Inhoudsopgave van het Nieuwe Testament

Wat zegt de Bijbel?

 

 

In deze rubriek zijn de volgende artikelen opgenomen:

 

 

 Evangeliën 1

Inleiding en Indeling evangelie naar Mattheüs (1)

Inleiding op het evangelie naar Mattheüs (2)

Mattheûs 5-21-26 – Een ieder beproeve zichzelf

Mattheüs 14 – Storm op zee

Mattheüs 17 - Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien

Inleiding en Indeling evangelie naar Markus

Markus 2 - Genezing van een verlamde

Markus 9 en10 – Onderlinge verhoudingen

 

Evangeliën 2

Inleiding en Indeling van Lukas

Lukas 1 - Lofzangen in evangelie naar Lukas

Lukas 2:36-38 - Misschien vandaag

Lukas 2:21-38 - Plotseling zal Hij tot zijn tempel komen!

Lukas 3-4 – Kracht voor de reis

Lukas 4:16-30 - De verwerping van Jezus

Lukas 5 – Vragen bij discipelschap

Lukas 9 – Lessen uit de verheerlijking op de berg

Lukas 13 - Genezing kromgebogen vrouw

Lukas 14 – Tafelgesprekken

Lukas 21 - Vragen over de toekomst

 

Evangeliën 3

Inleiding en Indeling van het evangelie naar Johannes

Zeven tekenen in het Johannes evangelie

Genezing van een blindgeborene - Joh.9

Vragend moeten wij vaak gaan - Joh.11

Opdat zij zich niet bekeren - Joh.12

Waarvoor de Heer Jezus gekomen is - Joh.14

Worden als de Meester - Joh.15

Tussen twee vuren - Joh.18 en 21

 

Handelingen

Inleiding en Indeling op het boek Handelingen

Handelingen 2 - Kracht van Boven!

Handelingen 6-7 - Stéfanus de eerste martelaar

Handelingen 13 - Paulus' rede voor de joden

Handelingen 15 - De vervallen hut van David

Handelingen 17 - Paulus' rede voor de heidenen

Handelingen 20 - Paulus' rede voor de Gemeente

Handelingen 21 - Moge de wil van de Heer gebeuren

Handelingen 27 - Paulus' reis naar Rome - deel 1

Handelingen 28 - Paulus' reis naar Rome - deel 2

 

Brieven Paulus 1

Inleiding en Indeling op de brief aan de Romeinen

Contrasten in Romeinen 8

Onze toekomstige heerlijkheid - Romeinen 8:18-30

God is vóór ons! - Romeinen 8:31-39

Maar nú geheel anders! - Romeinen 12-13

Zwak en sterk, samen één Kerk! - Romeinen 14-15

Inleiding en Indeling 1 Korinthiërs

De Opstanding en het Leven - 1 Korinthiërs 15

De volharding van Paulus - 2 Korinthiërs 5

Inleiding en Indeling 2 Korinthiërs

 

Brieven Paulus 2

Inleiding en Indeling op de brief aan de Galaten

Inleiding en Indeling op de brief aan Efeze

Zitten - Wandelen - Standhouden : Efeze 1-3

Zitten - Wandelen - Standhouden - Efeze 4 - 5

Zitten - Wandelen - Standhouden - Efeze 6

Inleiding brief aan de Filippiërs

Paulus' omstandigheden in Filippi

Nieuws uit Rome

Vier voorbeelden om na te volgen

Om Hem te kennen!

Christus onze kracht

Inleiding en Indeling brief aan Kolosse

Inleiding en Indeling 1 Thessalonicenzen

De eerste brief aan de Thessalonicenzen - Hoofdstuk 1

Inleiding en Indeling 2 Thessalonicenzen

 

Brieven Paulus 3

Inleiding en Indeling 1 Timotheüs

Inleiding en Indeling 2 Timotheüs

Afscheidswoorden - 2 Tim. 4

Inleiding en Indeling brief aan Titus

De genade van God is verschenen - Titus 2

Inleiding en Indeling Filemon

Inleiding en Indeling brief aan de Hebreeën

Wij zien Jezus! - Hebreeën 2

Door geloof! - Hebreeën 11

Een beter offer - Hebreeën 11

Mozes - Als geloof nee zegt - Hebreeën 11

De wedloop - Hebreeën 12

 

Overige Brieven

Inleiding en Indeling 1 en 2 Petrus

1 Petrus 3:18 - Drie redenen waarom Jezus moest sterven

1 Petrus 4 - De rest van mijn tijd

2 Petrus 3:1-18 - Afscheidswoorden van een apostel

Inleiding en Indeling brief van Judas

 

Geschriften Johannes

Inleiding en Indeling 1 Johannes

Zonde die licht omstrikt - 1 Johannes 1:5-2:6

Geroepen tot Gemeenschap - 1 Johannes 1

Inleiding en Indeling Johannes 2 en 3

Inleiding en Indeling Openbaring

Korte Inleiding - Openbaring 4-5

Het Witte Paard  - Openbaring 6

De eerste zes zegels - Openbaring 6

Hij die komt! - Openbaring 22

 

Brief van Jakobus

__________________________________________________________________________