van Israël gevonden, die de welvaart van het land nog meer zullen vergroten. Enkele krantenkoppen: ‘Israël heeft in de afgelopen jaren voor de kust van Haifa belangrijke gasvondsten gedaan. De voorraden zijn groot genoeg om het land de komende tientallen jaren van aardgas te voorzien. Het is frappant: Israël wordt steeds rijker, de omliggende landen steeds armer ten gevolge van oorlogen en onlusten. Hoe nu verder, want dat het tot een escalatie moet komen is iedereen wel duidelijk. Wat er de komende jaren staat te gebeuren is kort omschreven door de profeet Micha: ‘Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd, die zeggen: Zij worde ontwijd, en mogen onze ogen zich aan Sion verlustigen! Maar zij kennen de gedachten des Heren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat Hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer. Sta op en dors, gij dochter Sions; want Ik zal uw hoorn van ijzer maken en uw hoeven van koper, en gij zult vele volkeren verbrijzelen en gij zult hun onrechtmatig gewin door de ban aan de Here wijden, en hun vermogen aan de Here der ganse aarde’ (Mi.4:11-13). Dit is in het kort een schets van de gebeurtenissen die we vinden in Ezechiël 38 en 39. Vooral de zinsnede: ‘Maar zij kennen de gedachten des Heren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat Hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer’ is intrigerend. Wie had tot voor enige jaren geleden, kunnen vermoeden dat ‘Gog uit het verre noorden’ (38:14-15) van grote invloed zou kunnen zijn en worden in het Midden-Oosten? Maar Ezechiël schrijft dat God achter dit alles zit: ‘Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; ook Perzen, Ethiopiërs en Puteeërs, allen met schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden – vele volken met u’ (38:4-6). Maar dat God achter de schermen de leidende rol in deze gebeurtenissen heeft weten de wereldmachten niet, want zij kennen de gedachten des Heren niet en verstaan zijn raadslag niet!Naast Israël en Rusland is er echter nog een macht die grote invloed heeft en zal uitoefenen in het Midden-Oosten, en dat is Europa, of beter gezegd het herstelt Romeins rijk, het beest dat uit de aarde opkomt (Op.13:1). Europa is niet alleen een grote economische macht maar ook een macht met grote politieke invloed, die zal dan ook in de nabije toekomst een 7-jarig verbond met Israël sluiten (Dan.9:27).

De inval door Gog en de Dag des Heren (Jer.38:14-23)

Met de inval van Gog in Israël, het verbreken van het gesloten verbond met Europa en Israël, en de intrede van de Antichrist begint de eigenlijke dag des Heren, de Grote Verdrukking of de benauwdheid van Jakob (Jer.30:7). Het zal dus een chaotische wereld zijn op dat moment. Zo komt er een moment dat Rusland en die met hem verbonden zijn, Israël zal binnenvallen in het midden van de laatste jaarweek, maar die aanval zal vastlopen vanwege grote tegenstand. (1) Er zal een grote aardbeving komen (38:19-20), er zal (2) een grote verwarring zijn (vs.21) die oorzaak zal zijn dat de legers elkaar zullen bevechten. Er zal een grote plaag, pest komen waardoor velen omkomen, en tenslotte (4) breken de natuurmachten los, stromende regen, hagelstenen, vuur en zwavel (vs.22). De Here zal het voor zijn volk opnemen en ‘het huis Israëls zal weten, dat Ik de Here hun God ben, van die dag af en voortaan’ (39:22). We moeten de beschrijving van deze strijd niet verwarren met de strijd die is beschreven in Openbaring 20:7-10 en ná het duizendjarig vrederijk zal plaatsvinden (Op.20:7).

De antichrist

Het tweede beest waarvan gesproken wordt in Openabring 13 is de antichrist (vs.11) die zich in de tweede helft van de laatste jaarweek, de Grote Verdrukking zal openbaren. Het mag duidelijk zijn dat de Satan, die vanaf het begin van de Bijbel prominent aanwezig is om Gods plannen met betrekking tot deze schepping, te dwarsbomen, weet dat hij nog weinig tijd heeft (Op.12:12), en hij zal dan ook alles wat in zijn vermogen ligt gebruiken om de komst van het aanstaande rijk van Christus te verhinderen. Satan is de macht die het beest uit de zee, het hoofd van het hersteld Romeins rijk, zal beïnvloeden en aansturen om met Israël een zevenjarig verbond te sluiten. Een verbond dat op de helft verbroken zal worden (Dan.9:27). De Antichrist, het beest uit de aarde, zal dan het hoogtepunt van zijn vermeende macht bereiken, de tempel innemen en een ‘gruwel van verwoesting’ waarvan sprake is in het boek Daniël oprichten (Dan.9:27; 11:31; 12:11; Mat.24:15), en zal zichzelf in de tempel vertonen en vertonen dat hij God is (2Thes.2:4). De dan nog levende Joden die deze gebeurtenissen zullen meemaken, worden aangeraden Jeruzalem te verlaten om hun leven te redden (Mat.24:16-20; Op.12:6, 13-17). Ze zullen over de Jordaan een veilig heenkomen zoeken, sommigen denken dan aan Petra in Jordanië, om daar te verblijven tot aan de komst van Christus.

Zo zien we een soort van antigoddelijke drie-eenheid: de Satan, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. De Antichrist, het beest uit de aarde, zal het gezag van het eerste beest uitoefenen in diens tegenwoordigheid, en maken dat zij die op de aarde wonen het beest aanbidden. Hij laat een beeld maken dat iedereen, op straffe van de dood, zou moeten aanbidden. Het maakt dat men aan allen een merkteken geeft op hun rechterhand of voorhoofd zodat niemand kan kopen of verkopen zonder dat teken. (Op.13:11-18; 14:11). Leek zoiets voor enige decennia geleden nog onmogelijk, vandaag de dag is dat niets bijzonders meer. De technische mogelijkheden zijn volop aanwezig, alleen is het nog wachten op de toepassing, en die gaat komen en misschien wel eerder dan we denken.

De komst van Christus en de oprichting van het Vrederijk

We keren nog even terug naar de inval van Gog in het land Israël, want dat is aan het begin van de Grote Verdrukking in de tweede helft van de laatste jaarweek. Daarna volgt Harmageddon (Op.16:14-16), die zal plaatsvinden aan het einde van de Grote Verdrukking vlak voor de komst van Christus. Dan zullen alle volken van de aarde zich verzamelen om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken (Zach.14:1-2; Op.16:12-16). De rivier de Eufraat zal opdrogen om de doorgang van de volken van het oosten mogelijk te maken. Drie slagvelden worden genoemd: (1) de vlakten van Armageddon, ook bekend als het dal van Jizreël of Esdralon, (2) het dal van Josafat (Joël 3:2,12) beter bekend als het Kidrondal, gelegen tussen de Olijfberg en Jeruzalem en (3) in Bosra in de buurt van Petra in Jordanië (Jes.63:1). Het doel is om Jeruzalem in te nemen en het Joodse volk te vernietigen. De beschrijving van die gebeurtenis vinden we beschreven in Zacharia 12-14. Twee derden van het volk zal uitgeroeid worden, huizen geplunderd en vrouwen geschonden. Een derde zal echter op wonderlijke wijze worden gespaard (Zach.14:2b; Micha 4:11-14). Maar dan, op het laatste moment, zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg, zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; ja, het zal één dag zijn – die is bij de Here bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen’ (Zach.14:3-7). Ja, dan ‘zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid’ (Mat.24:30)

Tenslotte

Op dit moment is het onmogelijk te weten hoe de oorlog in Oekraïne verder zal verlopen en wat het voor verdere consequenties voor Europa en de rest van de wereld zal hebben. Ik denk dat we wel mogen dat de komst van de Heer Jezus zeer nabij is! Steeds duidelijker zien we dat de wereld klaar is voor Gods oordeel. De schepping zucht en is in barensnood, de volken woelen en de koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn Gezalfde. Voor ons, gelovigen geldt: ‘Zie, de bruidegom komt. Gaat uit Hem tegemoet’.

