Gelijkenissen deel 1

 In de reeks 'Gelijkenissen' zijn tot dusver, behalve de inleiding ook nog de volgende gelijkenissen geplaatst:

 

 

Gelijkenissen deel 1

1. Inleiding in de gelijkenissen.

2. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan - Luk.10:25-37

3. Gelijkenis van de dolik onder de tarwe - Mattheüs 13:24-30

4. Gelijkenis van de goede en boze slaaf - Mattheüs 24:45-51

5. Gelijkenis van de Bruiloft - Mat.22:15-24 / Luk.14:1-44

6. Gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg - Mat.13:31-33

7. Gelijkenis van de ponden - Lukas 19:11-27

8. Gelijkenis van de talenten - Mattheüs 25:14-30

9. Gelijkenis van de tien maagden - Mattheüs 25:1-13

10. Gelijkenis van de verloren zoon - Lukas 15:11-32

11. Gelijkenis van de vijgenboom - Mattheüs 24:32-33

12. Gelijkenis van de ware wijnstok - Johannes 15:1-8

13. Gelijkenis van de zaaier - Mattheüs 13:1-9 en 18-23

14. Gelijkenis van de rijke dwaas - Lukas 12:13-21

15. Gelijkenis onrechtvaardige landlieden - Mattheüs 21-22

16. Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus - Lukas 16:19-31

17. Gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester - Lukas 16:1-13

18. Drie Gelijkenissen - Lukas 15

19. Drie Gelijkenissen - Mattheüs 13:14-52

 ____________________________________________________________ 

Inleiding op de gelijkenissen

 

 

 

‘En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: ‘Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord’ (Mattheüs 13:10-17).

Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen en zonder gelijkenis zeide Hij niets tot hen, opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet (Ps.78:2), toen hij zeide: Ik zal mijn mond opendoen met gelijkenissen, Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is (Mattheüs 34-35).

‘Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. Hij zeide tot hen: Daarom is iedere schriftgeleerde, die een discipel geworden is van het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt’ (Mattheüs 13:51-52).

Waarom gelijkenissen?

Zelfs de discipelen waren verrast die dag in Kapernaüm, bij het meer van Galilea, toen de Heer Jezus de gelijkenissen vermeld in Mattheüs 13 vertelde. Zij leerden dat een gelijkenis meer dan een verhaal is. Het Engelse woord ‘parable’ is een vertaling van het Griekse parabole wat gewoon ‘er naast plaatsen’ betekent. Een gelijkenis is een verhaal dat de zaken met elkaar vergelijkt met het doel te onderwijzen. Het plaats het gekende naast het niet-gekende opdat we kunnen leren. Toen de Heer Jezus zei: ‘Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan…’ gebruikte Hij een vergelijking of een tegenstelling om een geestelijke les te onderwijzen. Sommige gelijkenissen zijn lang en gedetailleerd, zoals de gelijkenis van de Zaaier (Mat.13:3-9), terwijl andere erg kort zijn, zoals de gelijkenis van de heer des huizes (Mat.13:52) Het woord gelijkenis wordt 48 keer gebruikt in de eerste drie evangeliën, tweemaal in de brief aan de Hebreeën (9:9 en 11:19), en nergens anders in het Nieuwe Testament. De gebruikelijke definitie van een gelijkenis zoals ‘een aards verhaal met een hemelse betekenis’ zegt niet alles, maar toch genoeg om ons er aan te herinneren dat er een verbinding is tussen de zichtbare wereld van de schepping en de onzichtbare geestelijke wereld. God heeft de waarheid aangaande Hemzelf geopenbaard in de schepping en in de Bijbel. Het feit dat de Heer Jezus een zaadje kon gebruiken om het woord van God te verklaren, of een feest om de redding te omschrijven, is een bewijs dat alle waarheid van God komt en dat alle waarheid een eenheid is. Hoe beter we het boek van de natuur kennen, des te meer zullen we Gods Woord kennen, als we tenminste de Heer zijn toegewijd en openstaan voor zijn onderwijs.

Waarom onderwees de Heer Jezus door middel van gelijkenissen?

De Heer Jezus heeft de gelijkenis niet uitgevonden. Je komt ook gelijkenissen tegen in het Oude Testament (2Sam.12:1-4) bijvoorbeeld, en de joodse rabbi’s gebruikten ze vaak. De Heer Jezus, was zonder twijfel de grootste vertolker die door middel van gelijkenissen onderwees. Toen de discipelen Hem vroegen naar de reden van zijn onderwijs door middel van gelijkenissen, antwoordde de Heer Jezus met een verwijzing naar een profetie in Jesaja 6:9-10. Dit is een van de belangrijke profetieën in het Oude Testament, en wordt vijf keer aangehaald in het Nieuwe Testament (Mat.13:14-15; Mark.4:12; Luk.8:10; Joh.12:39-40; Hand.28:26-27). De profetie verwijst naar de slechte geestelijke toestand van het volk Israël. Ze zouden het woord van God horen, maar niet verstaan, en ze zouden Gods kracht aan het werk zien, maar niet waarnemen wat Hij deed. Hun afgestompt hart maakte dat ze geestelijk dood en blind waren, en het resultaat was het oordeel. Uitleggers kunnen problemen hebben met de uitleg van deze verzen. Als Mattheüs het antwoord van de Heer citeert, Die gezegd had: ‘Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen: omdat zij ziende niet zien’ (vs.13) vinden we bij Markus en Lucas niet het woord ‘omdat’ maar ‘opdat’ (zie Mark.4:11-12 en Luk.8:10). Markus en Lucas vermelden dat de Heer Jezus gelijkenissen gebruikte opdat de mensen niet zouden zien en horen enz. Betekent dit dat de Heer Jezus gelijkenissen vertelde opdat zijn luisteraars veroordeeld zouden worden? Dit lijkt in tegenspraak met het karakter en de dienst van de Heer Jezus.

Het schijnt mij dat beide waar zijn. Door gebruik te maken van gelijkenissen, zocht de Heer gelegenheid om de interesse op te wekken en hen wakker te schudden die geestelijk waren ingeslapen. In het algemeen was het joodse volk, en hun geestelijke leiders in het bijzonder, in een situatie waardoor ze geestelijk steeds minder bereikbaar waren voor geestelijke zaken. De tijd van het Griekse werkwoord in Mat.13:14 zegt het zo: ‘En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld…’ Het proces was nog niet ten einde, en de Heer wilde ze tegenhouden. Hij wilde hun interesse opwekken en hun gelegenheid geven om gered te worden. Maar het andere aspect van deze profetie is ook waar: dezelfde boodschap die de een wakker schudt doet een ander verharden. Deze gelijkenissen zijn beide openbaar en verborgen. De onbezorgden en onverschilligen, die geen geestelijke honger hebben naar waarheid en redding, begrijpen Jezus’ onderwijs niet. Het is niet zo dat Jezus’ woord hun harten verhardde, net zo min dat hun harten verhard waren voor het Woord. Dezelfde zon die het ijs doet smelten, droogt de klei. Door gebruik te maken van gelijkenissen, liet de Heer Jezus zijn geduld en genade kennen, maar tezelfdertijd openbaarde hij hun droevige geestelijke situatie. De gelijkenissen waren woorden van de Meesterleraar, maar ze vormden ook het bewijs van een heilige rechter. Het zou goed zijn om Mark.4:21-25 en Luk.8:16-18 bij deze studie te betrekken, want veel bijbelleraars geloven dat de Heer Jezus' deze woorden sprak in verbinding met de gelijkenissen in Mattheüs 13. Hierbij de vermelding van het Markus evangelie:

‘En Hij zeide tot hen: De lamp komt toch niet om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard gezet te worden? Want er is niets verborgen, dan om geopenbaard te worden, of aan het oog onttrokken, dan om in het openbaar te komen. Indien iemand oren heeft om te horen, die hore. En Hij zeide tot hen: Ziet toe, wat gij hoort. Met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden, en u zal boven die maat gegeven worden. Want wie heeft, hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden.’

Het lijkt erop dat de Heer Jezus hier leert dat Hij de waarheid in de gelijkenissen verborg, niet om ze te verbergen, maar om ze te openbaren. Diegene die geloof heeft zal de waarheid leren kennen en meer ontvangen terwijl diegene die het aan geloof ontbreekt zelfs zal verliezen wat hij heeft. Met andere woorden, als we het Woord van God horen, hebben we geen deel aan statische gebeurtenis, maar aan een dynamische. De Heer Jezus gebruikte de gelijkenissen om de waarheid te verbergen opdat Hij de waarheid kon openbaren. Een gelijkenis zou de geïnteresseerden opwekken en hen stimuleren om meer te leren. Maar het zou ook de onbezorgden blind maken, vanwege de conditie van hun nart, hun oordeel verhaasten.

Een tweede reden voor het gebruik van gelijkenissen is vermeld in Mattheüs 13:34-35: het was de vervulling van de profetie geschreven in Psalm 78:2. ‘Ik wil mijn mond tot een spreuk opendoen, ik wil aloude verborgenheden verkondigen.’ De profeet die deze woorden schreef was Asaf, de ziener (2Kron.29:30). Oorspronkelijk, werd het toegepast op de geestelijke betekenis van Israëls geschiedenis, die hij in deze Psalm beschrijft. Maar de uiteindelijke vervulling vinden we in Christus. In zijn gelijkenissen, openbaarde de Heer Jezus ons deze verborgenheden (verborgenheden of geheimenissen die alleen verstaan konden worden door goddelijke openbaring – Mat.16:17). Een van de bedoelingen van het Mattheüs evangelie is om ons te laten zien hoe de Heer Jezus, in zijn leven en leer, de oudtestamentische geschriften vervulde. ‘Opdat vervuld werd wat door de Heer Gesproken is door middel van de profeet’ (Mat.1:22; 2:15, 17, 23; 4:14).

We mogen Christus niet bekritiseren omdat zijn gelijkenissen oordeel brachten voor sommigen en redding voor anderen. Dit ‘winnen en verliezen’ is een levenswet (Luk.19:26). Als we gebruiken wat we hebben, ontvangen we meer; als we niet gebruiken wat we hebben, verliezen we het. Misschien is dit niet toepasbaar op elk gebied van het leven, in het algemeen is het juist. Zijn discipelen (behalve Judas) hadden werkelijk geloof, en daarom ontvingen zij meer door het verstaan van de gelijkenissen. Maar de ongelovigen, in het niet aanvaarden van de waarheid, verloren wat ze hadden en hun harten werden harder.

Waarom de gelijkenissen bestuderen?

De meest voor de hand liggende reden om de gelijkenissen te onderzoeken is het feit dat ze deel uitmaken van het Woord van God en we hebben het gebod om te leven bij ‘elk woord’ (Mat.4:4). Minstens een derde van het onderwijs van de Heer Jezus wordt gevonden in de gelijkenissen. Deze verhalen te verwaarlozen is onszelf beroven van veel zaken die Hij ons wil leren. Maar iets ander is ook waar. De gelijkenissen zijn ‘uit het leven gegrepen’ en bezitten daarom een manier van onderwijs die direct met de belangrijke en betekenisvolle zaken van het leven te maken hebben. Zelfs al wonen we niet in een landelijke omgeving, iets te weten over planten, zaad en grond is belangrijk voor ons. Hoe vaak zeggen we niet of gehoord: ‘Laat me jouw dit idee in je hoofd planten?’

Veel gelijkenissen zijn gegeven vanwege tegenstand of in geval van problemen. De farizeeërs bekritiseerden de Heer Jezus omdat Hij met zondaren at, daarom vertelde hij over het verloren schaap, een verloren munt en een verloren zoon. De discipelen dachten dat ze erg succesvol waren vanwege de grote menigte, daarom vertelde de Heer Jezus de gelijkenis van de zaaier die duidelijk maakte dat driederde geen vrucht voortbracht. Hij werd beschuldigd dat Hij een verbond had met de duivel, daarom vertelde Hij over de sterke man die zijn huis bewaakte. Deze verhalen delen in de realiteit van het leven en om deze reden zijn ze ook voor ons belangrijk. De gelijkenissen zijn zowel spiegels als vensters. Als spiegels leren ze ons zelf te zien. Ze laten ons leven zien zoals het werkelijk is. Als vensters, leren ze ons het leven te zien en God. Het kan zijn dat je moeilijkheden hebt met Romeinen 7 of Efeze 2 om goddelijke waarheden te verstaan, maar met de gelijkenissen zul je waarschijnlijk veel minder moeite hebben om jezelf te ontdekken.

Hoe de gelijkenissen bestuderen?

Omdat er verschillende soorten van literatuur in de bijbel zijn te vinden, is het belangrijk te weten hoe daar mee om te gaan. Je benadert de Psalmen op een andere wijze dan bijbelse geschiedenis bijvoorbeeld in de boeken Koningen of de brieven van de apostelen. Het is een basisregel dat we elk bijbelgedeelte bestuderen in het licht van haar literaire genre. Met dit in gedachten, houden we rekening met onderstaande principes bij het bestuderen van de gelijkenissen.

1. Bestudeer elke gelijkenis in zijn context. Dit is waar voor elk bijbelgedeelte, maar speciaal waar voor de gelijkenissen. Geen rekening houden met de context betekend dat je alles kan gaan verklaren met een gelijkenis. Bijvoorbeeld, de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan heeft ’geleden’ onder de handen van hen die alles vergeestelijken, en de context vergeten hebben. Ze interpreteren als volgt: Jeruzalem is de stad van God, een representatie van de hemel. Jericho is een vervloekte stad, dat representeert dan de hel. De weg van Jeruzalem naar Jericho gaat naar beneden, de weg naar de hel ook. Iedere persoon is op de weg naar Jericho en is in handen gevallen van de satan en beroofd en halfdood (fysiek levend, geestelijk dood). Religie kan hem niet redden – alleen de goede Samaritaan (Jezus) kan dat. De olie representeert de Heilige Geest en de wijn Christus’ vergoten bloed. De herberg is de kerk en de twee penningen staan voor de twee verordening geloof en doop. De Samaritaan beloofd om terug te komen, Jezus zal ook terugkomen. (Denk aan de ‘grote’ vergeestelijker Origenes) Veel zaken zijn waar, en worden in de bijbel geleerd; maar ze worden niet expliciet in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan onderwezen. De context spreekt van een wetgeleerde die Jezus probeert te verzoeken, met de vraag: ’Wie is mijn naaste?’ Hoewel er zeker ook plaats is voor andere lessen, is de fundamentele les in deze gelijkenis dat we ‘een buurman dienen te zijn voor onze ‘buurman’ in nood.

2. Zoek de hoofdwaarheid die de gelijkenis leert. Dat betekent niet dat er geen andere lessen te leren zijn, maar die blijven onderworpen aan de hoofdgedachte van de gelijkenis. De hoofdgedachte in de gelijkenis van de verloren zoon is dat God zondaren ontvangt en vergeeft. Je kunt in deze prachtige gelijkenis veel geestelijke waarheden ontdekken, maar alle staan in onderlinge relatie tot de hoofdzaak.

3. Probeer de gelijkenis niet ‘te laten buikspreken’ Sommige gelijkenissen zijn erg gedetailleerd, zoals de zaaier en het zaad, terwijl andere weinig gedetailleerd zijn. Het is niet wenslijk alles te verklaren of de tekst zelf moet dan aangeven. De Heer Jezus verklaarde de gelijkenis van de zaaier in detail en ook andere gelijkenissen, dan is er geen probleem. Maar wat er gebeurt door alles een geestelijke betekenis te willen geven, zoals in het voorbeeld van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan mag duidelijk zijn. De symbolen die in verschillende gelijkenissen worden gebruikt hebben niet altijd dezelfde betekenis. In de gelijkenis van de Zaaier, representeert het zaad het Woord van God en de aarde representeert het menselijke hart. Maar in de gelijkenis van de dolik, representeert het zaad de kinderen van het koninkrijk, terwijl het veld de wereld is.

4. De gelijkenissen illustreren een bijbelse leer, ze verklaren ze niet. Met andere woorden, probeer niet een of andere leer op te bouwen vanuit een gelijkenis. De gelijkenissen zijn de ramen in het huis, niet het fundament. Het is gevaarlijk een leer van goede werken te distilleren uit de gelijkenis van de schapen en de bokken (Mat.23:31vv.). Door dat toch te doen gaat men voorbij aan de profetische context van de gelijkenis, en het ‘resultaat’ zal in tegenspraak zijn met duidelijke uitspraken elders in de bijbel.

5. Vraag God voor geestelijk inzicht. Dit is noodzakelijk voor elke vorm van bijbelstudie, maar zeker in verband met gelijkenissen. De discipelen kwamen naar de Heer Jezus om uitleg, en wij dienen dat ook te doen. Hij zal ons de wijsheid geven die we nodig hebben als we Hem erom vragen (Jak.1:5).

Hoe maken we het best gebruik van de gelijkenissen?

De gelijkenis van de heer des huizes (Mat.13:51v.) is hét voorbeeld hoe een gelijkenis te verklaren. De Heer Jezus vroeg de discipelen of ze alles hadden begrepen wat Hij ze had geleerd, en ze zeiden tot Hem ‘Ja.’ (Een verbazend antwoord trouwens!) Begrijpen houdt verantwoordelijkheid in. De discipelen hadden het voorrecht om de verborgenheden te begrijpen, maar hadden daardoor ook een grote verantwoordelijkheid om deze kennis in de praktijk om te zetten. 'Ieder nu wie veel gegeven is, van hem zal veel worden geëist; en wie veel is toevertrouwd, van hem zal men des te meer vragen' (Luk.12:48). De Heer Jezus zei: ‘Daarom is iedere schriftgeleerd die een discipel van het koninkrijk der hemelen is gemaakt, gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt’ (Mat.13:52). Met deze verklaring (die een korte gelijkenis is!) duidt de Heer Jezus drie verantwoordelijkheden aan die we hebben als Gods Waarheid ons bekend is.

1 .De verantwoordelijkheid om de waarheid te zoeken.

Het werk van een schriftgeleerde was om de wet te onderzoeken en de geboden te ontdekken. Het is goed te weten dat de schriftgeleerden begonnen als een groep van ernstige onderzoekers. Ze droegen zichzelf op aan de bescherming en onderhouding van de Wet. Maar het is jammer dat de schriftgeleerden degenereerden in een ongeestelijke groep die meer waren geïnteresseerd in dode traditie, dan in een levende waarheid. De Heer Jezus beschuldigde hen dat zij de mensen onder een geestelijk juk brachten, geen vrijheid (Luk.11:42-52). Ze namen het verleden zo serieus, dat ze Gods lessen voor het heden negeerden. In plaats van ‘open deuren’ te zijn waardoor zondaren binnen moesten gaan om gered te worden, sloten zij die. Ze werden blinde leidslieden voor blinden. Omdat ze geen discipelen geworden waren!

2. De verantwoordelijkheid om de waarheid te (be-) leven!

Iedere schriftgeleerde moet een discipel worden, een persoon die de Heer volgt en daardoor zijn (bijbelse) theorie in de praktijk brengt. We leren de waarheid kennen door ze te praktiseren. De waarheid wordt levend voor ons als we ons leven ernaar richten, en in dat proces leren we meer waarheid! Er is grote nood aan een uitgebalanceerd geestelijke leven, een leven tussen theorie en praktijk, leren en leven, de schoolklas en de marktplaats. De Heer Jezus leerde zijn discipelen door middel van leer en praktijk. Er was een evenwicht tussen objectieve waarheid en subjectieve ervaring. Het is niet genoeg om alleen maar hoorders van het Woord te zijn – om te kunnen groeien moeten we ‘doeners’ zijn om God te kunnen verheerlijken.

3. De verantwoordelijkheid de Waarheid te delen met anderen.

Ieder van ons heeft een ‘schatkist’ waarin hij geestelijke schatten verzameld die we hebben opgedaan in ons leven met de Heer. Deze ‘schatten’ zijn er niet om ze voor onszelf te houden, maar om te delen met anderen. Geld dat niet geïnvesteerd wordt brengt niets op. Op dezelfde wijze, moeten we oude en nieuwe dingen delen. Het ‘oude’ is dat wat we hebben geleerd als ‘schriftgeleerden’; het ‘nieuwe’ is wat we hebben opgedaan door een discipel van de Heer te zijn, in het uitoefenen van ons geloof. Zij die Gods Woord het meest gehoorzaam zijn leren het meeste en hebben het meeste te delen. We kunnen het niet alleen met het ‘oude’ doen, want uit het oude komt het nieuwe. Er zijn altijd nieuwe toepassingen op het oude, nieuwe inzichten van oude principes, en nieuwe gedachten over oude relaties.

Ik eindig met het voorbeeld van Ezra uit het gelijknamige boek, de eerste schriftgeleerde, die een voorbeeld is van dit soort uitgebalanceerd leven.

‘Want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des HEREN te onderzoeken en haar te volbrengen, en om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen. (Ezra7:10)

Wat een voorbeeld om te volgen!

_____________________________________________________________

Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan

Lukas 10:25-37

'Niemand zou zich de Barmhartige Samaritaan herinneren als hij alleen maar goede voornemens had gehad!'

 

Voorwoord

We weten wat de gelijkenis verhaald, maar kennen we de betekenis ook? Een belangrijke les die de Heer Jezus ons hierdoor leert is, dat je jouw relatie met God niet los kunt zien van je relatie tot je medemens. Een aantal teksten uit het Oude- en Nieuwe Testament maken duidelijk dat elke gelovige wel degelijk een plicht en verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van zijn of haar naaste.

‘Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE’ (Lev.19:18; Mat.5:23, 19:19, 22:39; Mark.12:31, 33). ‘Zeg niet tot uw naaste: Ga heen en kom terug, morgen zal ik geven – terwijl gij het hebt.’ (Spr.3:28). ‘Wie zijn naaste veracht, zondigt; maar welzalig hij, die zich ontfermt over ellendigen’ (Spr.14:21) en tenslotte: ‘Als een broeder of zuster zonder kleding zijn gebrek hebben aan het dagelijkse voedsel en iemand van u zegt tot hen: Gaat heen in vrede, warmt u en verzadigt u, maar u geeft hen niet het voor het lichaam benodigde, wat baat het?’ (Jak.2:15).