____________________________________________________________

 

Oekraïne

Een overzicht

 

Oekraïne is een land in Oost-Europa met ruim 41 miljoen inwoners (anno 2021), De Krim niet meegeteld. De staat is seculier. Van de bevolking is ruim 80% in naamchristen (anno 2009). De hoofdstad van het land is Kiev (3 miljoen inwoners). Het land was vroeger een deel van de Sovjet-Unie, die vijftien republieken omvatte; het was de op één (Rusland) na machtigste republiek van de unie.

Omvang. Oekraïne is qua landoppervlakte na Rusland het grootste land van Europa; het is het grootste land dat in zijn geheel in Europa ligt. Het is ruim 14x zo groot als Nederland en bijna 20x zo groot als België.

Buurlanden. Oekraïne grenst in het noordoosten en oosten aan Rusland, in het noordwesten aan Wit-Rusland (Belarus), in het westen aan Polen, Slowakije en Hongarije en in het zuidwesten aan Roemenië en Moldavië.

Bevolking. Een op de zes bewoners is een etnische Rus. Dit komt door de opzettelijke Russificatie van het gebied, waarmee in de 18e eeuw was begonnen. Een op de drie bewoners spreekt Russisch als moedertaal. 70% van de Oekraïners verwerpt de gedachte dat de bevolking van Oekraïne en Rusland één volk zijn (feb.2022) en 72% procent vindt dat Rusland een vijandige staat is.

Talen. De meest gesproken talen zijn Oekraïens en Russisch. Ze lijken op elkaar, zoals Nederlands op Duits lijkt.

Donbas. Het oosten van Oekraïne, met name Donbas, is meer gericht op Rusland; het westen meer op Europa. Donbas omvat twee provincies: Loehansk en Donetsk. Daarin zijn in 2014 twee zelfuitgeroepen volksrepublieken ontstaan, die geregeerd worden door Russisch-georiënteerde separatisten. Ze zijn delen van de genoemde provincies.

Religie. Oekraïne is een seculiere staat, waarin de kerk gescheiden is van de staat en van de school. De grondwet van Oekraïne garandeert gewetensvrijheid en vrijheid van godsdienst. Tweede in aantal volgelingen is de Oost- Oekraïense Grieks-katholieke kerk, die in de praktijk vergelijkbaar is met de liturgische en spirituele tradities van de orthodoxie, maar in gemeenschap staat met de Heilige Stoel van de rooms-katholieke kerk en de paus erkent als hoofd.

Christenen. Oekraïne is overwegend christelijk.

Orthodoxen. 76,5% van de bevolking behoort tot de Oosters-orthodoxe kerken. Zij zijn echter (anno 2009) verdeeld over: de Orthodoxe Kerk van Oekraïne oftewel het patriarchaat van Kiev (50,4% van de totale bevolking); de Oekraïens-Orthodoxe Kerk oftewel het Patriarchaat van Moskou (26,1% van de totale bevolking), een zelfstandige kerk onder de patriarch van Moskou.

Katholieken. Acht procent (ongeveer 3,5 a 3,7 miljoen zielen in 2007) van de bevolking behoort tot de Oekraïens-Katholieke Kerk. Buiten Oekraïne heeft deze kerk ongeveer een klein miljoen leden, voornamelijk in Noord- en Zuid-Amerika en in West-Europa. Zij erkent de leer en het gezag van de paus en volgt de Byzantijnse ritus.

Protestanten. Protestantse christenen vormen ook ongeveer 2,19% van de bevolking. Hun aantal is aanzienlijk toegenomen sinds het begin van de Oekraïense onafhankelijkheid. De Oekraïense Unie van Evangelische Baptistenkerken is de grootste groep van meer dan 150.000 leden. De tweede grootste is de Oekraïense Unie van Kerken van Evangelische Christenen - Pinkstermensen, met 110.000 leden. Andere groepen zijn onder meer charismaten, calvinisten, Jehovah's Getuigen, lutheranen, methodisten en Zevende-dags Adventisten.

Moslims. De islam maakt al eeuwen deel uit van het religieuze leven in Oekraïne. Anno 2022 wonen er ongeveer 1.000.000 tot 2.000.000 moslims in Oekraïne, en ongeveer 250.000 van hen op de Krim[3]. In 2007 waren er ongeveer 500.000 moslims in Oekraïne (1,1 % van de totale bevolking). De meeste moslims zijn Krim-Tataren, die in 1944 door dictator Stalin naar Centraal-Azië gedeporteerd werden. Sinds eind jaren tachtig keerden zij terug uit ballingschap naar de Krim, waar ze regelmatig botsen met Oekraïense en Russische christenen.

Joden. De Joodse bevolking krimpt. Anno 2021 is 0,2% van de bevolking joods. In 2013 waren er nog ca. 180.000 Joden waarvan op De Krim ca. 17.000[4]. In 2009 waren er ongeveer 300.000 Joden (0,6% van de bevolking). Ze zijn cultureel en religieus zeer actief. In het land vonden ooit veel progroms plaats. En de nationaalsocialisten hebben er tijdens de Tweede Wereldoorlog 1,5 miljoen Joden vermoord.

Buitenlandse betrekkingen

Uitvoer. Oekraïne is een doorvoerland voor gas uit Rusland. Europa is voor een belangrijk deel afhankelijk van Russisch gas. — Veel Europese landen alsook Israël voeren een groot deel van hun graan in uit Oekraïne.

Rusland. Dit land wil niet dat Oekraïne ooit lid wordt van de NAVO of van de Europese Unie. Oekraïne wil dat wel. Dit leidt tot een conflict: toenadering tot Rusland of tot Europa, daar draait het conflict om.

Europese Unie. 67% procent van de Oekraïners wil (feb. 2022) dat het land lid wordt van de EU.

NAVO. 59% procent van de Oekraïners wil (feb. 2022) dat het land lid wordt van de NAVO.

Rusland. Er waren eerst nauwe banden met de Russen, op het gebied van geschiedenis, cultuur, taal en godsdienst. Maar sinds de annexatie van de Krim in 2014 zijn de Oekraïners vervreemd geraakt van de Russen. De bevolking is anti-Russisch geworden. Rusland voelt zich één met Oekraïne en wil het land behouden voor zijn eigen invloedssfeer. Oekraïne is de bakermat van de Slavische cultuur. Historisch behoorden beide landen deels tot het Kievse Rijk. Oekraïne was heel lang onderdeel van het Russische tsarenrijk en na 1917 tot 1991 een Sovjetrepubliek. In de voormalige Sovjet-Unie waren zij de grootste landen. Rusland wil voorkomen dat Oekraïne lid wordt van de NATO en van de EU. Het blijft het conflict met de separatisten in Donbas voeden. De oorlogssituatie in het oosten van het land verhindert lidmaatschap van de NAVO. Behalve voor de NAVO is het conservatieve Rusland ook beducht voor de culturele invloed van het decadente Westen met zijn linkse liberalisme (o.a. lhbti-beweging, wokisme), en haat het nazi-gedachtengoed dat bij een deel van de nationalisten in Oekraïne gevonden wordt.

Geschiedenis

980. Vladimir van Kief (Vladimir de Grote) verwerft de onbetwiste macht. Hij regeert tot zijn dood in 1015.

988. Vorst Vladimir de Grote neemt het christendom aan en laat zich dopen.

1015. Dood van Vladimir de Grote.

1054. Van dit jaar tot 1224 woedden er 83 onderlinge oorlogen tussen de verschillende vorsten.

1100. Het Kievse Rijk is inmiddels in twaalf deelvorstendommen uiteengevallen.

1596. Bij de Unie van Brest-Litovsk ontstaat de Oekraïens-Katholieke Kerk als een met Rome geünieerde kerk.

18e eeuw. Tsarina Catharina II van Rusland, die regeerde 1762-1796, begint de Russificatie van Oekraïne. Russen werden erheen gebracht en tegen 1800 wordt de Oekraïense taal gebannen van de scholen.

1917. Na de Oktoberrevolutie deelt Lenin het rijk op in Sovjetrepublieken. Oekraïne, dat heel lang onderdeel van het Russische tsarenrijk is geweest, wordt een van de republieken.

1922. Stalin wordt secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Onder zijn regering - hij regeerde tot zijn dood in 1953 - wordt Oekraïne verder bevolkt met Russen.

Jaren '40. Etnische tartaren worden verplaatst en vervangen door Russen.

1946. De Oekraïens-Katholieke Kerk dient op last van de Sovjetautoriteiten over te gaan tot de Russisch-Orthodoxe Kerk. Er volgt een jarenlange vervolging: haar kerken worden gesloten en haar priesters veroordeeld tot ballingschap of een clandestien bestaan.

1954. Rusland geeft De Krim aan Oekraïne om de band met het land te verstevigen.

1988. Vanaf dit jaar kunnen de katholieken uit de clandestiniteit treden.

1991. De Sovjet-Unie valt uiteen. — Op 30 maart kan de Oekraïens-Katholieke aartsbisschop Myroslav Ivan Ljoebatsjivsky terugkeren naar Oekraïne en de Sint-Joriskathedraal te Lviv weer in bezit nemen. — Op 24 augustus wordt Oekraïne onafhankelijk verklaard. De staat erft 176 intercontinentale ballistische raketten, 1249 kernkoppen, 44 strategische bommenwerpers, 700 kruisraketten met kernkoppen en 2000 tactische atoomwapens. Schiereiland De Krim krijgt bijzondere autonomie. Russische militaire bases kunnen er blijven. Rusland beloofde dat De Krim autonoom zou blijven.

1992. Herstel van de kerkelijke hiërarchie van de Oekraïens-Katholieke Kerk. Het katholieke geloof kan weer beleden worden.

1994. Op 5 december komt het Boedapest Memorandum inzake Veiligheidsgaranties[8] tot stand. Ondertekenaars zijn Wit-Rusland, Oekraïne, Rusland, VS en Verenigd Koninkrijk. De nucleaire 'erfenis' (zie 1991) wordt overgegeven aan Rusland. In ruil hiervoor gaf Rusland aan Oekraïne de zekerheid van veiligheid en de belofte om de soevereiniteit van het land te respecteren.

2003. Eerste diplomatieke crisis tussen Oekraïne en Rusland over de bouw van een dam in de richting van het Oekraïense eiland Toezla. Rusland zou de landgrens verleggen. Het conflict wordt bijgelegd.

2008. De Amerikaanse president Bush steunt Oekraïne en Georgië, dat zij lid kunnen worden van de NAVO. Rusland is furieus, en Duitsland en Frankrijk verzetten zich tegen het lidmaatschap van Oekraïne.

2013. Begin van een golf demonstraties en onrust die de naam 'Euromaidan' zal krijgen (2013-204). 'Maidan' komt van 'Maidan Nezalezhnosti', het 'Onafhankelijkheidsplein' in Kiev, waar publieke protesten plaatsvinden. Rusland zet Oekraïne onder druk, het wil niet dat Oekraïne een associatieverdrag met de EU ondertekent.

2014. De pro-Russische President Janoekovitsj weigert een associatieverdrag met de EU te tekenen, dat tot meer integratie met de EU zou leiden, en ontvangt 15 miljard dollar aan steun van Rusland. De weigering van Jankoekovitsj en het idee van aan Rusland te zijn verkocht verwekken publieke protesten: de demonstranten willen dat de koers van het land weer wordt verlegd naar het Westen: de Europese Unie en de NAVO. Het protest is ook een uiting van misnoegen over corruptie, zelfverrijking en vriendjespolitiek. De president probeert vergeefs de opstand met geweld te onderdrukken. Het Westen steunt de demonstranten, maar Rusland steunt de president. In februari wordt de regering van Janoekovitsj omvergeworpen. De president en anderen nemen de wijk naar Rusland. Velen

in het Russisch sprekende oosten van Oekraïne wilden dat Janoekovitsj bleef. — Rusland begint met de annexatie van De Krim. Na een referendum op 16 maart op De Krim wordt het overwegende Russischsprekende schiereiland bij Rusland ingelijfd. De annexatie gebeurt vooral om het strategische belang van de Russische Zwarte Zee-vloot, die er in Sebastopol ligt afgemeerd. — Oekraïne kiest Petro Porosjenko als de nieuwe president. Op 7 juni treedt hij in functie. De nieuwe regering is pro-Europees. In Oost-Oekraïne komen pro-Russische separatisten, die niets moeten hebben van de pro-westerse revolutie in de rest van Oekraïne, in opstand tegen het Oekraïense bewind en roepen een eigen republiek uit. Er breekt een burgeroorlog uit. De separatisten worden gesteund door Rusland. Op 17 juli wordt tijdens de burgeroorlog in het Oost-Oekraïne bij vergissing een Maleisisch passagiersvliegtuig met 298 mensen aan boord - onder wie 193 Nederlanders - neergeschoten door de opstandelingen. Het Oekraïense leger start een operatie om de opstandelingen te verslaan, maar Russische militairen komen hun te hulp.