Inleiding

Zoals sommige theologen of bijbelleraars er vandaag de dag genoegen in hebben om over een of ander Bijbels onderwerp te debatteren, zo was het ook in de tijd van Jezus. In het gedeelte wat voor ons ligt, is het een wetgeleerde die Jezus’ mening wilde horen op zijn vraag wat hij moest doen om het eeuwig leven te beërven. We krijgen de indruk dat deze man niet op zoek was naar de waarheid, maar probeerde om Jezus in een discussie te betrekken, waarvan hij hoopte dat hij als winnaar tevoorschijn zou komen. De wetgeleerde antwoordde ontwijkend toen het erom ging de waarheid eerlijk onder ogen te zien en te gehoorzamen.

Wij dienen onze verantwoordelijkheid op te nemen en het grootste gebod te gehoorzamen, die de wetgeleerde perfect citeerde uit Leviticus 19:18 en Deuteronomium 6:5. Maar we kunnen niet God en onze naaste oprecht liefhebben zonder dat we Gods liefde in onze harten hebben ontvangen ((Rom.5:5; 1Joh.4:19). Wanneer we niet in staat zijn om het meest belangrijkste gebod te houden (Mark.12:28-34), hoe kunnen we dan verwachten dat we God kunnen liefhebben? Het is belangrijk in te zien dat de behoudenis uit genade is, niet door het houden van de Wet. Maar wanneer iemand behouden is, kan hij de hulp en kracht van de Heilige Geest verwachten om hun hart met liefde te vullen.

De gelijkenis – hoewel Jezus het geen gelijkenis noemt, het kan een concrete gebeurtenis geweest zijn - van de Barmhartige Samaritaan gaf antwoord op de ontwijkende vraag van de Wetgeleerde. In plaats van verstrikt te geraken in een theoretische discussie, gaf de Heer Jezus een concrete zaak, en het resultaat was dat de wetgeleerde het begreep. De Heer Jezus beantwoordde de vraag van de wetgeleerde, met een wedervraag. We mogen deze gelijkenis niet vergeestelijken en het presenteren als een model tot behoudenis. Het is duidelijk wie onze naaste is: iedereen die beroep doet op onze hulp en die we kunnen helpen is onze naaste. De ‘held’ in dit verhaal is de Samaritaan die zorg draagt voor een Jood. De priester en de Leviet – professionele geestelijke dienaren – bleken helemaal geen helden te zijn. De vraag die wij moeten beantwoorden is niet ‘Wie is mijn naaste?’ maar ‘Voor wie kan ik een naaste zijn?’

De rovers

De rovers – de eerste van de vijf personen die in deze gelijkenis vermeld worden – waren er niet op uit om hun naaste te helpen. Ze zagen in de naaste een mens als iemand op wie ze voordeel konden behalen. De naaste was voor hen iemand om uit te buiten. Het doet mij denken aan de mensensmokkelaars waarvan we de laatste jaren horen. We denken maar aan de vele bootvluchtelingen die uitgebuit worden door voor deze smokkelaars te werken, waarna ze in een rubberbootje worden gezet en richting Europa worden gestuurd. Op hoop van zegen, want het gebeurt dat deze mensen onderweg verdrinken. Gelukkig zijn er nog ‘Samaritanen’ die deze mensen soms kunnen redden, maar ook vaak niet! Ik las eens een verhaal van een verzekeringsmakelaar die elk nieuw lid die zich bij zijn kerk aansloot, zag als een nieuwe klant aan wie hij een of andere verzekeringspolis kon verkopen, in plaats van hen te zien als een broeder en/of zuster in de Heer. God heeft ons dingen gegeven om te gebruiken maar mensen om lief te hebben, niet om uit te buiten.

Vandaag de dag vallen veel mensen in handen van rovers! Niet allen de vluchtelingen, maar ook drugs- en drankverslaafden Deze mensen worden zonder mededogen financieel uitgekleed en aan zichzelf overgelaten.

De priester/Leviet

De volgende personen in dit verhaal zijn de priester en de Leviet die aan de overkant voorbijgingen en geen hulp boden. Voor hen was de naaste schijnbaar iemand om te mijden.

Het zou kunnen dat beiden tot zichzelf zeiden: ‘We hebben onze taak in de tempel en dat is meer dan genoeg, we laten het daarbij’. Of ‘We hebben daarvoor geen opleiding gehad, laat een ander het maar doen! Of ‘Had die man maar beter moeten opletten waar hij naar toe ging, dan was hij ook niet de handen van rovers gevallen!’ Enzovoorts. U ziet wel deze en nog veel andere uitvluchten zouden wij ook kunnen bedenken om daarna niets te doen. Maar: ‘Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor die is het zonde’ (Jak.4:17). We kunnen natuurlijk onze ogen sluiten voor de nood van anderen, de vraag is dan of we daardoor laten zien wat Gods liefde voor de naast ten opzichte van ons, voor mij betekent. Zijn niet alle mensen ‘in handen van rovers gevallen’ en hebben we niet allemaal iemand nodig die barmhartigheid bewijst? We lezen van de Heer Jezus, toen Hij de menigten zag, Hij innerlijk met ontferming bewogen was over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben’ (Mat.9:36). En zijn wij niet behouden door God zijn barmhartigheid? ‘Maar toen de goedertierendheid en de mensenliefde van God, onze Heiland, verschenen is, heeft Hij ons behouden, niet op grond van werken in gerechtigheid, die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid’ (Titus.3:4-5).

De wetgeleerde

Wanneer de Here Jezus zegt in vers 36: ‘Wie van deze drie…’ verwijst hij naar de priester, Leviet en de Samaritaan; de wetgeleerde en de herbergier laat hij buiten beschouwing. Voor de wetgeleerde was de naaste was iemand om te beoordelen, een studieobject. Hij was de vraagsteller en als wetgeleerde was hij meer geïnteresseerd in definities dan in de mens. Hij kende de Wet en de teksten die ik in mijn voorwoord vermeld heb. Hij had de vraag gesteld ‘Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven?’ maar ontweek een antwoord om dan de volgende vraag te stellen: ‘Wie is mijn naaste?’. Hij had geen zuivere motieven. We lezen in vers 25 dat hij de Heer Jezus wilde verzoeken: ‘En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken…’. Een betere vraag dan ‘Wie is mijn naaste?’ had moeten luiden ‘Voor wie kan ik de naaste zijn?’.

De herbergier

Ook de herbergier behoort niet de drie waarnaar de Heer Jezus verwijst, maar hij maakt deel uit van het verhaal. Voor hem was de naaste was een klant om te dienen. Ik krijg de indruk dat de herbergier de mens, ook zonder de financiële bijdrage van de Samaritaan, in zijn herberg had opgenomen. Anderen zouden de opname van de gevallen mens hebben kunnen weigeren door aan de goede naam van de herberg te denken dan aan de mens. ‘Wat zullen mijn andere gasten wel zeggen? In de gelijkenis van het grote avondmaal (Luk.14:15-24) zijn het de armen, verminkten, blinden en kreupelen die uitgenodigd worden om deel te hebben aan het grote avondmaal. Ook wij moeten in onze samenkomsten ervoor waken niemand af te wijzen op grond van zijn of haar toestand, maar zo iemand verzorgen naar lichaam en geest, zoals de herbergier deze mens verzorgde. Has was niet alleen dat hij hem opnam in zijn herberg, hij kreeg ook het verzoek om voor hem te zorgen. Wie dienen we, de kerk, mensen of de Heer?

De Samaritaan

De grootste aandacht in deze gelijkenis gaat uiteraard uit naar de Samaritaan. Voor hem was de naaste iemand om te helpen. De ontstaansgeschiedenis van de Samaritanen is te vinden in 2Koningen 17:24-41. Joden hadden geen omgang met Samaritanen: ‘Want Joden gaan niet om met Samaritanen’ (Joh.4:9). Een heiden, iemand uit volken kon een Joodse proseliet worden, maar een Samaritaan was daarvan uitgesloten. Het is dan ook heel bijzonder, en niet zonder reden, dat de Heer Jezus een Samaritaan aanvoert die hulp biedt aan een Jood. Hiermee wil Hij de wetgeleerde natuurlijk iets duidelijk maken. Op de vraag die de Heer Jezus aan de wetgeleerde stelt: ‘Wie van deze drie denkt u, is de naaste geweest van hem die in de handen van de rovers is gevallen’ (vs.36) zegt hij niet kortaf ‘de Samaritaan’. Nee, hij weigert zelfs die naam te noemen en zegt in plaats daarvan: ‘Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen’ (vs.37).

Toen de Samaritaan de mens zag die aan de kant van de weg lag werd hij met barmhartigheid bewogen. Barmhartigheid is meer dan medelijden hebben. Barmhartigheid heeft met de ingesteldheid van het hart te maken. Zoals we van de Heer Jezus lezen: ‘Toen Hij nu de menigten zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen’ (Mat.9:36; 14:14; 15:32; 18:27). Zonder rekening te houden met eventuele gevaren (Waar zijn de rovers, loop ik misschien ook gevaar?) ging hij onmiddellijk naar de man toe en verbond hem. De priester en de Leviet weigerden ook maar iets te doen, ze liepen er zelfs met een boog omheen, de Samaritaan was onmiddellijk bereid om te helpen. De Samaritaan zorgde voor de eerste hulp en bracht hem daarna naar de herberg voor verdere verzorging in afwachting van zijn terugkeer om de kosten te betalen. Anderen helpen betekent dat je daar een prijs voor betaald, maar die wordt ruimschoots vergoed, want het gelukkiger te geven dan te ontvangen (Hand.20:35). Het kostte de Heer Jezus om ons, gevallen mensen, te verlossen uit de macht van de boze, en ons door zijn dood ons te verzoenen met God. Mensen, noch religie konden ons helpen, noch de prijs betalen, daarom kwam de Heer Jezus in deze wereld. ‘Hij die rijk was is ter wille van ons arm geworden’ (2Kor.8:9).

De Heer Jezus is niet allen de verlosser van verloren zondaren, maar ook ons voorbeeld om duidelijk te maken hoe wij, als gelovigen en navolgers van de Heer Jezus, met onze medemensen dienen om te gaan. Daarbij moeten we niet de vraag stellen ‘Wie is mijn naaste?’ maar ‘wat kan ik betekenen voor mijn naaste?’, voor wie kan ik de naaste zijn?

_____________________________________________________________

Gelijkenis van de dolik onder de tarwe

Mattheüs 13:24-30

 

De gelijkenis

‘Een andere gelijkenis hield Hij hun voor en zei: Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide. Terwijl echter de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide dolik midden tussen de tarwe en ging weg. Toen nu het graan opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook de dolik tevoorschijn. De slaven van de heer des huizes nu kwamen en zeiden tot hem: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar heeft hij dan dolik vandaan? Hij nu zei tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven nu zeiden tot hem: Wilt u dan dat wij het gaan verzamelen? Hij echter zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van de dolik niet misschien tegelijk daarmee de tarwe uittrekt. Laat ze beide samen opgroeien tot de oogst; en in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Verzamel eerst de dolik en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt de tarwe bijeen in mijn schuur’ (Mat.13:24-30).

Uitleg van de gelijkenis

‘Toen liet Hij de menigten gaan en kwam in het huis; en zijn discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van de dolik op de akker. Hij nu antwoordde en zei: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen de akker is de wereld, het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk, de dolik zijn de zonen van de boze, de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel, de oogst is de voleinding van de eeuw, en de maaiers zijn engelen. Zoals dan de dolik verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van deze eeuw. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vuuroven werpen; daar zal geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen’ (Mat.13:36-43).

Voorwoord

Ondanks dat de Here Jezus bij deze gelijkenis ook de uitleg heeft gegeven, is de strekking van deze gelijkenis eeuwenlang onjuist toegepast. Enkele belangrijke opmerkingen vooraf om tot een juiste uitleg te komen zijn de volgende: (1) Het is namelijk onjuist om hierin de Gemeente te lezen; hierover later meer. (2) Deze gelijkenis is een zgn. koninkrijkgelijkenis en loopt door tot het einde van de eeuw of bedeling. (3) Verder de vertaling van ‘dolik’ dat men vaak met ‘onkruid’ vertaald heeft, heeft geen goed gedaan aan de bedoeling van deze gelijkenis. Vandaar de uitleg hieronder van wat ‘dolik’ precies is.

Wat is ‘dolik’?

Lolium temulentum, ook bekend als dolik, is een eenjarige plant en behoort tot de familie Poaceae of Grassenfamilie. De plant wordt ongeveer 1 meter hoog en groeit in graanvelden. Deze plant komt veelvuldig voor in Syrië en Israël. Het wordt beschouwd als onkruid, zie bv. artikel 536 van het Strafwetboek van België van 8 juni 1867, Artikel 536 zegt: ‘Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tweehonderd [euro] wordt gestraft hij die kwaadwillig een bezaaide akker verwoest, zaad van dolik of van enig ander schadelijk kruid of gewas op een akker strooit, landbouwgereedschappen, omheiningen voor het vee of wachtershutten stukbreekt of onbruikbaar maakt’. Ook in de tijd van de Romeinen werd dit al als een misdaad gezien.

Inleiding

Het ‘koninkrijk der hemelen’ verwijst niet naar een aards messiaans koninkrijk hier op aarde, maar eerder naar een koninkrijk hier op aarde waarin de ‘Koning’ afwezig is. Het ‘koninkrijk der hemelen’ is een vermenging van goed en kwaad, waar en vals. Het is niet de Gemeente. De Gemeente maakt wel deel uit van het koninkrijk der hemelen, maar is het zelf niet. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan het ‘Christendom’. Het bestaat uit allen die Christus als Koning belijden, hetzij in waarheid of met een voorwendsel.

In de gelijkenis van de zaaier en het zaad in Mattheüs 13, hebben we gezien dat het koninkrijk is begonnen in de dagen van het optreden van de Heer Jezus, door het zaad van het Woord van God uit te verkondigen, en dat duurt tot aan het einde van deze eeuw of bedeling. Deze twee gelijkenissen, ‘de zaaier en het zaad’ en ‘de dolik onder de tarwe’ geven Gods handelen en satans tegenstand weer in deze tijd.

De gebruikte symbolen

De Here Jezus verstrekt ons de verklaring van de volgende symbolen:

(1) De ‘mens’ is Christus (vs. 37).

(2) Het zaad zijn de gelovigen, de zonen van het koninkrijk (vs. 38).

(3) De akker is de wereld (vs. 38).

(4) De vijand is de boze, de duivel (vs. 39).

(5) De dolik zijn de zonen van de boze (vs. 38).

(6) De maaiers zijn de engelen (vs. 39).

(7) De oogst is de voleinding van de eeuw (vs. 39).

De ‘tegenstander’

Het gezegde ‘Waar God een kerk sticht, bouwt de duivel een kapel’, is in de loop van de Bijbelse geschiedenis maar al te waar gebleken. De eerste vermelding in de Bijbel van twee soorten ‘zaad’ vinden we al in het boek Genesis (4:4; Gal.3:16); het zaad van de vrouw en het zaad van de slang, de duivel. Deze tekst bevestigd de gedachte dat die vijandschap blijvend is. Toen Caïn zijn broer Abel doodde, zien we het begin van deze vijandschap van de twee soorten zaad (Gen.4:1-16). 1 Johannes 3:12 maakt duidelijk dat Caïn uit de boze was, een kind van de duivel! Dit conflict vinden we doorheen heel de Bijbel, bijvoorbeeld bij ontmoetingen van de farizeeën en de Heer Jezus. De farizeeën ‘kinderen van de duivel’ (Mat.3:7) kwamen niet in verweer toen Johannes de doper gedood werd door Herodus. Ze kwamen in opstand tegen de Heer Jezus (Mat.12:34; 23:33; 27:20-26). Ook de apostel Paulus heeft de tegenstand van de duivel ondervonden toen hij het evangelie verkondigde (Hand.13:10). Satans tegenstand bestond daarin dat hij een ‘vals evangelie’ introduceerde (Gal.1:6-9), valse dienaren die binnenslopen (2Kor.11:13-26), door een valse gerechtigheid te verkondigen (Rom.10:1-3) en door valse broeders (2Kor.11:26). Uiteindelijk zal de vijandschap tussen deze twee soorten zaad haar hoogtepunt bereiken in de presentatie van een valse christus (2Thes.2). De ‘zoon van het verderf’ zal opstaan tegen de Zoon van God, het ‘geheimenis van de wetteloosheid’ zal tegenstand bieden aan het ‘geheimenis van de Godheid’. De valse kerk ‘de hoer’, zal vijandschap tonen tegen de bruid, de ware Kerk, de bruid van het Lam’. Er zal een valse ‘drie-eenheid’ openbaren in de eindtijd; de duivel, het beest en de valse profeet (Op.19:10; 20:1-3) om tegen de ware Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest op te staan. Uiteindelijk zal de machten van de duivel worden vernietigd door de Zoon van God, de grote Overwinnaar.

Verklaring

De Rooms Katholieke en Protestantse theologie past deze gelijkenis toe op de kerk, vooral onder invloed van de kerkvader Augustinus, die verklaarde dat de ‘akker’ de kerk is en dat het tarwe en onkruid samen moeten opgroeien tot de oogst. Daarom dienen we duidelijk onderscheid te maken tussen de Gemeente en het koninkrijk. Het terrein van het koninkrijk is de wereld. Het behoort niet tot onze taak als gelovigen de wereld te verbeteren of te oordelen, maar we hebben als wereldbewoner wel de taak ons eventueel in te zetten om, daar waar nodig, hulp te verlenen en ons teven als goede burgers te gedragen. In het koninkrijk moeten de tarwe en de dolik samen opgroeien en wordt er pas aan het einde een schifting gemaakt, in de Gemeente is dat anders. Binnen de Gemeente moet, indien nodig, tucht toegepast worden. ‘Doet de boze uit uw midden weg’ (1Kor.5:13; Mat.18:15-20). Dat wil niet zeggen dat wij als Gemeente moeten oordelen over iemand eeuwige bestemming, dat mogen, kunnen en hoeven wij niet te doen. Maar… ‘als iemand die broeder genoemd wordt, een hoereerder is, of een hebzuchtige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of rover, u met hem geen omgang moet hebben, dat u met zo iemand zelfs niet moet eten. Want wat heb ik hen die buiten (de Gemeente) zijn te oordelen? Oordeelt u niet hen die binnen (de Gemeente) zijn? Maar hen die buiten (in het koninkrijk) zijn zal God oordelen. Doet de boze uit uw midden weg’ (1Kor.5:11-13). Bij deze toepassing wordt de betekenis van de dolik ook duidelijk. Vertaald men ‘onkruid’ dan komt de bedoeling van deze gelijkenis niet goed uit de verf. Dolik is namelijk niet van tarwe te onderscheiden, daarom mochten de slaven het ook niet gaan verzamelen, opdat zij door niet ‘echt’ van ‘onecht’ te kunnen onderscheiden fouten zouden maken. Dolik is alleen van tarwe te onderscheiden in de laatste fase van de groei van de plant. De schifting zal daarom eerst plaatsvinden in de oogsttijd, in de voleinding van de eeuw, door de engelen (vs. 41).

De Donatisten

In dit verband is het nuttig het standpunt van de ‘Donatisten’ te kennen, want dat heeft te maken met de hierboven geschetste visies. In de Kerk in Noord-Afrika ontstond een krachtige christelijke beweging. In die landen wilden veel Christenen terug naar een eenvoudiger en een meer Bijbelse vorm van gemeente-zijn en zij bepleitten daarom een hervorming van de kerk. Deze beweging kreeg de naam van Donatisten, omdat hun leiders allebei Donatus heetten. Zij ontstond direct na de laatste grote Christenvervolging onder keizer Diocletianus aan het begin van de vierde eeuw, en was erg beïnvloed door de leer van Novatianus ongeveer vijftig jaar eerder. Nadat al hun pogen om de kerk te hervormen op niets was uitgelopen, scheidden zij zich tenslotte af van de katholieke gemeenschap; directe aanleiding daartoe was hun bezwaar tegen de benoeming van Caecilianus tot bisschop van Carthago in 312. Hoewel Constantijn moeite deed om beide partijen tot elkaar te brengen, sterkte het gedrag van Diocletianus de Donatisten in hun overtuiging dat de Kerk onherstelbaar verkeerd zat. Zo excommuniceerden zij elkaar wederzijds door zichzelf uit te roepen tot enige ware Kerk en de ander tot valse Kerk. In Carthago werd nu Donatus tot bisschop gewijd, die daarmee tegenover Caecilianus kwam te staan, waardoor de hele Kerk van NoordAfrika verdeeld werd. De Donatisten onderscheidden zich van de Katholieken door hun meer geestelijke gezindheid, die zich uitte in hun christelijk karakter en gedrag. Maar later bleek dat hun hervorming toch niet ver genoeg ging, want zij hielden vast aan de kerkelijke hiërarchie en waren niet bestand tegen de partijgeest die veel van hun christelijk getuigenis tenietdeed. De Donatisten waren voorstanders van een scheiding tussen Kerk en Staat onder het motto: “Wat heeft de Keizer met de Kerk te maken”, maar niettemin deden zij in conflicten herhaaldelijk een beroep op die keizer. Zij vormden een meerderheid van de Christenen in Noord-Afrika, maar de strijd duurde voort totdat het Christendom in dat deel van de wereld door de volgelingen van de profeet (Mohammed) werden uitgeroeid. Terecht stelden de Donatisten dat het wezen van de christelijke gemeente wordt gevormd door geestelijk leven en niet door sacramenten. Maar hun verlangen naar scheiding tussen Kerk en Staat werd niet door zuivere motieven ingegeven. Het was alleen omdat de keizer” de andere partij” erkende als de ene ware Kerk wat maakte dat zij zich afkeerden van wereldse macht; was het andersom geweest, dan zouden zij de keizer graag tot hun partij hebben gerekend. Daaruit blijkt wel dat de zucht naar macht altijd weer corruptie brengt van de zuivere leer en praktijk. Het is altijd moeilijk om als Christen te aanvaarden dat wij in dit leven nu eenmaal de smaad van Christus moeten dragen in een wereld die Hem niet erkent, en dat de nederige gezindheid van de Heer juist in de gemeente gestalte moet krijgen, wil haar getuigenis waarachtig geestelijk effect hebben. Het leven van Christus, het kloppende hart van iedere gemeente, blijkt niet alleen maar in de afwezigheid van zonde of compromis; het is de genade van Christus die werkt in wedergeboren mannen en vrouwen, en die zich in hun gewone dagelijkse leven uit. Het is moeilijk om het wezen van het conflict goed weer te geven. Naar onze mening gaat het hierbij in wezen om een valse tegenstelling, namelijk de betekenis van de sacramenten. Eigenlijk waren de Donatisten in hun opvatting van “het sacrament” even kerkelijk als degenen die zij bestreden, al komen zij ook menselijk gezien veel sympathieker over. Bij de katholieken had namelijk het sacrament in zichzelf intrinsieke waarde, ook al werd het bediend door iemand die een verkeerde levenswandel heeft: als hij maar kerkelijk is gewijd. De Donatisten letten veel meer op de levenswandel van de bisschop die de sacramenten bedient, en dat bracht hen ertoe om de aangewezen bisschoppen te beoordelen op hun christelijke levenswandel in heden en verleden. Het was dus maar een gedeeltelijke hervorming die zij voorstonden, want het beginsel van de kerkelijke ambten, en daarmee van de leer der Kerk, lieten zij ongemoeid. Daardoor werd hun toch uiteindelijk de geestelijke kracht ontnomen. In het begin van de vijfde eeuw werd de macht van deze tegenkerk gebroken, vooral als gevolg van de geschriften van Augustinus en de grote “disputatie” te Carthago in 411.