2015. Gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en het Westen mondden uit in de Minsk-akkoorden. Men kwam overeen: een wapenstilstand, militaire terugtrekking, verkiezingen in de rebelse gebieden. De akkoorden zullen echter niet uitgevoerd worden, de schermutselingen houden niet op.

2017. Associatieverdrag met de EU.

2018. De oorlog in Oost-Oekraïne is nog niet voorbij. Af en toe laait de strijd op. Het aantal dodelijke slachtoffers blijft beperkt. De Oekraïense regering ziet ervan af om de separatisten en hun Russische beschermheren te verdrijven, omdat dat ze anders rechtstreeks in oorlog met Rusland komen. En de separatisten willen ook niet meer gebied van de Oekraïners veroveren.

2019. Voor de presidentsverkiezingen beloven de voornaamste kandidaten de terugkeer van de Krim, een einde aan de oorlog in Oost-Oekraïne en economische vooruitgang. De komiek en Jood Volodymyr Zelensky wordt verkozen tot president (73% van de kiezers). De premier is eveneens een Jood. Hij is een criticus van Rusland. — De oorlog met de separatisten in het oosten suddert sinds 2014 nog altijd door en laait af en toe op. De strijd heeft tot nog toe 13.000 mensenlevens gekost.

2021. In december eist Rusland van de VS, het belangrijkste land van de NAVO, de toezegging dat Oekraïne nimmer lid van de NAVO zal worden en geen militaire hulp van de NAVO zal krijgen. De NAVO weigert een dergelijke toezegging te doen.

2022. Russische troepen verzamelen zich aan de Oekraïense grens. Gevreesd wordt voor een invasie. Op 21 februari erkent Rusland de zelfverklaarde republieken Loehansk en Donetsk als onafhankelijke republieken. Rusland zendt er, naar zeggen op verzoek van deze republieken, troepen heen "om er de vrede te handhaven". Kort daarna valt Rusland heel Oekraïne aan, om het land "te demilitariseren en te denazificeren".

Toekomst. In de oorlog van Ezechiël 38? Zal Oekraïne deel zal uitmaken van de coalitie van Gog die het land van Israël zal binnenvallen (Ez. 38)? Er is geen Bijbelse grond voor een bevestigend antwoord. Als echter Gog = Rusland en Rusland Oekraïne verovert en onderwerpt, dan is het denkbaar dat Oekraïense soldaten gevonden zullen worden in de multinationale coalitie van Gog.

Bron: Christipedia

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

‘Jezus komt!'

 

‘Waarom ik denk, dat het nú meer dan voorheen, de tijd is dat Jezus’ komst nabij is.

 

Voorwoord

Nee, ik behoor niet tot die christenen die aan allerlei speculaties doen om de komst van de Heer Jezus te berekenen. Men gaat zich te buiten aan allerlei berekeningen om de juiste datum van Zijn komst te bepalen, dit tegen het uitdrukkelijke verbod van de Heer in (Hand.1:7). Of men neemt hun toevlucht tot interpretaties van allerlei constellaties van planeten, of een rode maan, zoals dat in de achter ons liggende jaren gebeurd is om Jezus’ komst te berekenen. Tot dusver hebben ze het allemaal mis gehad en daarna hoor je niets meer van deze ‘profeten’, of men bepaalt net zo gemakkelijk een nieuwe datum! (vgl. Deut.18:21-22). Eén van de grote fouten die men maakt, als het gaat om de komst van Christus te berekenen is, dat er twee komsten zijn! De ene voor de Gemeente, we noemen dit wel de Opname, die niet gepaard gaat met bepaalde tekenen of voorzeggingen, en de ander voor Israël, die wél aangekondigd wordt door allerlei tekenen. U kunt daarover op mijn website in de rubriek Eschatologie voldoende artikelen vinden die dat verschil duidelijk maken. Maar, hoe dan ook, de Heer komt op tijd, Zijn tijd, daar mag u zeker van zijn.

Waarom ik dan toch denk, dat het nú meer dan voorheen, de tijd is dat Jezus’ komst nabij is? Wel ik geloof dat er een aantal unieke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden de laatste decennia, zeg, ná de Tweede Wereldoorlog. Uniek, omdat deze in de recente geschiedenis van de mensheid nog niet eerder hebben plaatsgevonden, en die allemaal min of meer te maken hebben met de komst van Christus en zijn koninkrijk! Ik vermeld en bespreek zes van deze gebeurtenissen:

Babylon, de grote hoer

Veel Bijbeluitleggers zijn van mening dat de beschrijving van de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3 de profetische geschiedenis is van de christelijke kerk. Het begint met de gemeente te Efeze die haar eerste liefde heeft verlaten (2:4) en eindigt met de gemeente te Laodicea waar de Heer Jezus buiten de deur staat (3:20). De opname van de Gemeente maakt een einde aan die geschiedenis van de kerk op aarde en wordt vanaf hoofdstuk 4 gezien in de hemel. Daarmee eindigt het christendom echter niet, want Laodicea zal overgaan in het grote Babylon van de eindtijd. In Openbaring 17 zien we dat daar nog een geestelijke macht is die heerschappij voert over de koningen van de aarde.

Is het mogelijk dat de Wereldraad van Kerken (Engels: World Council Of Churches), opgericht in 1948, een voorloper is van dit grote Babylon? Het hoofddoel van de oecumenische beweging is immers om kerken van alle denominaties en sekten en uiteindelijk alle religieuze organisaties samen te brengen in één Oecumenische Wereldkerk. Het streven naar deze (valse) eenheid is ten onrechte gebaseerd op Johannes 17:21. De oprichting in 1948 van de Wereldraad van Kerken kunnen we uniek in de geschiedenis van de Christenheid noemen en staat mijns inziens in verband met de eindtijd en de wederkomst van Christus. Nooit eerder is er na de Reformatie zo’n streven naar eenheid en organisatie geweest. Wie zich daarin meer wil gaan verdiepen kan daarvoor terecht op diverse websites. Ook nooit eerder is er zo’n groot verval in het onderwijs van de Bijbel gezien als in onze dagen.

Ontstaan van Europa

Na de Tweede Wereldoorlog beperkte zich het streven naar eenheid niet alleen tot de Christenheid. We zouden eerder kunnen stellen dat het streven van de Wereldraad van Kerken gebeurde naar het voorbeeld van de Verenigde Naties. Deze organisatie, opgericht in 1945, streefde naar het samenbrengen van alle volken op deze aarde. Daarnaast was er in Europa ook een streven naar eenheid ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Veel eerder waren daartoe al pogingen ondernomen, o.a. door Karel de Grote, Napoleon en Hitler, maar allen faalden. De pogingen van na de Tweede Wereldoorlog verschilden niet in hun doelstelling, namelijk alle landen van Europa verenigen, maar wel in hun manier. Heersers als Karel de Grote, Napoleon en Hitler gebruikten militaire macht om dat doel te bereiken, na WO II ging men met overleg tewerk. Het Verdrag van Rome werd getekend in 1953 in de zaal van de Capitolijnse Musea in Rome en was een verdrag waardoor de Europese Economische Gemeenschap gevestigd werd. Maar wat heeft dat met de eindtijd te maken, vraagt u zich misschien af? Daartoe moeten we teruggrijpen op het boek Daniël en in het bijzonder zijn beschrijving van het zgn. statenbeeld in hoofdstuk 2. Kort samengevat zien we daar dat, nadat Israël terzijde is gesteld, er vier wereldmachten opkomen waaraan God gezag verleent. Dit zijn respectievelijk het Babylonische, het Medisch-Perzische, het Griekse en het Romeinse rijk. Dat laatste rijk zal dan tenietgedaan worden door de komst van Christus, die Zijn Rijk zal stichten. Dat betekent dan ook dat er voor de komst van Christus weer een ‘Romeins rijk’ aanwezig moet zijn. Vele uitleggers zien dan ook in de huidige Europese Unie de herleving van dat Romeinse rijk. Treffend is de profetie van Daniël: ‘Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem’ (Dan.2:43). Is dat niet wat wij vandaag zien, een wankele eenheid? De ‘brexit’, het verlaten van de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijk, is daarvan al een bewijs. Maar er circuleren geruchten dat ook andere landen de EU willen verlaten in de toekomst.