Tenslotte

In onze tijd, de laatste dagen’ zien we een groot verval in het Christendom, zeg maar koninkrijk. Dat verval openbaard zich vooral in de zgn. grote volkskerken, maar ook de Evangelische beweging dient op tellen te passen, want de duivel gaat rond als een engel van het licht (2Kor.11:15) en hij weet dat hij (nog) weinig tijd heeft (Op.12:12). We moeten waakzaam zijn zodat de duivel geen kans krijgt om ‘dolik’ tussen de tarwe te zaaien terwijl wij slapen (vs. 24-26).

__________________________________________________________ 

Gelijkenis van de goede en boze slaaf.

Mattheüs 24:45-51

Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars’

Inleiding

Dit is de tweede gelijkenis in Jezus’ rede over de laatste dingen. Vaak bezondigd men zich eraan deze, maar ook andere gelijkenissen, te verklaren zonder rekening te houden met de context waarin ze staan. (Zie het onderwerp: Inleiding in de gelijkenissen). Geen rekening houden met de context en het feit dat de rede over de laatste dingen uit meerdere hoofdstukken bestaat en één geheel vormt (24:1-26:1). Dat gebeurt ook vaak bij de uitleg van de zogenaamde Bergrede, die ook drie hoofdstukken beslaat (Mat.5:1-8:1). In het evangelie naar Mattheüs wordt het woord ‘gelijkenis’ niet gebruikt maar in het parallelle gedeelte in het evangelie naar Lukas wel: ‘En Petrus zeide: Heer, zegt Gij met het oog op ons deze gelijkenis, of ook met het oog op allen?’ (Luk.12:41).

De toepassing

Bij de verklaring van de gelijkenis van de vijgenboom konden we duidelijk aantonen op wie het van toepassing was, namelijk het Joodse volk. Bij deze gelijkenis ligt dat wat moeilijker. Er zijn namelijk twee visies (1) het heeft betrekking op Israël of (2) op het christendom. Mijn voorkeur gaat uit naar de laatste visie. Marc Verhoeven zegt hier het volgende over: ‘In de volgende gelijkenissen staat enerzijds de afwezigheid van de Heer en anderzijds Zijn de komst voor de Gemeente centraal. Ze handelen over verantwoordelijkheid, waakzaamheid, beloning en oordeel. Dit is de ingeschoven periode van de Gemeente, en de belijdende Christenheid in het algemeen. We lezen niets over de verdrukkingstijd, Judea, Jeruzalem of tempel. Het gaat hier niet over een dienst die met Israël en de heilige plaats in verbinding staat, maar over de dienst in het geestelijke huis van God (1Petr.2:5) waaraan alle christenen deelnemen. We zien in de beloning van de trouwe slaaf dat dit niet op Israël kan slaan, want Israël wordt niet gesteld over al Jezus’ bezittingen maar christenen zijn mede-erfgenamen.’ (www.verhoevenmarc.be)

Als deze visie juist is en deze gelijkenis op het christendom betrekking heeft dan hebben we een interessante trits van betrokkenen in Jezus’ rede over de laatste dingen. In Mattheüs 24:1-44 staat Israël centraal, in 24:45-25:30 het Christendom en tenslotte in 25:31-46 de volkeren. Dit komt overeen met de drievoudige verdeling in 1Kor.10:32 - ‘Geeft noch aan Joden, noch aan Grieken, noch aan de gemeente Gods aanstoot’. Raymond Hausoul geeft als antwoord op de vraag: op wie deze gelijkenis betrekking heeft: ‘Deze vraag heeft te maken met een diepere vraag: representeren de discipelen het Israël of de gemeente? In hoeverre zijn beiden van elkaar te onderscheiden? Consequentie is hierin gevraagd. Uitleggers die Mat.25 enkel betrekken op Israël, omdat de discipelen de representanten hiervan zijn doen dat niet bij andere teksten, zoals bijvoorbeeld Mat.10:1vv. De keuze van de uitleg is zodoende niet kort te beschrijven in een tabel. De vraag is dus of er overlap is tussen Israël en de gemeente en zo ja, in hoeverre.’

De uitleg

We vinden drie gelijkenissen waarin het belijdende christendom wordt uitgebeeld, de gelijkenis van de goede en boze slaaf, de tien maagden en de talenten. In de eerste gelijkenis kunnen we het christendom als één geheel ontdekken en in de gelijkenis van de tien maagden en de talenten de individuele (belijdende) gelovigen in het christendom. Twee zaken trekken onze aandacht bij het lezen van deze gelijkenis, (1) dat die ene slaaf zowel goed als boos wordt genoemd en (2) de veranderde houding van die slaaf in verband met het uitblijven van de komst van de Heer. De eerste driehonderd jaar van de kerkgeschiedenis was de verwachting naar de wederkomst aanwezig (Eusebius), maar nadat in 312 n.Chr. keizer Constantijn de Grote symphatie voor het christelijk geloof begon te krijgen veranderde dat snel. (zie mijn artikel: ‘de Constantinische omwenteling’ in de rubriek Kerkgeschiedenis). In hoeverre Constantijn christen was laat ik maar in het midden want de schrijver van ‘De geschiedenis van de neergang en val van het Romeinse Rijk’ Edward Gibbon is daarover nogal kritisch. Als spoedig werd het christendom tot staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk (380 n.Chr.).

De verwachting van een spoedige terugkeer van Christus werd de kop ingedrukt door de idee dat de Kerk de plaats van het Israël had ingenomen en dat het messiaans rijk  gerealiseerd was. Een spoedige komst van Christus werd daardoor op de achtergrond gedrongen, of nog beter: in de heel verre toekomst geplaatst. Het substitutionalisme (vervangingstheologie; de leer dat de Kerk het ‘geestelijk Israël’ is en daarmee in Gods heilswegen de plaats van Israël heeft ingenomen) had zijn intrede gedaan. Hoe de RK-kerk zich later  gedragen heeft tegenover andersdenkenden, Joden en volkeren laten ik graag over aan de geschiedschrijvers maar het is niet bepaald iets om trots over te zijn (zie mijn artikelen in de reeks ‘Handelingen’ in de rubriek Kerkgeschiedenis). De houding die de Kerk van Rome innam was er een van: ‘Ik ben het en niemand anders’ (Jes.47:10). Door te zeggen: ‘Mijn heer blijft uit’ begon ook haar houding te veranderen. De gelijkenis spreekt van: ‘hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken.’ Uit deze gelijkenis kunnen we leren hoe belangrijk het is de nabije terugkeer elk moment te verwachten! ‘En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is’ (1Joh.3:3). De visie die de komst van Christus voor de Gemeente in het midden van de Grote Verdrukking plaatst, loopt hetzelfde gevaar doordat ze (1) aan de terugkeer van Christus bepaalde voorwaarden stellen en (2) zijn komst ook vooruitschuiven door te stellen dat Hij nu nog niet kan komen (en had kunnen komen) omdat de eerste drie-en-een-half jaar van de Grote Verdrukking voorbij moet zijn. (Zie mijn artikel in de Rubriek Eschatologie - Het Midtribulationisme.

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

Gelijkenis van de Bruiloft

Mattheüs 22:1-14 / Lukas 14:15-24

Derde verwerping van de Heilige Geest

‘Hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest’ (Hand.7:51)

Weer ontmoeten we de Vader en de Zoon maar nu met een bruid. De Zoon is in leven, ondanks wat de pachters hadden gedaan (Hfd.21:38). De suggestie is dat hier de Heer Jezus en de gemeente in beeld komt (Ef.5:22-23). De periode die in deze gelijkenis wordt beschreven is na de opstanding en hemelvaart en de komst van de Heilige Geest. De Vader nodigt het volk van Israël uit om te komen, ongeacht wat ze de Zoon hadden aangedaan. Als we de eerste zeven hoofdstukken van het boek Handelingen bestuderen, zien we dat de boodschap van het evangelie in eerste instantie alleen naar de Joden uitgaat (Hand.2:5, 10, 14, 22, 36; 3:25; 6:7). ‘Eerst de Jood’ was Gods plan (Hand.3:26; Rom.1:16). Dat aanbod was mogelijk omdat de Heer Jezus gebeden had: ‘Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen’ (Luk.23:34). Wat was het antwoord van de Joodse leiders op de uitnodiging gedaan door de apostelen? Ze verwierpen de oproep en vervolgden de Gemeente. Dezelfde geestelijke leiders die toestonden dat Johannes de Doper werd vermoord, en vroegen om de dood van Jezus, doodden ook Stéfanus! Hoe handelde de koning als antwoord op wijze waarop de mensen zijn dienstknechten behandelden? Hij werd boos en stuurde zijn legers om hen en hun stad te vernietigen. Hij wendde zich daarna naar andere mensen en nodigde hen uit om op het feest te komen. Dit is een beeld van Gods handelen met het volk Israël. Ze verwierpen de Vader toen zij Johannes de Doper zijn prediking niet gehoorzaamden. Daarna verwierp het volk de Zoon en liet Hem arresteren en doden. In zijn genade en geduld, zond God andere getuigen. De Heilige Geest kwam op de eerste gelovigen en zij gaven met grote kracht getuigenis dat Jezus leefde en dat het volk gered kon worden (Hand.2:32-36; 3:19-26). De wonderen die zij deden waren het bewijs dat God in en door hen werkte. Maar Israël verwierp ook de Heilige Geest! Dit was Stéfanus’ aanklacht tot het volk: ‘U weerstaat altijd de Heilige Geest; zoals uw vaderen, zo ook u’ (Hand.7:51). Met de steniging van Stéfanus, was het met Israël als getuigenis van God op aarde gedaan. Het oordeel liet nog wel veertig jaar op zich wachten, maar in het jaar 70 werd Jeruzalem door Titus verwoest. In Handelingen 8 lezen we dat de uitnodiging tot de Samaritanen ging, en in Handelingen 10 lezen we over de volkeren ging. Daarmee had Israël de ‘maat van hun zonden vol gemaakt’ (1Thes.2:16). Toen zij Johannes de Doper verwierpen, verwierpen zij de Vader die hem gezonden had; maar toen bleef de dienst van de Zoon nog over. Toen zij de Zoon verwierpen, ontvingen zij vergeving vanwege hun onwetendheid (Luk.23:34; Hand.3:17), en de dienst van de Heilige Geest bleef over. De Geest kwam en de Gemeente ontstond, en de apostelen deden grote tekenen en wonderen (Hand.2:43; Heb.2:1-4). De leiders verwierpen echter ook het getuigenis van de Heilige Geest, en brachten het uiteindelijke oordeel over zichzelf. Ze hadden de Vader, Zoon en Heilige Geest verworpen en daarmee was hun lot bezegeld, echter niet voor altijd!

Tenslotte

Deze drie gelijkenissen tonen ons de geestelijke geschiedenis van het volk Israël. Het volk was door God geroepen om vrucht voort te brengen (de vervloeking van de vijgenboom) maar ze faalde in haar opdracht. Ze was ongehoorzaam aan de Vader (gelijkenis van de twee zonen), ze kruisigden de Zoon (gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden), en weerstonden de Heilige Geest (de gelijkenis van de bruiloft). Momenteel is Israël terzijde gesteld, en Gods en de Gemeente is het getuigenis van God op aarde totdat de volheid van de volken ingaat. Daarna zal de Gemeente zal worden opgenomen (1Thes.4:13vv.), en Israël zal weer worden aangenomen, ‘want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk’ (Rom.11:25vv.).

_____________________________________________________________

Gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg

 

Mattheüs 13:31-33

 

 

 

Een andere gelijkenis hield Hij hun voor en zei: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat een mens nam en in zijn akker zaaide; het is wel kleiner dan alle zaden, maar als het is opgegroeid, is het groter dan de groenten en wordt een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn takken komen nestelen.

Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en verborg in drie maten meel, totdat het geheel doorzuurd was.

Inleiding

In deze gelijkenis vinden we hetzelfde principe als in de gelijkenissen van de zaaier en de dolik tussen de tarwe, namelijk dat het kwade binnen het koninkrijk doorwerkt. In de gelijkenis van het mosterdzaad zien dat het kleinste van de zaden een onnatuurlijke grootte aanneemt. In de gelijke van het zuurdeeg zien we dat een beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt. Statistieken vertellen ons dat het christendom op het ogenblik de godsdienst is met het grootste aantal volgelingen: 2,22 miljard. Maar ik vrees dat de meeste ‘christenen’ niet behoren bij de ‘kleine kudde’ waar de Heer Jezus over spreekt (Luk.12:32). Met andere woorden dat niet iedereen die zich christen noemt ook christen zoals de Bijbel ons leert; namelijk wedergeboren is! Waarvan de Heer moet zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, werkers van de wetteloosheid! (Mat.7:23).

Zuurdeeg

Het zuurdesem of zuurdeeg staat in de Bijbel symbool voor alles wat slecht en zondig is. ‘Jezus nu zei tot hen: Let op en past op voor het zuurdeeg van de farizeeën en de sadduceeën. En: ‘Hoe begrijpt u niet, dat Ik u niet over broden heb gesproken? Past u echter op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën? Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de farizeeën en de sadduceeën. Toen beseften zij, dat Hij niet had gezegd dat zij moesten oppassen voor het zuurdeeg van de broden, maar voor de leer van de farizeeën en de sadduceeën’ (Mat.16:6, 11-12). Het boek Handelingen maakt ons duidelijk waar het zuurdeeg in hun geval symbool voor staat: ‘Want de sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is, en geen engel of geest, farizeeën echter belijden beide’ (Hand.23:8).

Zuurdesem is gistend deeg dat gebruikt wordt om vers deeg te laten rijzen. In de Joodse traditie moet dit zuurdeeg worden opgeruimd voordat het Joodse Paasfeest, Pascha begint

(Ex.12:15; 13,3, 7; Deut.16:3). Het zuurdesem moet worden opgeruimd voordat je het Pascha viert. Het Pascha wordt ook wel het ‘Feest zonder gist genoemd’. Met andere woorden: het feest van het volk dat zuiver is, en niet vervuld met slechte zaken. ‘Weet u niet, dat een beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent; u bent immers ongezuurd. Want ook ons pascha, Christus is geslacht. Laten wij daarom feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid’ (1Kor.6-8)

Gelijkenis van het mosterdzaad

Er is al op gewezen dat het koninkrijk een onnatuurlijke grote vorm aanneemt ‘het wordt ‘een boom’. Ooit begonnen met twaalf apostelen en ongeveer honderdtwintig gelovigen in een bovenzaal in Jeruzalem, is het uitgegroeid tot de grootste van de wereldreligies! Een boom waarin de vogels van de hemel komen nestelen. Jezus waarschuwde al dat in zijn afwezigheid het koninkrijk een mengeling van goed en kwaad zou worden (Mat.25:14vv.). Vogels zijn dan ook een negatief beeld, wat mag blijken uit de volgende teksten. ‘In zijn twijgen nestelde al het gevogelte des hemels’ (Ez.31:6) dat wordt gezegd van Assur, voorgesteld als een boom. ‘De boom die gij gezien hebt, die groot en sterk was, welks hoogte tot de hemel reikte en die over de gehele aarde te zien was, welks loof schoon en welks vrucht zo overvloedig was, dat hij voedsel bood voor allen, onder welke het gedierte des velds huisde en in welks takken het gevogelte des hemels nestelde – dat zijt gij, o koning’ (Dan.4:21). Ook Nebukadnezar, hoofd van het Babylonische rijk wordt voorgesteld als een boom, waar vogels in nestelden: ‘Wat de gezichten betreft, die mij op mijn legerstede voor ogen kwamen, ik zag: er stond een boom midden op de aarde, van grote hoogte; die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde; zijn loof was schoon en zijn vrucht zo overvloedig, dat hij voedsel bood voor allen; onder hem zocht het gedierte des velds schaduw en in zijn takken nestelde het gevogelte des hemels, en al wat leeft werd door hem gevoed’ (Dan.4:11v.). Het ‘grote Babylon’ waarover in het boek Openbaring wordt gesproken ‘Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen, die grote macht had; en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep met krachtige stem de woorden: Gevallen, gevallen is het grote Babylon en het is een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel geworden’ (Op.18:1-2).

Gelijkenis van het zuurdeeg

Hierboven is al voldoende aangetoond dat het zuurdeeg altijd symbool staat voor het verkeerde, het kwade, en niet als iets positiefs! Dat is hierboven voldoende aangetoond. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het zuurdeeg in deze gelijkenis als iets positiefs gezien moet worden. Een vrouw nam het zuurdeeg en verborg het drie maten meel, totdat het geheel doorzuurd was! Wie of wat wordt met ‘de vrouw’ bedoeld? Meerdere uitleggers denken hierbij aan de vrouw in de efa die in het boek Zacharia ‘de goddeloosheid’ genoemd wordt. ‘Hierop kwam de engel die met mij sprak, nader en zeide tot mij: Sla toch uw ogen op en zie, wat daar naar voren komt. Ik vroeg: Wat is dat? Hij antwoordde: Dat is een efa, die daar naar voren komt. Hij vervolgde: Zo zien zij er uit in het ganse land. En zie, het loden deksel werd opgelicht en daar zat een vrouw in de efa. En hij zeide: Dat is de goddeloosheid. Toen wierp hij haar in de efa neer en wierp het loden gewicht op de opening daarvan. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie, twee vrouwen kwamen naar voren, met de wind in haar vleugels; zij hadden namelijk vleugels als van een ooievaar. En zij droegen de efa weg tussen hemel en aarde. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak: Waarheen brengen zij die efa? Hij antwoordde mij: Naar het land Sinear, om daar voor haar een huis te bouwen. Is dit gereed, dan zetten zij haar daar op haar plaats’ (Zach.5:5-11). De vrouw, de goddeloosheid wordt verbonden met Babel (Gen.11:1-9).

Tenslotte

De vorige gelijkenissen, en die nog komt, namelijk de gelijkenis van het ‘sleepnet’, in rekening brengend moeten we concluderen dat het ook in deze twee gelijkenissen om iets negatiefs, onnatuurlijks gaat, en dat het wordt veroorzaakt door het kwade dat eenmaal in het koninkrijk aanwezig, doorwerkt.

____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 Als de Koning uitblijft

 De gelijkenis van de ponden

Lukas 19:11-27

Inleiding

Het is mogelijk dat een eerdere gebeurtenis in de Joodse geschiedenis model heeft gestaan voor de gelijkenis van de ponden. Het verhaal van de ‘man van hoge geboorte’ was niet nieuw voor de luisteraars want enige jaren eerder hadden ze iets dergelijks gezien bij een van de zonen van Herodes, Archeleüs (Mat.2:22). Dat zou dan te maken hebben met de aanstelling van Archelaüs als opvolger van koning Herodes. Deze Archelaüs was bij Herodes' dood de oudste nog in leven zijnde zoon en hoopte dan ook het koningschap over heel het rijk van zijn vader te ontvangen. Weliswaar had Herodes in de laatste versie van zijn testament het rijk verdeeld onder drie van zijn zonen, maar in de maanden voor zijn dood had Herodes zijn testament zo vaak gewijzigd dat niemand goed wist hoeveel waarde hier nog aan gehecht moest worden. Herodes' leger steunde Archelaüs en riep hem uit tot koning over de Joden. Archelaüs wilde keizer Augustus echter niet voor het hoofd stoten en wees de titel af zolang Augustus nog geen uitspraken had gedaan over de opvolging.

Zodra de situatie in Judea dat toeliet, reisde Archelaüs naar Rome om van Augustus het koningschap te ontvangen. Hij ontmoette daar echter felle tegenstand van zijn broer Herodes Antipas en van een delegatie van vooraanstaande Joodse families, die wilden dat geen van Herodes' zonen de impopulaire vorst zou opvolgen. Keizer Augustus besloot daarop toch de laatste versie van Herodes' testament te volgen. Daarin was bepaald dat Filippus zou heersen over de noordoostelijke gebieden, Herodes Antipas over Galilea en Perea en Herodes Archelaüs over Judea (met inbegrip van Samaria en Idumea). Archelaüs ontving de titel ethnarch, die een lagere status aangaf dan koning. In het Nieuwe Testament wordt Archelaüs genoemd in het evangelie naar Mattheüs (2:22) als de opvolger van Herodes. Hij was ethnarch van 4 v.Chr. tot 6 n.Chr. over Judea en Samaria (zie: Flavius Josefus), en ging daarna in ballingschap in Vienna in Gallië, daarna is niets meer over hem bekend.

Toen de Heer Jezus en zijn discipelen, na hun doortocht van Jericho, Jeruzalem naderden, begonnen allerlei geruchten de ronde te doen. ‘Zal Hij de macht van Rome omverwerpen!’ ‘Zal Hij de troon van David herstellen!’ ‘Is het koninkrijk van God is aangebroken?’ Men dacht dat het Koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Er waren veel Joden opgetrokken naar Jeruzalem vanwege het naderende Paasfeest, de herdenking van de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. Zou misschien dit Paasfeest de bevrijding van het Romeinse juk worden? Was het wellicht om deze geruchten de kop in te drukken dat de Heer Jezus de gelijkenis van de ponden gaf? Natuurlijk vertelde de Heer Jezus deze gelijkenis niet uit politieke overwegingen, hij is niet te vergelijken met die wrede heerser (Mat.11:29). De Heer Jezus is de man ‘van hoge geboorte’. Hij heeft zijn koninkrijk niet verkregen door kracht of bedrog zoals Herodes. Hij verkreeg het omdat Hij de zoon van David, de Zoon van God was. Toen Hij zijn werk op aarde had volbracht ging Hij terug naar de hemel om zijn koninkrijk te ontvangen. Op een dag zal Hij terugkomen om dat koninkrijk op te richten en te heersen als de Koning der koningen. U en ik leven in de tijd tussen zijn hemelvaart en terugkeer, en Hij heeft ons een taak gegeven. We weten niet wanneer Hij terugkomt, maar we weten wel, dat Hij verantwoording komt vragen over wat wij (de drie personen in de gelijkenis) in die tussentijd voor Hem hebben gedaan.

Verklaring van enkele woorden

(1) Wat is het doel van de gelijkenis?

We dienen het doel van deze gelijkenis goed in het oog te houden bij de verdere uitleg ervan. Dat wil tevens zeggen dat in een gelijkenis niet alles een betekenis gegeven hoeft te worden. Het gaat hier niet om hoe je behouden kan worden maar over dienstbaarheid! ‘Doet zaken totdat ik kom’ is de opdracht tijdens de afwezigheid van de Koning. In tegenstelling tot de ontrouwe slaaf kenden de trouwe slaven hun verantwoording. Na de hemelvaart van de Heer Jezus wordt deze opdracht ten volle van kracht wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort die de gelovigen ten volle in staat stelt die opdracht uit te voeren. Wat een verantwoording maar ook wat een voorrecht onze Koning te mogen dienen!

(2) Wat is de betekenis van het pond?

Omdat iedere slaaf hetzelfde heeft ontvangen, een pond - dit in tegenstelling tot de gelijkenis van de talenten (Mat.25:14vv.) waar er maar drie dienstknechten worden vermeld en waar aan elk van hen verschillende talenten gegeven maar dezelfde beloning kregen – denken sommige uitleggers dat het pond staat voor ons gemeenschappelijke behoudenis of het geloof (Judas:3), terwijl volgens anderen het om het Evangelie gaat, de ‘schat in aarden vaten’ (2 Kor.4:7; 1Tim.1:11, 6:20) of het ‘ingeplante Woord’ (Jak.1:21) waar iedereen de beschikking over heeft.

(3) Wat is de betekenis van de ‘steden’ in deze gelijkenis?

Heeft het te maken met besturen, dienen in de toekomst (1Kor.6:3)? In elk geval is de grootte van de beloning in de toekomst, verbonden met onze dienst nu. Er werd hun geen beloning in het vooruitzicht gesteld en er werd ook geen tijdstip aangegeven wanneer de koning zou terugkeren.

(4) Wie ontvangt een beloning?

Iedereen die de Heer trouw dient in zijn leven. Ze werden voor hun trouw beloond; beloning is verbonden met trouw (1Ko4:2). ‘Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus; opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven, hetzij goed hetzij kwaad’ (2Kor.5:10; Luk.16:2; Rom.14:12). In ieder geval: ‘Wie spaarzaam zaait, zal ook spaarzaam maaien; en wie rijkelijk zaait, zal ook rijkelijk maaien’ (2Kor.9:6).

(5) Waaruit bestaat de opdracht?

Dat hoeft niet uitsluitend het uitdragen van het evangelie te zijn aan ongelovigen, dat kunnen alle denkbare activiteiten zijn die bijdragen aan de uitbreiding en instandhouding van het koninkrijk van God.

De trouwe slaven (19:15-19)

De eerste van de trouwe slaven had van zijn ene pond tien kunnen maken, de andere vijf. Dit doet ons denken aan de gelijkenis van de zaaier en het zaad, waar we lezen dat er zijn zullen die dertig- zestig- anderen honderdvoudig vrucht zullen dragen (Mark.4:20). De oproep van de koning om ‘handel te drijven’ werd in het boek Handelingen aangegeven met de woorden: ‘U zult mijn getuigen zijn’ (Hand.1:8). In de loop van de kerkgeschiedenis hebben veel gelovigen die oproep gevolgd en zijn voor Zijn Naam uitgegaan in deze wereld. Elke gelovige wordt geroepen ‘om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen’ (Ef2:10). Er is geen excuus om niets te doen! Deze trouwe slaven kenden hun verantwoordelijkheid en namen het serieus op. Ze zullen dan ook voor hun trouw beloond worden. ‘Want God is niet onrechtvaardig om uw werk te vergeten en de liefde die u betoond hebt voor zijn naam’ (Heb.6:10; 1Kor15:58). Eenmaal, wanneer de koning terugkomt zal de beloning worden verkregen worden: ‘Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan’ (2Kor.5:10vv.). ‘Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon is bij Mij’ (Op.22:12).

De ontrouwe slaaf (19:20-26)

Deze slaaf kende zijn taak maar deed ze niet. Hij had een verkeerd beeld van Christus wat blijkt uit zijn woorden: ‘Ik was bang voor u, omdat u een streng mens bent’. Deze belijdenis is genoeg om te stellen dat het geen echte discipel van de Heer Jezus was. Hij kende Hem niet want de Heer Jezus was zachtmoedig en nederig van hart (Mat.11:29; 1Joh.5:3). Wat je wel uit de woorden van de koning in vers 22-23 kunt opmaken dat het rentmeesterschap wat wij hebben ontvangen serieus genomen moet worden en dat we over ons handelen eenmaal rekenschap zullen moeten afleggen. Deze slaaf had zijn pond voor de zekerheid maar begraven dan was hij in elk geval zeker dat er niet verloren geen. Dat kostte hem de gelegenheid, zijn pond en beloning. Het was eerder een excuus, dan een echte reden. Omdat hij met zijn pond niets had gedaan werd het van hem afgenomen en aan die slaaf gegeven die al tien ponden had. Zo was de ‘man van hoge geboorte’ zeker dat het alsnog zou opbrengen.

De opstandige burgers (19:14, 27)

‘Wij willen niet dat deze over ons regeert’ hadden zijn burgers, zijn vijanden (19:14) hem via een gezantschap laten weten. Woorden die bijna letterlijk werden vervuld, toen de Joden tegen Pilatus zeiden: ‘Wij hebben geen koning dan de keizer’, en daarmee Jezus afwezen (Joh.19:16). De geestelijke leiders toonden zich vanaf het begin van het openbaar optreden als zijn tegenstander. Ze stonden, op enkele uitzonderingen na zoals Nicodemus e.a., niet open voor Jezus’ boodschap. De Heer Jezus maakte hun het verwijt met de woorden: ‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeen verzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeen verzamelt onder haar vleugels, en u hebt niet gewild! (Mat.23:37). In de brief aan de Romeinen zegt de apostel Paulus: ‘Met het oog op Israël zegt Hij echter: Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk’ (Rom.10:21).

Hebreeën 1:1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon’ (Heb.1:1). Maar zelfs na Jezus’ dood en opstanding hielden de pogingen niet op om het volk op andere gedachten te brengen en dat gebeurde door de toespraak van Stéfanus. Maar ook hij moest vaststellen dat zij hardnekkig en onbesneden van hart en oren waren en de Heilige Geest altijd weerstonden (Hand.7:52). Zij gingen verloren omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben (2Thes.2:10).

_____________________________________________________________

Gelijkenis van de talenten

Mattheüs 25:14-30

Inleiding

Deze gelijkenis is de laatste van de vier zogenaamde eschatologische gelijkenissen in Jezus’ rede over de laatste dingen (Mat.24-25). Eschatologische gelijkenissen wil zeggen dat ze alle vier uitlopen en betrekking hebben op de komst van de Heer. De vier gelijkenissen zijn: (1) de vijgenboom, (2) de goede en boze slaaf, (3) de tien maagden en (4) de talenten. In de laatste gelijkenis gaat het er over wat wij met de ons toevertrouwde ‘talenten’ doen tijdens de afwezigheid van de Heer. In deze gelijkenis is het niet zo belangrijk te weten wie hier worden aangesproken het volk Israël (het gelovig overblijfsel) of de christenen. Het geheel van de hoofdstukken 25-26 van het evangelie naar Mattheüs overziende neig ik ernaar ook deze op het christendom toe te passen. Praktisch gezien echter geldt voor iedere gelovige dat hij of zij geacht wordt te doen wat de Meester hem of haar heeft opgedragen. ‘Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven; wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen’ (Luk.17:10). Van iedereen wordt verwacht met de ontvangen talenten handel drijven totdat Hij komt (Luk.19:14). Ging het er in de gelijkenis van de goede en boze slaaf om dat ‘de heer uitblijft’ en in de gelijkenis van de tien maagden horen wij ‘dat de bruidegom komt’. In de gelijkenis van de talenten gaat het er om dat de Heer na lange tijd in het ‘buitenland’ te zijn geweest terugkeert en afrekening houdt.

1. De talenten

Veel gelovigen verwarren het woord talent met wat wij vandaag verstaan onder een speciale begaafdheid (gave) en lopen daardoor gevaar de gelijkenis verkeerd te interpreteren. In deze gelijkenis is een talent echter een bepaald geldbedrag. Je kunt beter lezen dat onze  natuurlijke bekwaamheden een gave zijn. Bovenop dat natuurlijk vermogen (gave) ontvangt elke slaaf een geestelijke verantwoordelijkheid die hij voor de Heer mag uitoefenen.

2. De beloning

De heer van de slaven gaat voor geruime tijd naar het buitenland en vertrouwd zijn bezittingen toe aan zijn slaven. Er gaat een geruime periode voorbij waarin de slaven hun mogelijkheden om de heer te dienen konden uitbuiten. Vergelijk de gelijkenis van de ponden waar de man van hoge geboorte (!) tegen zijn slaven zei: ‘Drijft handel, totdat ik terugkom’ (Luk.19:13; 20:9). Wij kunnen ons heil niet verdienen maar we krijgen wel loon naar werken. Deze gedachte vinden we vaak in het Nieuwe Testament. ‘Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is’ (Op.22:12) en ‘Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.’ (1Kor.15:51; Hebr.6:10). De beloning voor de twee goede slaven is gelijk, ook al heeft de een meer dan talenten dan de andere ontvangen, voor beide geldt: ‘Ga in tot het feest van uw heer’ (25:21, 23). Wat onze beloning zal zijn en hoe die er uit zal zien daar laat het Nieuwe Testament zich niet over uit maar het zal ons voorstellingsvermogen zeker te boven gaan.

3. Verantwoording

De beloning hangt samen met de trouw waarmee ze hun heer hebben gediend, niet met de opbrengst. De heer noemt hen zelf trouwens ook ‘trouwe slaaf‘. Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste: betrouwbaar (of: trouw) te blijken’ (1Kor.4:2, 7). Er is hier geen sprake van ongelijkheid want de heer deelt aan ieder uit naar de mate van zijn bekwaamheid om de ‘talenten’ te besteden. De ‘beloning’ voor de boze en luie slaaf ziet er totaal  anders uit, als je al van beloning kunt spreken. ’Zijn einde was ‘de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.’ Twee zaken kenmerken deze slaaf, hij was boos en lui en tevens wordt hij ook een ‘nutteloze slaaf’ genoemd (vs.30). Ik kan het niet vaak genoeg zeggen dat een gelijkenis, en ook deze, niet gebruikt mag worden om te leren dat gelovigen kunnen afvallen van hun geloof en alsnog verloren kunnen gaan. Dat staat hier helemaal niet ter discussie. De boze slaaf kan worden verweten dat hij niet veel inzicht had want de heer verwijt hem dat hij zijn talent beter op de bank had kunnen zetten dat had hij nog rente kunnen ontvangen. Ook had hij geen notie van wie zijn heer was wanneer hij zegt: ‘ik wist dat gij een hard mens zijt’. Wanneer we dit laatste op de Heer Jezus toepassen dan kun je zeggen: ‘Hij was zachtmoedig en nederig van hart!’ (Mat.11:29). Daaruit kunnen we vaststellen dat het hier ook niet om een echte discipel gaat. Paulus schrijft in de brief aan de gelovigen in Korinthe en dus ook aan ons: ‘Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad’ (2 Kor.5:10).

_____________________________________________________________

 Gelijkenis van de tien maagden

 Mattheüs 25:1-13

Inleiding

Dat een gelijkenis ergens toe dient is duidelijk, maar je vraagt je wel eens af: ‘Wat zouden de discipelen ervan begrepen hebben?’ Persoonlijk geloof ik dat ze er toen weinig of niets van hebben begrepen. Ik geloof dat er een aantal redenen te noemen zijn die dat bevestigen. Ten eerste lezen we in het evangelie naar Lukas dat Jezus na zijn opstanding hun het verstand opende, opdat zij de Schriften konden verstaan (Luk.24:45). Ten tweede is de Heer Jezus na zijn opstanding en vóór de hemelvaart veertig dagen door hen gezien en heeft met hen gesproken over de dingen van het koninkrijk van God (Hand.1:3). Ten derde waren ook toen nog veel zaken niet onthuld die later door de apostel Paulus zijn bekend gemaakt. Paulus spreekt over geheimenissen of verborgenheden die van alle eeuwen en geslachten verborgen waren geweest, maar die door hem geopenbaard waren aan de heiligen (Kol.1:26; 1Kor.15:51; Rom.16:25-27; Ef.5:32). Ten vierde was de Heilige Geest nog niet uitgestort. De Geest die hen in de hele waarheid zou leiden en de toekomstige dingen zou verkondigen (Joh.14:26; 16:13-14). Ten vijfde was de bijbel, zoals wij die nu kennen, nog niet beschikbaar. Wij mogen ons dan ook gelukkig prijzen dat wij Gods geopenbaarde waarheid in de bijbel, Gods Woord, mogen bezitten.

Opmerkingen

Zoals eerder gezegd, worden in de vier gelijkenissen onze aandacht gericht op de komst van Christus. Lag die komst in de eerste gelijkenis nog in een verre toekomst, in de gelijkenis van de goede en boze slaaf horen we: ‘Mijn heer blijft uit’ maar hier, in de derde gelijkenis horen we: ‘Zie, de bruidegom! Gaat uit, hem tegemoet!’

Deze gelijkenis begint met de woorden: ‘Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met…’. De vraag die we ons moeten stellen is: 'Wat is het 'koninkrijk der hemelen’? Het koninkrijk der hemelen komt alleen in het evangelie naar Mattheüs voor, en het is de verborgen (tijdelijke) vorm van het koninkrijk van God. In het Oude Testament wordt alleen maar gesproken over een toekomstig messiaans rijk die haar begin zal kennen wanneer de Messias komt. Nu is het de tijd dat de Koning ‘in het buitenland’ is (Mat.21:33; 25:14; vgl. Luk.19:12). De Koning is ‘verborgen’ en zit aan Gods rechterhand, daarom is ook zijn regeren over het koninkrijk ‘verborgen’ en eveneens ‘verborgen’ is het koninkrijk in deze wereld zoals dat wordt voorgesteld in de gelijkenissen van de schat in de akker en de parel van grote waarde (Mat.13:44, 46). Deze gelijkenis krijgt dan ook eerst werkelijk betekenis wanneer het toegepast wordt op het christendom.

Profetische toepassing

Het eerste begin van de Gemeente werd gekenmerkt door een sterke verwachting in de komst van de Heer (bv. 1Thes.5:15; Rom.13:11), maar langzamerhand doofde die verwachting, niet in het minst door de veranderingen in het Romeinse rijk met de komst van Constantijn de Grote (312 n.Chr.). Vanaf toen veranderde de visie op Israël en de kerk zodat er van een toekomstig herstel van Israël en een spoedige verwachting van de Heer Jezus geen sprake meer was (zie mijn artikel: de Constantinische wending). De komst van de bruidegom bleef dus uit maar ‘midden in de nacht klonk een geroep: 'De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!’ (Mat.25:6). Pas aan het einde van de achttiende eeuw en vooral vanaf het midden van de negentiende eeuw ging men weer aandacht aan de profetiën geven en kwamen genoemde onderwerpen weer op de agenda. Het ontstaan van de staat Israël in 1948 en de inname van stad Jeruzalem in 1967 versterkte de gedachte aan een spoedige komst van Christus.

Praktische toepassing

Oppassen dat we met deze gelijkenis geen theologie bouwen in de trend van dat gelovigen verloren kunnen gaan, daar gaat het hier niet over. De leer hoe een mens behouden kan worden vinden we niet in een of andere gelijkenis maar in de brief aan de Romeinen.

Een bruiloft in die dagen bestond uit twee delen. Ten eerste gingen de bruidegom en zijn vrienden naar het huis van de bruid om haar te halen en toestemming te vragen aan haar ouders. Daarna keerden bruid en bruidegom terug naar het huis van de bruidegom om het bruiloftsmaal te vieren. Hier wordt gesuggereerd dat de bruidegom zijn bruid al bezat en op weg naar huis was voor het feest. De olie voor de lampen doet ons denken aan de speciale olie voor de lampen in de tabernakel (Ex.27:20-21). Olie is meestal een beeld van de heilige Geest maar hier zou het wel eens kunnen gaan om het licht dat het Woord van God geeft (Ps.119:105). Wij, gelovigen van de eindtijd, worden opgeroepen onberispelijk en onbesmet te zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder wij dienen te schijnen als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende, ons ten roem tegen de dag van Christus’ (Fil.2:15-16). De tien maagden waren allen in slaap gevallen maar werden (helaas) ook allemaal wakker. Vanaf het midden van de negentiende eeuw zijn veel sekten ontstaan die vaak (dwaze) gedachten hebben gehad over het profetische woord en daar een eigen uitlegging aan zijn gaan geven (2Petr.1:20). Ze hadden weinig of geen licht over deze zaken, hun lampen gingen uit. (Mat.25:10). Toen dan de bruidegom kwam, gingen met hem de bruiloftszaal binnen zij die gereed waren (Mat.25:10). In de dwaze maagden moeten we dan ook geen zwakke christenen zien maar naambelijders. Dat blijkt wel wanneer de Heer zegt: ‘Ik ken u niet!’ Jezus eindigt deze gelijkenis met de oproep ‘Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur’ (Mat.25:13; 24:42). Dat betekent niet dat we naar boven staren en inactief zijn maar in de betekenis zoals Lukas het in zijn evangelie beschrijft: ‘Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen komen om hen te bedienen. En wanneer hij in de tweede of in de derde nachtwake komt en hen zó aantreft, zalig zijn zij’ (Luk.12:35-38).

_____________________________________________________________

‘De gelijkenis van de verloren zoon’

Lukas 15:11-24

Inleiding

Dat de Heer Jezus vaak tot de mensen sprak door middel van gelijkenissen is bekend. In het bijzonder in het evangelie naar Lukas vinden we er een groot aantal. Op die manier probeerde de Heer Jezus het hart van de mensen te bereiken met geestelijke waarden. Iemand heeft eens gezegd: ‘Een gelijkenis is een aards verhaal met een hemelse boodschap’. De mensen zeiden: ‘Nooit heeft een mens zó gesproken, als deze mens spreekt!’ (Joh. 7:46; Math.7:28-29; Luk.4:22)

Tot welke mensen sprak de Heer Jezus in gelijkenissen en wel in het bijzonder in de gelijkenis van de verloren zoon? De eerste verzen van hoofdstuk vijftien geven ons het antwoord: ‘Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot Hem te komen om naar Hem te horen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden en spraken: Deze ontvangt zondaars en eet met hen. En Hij sprak deze gelijkenis tot hen’ (Luk.15:1-3). Twee soorten mensen: de tollenaars die een slechte reputatie hadden omdat ze de mensen vaak financieel benadeelden maar ook de zondaars dat wil zeggen hen die zich nog aan de wet hielden en ook niet deelnamen aan het joodse religieuze leven. In het kort gezegd ‘zondaars’. De tweede groep luisteraars bestond uit de Farizeeën en schriftgeleerden dat waren mensen die van zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren (Luk.18:9). De personen vermeld in de gelijkenis van de verloren zonen hebben geen naam maar toch is het niet moeilijk om ze te identificeren. De vader representeert God in de persoon van Jezus. ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Joh14:9). De jongste zoon vertegenwoordigt de tollenaars en de zondaars die hun geestelijke erfenis hadden verloren en op zoek waren naar een nieuw begin. In de oudste zoon zien we de Farizeeën en de schriftgeleerden die van zichzelf vonden dat ze al rechtvaardig waren.

Drie gelijkenissen

In zijn toespraak tot hen vertelde de Heer Jezus drie gelijkenissen: de gelijkenis van het verloren schaap, de gelijkenis van de verloren munt en tenslotte de gelijkenis van de verloren zoon. Het schaap liep verloren omdat het geen herder had (Jes.53:6), de munt raakte verloren wegens onoplettendheid en de zoon raakte verloren vanwege zijn opstandigheid. Let erop dat één schaap van de honderd verloren raakte (1%), dat één munt van de tien zoek raakte (10%) en één van de twee zonen verloren ging (50%).

Een toegefelijke vader

Toen de Heer Jezus de gelijkenis begon met de woorden: ‘Iemand had twee zonen’ zullen de luisteraars misschien wel gedacht hebben dat het zou gaan om Adam en zijn zonen Abel en Kain of Abraham en zijn zonen Izaäk en Ismaël of Izaäk en zijn zonen Jakob en Ezau maar er wordt geen naam vermeld. Dat de jongste zoon zijn aandeel van het bezit van zijn vader opvroeg was geen plotselinge ingeving,maar maakte deel uit van de plannen die hij in zijn hart meedroeg. Zijn hart was al in dat verre vreemde land lang voordat hij er kwam.  Hetzelfde kunnen we zeggen van Lot die wel uit Egypte was geraakt, maar in zijn hart had Egypte nog wel plaats, dat bleek toen hij de keuze moest maken en zich van Abram moest afscheiden. ‘Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag, dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was; voordat de HERE Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Soar toe als de hof des HEREN, als het land Egypte’ (Gen.13:10). Zo lang Lot in de nabijheid van Abram bleef ging het relatief goed met hem maar toen hij op eigen benen in het leven moest gaan staan ging het verkeerd. Het verdere verloop van zijn leven en einde is bekend. Een moeder kan haar kind niet het hele leven lang voeden; er komt een tijd dat het kind zelfstandig moet gaan functioneren (Gen.21:8; 1Sam.1:24).