Ontstaan van de staat Israël

Iemand schijnt eens gezegd te hebben dat er zonder de holocaust geen staat Israël zou zijn geweest. Ik denk dat er zonder de holocaust ook wel een staat Israël zou zijn geweest, omdat Gods Woord ons dat voorzegt. ‘Zo zegt de Here Here: zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls’ (Ez.37:12). Misschien is de stichting van de staat Israël door de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog versneld, dat zou kunnen. Hoe dan ook, in 1948 was het zover en riep David Ben-Goerion op 14 mei in Tel-Aviv de staat Israël uit.

In het jaar 70 n.Chr. werd Jeruzalem door de Romeinse bevelhebber Titus verwoest en werden de Joden in ballingschap weggevoerd. Maar er is een heilig ‘totdat’ waarvan het Oude en het Nieuwe Testament getuigen, namelijk dat er voor Israël herstel is. ‘Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan, en zó zal heel Israël behouden worden, zoals geschreven staat: ‘Uit Sion zal de Redder komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden’ (Rom.11:25-26). In de 19e eeuw ontstond er onder seculiere Joden van Oost-Europa een ideologie, zionisme genaamd, die streefde naar het stichten van een nationale Joodse staat. Het zionisme was o.a. een antwoord op de voortdurende antisemitische vervolgingen waaraan Joden in Europa blootstonden. Theodor Herzl publiceerde in 1896 het boek Der Judenstaat (= De Jodenstaat), waarin hij de aanzet gaf tot het georganiseerd zionisme. Sinds de oprichting van de zionistische beweging verhuisde een steeds groter deel van de Joodse wereldbevolking naar Israël. In 2000 woonde ongeveer 40% van alle Joden in Israël. Het huidige volk Israël verkeert nog in een staat van ongeloof, maar daarin zal verandering komen en wie weet hoe snel? ‘Zo spreekt de Here Here tot deze beenderen: Zie, Ik ben geest in u, en gij zult herleven’ en  ‘Ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok er een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen’ (Ez.37:5, 8).

Het jaar 1967

De Zesdaagse Oorlog was een oorlog die tussen 5 en 10 juni 1967 werd uitgevochten tussen Israël en zijn Arabische buurlanden Egypte, Jordanië en Syrië. De term ‘Zesdaagse Oorlog’ is kort na de gebeurtenissen verzonnen door Moshe Dayan in een bewuste toespeling op de zes dagen der schepping in het Bijbelboek Genesis. Door het innemen van de Gazastrook, het schiereiland Sinaï, de Westelijke Jordaanoever (inclusief oostelijk Jeruzalem) en de Hoogten van Golan, verviervoudigde het door Israël gecontroleerde gebied tot 88.000 vierkante kilometer. Na felle gevechten werd heel Jeruzalem door het Israëlische leger veroverd en Allon en Begin stelden voor om de Oude Stad, het historische centrum, van Jeruzalem in te nemen. De bevelhebber van het Centrale Commando Uzi Narkiss, Moshe Dayan en Yitzak Rabin gingen op 7 juni 1967 om 13:00 uur de Oude Stad binnen via de Leeuwenpoort. Ze zullen toen wel niet beseft hebben dat ze daarmee, volgens veel Bijbeluitleggers, de profetie van de Heer Jezus vervulden zoals vermeld in Lukas 21:24. ‘Jeruzalem zal door de volken vertrapt worden, totdat de tijden van de volken zijn vervuld zullen’. Vanaf die tijd is Jeruzalem een steen die alle natiën moeten heffen (Zach.12:3). Er moet nog heel veel gebeuren voordat al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt van jaar tot jaar zullen heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here van der heerscharen, om het Loofhuttenfeest te vieren, in de stad van de Grote Koning (Zach.14:16; Math.5:35).

De Messiasbelijdende gelovigen

Na de gebeurtenissen van de Zesdaagse Oorlog kregen veel Joodse mensen de overtuiging dat ze in bijzondere tijden leefden. Bij mijn laatste bezoek aan Israël in 2017 vertelde men mij in het informatiecentrum in Tiberias (Galilee Experience) dat er 35 Messiasbelijdende gemeenten in Israël waren en ruim 10-15.000 gelovigen. Meerdere keren heb ik op het Tempelplein in Jeruzalem gelovigen ontmoet die probeerden andere Joden met het evangelie te bereiken door traktaten te verdelen, wat daar natuurlijk niet toegestaan is! Deze beweging is echter niet meer te stoppen en ook wereldwijd neemt het aantal Messiasbelijdende Joden toe. God is bezig zich een ‘rest’ te vormen waaruit Hij het nieuwe volk Israël zal gaan vormen. Dat er weer Joden in het land Israël zullen zijn, blijkt overduidelijk uit de verzen 15-22 van de eindtijdrede in Mattheüs 24. En wat te denken van de honderdvierenveertigduizend verzegelden uit alle stammen van de Israëlieten (Openb.7:4; 14:1,3)? Op de bekering van Israël is het nog wachten, maar Gods Woord is daar duidelijk over. De ‘tijden van verkwikking’ (Hand.3:19-21) komen niet eerder dan dat zij over Hem Die zij doorstoken hebben, rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene (Zach.12:10).

De komende tempel

Ik ben vaak in Israël geweest, maar in 2014 had ik voor het eerst het voorrecht een bezoek te mogen brengen aan het Visitors Center van het Temple Institute te Jeruzalem. In dit centrum kun je kennisnemen van de voortgang van de voorbereidingen voor de bouw van een tempel. Verschillende attributen worden daar getoond: vaten, kleding van de Hogepriester en ook een klein model van een stenen altaar gemaakt in overeenstemming met de Tora, transporteerbaar en helemaal klaar voor gebruik.  Dit centrum biedt gasten de mogelijkheid om een video te bekijken waarin de geschiedenis van de Heilige Tempel wordt vertoond. De taak van het Temple Institute, zoals zij dat zien en zeggen is: ‘om in de profetische tijd waarin wij leven (!) en als leden van het menselijk ras te proberen de herbouw van de Heilige Tempel te voltooien om daarmee de woorden van de profeet Jesaja in vervulling te doen gaan: ‘Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken’ (Jes.56:7)’.