Was het trouwens niet beter geweest dat de vader geweigerd zou hebben op de vraag van de zoon om vroegtijdig zijn deel van het vermogen van de vader in zijn bezit te krijgen? Ik denk het wel, hij had niet aan de vraag van de jongste zoon tegemoet moeten komen en hem erop wijzen dat hij maar moest wachten tot het moment dat hij zou gaan sterven. Door zijn vraag om zijn aandeel is het alsof de zoon daarmee wilde zeggen dat hij al uitzag naar de sterfdag van de vader. Ook in onze tijd zien we dat de jongeren niet kunnen wachten en dat ze alles wat hun hartje begeerd onmiddellijk wensen te hebben en de ouders zijn dan vaak te toegeeflijk. Maar het zijn sterk benen die de weelde kunnen dragen, zegt een spreekwoord, en dat zien we ook in het verloop van de gebeurtenissen in het leven van de jongste zoon. Hij raakte al gauw aan lagerwal.

Het is niet waar dat mensen, ook jonge mensen, geen keuzes maken, ze maken wel keuzes maar vaak de verkeerde. De jongste zoon maakte de keuze om naar zijn deel van de bezittingen van zijn vader te vragen, daardoor liet hij eigenlijk blijken dat hij zijn vader dood wenste. Zolang de jongste zoon thuis was bleek uit niets dat hij zondige neigingen had maar eenmaal op eigen benen in dat verre land openbaarde de zonde zich in een losbandig leven. ‘Want uit het hart komen voort boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen’ (Mat.15:19). Wat de jongste zoon wilde was vrijheid – vrij van het gezag van zijn vader en van de kritische geest van zijn broer, maar hij wist niet wat werkelijke vrijheid was. Vrijheid betekent verantwoordelijkheid. Vrijheid is een leven in gehoorzaamheid aan de Waarheid en gemotiveerd door liefde. Jezus zei tot de Joden, die in Hem geloofden: ‘Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken’ (Joh.8:31-32).

Een verloren zoon

Eenmaal in het verre land aangekomen begon hij te genieten van zijn vermeende vrijheid, het feest kon beginnen, aan geld en vrienden geen gebrek. Spreuken zegt: ‘Wie wijsheid liefheeft, verheugt zijn vader; maar wie met hoeren verkeert, brengt zijn vermogen door’ (Spr.29:3; Luk.15:30). Maar het ‘feest’ duurde niet lang want hij had zijn vermogen er snel doorgejaagd. Zware tijden doemden aan de horizon; er kwam een zware hongersnood in dat land. Was deze hongersnood door God beschikt zoals de storm die God beschikte bij Jona om de jongste zoon tot andere gedachten te brengen (Jona 1:4,17, 4:6,7,8). ‘Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?’ (Rom.2:4). ‘Hij begon gebrek te lijden’ maar zat nog niet helemaal aan de grond want hij probeerde zichzelf nog te redden door voor een boer de varkens te hoeden. Op zich was het al een grote vernedering dat een jood op onreine dieren moest passen maar dat bracht hem nog niet tot nadenken. Pas toen hij nul op zijn verzoek kreeg om van de schillen te mogen eten die de varkens kregen, zag hij zijn hopeloze situatie in. Het proces van inkeer begon. Hoe vaak horen we van getuigenissen van gelovigen die helemaal vastgelopen waren in hun leven en toen tot God riepen. ‘Er waren er, die dwaalden in de woestijn, op een eenzame weg, een stad ter woning vonden zij niet; hongerig waren zij, ja dorstig, hun ziel versmachtte in hen. Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij redde hen uit hun angsten’ (Ps.107:4-6). ‘Toen kwam hij tot zichzelf’ en dacht aan het huis van zijn vader en alles wat hij daar kon krijgen. Het is altijd een voordeel dat kinderen een goede herinnering met zich meedragen aan hun huis waar ze als kind zijn opgegroeid. De jongste zoon besefte dat hij door iedereen verlaten was en zei tot zichzelf: ‘Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners’ (Luk.15:17-19). ‘En hij stond op en ging naar zijn vader! Bij het voornemen voegde hij de daad (2 Kor.8:10-11). Na een duidelijke erkenning van zijn hopeloze situatie waarin hij geraakt was door zijn opstandigheid volgde een duidelijke belijdenis: ‘Ik heb gezondigd!’

Een liefdevolle vader

De vader was niet achter zijn zoon aangegaan om hem te zoeken maar hij bleef thuis en stond op de uitkijk en toen hij hem in de verte zag komen werd hij met ontferming bewogen en liep hij snel op hem af, viel hem om de hals en kuste hem innig. Het was niet gebruikelijk dat oudere mannen in het oosten snel liepen maar er was nog een andere reden dan alleen zijn terugkeer naar huis. Ik ken maar één Bijbels voorbeeld van een oude man die rende en dat was Abraham (Gen.18:6). Volgens de wet was de verloren zoon een weerspannige zoon, een doorbrenger en een drinker en zo iemand moest gestenigd worden. Wanneer een man een weerbarstige, weerspannige zoon heeft, die naar zijn vader en moeder niet wil luisteren, en hun niet gehoorzaamt, hoewel zij hem tuchtigen, dan zullen zijn vader en moeder hem grijpen en naar de oudsten van zijn stad brengen, in de poort van zijn woonplaats, en zij zullen tot de oudsten van zijn stad zeggen: Deze zoon van ons is weerbarstig en weerspannig, hij wil naar ons niet luisteren, hij is een doorbrenger en een drinker. Dan zullen alle mannen van zijn stad hem stenigen, zodat hij sterft. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen; geheel Israël zal dit horen en vrezen (Deut.21:18-21). Als de buren of de inwoners hem hadden willen stenigen hadden ze de vader geraakt die hem omhelsde. Wat een prachtig beeld van wat de Heer Jezus voor ons deed op het kruis! We worden niet behouden door de liefde van God, want God heeft de wereld lief maar toch worden niet alle mensen behouden, maar door zijn genade die zich heeft geopenbaard op het kruis van Golgotha (Ef.2:8; Tit.3:4-7).

Een troostende ‘moeder’

De Heer Jezus zei in de gelijkenis niets over de moeder maar in een ets van Rembrandt van de verloren zoon menen sommige kunstkenners toch een moeder te herkennen. Dit kenmerk van een moeder vinden we ook terug in het schilderij van Rembrandt over de terugkeer van de verloren zoon. In dat schilderij van Rembrandt zien we een geknielde jongeman, die omhelsd wordt door een oudere man, zijn vader. Rechts zijn drie mannen afgebeeld, die in stilte toekijken. Opvallend aan het schilderij zijn de handen van de vader: de ene hand ziet eruit als een krachtige vaderhand, die de zoon stevig tegen zich aandrukt. De andere hand is eerder een vrouwenhand, die de zoon eerder liefdevol en zorgzaam verwelkomt. De staande man rechts is de broer van de verloren zoon. De bijbel toont ons God altijd als een Vader of man, nooit als een moeder of vrouw. De Heer Jezus was de laatste Adam. Toch spreekt de Bijbel van de ‘moederlijke’ gevoelens van God, leest u maar: Maar Sion zegt: De Here heeft mij verlaten en de Here heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet’ (Jes.49:14-15). De apostel Paulus spreekt in de eerste brief aan de Thessalonicenzen van zijn gevoelens die hij had voor de gelovigen in de gemeente te Thessaloniki: ‘zoals een moeder haar eigen kinderen koestert’ en van ‘een vader die zijn eigen kinderen, u hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigden, en betuigden te blijven wandelen, Gode waardig’ (1Thes.2:7,11).

Een verbitterde zoon

Het zou niet goed zijn de bespreking van de gelijkenis van de verloren zoon te beëindigen zonder iets te zeggen over de oudste zoon. Hij maakt ook deel uit van de gelijkenis. Zoals al aangegeven is hij een beeld van de Farizeeën en schriftgeleerden die de omgang met zondaars vermeden en kritiek uitoefenden dat de Heer Jezus met hen omging (Luk.15:2). In de oudste zoon een beeld van de Schriftgeleerden en de Farizeeën. De religieuze leiders mogen dan wel geen grote openbare zonden hebben gepleegd zoals de jongste zoon had gedaan, maar toch waren ze zondaars, schuldig aan onterechte kritiek, een liefdeloze houding, trots en niet vergevingsgezind. Stel dat de jongste zoon niet naar huis was teruggekeerd dan hadden we nooit geweten wie de oudste werkelijk was. Dan hadden we gedacht dat hij een hardwerkend en oppassend lid van de familie was geweest. Maar door de terugkeer van zijn broer krijgen we een blik in het hart van de oudste zoon. Zo werd ook duidelijk wat in het hart van Judas was toen Maria een pond echte, kostbare nardusmirre nam en de voeten zalfde van Jezus waarop Judas reageerde door te zeggen: ‘Waarom is deze mirre niet voor driehonderd schellingen verkocht en aan de armen gegeven?’ Maar dit zeide hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam (Joh.12:1-8). De bijzonder grote gift die Barnabas aan de voeten van de apostelen neerlegde bracht het bedrog van Ananias en Saffira aan het licht (Hand.4:36 - 5:11). De jongste zoon zondigde in een ver land maar hij bekende zijn zondig gedrag. Maar zijn oudere broer zondigde thuis maar wist het goed te verbergen totdat zijn broer thuiskwam. Als de verloren zoon schuldig was aan de zonden van het vlees, dan was zijn oudere broer schuldig aan de zonde van geest (2Kor.7:1). Het is waar dat van sommige mensen de zonden zo duidelijk zijn, dat zij voor hen uitgaan naar het gericht, bij anderen komen zij achteraan. Zo zijn ook de goede werken aanstonds duidelijk, en die, waarmede het anders gesteld is, kunnen niet verborgen blijven’ (1Tim.5:24-25).

Zo ontdekken we dat de oudsten zoon een ‘verborgen agenda’ had, hij verlangde ernaar een feest te houden met zijn vrienden. Hij werd kwaad op zijn broer dat hij terugkwam naar huis en op zijn vader die hem verwelkomde en hem vergaf. Net zoals de Schriftgeleerden en de Farizeeën bleef hij buiten de vreugde en gemeenschap van hem die was vergeven. Door buiten het huis te blijven, vernederde de oudste zoon zijn vader en zijn broer. Zijn vader had hem kunnen gebieden om binnen te komen, maar hij gaf er de voorkeur aan om naar buiten te gaan en hem te smeken om te komen. Dat is wat de Heer Jezus deed met de religieuze leiders, maar ze waren niet te overtuigen. Ze dachten dat ze rechtvaardig waren vanwege hun voorbeeldige houding, maar ze stonden buiten de gemeenschap van de Vader en zouden zich hebben moeten bekeren en om vergeving vragen.

Tenslotte.

Heb je jezelf in deze gelijkenis herkend? Ben jij een verloren zoon die zijn leven heeft vergooid maar verlangt om terug te keren naar huis, naar de Vader? Hij zal je tegemoet komen rennen om je te ontvangen, dus wacht niet! Lijk jij op de oudste broer, waar de blijdschap ontbreekt vanwege een onverzoenbare geest en een verhard hart? Belijd dan je zonden aan de Vader en ontdek de vreugde van verzoening en vergeving. Jezus begroet zondaars en eet met hen. De Vader verwelkomt kritische mensen en geeft hen een nieuw hart zodat ze kunnen genieten van het feest en de gemeenschap. Ook vandaag biedt de Heer Jezus je een nieuw leven aan. Wacht dan niet, maar kom!

Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig’ (Ps.16:11).

____________________________________________________________

Gelijkenis van de vijgenboom

Mattheüs 24:32-33 -  Lukas 21:29-33

‘Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur’

Inleiding

De NBG-vertaling van de bijbel vertaald hier het Griekse woord parabool met ‘les’, maar hetzelfde woord in de parallelle versie in Lukas 21:29 met ‘gelijkenis’, zoals veel andere vertalingen. ‘En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is’ (Luk.21:29-31). Een gelijkenis is een aards verhaal met een hemelse betekenis. In deze gelijkenis wordt een periode van Gods geschiedenis op figuurlijke wijze afgeschilderd, te weten de tijd voorafgaand aan de wederkomst van Christus.

Deze gelijkenis is de eerste van vier gelijkenissen in Jezus’ rede over de laatste dingen. De andere zijn: (1) de gelijkenis van de goede en boze slaaf (Mat.24:45-51), (2) van de tien maagden (Mat.25:1-13) en (3) van de talenten (Mat.25:14-30). Deze vier gelijkenissen zijn de laatste in de reeks van zes zogenaamde eschatologische gelijkenissen in het evangelie naar Mattheüs. De andere twee zijn de dolik onder de tarwe en het sleepnet (Mat.13:24vv., 47vv.) Dat zijn allemaal gelijkenissen die uitlopen op ‘de voleinding van de eeuw’. De voleinding van de eeuw is de tijd die voorafgaat aan de komst van de Messias die dan het Vrederijk zal oprichten.

Verschillen in de Rede over de laatste dingen

Het evangelie naar Mattheüs en Lukas verschillen van inhoud, maar wij nader inzien lijken ze elkaar eerder aan te vullen dat tegen te spreken. Als we de twee gelijkenissen tot één zouden willen maken, dan komen tot het volgende beeld:

(1 - Lukas) Het begin van de eindtijdrede tot aan de Joodse oorlog (30-66 n.Chr.).

(2 - Lukas) De Joodse Oorlog, ook wel Joodse opstand genoemd, woedde in Judea en Galilea van 66 tot 70 na Chr. Joodse rebellen, aangevoerd door de Zeloten, kwamen in opstand tegen de Romeinen.

(3 - Lukas) De tijden der volken. Dit is een periode dat Nebukadnezar aan de macht kwam en Jeruzalem veroverde (686 v.Chr.) tot 1967 toen de oude stad Jeruzalem veroverd werd, niet meer door de volkeren vertrapt werd, en onder Israëlisch gezag kwam.

(4 – Mattheüs/Lukas) Het begin van de weeën. Lukas 21 vermeld dat het gepaard zal gaan met angst onder de volken en het wankelen van de krachten van de hemelen.

(5 - Mattheüs) De Grote Verdrukking. De ‘gruwel der verwoesting’ zal dan in de tempel in Jeruzalem aanwezig zijn.

(6 – Mattheüs/ Lukas) De komst van de Messias in kracht en heerlijkheid en zal het Vrederijk worden opgericht.

Beelden van het volk Israël

Naast de wijnstok is de vijgenboom wel het meest bekende beeld waarmee Israël vergeleken wordt. (Jer.8:11v.; Hos.9:10; Joel 1:7; Nah.3:12), en ook in deze gelijkenis. Al eerder in het Mattheüs evangelie vinden dat beeld terug: ‘s Morgens vroeg nu, toen Hij naar de stad terugkeerde, had Hij honger. En toen Hij één vijgenboom langs de weg zag, ging Hij er naar toe en vond niets daaraan dan alleen bladeren. En Hij zei tot hem: Laat van u in eeuwigheid geen vrucht meer komen! En de vijgenboom verdorde onmiddellijk’ (Mat.21:18-19; Luk.13:6-9). Het was een van de weinige negatieve wonderen van de Heer Jezus die in het Nieuwe Testament vermeld is. Het is vreemd dat veel theologen, die geen toekomst voor Israël meer zien (vergeestelijking- of vervangingstheologen), hier wel de verwerping (of liever: de terzijdestelling) van Israël in zien, maar dat ze in onze gelijkenis niet de ‘wederopstanding’ van het volk Israël kunnen of willen zien. Deze gelijkenis leert ons echter het tegendeel, Israël heeft nog een grote toekomst en het ontstaan van de huidige staat Israël in 1948 wijst al in die richting. Maar daarmee loop ik vooruit op het onderwerp, namelijk de verklaring van de gelijkenis.

De uitleg van de gelijkenis

Alvorens over te gaan tot de uitleg wijs ik de lezer op het artikel ‘Inleiding in de gelijkenissen’. De hoofdgedachte van deze gelijkenis is de terugkeer en het herstel van het volk Israël als teken dat de komst van de Heer, de ‘zomer’ nabij is. Een begin van die terugkeer en herstel zien we vandaag al, maar de volle ontplooiing van deze profetie laat nog op zich wachten. Het Lukas evangelie spreekt niet alleen van de vijgenboom (Israël) maar ook van ‘al de bomen’ (Luk.21:29). Het is verbazend te zien hoe de Arabische wereld, in het bijzonder de landen rondom Israël, zich de laatste decennia aan het ontwikkelen is, hoewel die ‘Arabische lente’ steeds meer op een ‘Arabische winter’ gaat lijken. Maar misschien moeten we het ‘uitlopen’ van al de bomen in een breder perspectief zien en het toepassen op het ontstaan van vele ‘nieuwe’ landen na de tweede wereldoorlog, toen het kolonialisme verlaten werd. De Britten maakten een einde aan de slaventransporten over de Atlantische Oceaan. De Amerikaanse Burgeroorlog beëindigde vervolgens de slavernij in de VS. Aan het kolonialisme kwam pas definitief een einde kort na de Tweede Wereldoorlog.  Hoe dan ook het is ook een teken dat ‘wanneer deze dingen beginnen te geschieden’ de ‘zomer’, het koninkrijk Gods nabij is.

Vermaningen

De zekerheid van de komst van de Heer die deze gelijkenis voorzegt, staat in contrast met de onzekerheid van de tijd van zijn komst. De komst van Christus voor de Gemeente kan elk moment plaatsvinden. Aan de komst van Christus voor Israël gaan allerlei tekenen vooraf en de Dag van de Heer, het oordeel, komt als een dief in de nacht voor de mensen die dan leven (1Thes.5:1-11). De verwijzing naar Noachs dagen gaat niet zo zeer over de losbandigheid van de mensen in zijn tijd, maar over het onverwachte: ‘zij het niet merkten’ (Mat.25:39). Het onverwachte komen van de Heer wordt benadrukt in de vermelding van de twee die in het veld zijn, waarvan één zal aangenomen worden en één achtergelaten; en de twee vrouwen die aan het malen zijn met de molen, waarvan één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. ‘Achtergelaten’ betekent niet opneming, maar achtergelaten in het oordeel. Deze verzen gaan niet over de opname van de Gemeente zoals weleens wordt gezegd, want die verborgenheid zou later door de apostel Paulus worden bekendgemaakt. Ook in de gelijkenis van de goede en boze slaaf vinden we die gedachte. De oproep om te waken, gereed te zijn mag ook haar geldigheid hebben voor ons christenen. Want als wij nu al de gebeurtenissen zien ontwikkelen die voorafgaan aan de komst van Christus voor Israël, dan mogen ook wij die vermaningen vermeld in het evangelie naar Lukas ter harte nemen. ‘Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen’ (Luk.21:34-36).

____________________________________________________________

‘De Ware Wijnstok’ 

Johannes 15:1-8

Inleiding

Een mogelijke indeling van het evangelie naar Johannes, is naar het voorbeeld van de tabernakel in het Oude Testament. Hoofdstuk 1-12, waar de Heer Jezus tot alle mensen sprak, kun je gelijkstellen met de Voorhof, die toegankelijk was voor alle Israëlieten. In hoofdstuk 13-16 spreekt de Heer Jezus tot zijn discipelen en dat verwijst naar het Heilige, waar alleen de priesters mochten komen. Hoofdstuk 17 dan, waar de Heer Jezus spreekt tot zijn Vader, is te vergelijken met het Heilige der Heiligen, alleen toegankelijk voor de Hogepriester. De rest van het Evangelie is dan te lezen als een ‘nawoord’. De hoofdstukken 13-16 kun je dan ook opvatten als ‘hoger onderwijs’ voor Jezus’ discipelen. In hoofdstuk dertien demonstreert de Heer Jezus zijn discipelen in de voetwassing hoe hun houding ten opzichte van elkaar dient te zijn. In het volgende hoofdstuk spreekt Hij dan over hun gemeenschappelijke toekomst in het Vaderhuis. En ten slotte, in hoofdstuk vijftien, de bekende gelijkenis van de Wijnstok en de ranken, waar we ons nu in willen verdiepen.

Wie, en wat ben ik?

‘Ik ben de wijnstok, u de ranken’

Veel mensen worstelen met vragen als ‘wie en wat ben ik’, we kunnen dat een identiteitscrisis noemen. Gelovigen hoeven zo’n crisis niet te hebben, want de Heer Jezus leert ons wie en wat we zijn en wat het doel is van ons leven. Wij zijn de ranken, Hij is de Wijnstok en wij zijn hier om vrucht te dragen. Als je dat begrepen en geaccepteerd hebt dan zal het gemakkelijker voor je zijn betekenis en inhoud aan je leven geven. Hoe ben je een rank aan de Wijnstok geworden? Door te geloven en te aanvaarden dat de Heer Jezus je Verlosser is door het verlossingswerk, door Hem volbracht op het kruis op Golgotha. Je bent door geloof in een levende relatie met de Heer Jezus gekomen. Je bent geen een lid van een of andere religieuze groep; je bent een levende rank verbonden met een levende Wijnstok. Toen je je hebt overgeven aan de Heer Jezus, is er een eenheid ontstaan, zoals dat tussen een rank en een wijnstok het geval is. De reden dat God je heeft gered is dat je vrucht zou dragen in deze wereld. Als gelovige leef je in een hongerige wereld waar mensen sterven aan een gemis aan geestelijk realiteit. De rank draagt geen vrucht opdat de rank gevoed zou worden, maar hij dracht vrucht opdat anderen er gebruik van zouden kunnen maken. Het is één van de voorrechten van het geestelijk leven dat je het kunt delen met anderen. Daarvoor zijn we hier. Vruchtdragen is een heel mooi proces. Het eerst komen er de bladeren, dan de bloesem en uiteindelijk de vrucht. God zorgt voor de voeding, het water van beneden en de zon van boven. Dagelijks groeit de plant en brengt vrucht voort. Als je verwacht dat er onmiddellijk vrucht komt zul je teleurgesteld worden. Vrucht ontstaat geleidelijk; de rank moet daarvoor in de wijnstok blijven opdat overvloedig vruchtdragen mogelijk wordt. Dus, de reden waarom de Heer je heeft gemaakt en gered is dat je vrucht zou dragen. Jij bent de rank Hij is de Wijnstok en je bent hier om vrucht te dragen, dat een ander niet voor jou kan doen. Dat te weten en te accepteren geeft zin aan je leven en kan een identiteitscrisis oplossen of voorkomen.