Uit de brief aan de Thessalonicenzen blijkt dat er vlak voor de komst van de Heer Jezus weer een tempel zal zijn, want eerst wordt de tegenstander geopenbaard, ‘die zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is’ (2Thes.2:4). Ook in het boek Openbaring wordt gesproken over een tempel: ‘En mij werd een rietstok gegeven, aan een staf gelijk, en gezegd: Sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden. En de voorhof die buiten de tempel is en meet die niet, verwerp die en meet die niet, want hij is aan de naties gegeven, en ‘zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang’ (Openb.11:1-2). De ‘derde tempel’, zoals het door orthodoxe Joden genoemd wordt, zal niet de tempel zijn die in het boek Ezechiël beschreven wordt (Ez.40-42), maar de tempel waarin de Antichrist zich zal vertonen.

Ten slotte

De eerste komst van de Heer Jezus – geboren als kind in Bethlehem – kon aan de hand van de profetie van Daniël vrij nauwkeurig bepaald worden, want: ‘Vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid’ (Dan.9:25-27). Voor de berekening van de jaarweken zie de rubriek: Eschatologie voor beginners (445 (v.Chr) – 483 (69x7) = 38 (n.Chr). Houden we nog rekening met een verschil van 3-4 jaar, dan komen we ongeveer op 33 n.Chr. Let wel, het gaat hier niet om het tijdstip van zijn geboorte, maar van het sterven van de Messias! Het NT vermeldt dat er in die tijd Joden waren die de Messias verwachtten (Luk.2:25,38; 23:51; Joh.4:25).

Een profetie over het tijdstip van de komst van de Heer Jezus voor de Gemeente is ons niet gegeven, eerder het tegenovergestelde. ‘Hij echter zeide tot hen: Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht heeft gesteld’ (Hand.1:7). En: ‘Van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, behalve de Vader’ (Mark.13:32). Ondanks deze woorden van de Heer Jezus zijn er in het verleden maar ook nu nog, veel pogingen gedaan om dat tijdstip te berekenen, maar ze faalden alle. Op de vraag van de discipelen: ‘Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de eeuw?’ geeft de Heer Jezus in algemene zin wel een antwoord op de dingen die zullen gebeuren, maar vermeldt er gelijk bij dat, ook al gebeuren deze dingen, dat het einde nog niet is. (Mat.24:3-7). Voor de Gemeente (de Opname) kan de Heer Jezus elk moment komen, aan het volk Israël zijn er tekenen gegeven die verder in hoofdstuk 24 van het Mattheüsevangelie vermeld zijn.

De zes gebeurtenissen die ik hierboven vermeld heb, heb ik dan ook bewust geen tekenen genoemd, maar signalen, die aangeven dat we in de eindtijd leven, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, ‘en u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten’ (2Petr.1:19).

_____________________________________________________________

 

Israël en de oorlog in Oekraïne

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft haar staatsburgers dringend opgeroepen Oekraïne te verlaten. Dat kunnen ze niet meer via het Oekraïense luchtruim. De Joodse staat geeft nu instructies om alsnog via land weg te komen.

Volgens het ministerie gaat het zeker om 8000 Israëlische staatsburgers. Er is een noodplan opgezet om ze zo snel mogelijk te evacueren.

Israëli’s kunnen voor hulp niet meer terecht bij de ambassade in Kiev, maar moeten hiervoor naar het westelijk gelegen Lviv. Vanuit daar helpen medewerkers van de ambassade hen om de grens over te steken naar Polen, Slowakije, Hongarije of Roemenië. Vanuit die landen regelt Israël vluchten om burgers thuis te brengen.

Daarbij staat het ministerie van Buitenlandse Zaken naar eigen zeggen in contact met leiders van lokale Joodse gemeenschappen in Oekraïne. Een woordvoerder van het ministerie zei vandaag dat er nog geen oproepen om hulp zouden zijn uit de Joodse gemeenschap van Oekraïne.

Intussen worden er in Nederland wel hulpacties opgestart voor Oekraïense Joden. Christenen voor Israël heeft een noodfonds opgericht om de gemeenschap te steunen. “Ons team in Oekraïne ontvangt dag en nacht telefoontjes van mensen die in paniek zijn, en huis en haard verlaten zonder te weten waar ze heen moeten,” schrijft de organisatie.

De afgelopen weken is Christenen voor Israël begonnen met het aanleggen van een noodvoorraad van houdbare voedingsmiddelen voor Joodse gemeenschappen. In West-Oekraïne zijn noodopvanglocaties opgezet voor vluchtelingen en Oekraïense Joden kunnen bij de organisatie aankloppen voor hulp bij evacuatie naar Israël. Ook werken zij aan de voorbereiding van opvanglocaties in Israël.

CvI werkt samen met Maccabi Europe, Maccabi Nederland en Makkabi Deutschland.  Er is een taskforce opgezet met Maccabi Ukraine, deze organisatie heeft 3000 leden. Intussen stellen Nederlandse Joden al hun huis beschikbaar voor eventuele opvang van vluchtelingen.

De president van Oekraïne is Volodymyr Zelensky is de zoon van joodse ouders. Zijn vader is professor aan de faculteit voor cybernetica en computer hardware van het Economisch Instituut te Kryvyi Rih, zijn moeder is ingenieur.

Bron: Nieuw Israëlisch Weekblad - 240222

_____________________________________________________________

De beer is los!

 

Na weken van diplomatie en onderhandelingen om de president van Rusland, Poetin van gedachten te doen veranderen en Oekraïne niet militair aan te vallen, gebeurde dat toch! Op 22 februari 2022 brak ‘de beer los’ en kwamen zijn ‘vredestroepen’ op Oekraïens grondgebied. En op het moment dat ik dit artikel schrijf, 24 februari 2022, komt het nieuws binnen dat Rusland zich niet beperkt tot de zogenaamde ‘erkende republieken’ maar deel Oekraïne deel uitmaakt van zijn aanval. Het officiële embleem van de Russische Federatie is de tweekoppige adelaar, maar in de praktijk is het eerder de beer die als zinnebeeld van Rusland fungeert. Frederik II, de koning van Pruisen (1712-1786), werd ooit gewaarschuwd om de slapende Russische beer niet wakker te maken. Men bedoelde daarmee dat het Russische volk, net zoals de bruine beer niet gevaarlijk is zolang je het niet beledigd, want dan kan hij veranderen in een agressieve en krachtige tegenstander. Rusland heeft als sinds de 16de eeuw de beer als symbool. Die staat voor kracht en agressie. Die oude Sovjet-Unie is er niet meer, maar het nieuwe Rusland is sterker dan ooit! Ja, ‘de beer is los’ en wat de gevolgen daarvan zijn zullen we in de komende tijd wel ervaren. De berichtgeving daarvan laat ik graag over aan de reguliere pers, maar wat ik mij afvroeg is: ‘Wat zegt de Bijbel over Rusland?’ of vroeg ik mij af, en misschien u ook wel: ‘Zegt de Bijbel eigenlijk wel iets over Rusland?’ en daarover gaat een artikel dat u op mijn website kan vinden. (www.bijbelstudiesgerardwesterman.be)

____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

‘Als het nu toch eens waar zou zijn!’

 

Een woordje voor twijfelaars!

Vanuit mijn hart !

In deze crisistijd waarin we door het Corona virus terecht zijn gekomen zijn er veel christenen die dat in verband brengen met de wederkomst van Christus. Of je die relatie tussen het Corona virus en de komst van Christus mag leggen of niet, daar gaat het mij nu niet om. Maar ook ik, en met mij veel anderen, denken toch onwillekeurig ook aan die komst die ons beloofd is (Hand.1:11). En dat niet zonder reden denk ik. De Bijbel geeft ons veel redenen om dat te geloven, maar ook dingen die in de wereld gaande zijn in onze tijd doen velen twijfelen of het wel ‘happy end’ zal worden. Er is een algemene onrust onder de mensen, vooral nu naast de huidige wereldwijde gezondheidscrisis ook nog gevolgd zal worden door een wereldwijde economische crisis. Veel mensen maken zich ongerust over het milieu waarvan de gevolgen nu al kunnen waarnemen door het afsmelten van de ijskappen, het stijgen van het zeeniveau, temperatuurverschillen en klimaatveranderingen op verschillende plaatsen in de wereld. De wereldzeeën die door de industriële visserij worden leeggevist. De Bijbel zegt dat ‘schepping zucht en in barensnood is’, een heel treffende omschrijving voor de huidige situatie. De vluchtelingcrisis die meerdere oorzaken kent: oorlog in het Midden-Oosten, milieuvluchtelingen en economische vluchtelingen. De toenemende wereldbevolking en de vraag is of we voldoende voedsel kunnen produceren om al die mensen te voeden. We horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; geweld overal!

Een heel somber toekomstbeeld wat ook zijn gevolgen zal hebben, en heeft, in de gevoelens en het denken van de mensen. De Bijbel beschrijft die gevoelens op deze wijze: ‘En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, terwijl het besterven van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk komen, want de krachten van de hemelen zullen wankelen’ (Luk.21:25-26). Mensen, die niet geloven in God en zijn Woord, weten niet waar ze aan toe zijn en dat kan ook niet omdat zij de gedachten van God niet kennen en/of geloven (Micha 4:12).

Christenen, denken anders, niet dat zij geen zorg zouden hebben met de huidige gang van zaken in verband met het beheer van deze wereld, maar zij beschikken en geloven Gods Woord waarin het begin en het einde van deze wereld wordt beschreven (Jes.46:10). Hoe ziet die wereld in gedachten de gelovigen er dan wel uit, zult u zeggen. Dat kan ik niet beter zeggen dan met de woorden van Jezus zelf, gegeven in antwoord op vragen van zijn discipelen op de Olijfberg: ‘Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen’ (Mat.24:7). Wellicht geen beschrijving die aan uw verwachting voldoet, zeker? Maar dat is toch wel wat Gods Woord, het profetisch Woord onder leert en wat gelovigen geloven. ‘Doomdenkers’ zult u zeggen, ja en nee! Dat moet ik uitleggen. Ja, omdat we geloven dat de wereld er vóór de komst van Christus er zo zal uitzien zoals hierboven beschreven. Nee, omdat met de komst van Christus zijn rijk zal aanbreken, een rijk van vrede, gerechtigheid en voorspoed. Om die reden verlangen de gelovigen ook naar die beloofde komst van Christus, die aan alle lijden een eind zal maken.

Nu zult u mogelijk bij u zelf denken: ‘de fantasie heeft toegeslagen bij die mensen die dat geloven’, maar wat stelt u er tegenover?

Gaat u even met mij in gedachten mee naar een gebeurtenis heel veel, eeuwen geleden gebeurt, en neem het even voor waar aan. Ik denk aan Noach die in opdracht van God een ark (boot) moest bouwen omdat God had gezegd dat er een watervloed zou komen, om al wat leeft onder de hemel te verdelgen. Maar tot op dat moment had God het op aarde nog nooit doen regenen (Gen.2:5), althans die indruk krijgen we als we alle gedeelten behorend bij die gebeurtenis, in rekening nemen. Stel je voor, een boot bouwen terwijl het nog nooit geregend heeft! Dan moet je toch wel gek zijn! Maar Noach geloofde God en deed wat hem was opgedragen en die aangekondigde watervloed kwam en verslond alle mensen, behalve Noach en zijn gezin! De mensen van toen bemerkten het niet dat oordeel aanstaande was totdat Noach in de ark ging, en hen allen wegnam.

Stel je eens voor dat jij in die tijd geleefd had, wat had jij dan gedaan? De Heer Jezus vergeleek Noach’s tijd met de tijd zoals die zou zijn vlak voor zijn komst en alles wijst erop dat zijn komst nabij is, voor gelovigen toch behoud, voor ongelovigen het oordeel! Bemerkt u het ook pas als Hij komt? Waar zult u zijn in de eeuwigheid? Belangrijk om daarover eens na te denken en op zoek te gaan. Wie God ernstig zoekt zal Hem vinden.

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

‘En zij bekeerden zich niet!’

Inleiding

Bovenstaande woorden komen we vier keer voor in het boek Openbaring en dat geeft de belangrijkheid daarvan wel aan (Op.9:20, 21; 16:9, 11). Maar het geeft niet alleen de belangrijkheid van de tekst aan maar ook de hardnekkigheid waarmee de mens reageert op de rampen die in die tijd zullen plaatsvinden. De reacties van de ramp die zich in deze tijd manifesteert zijn niet veel anders. Je zou denken dat door de huidige gebeurtenissen in verband met het Corona-virus de mensen, wel zullen gaan nadenken over de onzekerheid van het menselijke bestaan. Men denkt alles in de hand te hebben, en de problemen door menselijk (wetenschappelijk) ingrijpen wel weer onder controle te krijgen.

Maar ondertussen vallen wereldwijd grote aantallen doden, in sommige landen zoveel dat met de overledenen amper een fatsoenlijke begrafenis kan geven. Decennialang zijn we aan een steeds groter wordende voorspoed gewend geraakt, het moest steeds meer en steeds beter en een vermindering van die voorspoed werd niet getolereerd, dan stond men onmiddellijk op de barricaden. We zijn nog maar aan het begin van deze pandemie en op veel plaatsen, continenten en landen moet het nog plaatsvinden. De wereldeconomie is door één virus knarsetandend tot staan gebracht en we moeten maar afwachten wat dat in de nabije toekomst zal brengen. Er wordt met miljarden euro’s gegooid, maar die rekening zal later betaald moeten worden.