Ranken en Vruchten

‘Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht.’ (Joh.15:5)

Het is duidelijk dat je verbonden moet zijn met de Heer om vrucht te kunnen voortbrengen, want ‘zonder Mij kunt u helemaal niets doen’, zegt de Heer Jezus (Joh.15:5). Als deze levende eenheid er niet is, zul je nooit vrucht kunnen voortbrengen. Want vrucht is het resultaat van leven. Maar wat mogen we onder ‘vrucht’ verstaan? Veel gelovigen denken dan onmiddellijk aan het brengen van het evangelie aan anderen opdat die tot geloof komen, en dan zien ze dat als een vrucht, wat op zich niet verkeerd is. Zo spreekt ook Paulus wanneer hij aan de gelovigen te Rome schrijft, dat hij zich dikwijls had voorgenomen hen te bezoeken, om ook onder hen enige vrucht te hebben (Rom.1:13). Maar dat is niet alles, er is meer! Vruchten kunnen ook uw praktische heiliging zijn. ‘Want toen u slaven van de zonde was, was u vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Welke vrucht had u dan toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en slaven van God geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging, en het einde het eeuwige leven’ (Rom.6:20-22). De verandering van uw gezindheid als vrucht van de Geest die zichtbaar wordt in liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, en zelfbeheersing (Gal.5:22). Verder vrucht dragen in alle goed werk (Kol.1:10) en ook uw lofprijs aan God is een vrucht (Heb.13:15). Dus laat u zich niet beperken! In veel gelijkenissen verwijst de Heer Jezus naar wat we in de schepping kunnen waarnemen, zo ook wat betreft het dragen van vrucht door een rank die verbonden is met een wijnstok. Wanneer een plant vrucht voortbrengt, dan mag je ervan uitgaan dat er leven is en ook dat de wortels een gezonde activiteit hebben (Ps.1:3).

Reinigen en snoeien

‘Elke rank die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt’

We zijn misschien wel bereid om meer, of veel vrucht te willen voortbrengen, maar de reiniging of het snoeien dat daarmee gepaard gaat kan pijnlijk zijn, en willen we liever niet ondergaan. Een wijngaardenier behandelt de ranken op twee manieren: hij neemt de dode takken weg, die geen nut hebben, en de levende takken snoeit hij opdat ze in het groeiproces niet vertraagd worden en de kwaliteit niet in gevaar komt. Zelfs neemt de wijngaardenier sommige druiven weg opdat de rest van goede kwaliteit zal zijn. God wil dat beide kenmerken in ons leven zichtbaar worden: kwantiteit en kwaliteit. Het reinigingsproces kan alleen uitgevoerd worden door mensen die daarvoor zijn opgeleid en weten wat ze doen. Wanneer de plant aan zichzelf zou worden overlaten zal er niet veel vrucht komen. Het meest slechte wat God met ons, zijn kinderen, kan doen, is ons aan onszelf overlaten en niet ingrijpen in ons leven. ‘De kinderen die God liefheeft tuchtigt hij’ (Heb.12:6). Snoeien wil niet zeggen dat uitsluitend het slechte wordt weggenomen, maar ook dat het goede kan worden weggenomen opdat het beste tevoorschijn kan komen. Hoe God kan ingrijpen in ons leven? Wel, dat kan zijn door zijn Woord die ons op een verkeerde wandel wijst, of omstandigheden die ons dingen duidelijk maken, of tuchtiging door God zelf. Het doel zal altijd zijn dat er vrucht, meer vrucht of veel vrucht in ons leven zal zijn. Ingrijpen, snoeien of reiniging in het leven van een gelovige is niet zinloos of doelloos, maar dient ervoor dat onze Vader verheerlijkt wordt (15:8).

Meer vrucht

‘Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt’ (15:8)

Zoals hierboven vermeld zijn er verschillende soorten ‘vrucht’ die God wil dat we ze dragen. Maar de Schrift maakt ook duidelijk dat ‘vruchtdragen’ een voortgaand proces is. We lezen over vrucht… meer vrucht… veel vrucht (Joh.15:2, 3, 5). De Heer Jezus zegt: ‘Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt’ (15:8). Hoe is die vermeerdering mogelijk? Ik geef twee antwoorden op deze vraag. Ten eerste, als u en ik als ranken volharden in de gemeenschap met Christus, want dan ontwikkelen we een diepere relatie met Hem. De verhinderingen om groei tegen te gaan worden daardoor geëlimineerd en verwijderd, en de Heer is dan in staat meer in ons, en door ons te werken. Hoe meer we ons met Christus bezighouden des te beter zullen we vrucht dragen. Ten tweede, de vrucht in ons heeft zaad in zich voor meer vrucht. Als anderen deel krijgen aan deze vrucht beginnen ze zelf ook vrucht te dragen; wat resulteert in meer vrucht’ en ‘veel vrucht’. Het is mogelijk succes te hebben in de kerk of een christelijke organisatie, maar dat heeft weinig te maken met vruchtdragen als je niet vruchtdraagt vanuit een diepe relatie met Christus. Om ‘meer’ of ‘veel’ vrucht te produceren dient de rank gereinigd of gesnoeid te worden. Vrucht voortbrengen geschiedt geleidelijk, zoals we dat ook in de natuur zien, en het komt niet door inspanning. Voorwaarde is dat de rank verbonden blijft met de wijnstok! Vrucht voortbrengen is het uiteindelijke doel van een gelovige, want de Heer heeft ons gesteld opdat we heengaan en vrucht dragen voor God (Rom.7:4). Vruchten die ontstaan, zijn bestemd voor God en anderen. Maar centraal staat het woord ‘Wie in Mij blijft’, daar staat of valt uw hele leven als gelovige mee.

Kan een gelovige verloren gaan?

‘Als iemand niet in Mij blijft wordt hij buitengeworpen als de rank en verdort; en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij verbranden’ (Joh.15:6)

Op grond de gelijkenis van de ware Wijnstok wordt vaak gesuggereerd dat een gelovige verloren kan gaan. Het is niet toegelaten om op grond van deze gelijkenis een leer te ontwikkelen waardoor zou blijken dat een gelovige verloren zou kunnen gaan. Men gaat dan voorbij aan het doel van een gelijkenis, en dat is ‘vruchtdragen’ en niet ‘dat een gelovige verloren kan gaan’! Hier gaat het over het dragen van vrucht door een discipel van de Heer. Het zou immers ook in tegenspraak zijn met eerdere woorden van de Heer zoals: ‘Wie tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen’ en ‘Mijn schapen horen mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit mijn hand’ (Joh.6:37 en 10:27-30). Maar ook het verdere onderwijs van de Schrift leert dat een wedergeboren persoon niet verloren kan gaan. Niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus! (Rom.8:39). Uiteraard is het wel zo, dat als iemand, die zegt een discipel van Jezus te zijn, in zonde leeft, we mogen twijfelen aan zijn bekering (vgl.1Kor.5:11-13). ‘Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden’ (Rom.10:9). God ziet het hart aan, wat wij niet kunnen, maar we mogen iemand aanspreken op wat hij of zij met de mond belijdt, maar dat staat los van de vraag of iemand verloren is of kan gaan!

Het christelijk geloof is niet voorwaardelijk, dat wil zeggen er zijn geen voorwaarden verbonden aan de ontvangen behoudenis, dit in tegenstelling van de beloften gegeven aan het volk Israël (zie: Deut.28). We zijn behouden geworden uit genade, door het geloof en dat is een gave van God (Ef.2:8). Een rank die geen vrucht draagt is nutteloos, en een gelovige die geen vrucht draagt ook. Als er ook maar iets verwijst naar een goddelijk ingrijpen in het leven van een gelovige met beroep op Johannes 15:6, dan is dat een disciplinair ingrijpen als tucht (Heb.12:4-11). Een goddelijk ingrijpen in een vooraf toegezegde eeuwige bestemming is iets wat de Schrift niet leert. Wel is ‘is er zonde tot de dood’ (1Joh.5:16; 1Kor.11:30), maar ook dat verwijst niet naar een verloren gaan van een wedergeboren persoon, maar van een vroegtijdig wegnemen! We zijn behouden door genade zonder eventuele toevoegingen, anders is genade geen genade meer. Het ‘in Hem blijven’ heeft in de gelijkenis te maken met vruchtdragen en niet met de behoudenis als zodanig.

____________________________________________________________

Gelijkenis van de zaaier

Mattheüs 13:1-9 en 18-23

Inleiding

Een studie van de gelijkenissen behoort eigenlijk altijd te beginnen met de gelijkenis van de zaaier want als die niet begrijpt, hoe kun je dan de andere verstaan? ‘En Hij zei tot hen: Weet u deze gelijkenis niet? En hoe zult u alle gelijkenissen weten?’ (Mark.4:13). Is deze gelijkenis dan de meest gemakkelijke, of het meest fundamentele? Ik denk beide, maar hoe dan ook, deze gelijkenis geeft antwoord op de vraag wat er met het zaad dat uitgestrooid is gebeurd is. U zult zich ongetwijfeld ook wel eens afvragen wat er van al die preken, studies, getuigenissen, bijeenkomst enzovoorts is terecht gekomen? Wel, deze gelijkenis zegt ons dat er vier soorten ‘ontvangers’ zijn met voor ieder een ander uitkomst. Maar voordat we aan de eigenlijke bespreking van deze gelijkenis beginnen moeten we, gelijk aan het begin, een paar zaken duidelijk maken, namelijk: Wie is de zaaier? Wat is zaad? Wat is de akker? Wat is de grond?

Wie is de zaaier?

De Heer Jezus en in navolging van Hem, in principe elke gelovige, want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker (1Kor.3:5-9). En zegt Paulus in zijn tweede brief aan de gelovigen te Korinthe, dat God ‘ons de bediening van de verzoening gegeven heeft gegeven, namelijk Dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenend was’ (2Kor.5:18).

Wat is het zaad?

Het zaad is het Woord van God en is goed (Mat.13:24; Luk.8:11). Door dat Woord zijn wij tot wedergeboorte gekomen, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, Door Gods leven en blijvend Woord. Dat is ook het Woord waardoor wij opgroeien tot behoudenis (1Petr.1:23; 2:2).

Wat is de akker?

Door de gelijkenis van de dolik weten we dat de akker de wereld is (Mat.13:38). Daarom dat de Heer Jezus de opdracht aan zijn discipelen heeft gegeven, ná zijn opstanding, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld en de hele schepping (Mark.16:15). Paulus spreekt ervan ‘dat alle mensen zich overal moeten bekeren’ (Hand.17:30).

Wat is de grond?

De grond waarin het zaad moet vallen is het hart van de mens (Mat.13:18). Daarvan zien we een voorbeeld na de prediking van het evangelie door de apostel Petrus: ‘Toen zij nu dit hoorden werden zij in het hart getroffen…’ (Hand.2:37).

Wie of wat is de boze?

Markus noemt de boze, de satan (Mark.4:15). De satan, zijn naam betekent ‘tegenstander’ is de tegenstander van God en zijn volk (Zach.3:1-3). De duivel, geen fictief persoon, een idee, maar een werkelijkheid, een gevallen engel die ‘koning’ is over een leger demonen: 'Zij hadden over zich als koning de engel van de afgrond' (Op.9:11; 12:9).

Vier soorten grond

Het zaad dat gezaaid wordt, het Evangelie, is goed, daar kunnen we zonder meer vanuit gaan. De vraag is of het Woord goed wordt uitgelegd en of ons getuigenis in overeenstemming is met het Woord van God. Daarvan dient de ‘zender’ overtuigd te zijn. Wat de ‘ontvanger’ met het Woord doet is een andere zaak, daarop kunnen we weinig of geen invloed uitoefenen, in die zin dat de ‘ontvanger’ daarin een persoonlijke keuze moet maken. Daarin mogen we de macht van de duivel niet onderschatten! Van één ding mogen we overtuigd zijn, en dat is ‘dat Gods Woord nooit ledig terugkeert!’ (Jes.55:11). ‘Want wij zijn voor God een welriekende reuk van Christus in hen die behouden worden en in hen die verloren gaan, voor de laatsten wel een reuk uit de dood tot de dood, maar voor de eersten een reuk uit het leven tot het leven’ (1Kor.2:15-16). Deze gelijkenis is ook een soort ‘graadmeter, daarmee bedoel ik dat we aan de hand van de reactie op verkondiging van het evangelie, een conclusie kunnen trekken in de beoordeling van de mensen die het hebben ontvangen. Daarmee dienen we met voorzichtigheid te werk te gaan, omdat wij niet in het hart kunnen kijken van de mensen en daardoor in het gevaar komen te vlug een oordeel te vellen. Wel worden we, door deze gelijkenis, misschien minder snel teleurgesteld in onze verwachtingen, want die komen helaas niet altijd overeen met het gewenste resultaat. Bij het brengen van het Woord moet men ook rekening brengen dat u wellicht één schakel bent in een lange ketting waardoor iemand tot geloof komt. Althans dat blijkt in de praktijk vaak zo te zijn.

Het is misschien goed nog eens eraan te herinneren wat de bedoeling van deze, en alle gelijkenissen is. Lees daarom het artikel ‘inleiding op de gelijkenissen’ er nog eens op na. In deze gelijkenis is het niet de bedoeling om uit te maken wie behouden is of niet, wie wedergeboren is of niet. Hier gaat het erom te weten wat de uitwerking van het uitgestrooide zaad is en daar geen verdere conclusies aan te verbinden.

Bij de weg gezaaid

‘Dit nu zijn zij die bij de weg zijn, waar het woord wordt gezaaid: en wanneer zij horen, komt terstond de satan en neemt het woord weg dat in hen was gezaaid’ (Mark.4:15)

De vruchtbare velden in Israël zijn niet zo mooi afgebakend als in onze streken, vandaar dat er wat zaad naast het veld, op de weg kon terechtkomen. En wat gebeurt er met het zaad dat op de weg valt, het blijft liggen waar het valt want er is geen aarde waar het zich kan ontwikkelen. Het gevolg is dat de vogels, of beter de satan, komen en het oppikken. Het woord was gehoord, het was in zijn hart geraakt maar het werd niet begrepen (Luk.13:18). Bij zulke personen is er ook vaak geen ernstig verlangen, of zondebesef zodat het woord ingang kan vinden. Want ‘wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden’ (Spr.8:17). U kent ze allemaal wel mensen die worden uitgenodigd voor bijvoorbeeld een Kerstsamenkomst bij te wonen. Ze komen, de koffie is goed en de broodjes zijn lekker, maar daar blijft het dan ook bij. Wil ik daarmee zeggen dat je geen mensen meer moet uitnodigen, natuurlijk niet maar je zal al gauw merken of er een verlangen naar geestelijke zaken is. Het is met geestelijke zaken nog altijd zo: ‘Laat hij die dorst heeft komen: laat hij die wil, het levenswater neme om niet! (Op.22:17).

Rotsachtige bodem

‘En dit zijn zij die op de rotsachtige bodems worden gezaaid, die wanneer zij het woord horen, het terstond met vreugde aannemen; en zij hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn mensen van het ogenblik; als daarna verdrukking of vervolging komt om het woord, dan worden zij terstond ten val gebracht’ (Mark.4:16-17)

Mensen die aan bovenstaande beschrijving voldoen, zijn vaak emotioneel van aard. Ze zijn emotioneel, oppervlakkig en hebben weinig diepgang. De gelijkenis zegt dan ook dat ze geen diepe aarde hadden, waardoor ze geen goede wortels konden ontwikkelen, mensen van het ogenblik. De zon kwam op en wat normaal goed voor de plant zou zijn, blijkt hier ongunstig. De zon blijkt hier een beeld van verdrukking te zijn. Verdrukkingen, of liever beproevingen, brengen aan het licht wie een persoon werkelijk is. ‘Gelukkig de man die verzoekingen verdraagt; want beproefd geworden zal hij de kroon van het leven ontvangen’ (Jak.1:12). Beproevingen bevorderen een geestelijke groei bij een geestelijke gelovige, maar als dat niet het geval is zal dat tot een val zijn voor zo iemand. Wat ontbrak bij de eerste groep was dat ze geen inzicht hadden in de ernst van de zaak, bij de tweede groep was er te weinig diepte.

Tussen de dorens

‘En anderen zijn zij die tussen de dorens worden gezaaid; dit zijn zij die het woord hebben gehoord, en de zorgen van het leven, het bedrieglijke van de rijkdom en de begeerten naar de overige dingen komen binnen en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar’ (Mark.4:18-19)

Ik geloof dat we hier te maken hebben met een grote groep van mensen die het evangelie hebben gehoord en tot zich hebben genomen. Ook zij worden op de proef gesteld, zoals ook de tweede groep, maar op een totaal andere manier. Nu niet door vervolging of verdrukking (Mat.13:21), maar door de zorg van het leven, de bedrieglijkheid van de rijkdom en de begeerte naar de overige dingen. Dingen die van buiten en van binnen komen (de begeerte), die het woord verstikken, waardoor er geen vrucht kan komen. En de vrucht is toch datgene waaraan we iemand kunnen herkennen? (Mat.7:16). Hen die zich door de hierboven vermelde zaken laten beïnvloeden, zodat ze geen vrucht dragen, hebben nooit geleerd dat onze hemelse Vader voor ons zorgt en weet wat we nodig hebben. Veel gelovigen moeten nog leren ‘eerst (!) het koninkrijk van God te zoeken en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden (Mat.6:33). Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, niet die op de aarde zijn! (Kol.3:2).

In goede aarde

‘En dit zijn zij die in de goede aarde zijn gezaaid: zij die het woord horen en ontvangen en vrucht dragen, het ene deel dertig- het andere zestig- en het andere honderdvoudig’ (Mark.4:20)

Slechts een vierde van het uitgestrooide zaad komt tot volle wasdom! Hij die het Woord hoort en verstaat is het die dus vrucht draagt. De invloed van het Woord van God en de toepassing daarvan in ons leven is bepalend voor ons vrucht dragen! Door dat Woord zijn we tot wedergeboorte gekomen en kunnen daardoor opgroeien zodat zich vrucht kan ontwikkelen (1Petr.1:23; 2:2). Het verschil met de andere drie ontvangers van het woord maakt het verschil. De eersten - de bij de weg gezaaiden - waren oppervlakkige luisteraars. Het woord had bij de tweede groep - die van de rotsachtige bodem - geen diepgang. Bij de derde groep – waar het zaad tussen de dorens was gezaaid - werd het woord verstikt. Alleen bij de laatste groep – die van de goede aarde – werd het woord gehoord en verstaan. Om vrucht te dragen hoef je eigenlijk niet zoveel te doen, geen overdreven inspanningen zijn vereist. In de gelijkenis van de ware wijnstok vindt u het geheim van het vrucht dragen: ‘Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen’ (Joh.15:5).

Tenslotte

Er wordt in deze gelijkenis onder andere gesproken over ‘vrucht dragen’, maar wat mogen we daaronder verstaan? De gelijkenis zelf laat zich er niet over uit, evenals de gelijkenis van ‘de ware wijnstok’ in Johannes 15 niet. Je bent dan al gauw geneigd om aan ‘bekeerlingen’ te denken; het zaad dat tot ontwikkeling is gekomen, brengt weer zaad voort. Maar dat stuit op het probleem dat iemand die bekwaam is om het evangelie te verkondigen, een groot voordeel heeft, en dat zou niet rechtvaardig zijn ten opzichte van alle anderen. Persoonlijk geloof ik dat we bij ‘vrucht dragen’ meer moeten denken aan geestelijke ‘vruchten’. Zo lezen we in de brief aan de Galaten over de ‘werken van het vlees’ en de ‘vrucht van de Geest’ die is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Gal.5:22). Met andere woorden het doel is dat we meer en meer gaan gelijken op de Heer Jezus; dat Christus gestalte in ons mag krijgen (Gal.4:20; vgl. 1:16). ‘Want hen die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn’ (Rom.8:29).

____________________________________________________________

Gelijkenis van de rijke dwaas

Lukas 12:13-21

 

 

Inleiding

Het zou wel eens kunnen zijn dat de man, die uit de menigte tot de Heer Jezus kwam, weinig aandacht had gehad voor de boodschap van de Heer, die tot de menigte was gericht tegen huichelarij en over een onbevreesde belijdenis (12:1-12). Hij was zo vol van zijn eigen probleem, dat hij bij de Heer kwam en de vraag aan Hem voorlegde om te bemiddelen in een erfeniskwestie. Maar de Heer Jezus ging daar niet op in, dat was niet de taak die Hem was opgedragen, en doet het af met de woorden: ‘Mens, wie heeft Mij tot rechter of deler over u gesteld?’ Die vraag: ‘Wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld?’ was eeuwen eerder ook aan Mozes gesteld maar toen door twee mannen die getuige waren geweest hoe Mozes een Egyptenaar had gedood (Ex.2:11-14; Hand.7:27). Nee, de Heer Jezus was niet gekomen om te bemiddelen in allerlei juridische zaken, maar om het evangelie van het Koninkrijk te verkondigen.

Maar wat was eigenlijk de aanleiding, of de diepere oorzaak, waarom die ene persoon uit de menigte tot de Heer Jezus kwam, om te vragen te bemiddelen in een kwestie als deze? En wat was eigenlijk de aanleiding voor de Heer Jezus dat Hij, in aansluiting daarop, de gelijkenis van de rijke dwaas vertelde? Wel, zoals we kunnen weten kende de Heer Jezus de gedachten en de overleggingen van de mens, van elk mens, ook die mens die voor Hem stond (Mat.9:4; 12:25; Mark.2:8; Ps.139:1vv.). Ik geloof dat het in beide gevallen – de vraag en de gelijkenis - te maken hadden met geld, bezittingen, rijkdom. Die gedachte wordt bevestigd uit het vervolg omdat de Heer Jezus tot hem zei: ‘Let op en waakt voor alle hebzucht’ (12:15). Dat zal dan ook wel de reden geweest zijn dat de Heer Jezus niet als bemiddelaar wilde optreden in de kwestie van de verdeling van die erfenis, maar naar de werkelijke oorzaak bij deze man gaat, de hebzucht. Wanneer de Heer Jezus zijn probleem van de erfenis wel had opgelost, dat was daarmee het echte probleem, de hebzucht van deze mens, niet opgelost. En om daarvoor te waarschuwen gebruikt de Heer Jezus de gelijkenis van de rijke dwaas. De Schrift waarschuwt op meerdere plaatsen voor de hebzucht. Hebzucht is de neiging om alles te willen hebben, en als het kan nog meer! Het is geen zonde om rijk te zijn, maar het is zonde om je rijkdom tot je (af-) god te maken (Kol.3:5). Zo zegt Prediker: ‘Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten’ (Pred.5:9). De geldzucht in een wortel van alle kwaad’ (1Tim.6:10). In de gelijkenis van de zaaier en het zaad waren het juist hen die geld liefhadden, wiens geloofsleven verstikt werden en geen vrucht droegen? (Mat.13:22; Luk.8:14). Zoals de rijke man in deze gelijkenis, hebben ook vandaag de dag veel mensen een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Men denkt vaak dat geld alle problemen kan oplossen, je gelukkig kan maken en dat het doel van het leven is om zoveel mogelijk bezittingen te verkrijgen. Doordat de mensen zó bezig zijn met het heden, verliezen ze hetgeen ná dit leven komt uit het oog, zoals de rijke dwaas! Maar het zijn helaas niet alleen ongelovigen die rondlopen met die gedachte, het gevaar van hebzucht bedreigt ook gelovigen.

Een erfenis of een ergernis?

De verhalen over een misgelopen erfenis zijn legio, dus het is eigenlijk niets bijzonders dat de persoon uit de gelijkenis zijn recht zoekt. Een erfenis wordt niet zelden een ergernis dat families verdeelt. In de huidige maatschappij worden ook wij voortdurend wijs gemaakt met reclames die zeggen, dat als je een nieuwe keuken, auto of allerlei andere producten koopt, dat het zal bijdragen aan je geluk. Een definitie van geluk is welbevinden. Met wil steeds meer, beter, mooier om dat gevoel van geluk, van welbevinden maar te blijven voeden. Het woordje ‘tevreden’ kunnen we in onze maatschappij wel uit het woordenboek schrappen! Het vuur zegt nooit het is genoeg (Spr.30:16) en zo is het ook met rijkdom. ‘Al het zwoegen van de mens is voor zijn mond, en toch wordt de begeerte niet vervuld’ (Pred.6:7). Is het jagen naar rijkdom ook niet een teken van de eindtijd? Zo zegt Jakobus: ‘U hebt schatten verzameld in de laatste dagen’ (Jak.5:1-6). Die laatste dagen waren de laatste dagen van het volk Israël in hun tijd, maar ze gemakkelijk toepasbaar op onze tijd, en onze westerse wereld, waarin het materialisme hoogtij viert! Daarom dienen ook wij te waken over de hebzucht, opdat het geen deel van ons leven gaat uitmaken en ons geestelijk leven verstikt (Luk.8:14). Rijkdom en welvaart kan de mensen zodanig verblinden dat men, de reden waar het werkelijk omgaat, uit het oog verliezen. ‘Je kunt met geld veel dingen kopen, maar je moet ervoor zorgen dat je de dingen die je niet met geld kunt kopen niet verliest! En daar wilde de Heer Jezus deze man op wijzen, door middel van de gelijkenis van de rijke dwaas.

Het gevaar van rijkdom

De Bijbel waarschuwt ons om ‘onze hoop niet te vestigen op de onzekerheid van de rijkdom, maar op God’ (1Tim.6:17) Dat raakte de rijke man geleidelijk kwijt, hij zag de toename van zijn rijkdom maar verloor God uit het oog! Hij had het over ‘mijn vruchten, mijn schuren, mijn gewas, mijn goederen en mijn ziel! En let u er eens op hoe vaak hij het woordje ‘ik’ en ‘mijn’ gebruikt; zeven keer ‘ik’ en vijf keer ‘mijn’! Zijn bezittingen namen hem zodanig in beslag dat hij alleen maar daar mee bezig was, met het heden en niet met de toekomst. Hij vergat dat hij niet de eigenaar was van de verkregen rijkdom, maar de beheerder, de rentmeester. Alles behoorde echter toe aan God! Hij bezat alles, behalve het belangrijkste, want zijn leven, zijn ziel die behoorde niet tot zijn bezittingen (vs.15). Hij maakte plannen voor vele jaren (vs.19) maar betrok God er niet in. Bij hem was het advies van Jakobus ‘Als de Heer het wil en wij leven!’ (Jak.4:15) niet besteed. Daarom noemt de Heer Jezus de rijke man een dwaas, iemand die onverstandig handelt. De ongelovige zegt er is geen God, dus houdt hij ook geen rekening met God. Vandaar: ‘De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God’ (Ps.14:1). Is dat ook niet wat wij in onze westerse geseculariseerde maatschappij zien? ‘God is dood’ (Nietzsche) en we zien dat waar de mens die geen rekening met God houdt, naar toe gaat. Onze maatschappij is verre van ideaal, de mensen zijn niet echt gelukkig. Veel mensen leven in een droomwereld, en als we eens achter de gordijnen zouden mogen kijken, zouden ontdekken dat er veel verborgen verdriet is. De westerse mens is rijk in van alles en nog wat, maar niet in God, en daar gaat het toch om? En op een nacht kwam er dan plots een eind aan zijn aards bestaan, en zijn bezittingen, wat gebeurde daarmee? Prediker geeft daar een antwoord op: ‘Er is een smartelijk kwaad, dat ik gezien heb onder de zon: rijkdom, door zijn bezitter bewaard tot zijn eigen onheil. Die rijkdom toch gaat door tegenspoed teniet; en heeft hij een zoon verwekt, dan heeft hij niets meer’ (Pred.5:12-13). En ook nog: ‘Er is een kwaad dat ik waargenomen heb onder de zon, en dat zwaar drukt op de mens: Een man, aan wie God rijkdom en schatten en vermogen geeft, zodat hem niets ontbreekt, dat hij begeert, maar God stelt hem niet in staat daarvan te genieten, doch een vreemde verteert het. Dit is ijdelheid en een bitter lijden (Pred.6:1-2). Nee, je kunt niets meenemen, maar wel vooruitsturen door met je rijkdom God te vereren en te dienen.

Het roemen van de rijke

Zoals hierboven al gezegd is, dienen we als gelovigen onze hoop niet vestigen op de onzekerheid van de rijkdom, maar op God (1Tim.6:17). Rijkdom kan (1) een vals gevoel van succes geven, omdat je het verkrijgen van je vermogen en de tot stand komen daarvan aan je eigen inspanningen gaat toeschrijven. Het zesvoudige ‘ik’ in de tekst wijst daarop. We vinden een waarschuwing in het boek Deuteronomium, wanneer we roemen in ons eigen kunnen en God de eer niet geven: ‘Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven. Maar gij zult aan de Here, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te doen, dat Hij uw vaderen gezworen heeft, zoals dit heden het geval is’ (Deut.8:17-18). Rijkdom en voorspoed kan je ook (2) een vals gevoel van tevredenheid. ‘Ziel, je hebt vele goederen liggen voor vele jaren; rust, eet, drink wees vrolijk’ (12:19). De rijke dwaas ging zo op in zijn welvaart dat hij bleef hangen in het heden en de toekomst vergat, en diezelfde nacht stierf hij! Ook kan rijkdom (3) een vals gevoel van veiligheid geven. Met geld is alles te koop en kunnen alle probleem worden opgelost; geld is macht! Dat zegt iemand die niet rijk is in God. Tenslotte geeft rijkdom (4) een vals gevoel van onafhankelijkheid. Ik heb niemand nodig, ik red mezelf wel.

Het nut van rijkdom

Nee, rijk zijn is geen zonde! Maar rijkdom bergt wel een gevaar in zich. Zolang jij geld hebt is er geen probleem, maar als het geld jou te pakken krijgt bestaat het gevaar voor hebzucht; steeds meer willen! In hoofdstuk zes van de eerste brief aan Timotheüs, waar het gaat over de ware godsvrucht, worden we eraan herinnert ‘dat we niets in de wereld hebben ingebracht. Hebben wij echter voedsel en kleding, dan zullen wij daarmee tevreden zijn’ En gaat de apostel verder: ‘Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoekingen en in een strik en in vele onverstandige en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te streven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboort’ (1Tim.6:7-10). Om die reden is het de bedoeling van rijkdom om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en mededeelzaam, om voor zichzelf een goed fundament weg te leggen voor de toekomst, opdat zij het werkelijk leven grijpen’ (1Tim.6:17-19). Uiteraard kun je met geld veel goede dingen doen door vrijgevig te zijn, vrienden maken met de onrechtvaardige Mammon. Geld op zich is neutraal, het is maar hoe je als gelovige ermee omgaat. Je kunt niet God dienen en de Mammon, maar je kunt wel God dienen met de Mammon (Mat.6:24).

Hoe dan wel?

Nadat de Heer Jezus deze gelijkenis had verteld, vervolgt Hij met een toespraak tot zijn discipelen, u en ik, over bezorgdheid! Waar de rijke dwaas te veel van had, hadden de discipelen te weinig, want ze hadden alles achter zich gelaten en waren de Heer Jezus gevolgd! (Luk.5:11). Maar let op! ‘En ieder die heeft verlaten huizen, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of akkers ter wille van mijn naam, zal honderdvoudig ontvangen en eeuwig leven beërven’ (Mat.19:29). Daarom, geeft de Heer Jezus de volgende raad aan zijn discipelen: Weest niet bezorgd want dat is onredelijk, omdat het leven meer is dan voedsel en kleding (12:23). Wanneer je je meer zorgen maakt over voedsel en kleding, wil dat zeggen dat je daaraan meer waarde aan hecht dan aan het leven zelf. Zorgen maken is ok onnatuurlijk, want als de raven en lelies niet zorgen (12:24, 27), waarom zouden wij dat dan wel doen. Wij gaan toch de vogels en de planten ver te boven! We mogen ons toch verheugen in de bijzondere zorg van God voor ons? Zorg is vergeefs, want we kunnen immers geen el aan onze lengte toevoegen? (12:25-26). Zorg is onnodig, omdat God voor ons zorgt (12:28), maar dat wil uiteraard niet zeggen dat we alles maar op z’n beloop moeten laten. Zorg is ongeeestelijk (12:29 -30) omdat wij als gelovigen een Vader in de hemel hebben die voor ons zorgt, daarom is bezorgd te zijn een teken van ongeloof. Gods zorg voor zijn kinderen staat voorop. Vertrouwen wij daarop? Zo ja, ‘Zoekt dan evenwel zijn koninkrijk en deze dingen zullen u erbij gegeven worden’ (Luk.12:31). De vraag is: ‘Waar gaat je hart naar uit?’ Als onze begeerte uitgaat naar de dingen van de wereld, dan zullen we altijd te maken hebben met allerlei zorgen. Maar als we ons hart richten op de Heer Jezus dan zal de vrede van God ons deel zijn (Fil.4:6-9). ‘Werpt al uw bezorgdheid op Hem, want Hij zorgt voor u! (1Petr.5:7).

 

We zijn dit Bijbelgedeelte begonnen met een persoon die zich zorgen maakte over zijn erfenis, en mogen het beeindigen met de volgelingen van Jezus die zich geen zorgen hoeven te maken omdat ze Gods koninkrijk zoeken en dat alle dingen erbij gegeven worden’

 

_____________________________________________________________

Gelijkenis van de twee zonen, de onrechtvaardige landlieden en de bruiloft 

Mattheüs 21 – 22:1-14

 

Voorwoord

God had veel voor het volk Israël gedaan. Jesaja zegt: ‘Wat was er aan mijn wijngaard te doen, dat Ik er niet aan gedaan heb’ (Jes.5:4). De verwachting was dat het volk vrucht zou voortbrengen, maar omdat ze weigerde God te gehoorzamen, bleef die vrucht uit. ‘Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort (Jes.5:2). God zond daarom profeten en dienaren, om het volk terug tot Hem te brengen, maar dezen werden mishandeld en gedood (Mat.21:34-35). Tenslotte nu zond God zijn Zoon, en… ze doodden Hem! Ze wierpen Hem zelfs buiten de wijngaard (Mat.21:39; Hebr.13:11-13). Daardoor spraken de Joden het oordeel over zichzelf uit (vs.41) en God deed wat ze zeiden. Hij ontnam hen hun wijngaard, verwoestte Jeruzalem, en gaf de wijngaard aan een volk dat de vrucht ervan zou opbrengen. We behandelen in dit artikel drie gelijkenissen omdat ze alle drie betrekking hebben op het volk Israël.

Inleiding

We kunnen het evangelie naar Mattheüs indelen als volgt: (1) De openbaring van de Koning (Hfdst.1-10), (2) de tegenstand van de Koning (Hfdst.11-13), (3) de terugtrekking van de Koning (Hfdst.14-20), (4) de verwerping van de Koning (Hfdst.21-27) en (5) de opstanding van de Koning (Hfdst.28). Het evangelie naar Mattheüs is bij uitstek het evangelie waarin de Heer Jezus wordt voorgesteld als de Koning. Het evangelie begint dan ook met het geslachtsregister dat teruggaat op koning David (1:1). De wijzen uit het oosten vroegen: ‘Waar is de koning der Joden die geboren is?’ (2:2). Jeruzalem wordt in dit evangelie ‘de stad van de grote Koning’ genoemd (5:35). Bij Jezus’ intocht in Jeruzalem wordt verwezen naar een tekst uit Zacharia, waar staat: ‘Zie, uw Koning komt tot u’ (Zach.9:9). De Heer Jezus werd ‘met een scharlaken mantel om, een kroon van dorens op zijn hoofd en onder de woorden van de soldaten: ‘Gegroet, koning der Joden’ naar het kruis geleid (27:27-31). Ze plaatsten boven zijn hoofd de beschuldiging: ‘Deze is Jezus, de koning der Joden’ (27:38). Het gedeelte dat we nu voor ons hebben is het begin van deel 4 dat de hoofdstukken 21-27 omvat, waarin de verwerping van de Koning centraal staat.

De tempelreiniging (21:12-17)

In hoofdstuk 21:23 tot 23:39 zien we de Heer Jezus in de tempel en onderhoud Hij zich met de geestelijke leiders van het volk. Ze hadden van de tempel een rovershol gemaakt van wat een ‘huis van gebed’ had moeten zijn. Jezus genas enkele zieken, ‘maar toen nu de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed en de kinderen die in de tempel de woorden riepen: ‘Hosanna voor de zoon van David’, namen zij Hem dat zeer kwalijk. Waarop de Heer Jezus repliceert door een tekst uit het boek van de Psalmen aan te halen, waar staat: ‘Uit de mond van kleine en zuigelingen hebt U Zich lof bereid’. Daarna vertrekt de Heer Jezus naar Bethanië en overnachtte daar.

De vijgenboom vervloekt (21:18-22)

Toen de Heer Jezus de volgende dag weer naar Jeruzalem vertrok zag Hij een vijgenboom die Hij vervloekte (Mark.11:21). Dit is voor zover ik weet het enige wonder dat de Heer Jezus heeft verricht met een negatieve uitkomst. De reden daarvoor was dat Hij er niets anders vond dan bladeren en geen vruchten. De vijgenboom symboliseert het volk Israël (Jer.8:13; Hos.9:10, 16; Luk.13:6-9). Hieruit kunnen we twee lessen leren. Ten eerste, God wil dat ook wij, gelijk aan het volk Israël, vrucht dragen in ons leven. In gelijkenis van de vijgenboom in Lukas 13:6-9 kreeg de wijngaardenier nog een jaar extra tijd opdat hij vrucht zou voortbrengen…, zo niet, dan moest het omgehakt worden. Een beeld dat overeenkwam met de situatie van het volk Israël, ze hadden voldoende tijd gehad om vrucht voort te brengen, en van buiten scheen alles mooi en goed, veel uiterlijk vertoon, maar er was een grote geestelijk leegte, er was geen vrucht. Een aantal jaren later, na de verwerping van het getuigenis van de Heilige Geest, bij monde van Stéfanus, werd het in het jaar 70 ‘omgehakt’! (Hand.7:51).

Vraag over het gezag van Jezus (21:18-22)

Natuurlijk, hadden de geestelijke leiders van het volk, die de bewakers waren van het geestelijk eigendom van het volk, naar Jezus’ gezag gevraagd. Hij verwees ze echter naar Johannes de Doper. Waarom? Omdat zij wisten dat Johannes de Doper de waarheid had verkondigd en toch hadden ze hem verworpen. God openbaard geen nieuwe waarheden als de voorafgaande openbaring niet gehoorzaamd wordt. Omdat ze Johannes hadden verworpen, kregen ze van de Heer geen antwoord. De Here Jezus vertelde daarvoor in de plaats drie gelijkenissen die op het volk Israël betrekking hadden.

De twee zonen (21:28-32)Verwerping van God de Vader

 ‘Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, dat Ik er niet aan gedaan heb? (Jesaja 5:4)

Deze gelijkenis heeft weinig toelichting nodig geloof ik. De tollenaars en hoeren werden veracht, maar de Heer laat zien, dat deze gepolijste, godsdienstige priesters en oudsten boos waren, en veel eerder te verwerpen. De tollenaars en hoeren worden voorgesteld door de zoon, die zei dat hij niet wilde gaan doch berouw kreeg en wél ging. De tweede, die zei dat hij wilde gaan, het niet deed en geen berouw kreeg, was een beeld van de trotse, godsdienstige Farizeeën, hogepriester en de oudsten van het volk. Op deze wijze stelde de rechtvaardige Rechter hen in al hun naaktheid ten toon. Als eigengerechtigden hadden zij geen berouw. Het sanhedrin stond misdadig en veroordeeld in de tegenwoordigheid van de Koning. Hier zien we Israël als een zoon die ongehoorzaam aan zijn vader is. De wijngaard spreekt van Israël (Jes.5:1-7; Ps.80:8-16). Door Johannes de doper te verwerpen, waren de Joden ongehoorzaam aan God die hem had gezonden. De zondaars echter namen Johannes’ boodschap ter harte en gingen het koninkrijk binnen. Twee groepen mensen: hen die geen bekering nodig hadden en hen die zeiden: ‘Wees mij de zondaar genadig!’ (Luk.18:9-14). In plaats van oordeel, zond God, in genade, zijn Zoon zoals we dat zien in de volgende gelijkenis.

Gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden (21:33-46)- Verwerping van de Zoon

‘Hoe dikwijls heb Ik u willen bijeenvergaderen… maar u hebt niet gewild! (Mattheüs 23:37)

De overpriesters en oudsten hadden geen antwoord op de gelijkenis van de twee zonen en er volgde een tweede gelijkenis, die van de onrechtvaardige landlieden, dat een overzicht geeft van de geschiedenis van het volk en dat hun tevens het aanstaand oordeel aankondigt. Opnieuw stelt de Heer Jezus hen een gelijkenis voor en later blijkt dat zij begrepen wat Hij met deze gelijkenis had proberen duidelijk te maken. Toen de Heer over de wijngaard sprak, de omheining, de persbak, de toren, de landlieden en van de vrucht die van de wijngaard verwacht werd, moeten zij begrepen hebben dat het over Israël ging, aan wie het Koninkrijk was aangeboden. Wanneer de gelijkenis spreekt van ‘een heer des huizes’ mogen we denken aan God. De wijngaard is een oudtestamentisch beeld voor Israël. De Koning, de Heer Jezus, had ongetwijfeld de profetie van Jesaja voor de aandacht, toen Hij deze gelijkenis uitsprak (Jes.5:1-7, Jer.2:21, Ps.80:9). De ‘omheining’ doet ons denken aan de Wet waardoor het volk afgezonderd was van de andere volken. Een ‘persbak’ doet denken aan de vruchten (druiven) die geperst moesten worden. De ‘toren’ spreekt van een getuigenis naar de andere volken. Ondaks dat had de wijngaard helaas geen vrucht voortgebracht. De naar de wijngaard gezonden dienstknechten zijn Gods profeten, die door hen verworpen en kwalijk behandeld werden (Mat.23:34v.). Tenslotte nu zond de landman zijn zoon; de Heer Jezus werd door de Vader gezonden. Profeet na profeet was gekomen en had in de naam van God gesproken, maar nu kwam tenslotte zijn zoon. Wat zullen zij met de zoon doen? De verwachting was: ‘Zij zullen mijn zoon ontzien’ (21:37). Zullen zij zijn boodschap aanvaarden, zich buigen voor zijn gezag? Neen! Het tegendeel bleek waar, zij zeiden onder elkaar: ‘Deze is de erfgenaam, komt laten wij hem doden en zijn erfenis in bezit brengen’. Het is duidelijk dat zoon in deze gelijkenis de Heer Jezus is, de Zoon van God. Op de vraag van de Heer Jezus: ‘Wanneer dan de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die landlieden doen? Antwoorden ze: ‘Die kwaden zal hij een kwade dood laten sterven en de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen afgeven’ (21:40-41). Door deze vraag te beantwoorden, gaven ze hun eigen veroordeling weer. Vreselijke voorzegging van de komende gebeurtenissen, waarvan de werkelijkheid nog verborgen was! De Heer wist wat dat voor Hemzelf betekende; buitengeworpen en gedood te worden. Het hoogtepunt van hun zondig en boosaardig handelen wordt hier geopenbaard.

Dan haalt de Heer een uitspraak aan uit Psalm 118. Jezus zei tot hen: ‘Hebt u nooit gelezen in de Schriften: ‘De steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen; van de Heer is dit gebeurd en het is wonderlijk in onze ogen?’ (vs.42). De verworpen steen is de Messias en door Zijn verwerping werd Hij de hoeksteen (Hand.4:11; Ef.2:20; 1Petr.2:7). De leiders van het volk zijn de bouwlieden. ‘Daarom zeg Ik u, dat het koninkrijk van God van u zal worden weggenomen en aan een volk zal gegeven dat de vruchten ervan opbrengt’ (vs. 43). Zij hadden niet alleen het Koninkrijk maar ook de Koning verworpen; de Zoon zou spoedig uitgeworpen worden en daarom werd het Koninkrijk van hen weggenomen. De mensen, die daar stonden, het geslacht dat zich verenigde in en deel uitmaakte van de verwerping van het Koninkrijk en de Koning, zou het Koninkrijk niet zien.