‘Beveel de rijken in deze tegenwoordige eeuw niet hoogmoedig te zijn, en hun hoop niet gevestigd te hebben op de onzekerheid van de rijkdom, maar op God’ (1Tim.6:17)

Ik weet niet wat de huidige futurologen van deze gebeurtenissen denken en hoe ze deze in een toekomstig kader kunnen plaatsen. Toekomstonderzoek of futurologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoeken van de toekomst en vormt daarmee het tegenovergestelde van geschiedenis. Een ‘wetenschap’ die zich bezighoudt met het onderzoeken van de toekomst, een toekomst waarover men niets met zekerheid kan zeggen. Dat klinkt behoorlijk paradoxaal! Die ‘wetenschap’ is alleen maar gebaseerd op hypotheses. Toekomst voorspellen is als het kijken in een glazen bol, je kunt er alles in zien. Dus, u begrijpt, ik kan met die ‘wetenschap’ niet zoveel.

Als evangelisch christen baseer ik mijn toekomstvisie uiteraard op de Bijbel en op God de Schepper, Die van het begin ook het einde verkondigt (Jes.46:10; 45:11). Ik begrijp dat de hedendaagse seculiere mens dat belachelijk vindt, maar tot op heden is de Bijbelse toekomstvisie nog altijd de juiste gebleken. En wat zegt de Bijbel dan over de toekomst? Wel die toekomst heeft twee kanten en het hangt er volledig vanaf aan welke kant u staat. Ik bedoel, bent u net als ik een gelovige, of een ongelovige? Want wie je bent bepaald je toekomst! God zegt aan de gelovige, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die hen te wachten staat (Rom.8:18). Voor de ongelovige is er geen hoop, want ze zijn zonder God in deze wereld en zullen dat ook zijn in het hiernamaals. Vandaar de oproep van God om je te bekeren, want Hij wil niet dat er iemand verloren gaat (2Petr.3:9). Hij wil elk mens hoop geven op een grootse toekomst. En wat zegt de Bijbel, Gods Woord, dan wel over de toekomst?

‘En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, terwijl mensen het besterven van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk komen, want de krachten van de hemelen zullen wankelen’ (Luk.21:25-26)

Voor het antwoord op die vraag wil ik daarvoor één van de vele Bijbelgedeelten die betrekking hebben over het toekomstig gebeuren, aan u voorleggen de zogenaamde ‘rede over de laatste dingen’ door Jezus Christus aan zijn discipelen gegeven, en gaf als antwoord op hun vragen die de toekomst betroffen:

‘Toen Hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar Hem toe en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? En Jezus antwoordde en zei tot hen: kijkt u uit dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; let op, wordt niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde: want volk zal tegen volk opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschullende plaatsen. Dit alles is echter het begin van de weeën’ (Mat.24:3:8).

Het is niet mijn bedoeling dit Bijbelgedeelte uitvoerig te behandelen of uit te leggen, maar ik vermeld ze om de lezer duidelijk te maken dat de mensheid naarmate het einde nadert geen vredige, voorspoedige toekomst voorgespiegeld wordt, eerder het tegendeel. De Tweede Wereldoorlog, ‘de oorlog die alle oorlogen zou beëindigen’ is helaas een farce gebleken. Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog heeft het zogenaamde vooruitgangsgeloof een behoorlijke knauw gekregen. Vooruitgangsgeloof is de opvatting, gedachte of wens dat aan de menselijke samenleving, de wereld, of de werkelijkheid als zodanig een proces ten grondslag ligt dat zich door de tijd heen ontwikkelt naar hogere stadia van volmaaktheid. Maar wees eens eerlijk en kijk eens om u heen, oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Dat is heel wat anders wat de hedendaagse futurologen en politici u voorhouden, toch?

‘En de vierde (engel) goot zijn schaal uit op de zon, en haar werd gegeven de mensen met vuur te verbranden; en de mensen werden verbrand door grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht over deze plagen had, en zij bekeerden zich niet om Hem heerlijkheid te geven. En de vijfde (engel) goot zijn schaal uit op de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd; en zij kauwden hun tongen van pijn en lasterden de God van de hemel vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren, en zij bekeerden zich niet van hun werken (Openbaring 16:8-11)

En ze bekeerden zich niet! Persoonlijk zie ik deze Corona crisis als één van de vele ‘kloppen op de deur’ van rampen, die een signaal en een oproep voor de mensen zijn om zich tot God te bekeren. De toekomstige oordelen die in het boek Openbaring vermeld zijn zullen in heftigheid vele malen die van de Corona crisis overtreffen. Om bang van te worden toch? Maar wat zou dan de oorzaak kunnen zijn dat de mensen zich niet tot God bekeren, zelfs tegenovergesteld ‘ze lasterden God’? De mensen geloven niet aan God, maar als toch iemand de schuld moet hebben dan is God het wel! Op zijn minst is dat een eigenaardige reactie te noemen. Maar waarom bekeren ze zich dan niet? Ik denk dat, hier in West-Europa, God zover uit beeld is geraakt de laatste decennia dat de hedendaagse mens van Hem vervreemd is. We zijn in, wat we zouden kunnen noemen, een Godsverduistering geraakt. Men noemt dat ook wel ‘secularisatie’. Secularisatie is een proces waarbij het maatschappelijk leven zich steeds meer gescheiden ontwikkelt van de kerk en het geloof, en waarbij de godsdienst aan betekenis inboet ten gunste van rationeel denken en economische en hedonistische motieven. En dit proces is al enkele decennia bezig. De effecten daarvan zien we in leegstaande kerken en sterk verminderde kerkgang. Omdat ‘kerk’ en ‘God’ in het denken van de mens hetzelfde betekent ligt de conclusie voor de hand dat ze niets meer met God hebben.

‘Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen, dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door Hem uit de doden op te wekken’ (Hand.17:30-31)

Wat is bekering en waarom zou ik mij moeten bekeren? Aan het begin van dit artikel is een tekst uit het boek Jesaja aangehaald dat zegt dat God van het begin ook het einde verkondigd. Het begin is de schepping beschreven in het boek Genesis, het einde is de beschrijving van de nieuwe hemel en aarde, en is beschreven in het boek Openbaring. Tussen het begin en het einde vinden we de wijze waarop God met deze wereld en zijn bewoners geschiedenis heeft geschreven. De mensheid heeft er niet veel van terecht gebracht, getuige de vele door de mens in de hand gewerkte rampen, oordelen en uitputting van de aarde; de schepping zucht en is in barensnood (Rom.8:22). Daarbij gerekend nog de zondige daden die tegens Gods normen, vermeld in de Bijbel, gedaan zijn. Alle mensen hebben gezondigd en staan schuldig ten opzichte van God, Die te rein van ogen is om het kwaad te aanschouwen. De geschiedenis met deze wereld loopt op zijn einde en ze zal geoordeeld worden. Daar God niet wil dat mensen verloren gaan maar dat allen tot bekering komen heeft Hij zijn Zoon gezonden als offer voor de zonden, waardoor de weg naar God weer openligt. Wat u moet doen? U bekeren en geloven in Jezus Christus als uw persoonlijke Middelaar en Heiland. ‘Paulus heeft verkondigd dat allen berouw moesten hebben en zich tot God moesten bekeren en werken doen, de bekering waardig’. Paulus verkondigde de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus (Hand.20:21; 26:20).

‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, om niet. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen’ (Op.22:17, 21).

______________________________________________________________