De vraag die zich stelt is: Wie is het volk aan wie het koninkrijk van God gegeven zal worden, en dat de vruchten ervan opbrengt? De meningen daarover zijn tweeerlei. De een denkt aan de Gemeente, de ander aan het gelovige overblijfsel van Israël dat er in de toekomst weer zal zijn. Maar de Gemeente wordt het lichaam van Christus, de bruid van Christus, de woonplaats van God in de Geest, de vrouw van het Lam, genoemd, maar niet volk. Het volk is nog altijd Israël, maar hier (en daar gaat mijn voorkeur naar uit) wordt het gelovig overblijfsel bedoeld, dat op aarde zal leven als de Heer komt. ‘En toen de overpriesters en de farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen zij dat Hij van hen sprak. En terwijl zij Hem trachten te grijpen, waren zij bang voor de menigten, daar die Hem voor een profeet hielden’ (vs.45-46). Hiermee eindigt dit merkwaardig hoofdstuk. De geestelijke leiders kenden Hem en wisten wat Hij bedoelde. Zij wensten Hem te vangen; zó groot was hun haat, maar ze vreesden de mensen, niet God. Ze hielden Hem slechts voor een profeet, niet voor hun Messias. Als zij geweten zouden hebben Wie Hij was, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben (1Kor.2:8).

Gelijkenis van de bruiloft (Mat.22:1-14)- Verwerping van de Heilige Geest

‘Hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest’ (Hand.7:51)

Weer ontmoeten we de Vader en de Zoon maar nu met een bruid. De Zoon is in leven, ondanks wat de pachters hadden gedaan (Hfdst.21:33-45). De suggestie is dat hier de Heer Jezus en de gemeente in beeld komt (Ef.5:22-23). De periode die in deze gelijkenis wordt beschreven is na de opstanding en hemelvaart en de komst van de Heilige Geest. De Vader nodigt het volk van Israël uit om te komen, ongeacht wat ze de Zoon hadden aangedaan. Als we de eerste zeven hoofdstukken van het boek Handelingen bestuderen, zien we dat de boodschap van het evangelie in eerste instantie alleen naar de Joden uitgaat (Hand.2:5, 10, 14, 22, 36; 3:25; 6:7). ‘Eerst de Jood’ was Gods plan (Hand.3:26; Rom.1:16). Dat aanbod was mogelijk omdat de Heer Jezus gebeden had: ‘Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen’ (Luk.23:34). Wat was het antwoord van de Joodse leiders op de uitnodiging gedaan door de apostelen? Ze verwierpen de oproep en vervolgden de Gemeente. Dezelfde geestelijke leiders die toestonden dat Johannes de Doper werd vermoord, en vroegen om de dood van Jezus, doodden ook Stéfanus! Hoe handelde de koning als antwoord op wijze waarop de mensen zijn dienstknechten behandelden? Hij werd boos en stuurde zijn legers om hen en hun stad te vernietigen. Hij wendde zich daarna naar andere mensen en nodigde hen uit om op het feest te komen. Dit is een beeld van Gods handelen met het volk Israël. Ze verwierpen de Vader toen zij Johannes de Doper zijn prediking niet gehoorzaamden. Daarna verwierp het volk de Zoon en liet Hem arresteren en doden. In zijn genade en geduld, zond God andere getuigen. De Heilige Geest kwam op de eerste gelovigen en zij gaven met grote kracht getuigenis dat Jezus leefde en dat het volk gered kon worden (Hand.2:32-36; 3:19-26). De wonderen die zij deden waren het bewijs dat God in en door hen werkte. Maar Israël verwierp ook de Heilige Geest! Dit was Stéfanus’ aanklacht tot het volk: ‘U weerstaat altijd de Heilige Geest; zoals uw vaderen, zo ook u’ (Hand.7:51). Met de steniging van Stéfanus, was het met Israël als getuigenis van God op aarde gedaan. Het oordeel liet nog wel veertig jaar op zich wachten, maar in het jaar 70 werd Jeruzalem door Titus verwoest. In Handelingen 8 lezen we dat de uitnodiging tot de Samaritanen ging, en in Handelingen 10 lezen we over de volkeren ging. Daarmee had Israël de ‘maat van hun zonden vol gemaakt’ (1Thes.2:16). Toen zij Johannes de Doper verwierpen, verwierpen zij de Vader die hem gezonden had; maar toen bleef de dienst van de Zoon nog over. Toen zij de Zoon verwierpen, ontvingen zij vergeving vanwege hun onwetendheid (Luk.23:34; Hand.3:17), en de dienst van de Heilige Geest bleef over. De Geest kwam en de Gemeente ontstond, en de apostelen deden grote tekenen en wonderen (Hand.2:43; Heb.2:1-4). De leiders verwierpen echter ook het getuigenis van de Heilige Geest, en brachten het uiteindelijke oordeel over zichzelf. Ze hadden de Vader, Zoon en Heilige Geest verworpen en daarmee was hun lot bezegeld, echter niet voor altijd!

Tenslotte

Deze drie gelijkenissen tonen ons de geestelijke geschiedenis van het volk Israël. Het volk was door God geroepen om vrucht voort te brengen (de vervloeking van de vijgenboom) maar ze faalde in haar opdracht. Ze was ongehoorzaam aan de Vader (gelijkenis van de twee zonen), ze kruisigden de Zoon (gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden), en weerstonden de Heilige Geest (de gelijkenis van de bruiloft). Momenteel is Israël terzijde gesteld, en Gods en de Gemeente is het getuigenis van God op aarde totdat de volheid van de volken ingaat. Daarna zal de Gemeente zal worden opgenomen (1Thes.4:13vv.), en Israël zal weer worden aangenomen, ‘want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk’ (Rom.11:25vv.).

____________________________________________________________

 Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus

Lukas 16:19-31

Voorwoord

We moeten voorzichtig zijn te zeggen dat bovenvermeld Bijbelgedeelte een gelijkenis is. Ik geloof dat het ook een werkelijke gebeurtenis geweest kan zijn. Wanneer de Heer Jezus een gelijkenis gebruikt om een geestelijke waarheid te verduidelijken, lezen we vaak: ‘Hij nu sprak tot hen deze gelijkenis en zei…’ of soortgelijke woorden. (Luk.15:3 Mat.13:18 e.a.). Ook in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (Luk.16:1vv.) ontbreken deze woorden. Het is waar dat in een gelijkenis nooit namen worden vermeld, wat hier wel het geval is. Maar ik plaats het Schriftgedeelte toch maar bij de gelijkenissen.

In hoofdstuk 16 ligt de nadruk op geld, het verspillen ervan, de zucht ernaar en het misbruik dat ervan gemaakt kan worden. Maar ook in het voorgaande hoofdstuk 15, in de gelijkenis van de verloren zoon, gaat het over geld (Luk.15:11-32). In de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester wordt de aandacht gevestigd op een rentmeester die de bezittingen van zijn meester niet goed beheerd (vs.1-13), in het daaropvolgende gedeelte (vs.13-17) gaat het over de zucht naar geld zoals de farizeeën geldzuchtig waren en in de gelijkenis die volgt, de rijke man en de arme Lazarus gaat het over het misbruik maken van geld. De les van de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus is dat geld tot doel dient te hebben om het op een juiste manier een plaats in het leven geven.

Inleiding

Lukas zegt niet dat dit gedeelte of het gedeelte van de rentmeester een gelijkenis was; het kan wel zijn dat het onlangs gebeurd was. De rijke man gebruikte zijn rijkdom alleen voor zijn eigen genoegen om zijn luxueuze leefstijl in stand te houden. Hij gebruikte het niet om de nood van de armen te lenigen, zelfs niet de bedelende Lazarus die aan zijn voordeur lag. Lazarus gaf later wel gehoor aan de rijke man (vs.27-28) maar vertrouwend in zijn valse zekerheid, bekeerde de rijke man zich niet. Voor hem leek de dood ver weg. Toen de dood kwam, veranderde alles: de rijke was arm en in een plaats van pijn, en de arme man was rijk en in het paradijs. Let er wel op dat geloof het verschil uitmaakte. De rijke man ging niet naar een plaats van pijniging (Hades = het dodenrijk) vanwege zijn rijkdom, evenals de bedelaar niet naar het paradijs ging omdat hij arm was. De bedelaar was een gelovige, en de rijke man een ongelovige. Het was niet slechts dat de rollen waren omgekeerd, maar ze waren ook definitief en konden niet meer veranderd worden. Het is aangrijpend te lezen dat mensen in het dodenrijk vragen dat er iemand naar hun familie gaat om ze te waarschuwen! Mensen kunnen niet gedwongen of bang gemaakt worden om op Christus te vertrouwen: ze moeten overtuigd worden van hun zondigheid en van de noodzaak om een Verlosser te aanvaarden. (Vs.31; 2Kor.5:11; Hand.18:4).

De rijke man en de arme Lazarus

We lezen: ‘Nu was er een rijk mens, en hij ging gekleed in purper en fijn linnen en vierde elke dag schitterend feest. Nu lag er ook een arme, genaamd Lazarus, aan zijn voorpoort, vol zweren, begerig zich te verzadigen met wat van de tafel van de rijke viel; zelfs de honden kwamen zijn zweren likken. Het gebeurde nu dat de arme stierf en door de engelen werd gedragen in de schoot van Abraham. De rijke nu stierf ook en werd begraven. En toen hij in de hades zijn ogen opsloeg, terwijl hij in pijnen verkeerde, zag hij Abraham uit de verte, en Lazarus in zijn schoot. En hij riep de woorden: Vader Abraham, erbarm u over mij en zend Lazarus, om de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong te verkoelen, want ik lijd smart in deze vlam. Abraham echter zei: Kind, bedenk dat u het goede hebt ontvangen in uw leven, en Lazarus het kwade; en nu wordt hij hier vertroost, maar u lijdt smart. En bij dat alles is er tussen ons en u een grote kloof gevestigd, zodat zij die van hier naar u willen overgaan, niet kunnen, en zij vandaar niet naar ons kunnen overkomen. Hij echter zei: Ik bid u dan, vader, dat u hem zendt naar het huis van mijn vader, want ik heb vijf broers, opdat hij ernstig tot hen kan getuigen, zodat ook zij niet komen in deze plaats van pijn. Abraham echter zei: Zij hebben Mozes en de profeten; laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe gaat, zullen zij zich bekeren. Hij echter zei tot hem: Als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, al stond iemand uit de doden op, zich niet laten overtuigen.’ Tot zover de gelijkenis.

Rijken en Armen

‘Rijken en armen ontmoeten elkander; hun aller Maker is de Here’ (Spr.22:2). Hier in dit leven is er een groot verschil tussen de mensen, maar de dood, die we allemaal zullen ondergaan, maakt ons allemaal gelijk. Waarom de een rijk is en de ander arm blijft een mysterie, maar wat we wel zeker weten is dat we allen stervelingen zijn, op weg naar… ja, waar zijn u en ik eigenlijk naar op weg? De eindbestemming van elk mens heeft niets te maken met rijkdom of armoede, dat wordt in deze gelijkenis wel duidelijk. ’Waarom zou ik vrezen in de dagen des kwaads, als de ongerechtigheid van mijn belagers mij omringt; Van hen, die op hun vermogen vertrouwen, en op hun grote rijkdommen zich beroemen? Niemand kan ooit een broeder loskopen, noch Gode zijn losprijs betalen. Te hoog immers is de prijs voor hun leven, en voor altoos ontoereikend. Dat hij voor immer zou voortleven, de groeve niet zou zien’ (Ps.49:6-9). De dood vindt plaats wanneer de ziel of geest het lichaam verlaat (Jak.2:26; Pred.12:7). Maar de dood is niet het einde, dat is de tweede, eeuwige, dood (Op.20:14). Voor een gelovige betekent de dood ‘bij de Heer’ te zijn (2Kor.5:1-8; Fil.1:21). Voor de ongelovige betekent de dood ‘het eeuwig verderf, verwijderd te worden van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte’ (2Thes.1:9).

Het hiernamaals

De gelijkenis leert ons ook dat er na de dood verandering meer mogelijk is. In de gelijkenis wordt in veel vertalingen het woordje ‘hel’ gebruikt in vers 23, maar eigenlijk staat er ‘hades’. Hades is net als ‘sjeool’ in het Oude testament, een zeer vage aanduiding voor de verblijfplaats van de geesten der doden wel te onderscheiden van de ‘hel’ (gehenna), de plaats van het uiteindelijke en eeuwige oordeel (vgl. Mat.10:28; 25:41). We zien in deze gelijkenis dat (1) de hades of dodenrijk uit twee afdelingen bestaat, het paradijs, metaforisch genoemd ‘de schoot van Abraham’ en (2) een plaats van oordeel en daartussen is een ‘grote kloof’ gevestigd, zodat zij die van hier naar u willen overgaan niet kunnen, en zij vandaar naar niet naar ons kunnen overkomen’ (16:26). Het is ook geen vagevuur zoals dat in de RK-kerk geleerd wordt. In de katholieke traditie is het vagevuur, ook wel purgatorium of louteringsberg genoemd, een toestand waarin de zielen van personen die gestorven zijn in vriendschap met God, zonder dat ze volledig zuiver waren, gereinigd worden. Het is een tussentoestand waarin de zielen bestaan totdat ze de hemel kunnen binnengaan. De gelijkenis leert ons ook niets zoals de ‘zielenslaap’ een onbewust voortbestaan. Zielenslaap is een leer in het christendom dat de doden niet naar de hemel gaan maar in het stof slapen, tot de dag des oordeels en de opstanding van de doden. Maar onze gelijkenis leert het tegenovergestelde, namelijk dat er wel degelijk bewustzijn is.

Besef

Verder leert deze gelijkenis ons ook dat er besef is van waar men verblijft, maar ook een herinnering aan het voormalig aards bestaan. Toen hij stierf en in de hades zijn ogen opsloeg, terwijl hij in pijnen verkeerde, zag hij Abraham uit de verte, en Lazarus in zijn schoot. Hij leed smart in deze vlam en deed een beroep om hulp, maar hij kreeg geen ander antwoord dan alleen de mededeling ‘dat hij het goede (al) had ontvangen in zijn leven’. Het volgende dat de rijke man deed, hij was nog niet uitgepraat, zei tot Abraham: ‘Maar als iemand van de doden naar hen toe gaat zullen zij zich bekeren! Maar zelfs zo’n wonder zou hen niet kunnen helpen; zij zouden zich niet laten overtuigen! De inspanning van de rijke in de hades om zijn broers te waarschuwen, geeft wel aan dat hij zich terdege bewust was van zijn ellende. Het is nog maar het begin, want het uiteindelijk oordeel zal leiden tot het werpen in de hel, de poel van vuur. De Heer Jezus zeg daar onder meer over dat dat een ‘plaats’ is ‘waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt’ (Mark.9:44).

Hoe is dat te rijmen met een God van liefde, vraagt u zich mogelijk af. Zo’n vraag laat ons zien dat de vraagsteller weinig of geen idee heeft van wie God is en van de zondigheid van de mens. God is niet alleen maar een God van liefde (1Joh.4:8,16; Ef.2:4), maar ook een heilige God, die te rein van ogen is om het kwaad te zien en het onrecht te aanschouwen (Hab.1:13). ‘God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis’ (1Joh.1:5). Daar tegenover staat de in zonde gevallen mens (Rom.3:10vv.), die daardoor gescheiden is van God. De profeet Jesaja zegt het zo: ‘Het zijn uw ongerechtigheden, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. Want onze overtredingen zijn talrijk voor U en onze zonden getuigen tegen ons.’ (Jes.59:2,12). Maar God is liefde en wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat en die liefde van God is ten opzichte van ons geopenbaard doordat Hij zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door Hem’ (1Joh.4:9). Vandaar de oproep aan de mens om zich te bekeren tot God en Jezus Christus in zijn leven te aanvaarden als Middelaar tussen de mens en God. God is niet in oorlog met de mens, maar de mens is in oorlog met God, vandaar de oproep: ‘Laat u met God verzoenen’ (2Kor.5:21). Het evangelie van de genade van God is nu al zo’n tweeduizend jaar lang verkondigd en nog is het tijd voor de mens om te beslissen. God zendt geen mensen zomaar naar de hel, maar als de mens weigert zich te bekeren dan veroordeelt hij zijn zichzelf.

Geloof in Gods Woord nodig

‘Als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij, ook al stond iemand uit de doden op, zich niet laten overtuigen’ (Luk.16:31; vgl. Joh.5:47). Hieruit kunnen we concluderen dat de Heer Jezus slechts een beperkte waarde hechtte aan wonderen en tekenen. Veel meer ligt ook in het Nieuwe Testament de nadruk op het Woord van God als middel om tot geloof te komen. In Joh.10:41 lezen we: ‘Johannes (de Doper) deed wel geen enkel teken, maar alles wat Johannes van Hem zei, was waar. En velen geloofden daar in Hem’. Wonderen en tekenen zijn door God gegeven ter ondersteuning van de prediking van het evangelie, speciaal in die tijden waarin de christenen nog niet beschikten over de bijbel zoals wij die nu kennen. Daarom dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt: ‘Dat God bovendien meegetuigde zowel door tekenen als wonderen en allerlei krachten en uitdelingen van de Heilige Geest naar zijn wil’ (Heb.2:4; vgl. Rom.15:19). Wonderen en/of tekenen kunnen een aanzet geven tot een levendmakend geloof in de Heer Jezus, maar dat geloof komt door het Woord van God. ‘Hoe zullen zij horen indien niemand predikt’ (Rom.10:14) en ‘u die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en blijvend woord’ (1Pet.1:23). Wonderen, tekenen en krachten hadden dus een ondersteunende en tijdelijke functie bij de verkondiging van het Evangelie.

_____________________________________________________________

Gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Lukas 16:1-13

 

Voorwoord

We moeten voorzichtig zijn te zeggen dat bovenvermeld Bijbelgedeelte een gelijkenis is. Ik geloof dat het ook een werkelijke gebeurtenis geweest kan zijn. Wanneer de Heer Jezus een gelijkenis gebruikt om een geestelijke waarheid te verduidelijken, lezen we vaak: ‘Hij nu sprak tot hen deze gelijkenis en zei…’ of soortgelijke woorden. (Luk.15:3 Mat.13:18 e.a.). In de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester ontbreken deze woorden.

In hoofdstuk 16 ligt de nadruk op geld, het verspillen ervan, de zucht ernaar en het misbruik dat ervan gemaakt kan worden. Maar ook in het voorgaande hoofdstuk 15, in de gelijkenis van de verloren zoon, gaat het over geld (Luk.15:11-32). In de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester wordt de aandacht gevestigd op een rentmeester die de bezittingen van zijn meester niet goed beheerd (vs.1-13), in het daaropvolgende gedeelte (vs.13-17) gaat het over de zucht naar geld zoals de farizeeën geldzuchtig waren en in de gelijkenis die volgt, de rijke man en de arme Lazarus gaat het over het misbruik maken van geld. De les van de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester is, dat je van de geboden gelegenheid het beste moet maken en zorgen om ‘vrienden te maken met behulp van de onrechtvaardige Mammon, opdat, wanneer deze u ontvalt, men u ontvangt in de eeuwige tenten’ (Luk.16:9).

Inleiding

Ik heb me laten vertellen dat, wanneer een kind geboren wordt de handjes heeft toegeknepen, en wanneer een mens sterft het geopende handen geeft. Dat doet mij denken aan wat de apostel Paulus heeft geschreven: ‘Wij hebben niets in de wereld ingebracht, omdat wij er ook niets uit kunnen wegdragen’ en vervolgt hij: ’Wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in vele onverstandige en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te streven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord’ (1Tim.6:7,9). Iemand heeft eens het volgende in verband met geld gezegd: ‘Met geld gaan alle deuren open behalve die van de hemel’ en ‘Met geld kan je bijna alles kopen behalve geluk’ en nog: ‘Je kunt met geld veel dingen kopen, maar je dient ervoor te zorgen dat je de dingen die je niet met geld kunt kopen niet kwijtraakt’. In de gelijkenis van de verloren zoon, in hoofdstuk 15, kwam het onderwerp geld al aan bod, en in hoofdstuk 16 gaat de Heer Jezus daarop door. De Joden dachten dat het bezit van rijkdom een teken was dat ze door God gezegend werden (Deut.28:1-14; Mark.10:17-27), maar één ding ontbrak hen.

De farizeeën (16:13-18)

Het waren niet alleen de discipelen die deze gelijkenis te horen kregen (16:1) maar ook de farizeeën luisterden mee (16:14). In de evangeliën worden de Farizeeën ons voorgesteld als een toonbeeld van vroomheid, maar innerlijk waren ze geldzuchtig. ‘Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen’ (Mat.23:14 HSV). Ze geloofden dat rijkdom een teken was van Gods zegen en goedkeuring en ze lachten dan ook om wat de Heer Jezus zei en leerde. Ze waren niets anders dan de ‘succes predikers’ in onze tijd, die geluk en heiligheid gelijkstellen met bezit. Zij probeerden twee meester te dienen – God en de Mammon, het geld – maar dat is niet mogelijk. Of we dienen het geld of we dienen God; er kan geen compromis zijn dan alleen: God dienen mét de onrechtvaardige Mammon! (Mat.6:24). Materiele voordeel, macht en aanzien dat rijkdom kan bieden en wordt door de mensen begeerd, maar Gods ziet het als een gruwel. Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood’ (Spr.10:2). Het is geen zonde rijk te zijn, mannen als Job, Salomo en Abraham waren rijk, het is ook geen zonde dat iemand van zijn welvaart geniet, maar het is zonde om een wereldse houding te hebben met betrekking tot rijkdom en daarmee God niet te eren. ‘Beveel de rijken in de tegenwoordige eeuw niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet gevestigd te hebben op de onzekerheid van de rijkdom, maar op God, Die ons alles in rijkelijk geeft om te genieten, om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en mededeelzaam, om voor zichzelf een goed fundament weg te leggen voor de toekomst, opdat zij het werkelijke leven verkrijgen’ (1Tim.6:17-19). Zoals iemand heeft gezegd: ‘Je kunt je geld niet meenemen, maar wel vooruitsturen!’. De moeilijkheid met de Farizeeën was dat ze met mensen meegingen en niet probeerden met geweld – door geloof - het koninkrijk van God binnen te dringen. (Vs.16; Mat.11-13). Ze waren niet bereid de prijs te betalen, hun geldzucht of rijkdom op te geven en de Heer Jezus te volgen. In hun verlangen om de letter van de Wet te houden, ontkenden ze eigenlijke betekenis van de Wet zoals dat door de Heer Jezus werd geleerd.

Verspillen van geld (16:1-12)

Dat gezegd zijnde komen we aan bij de overdenking van de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Evenals de verloren (verspillende) zoon, verspilde ook deze rentmeester de goederen van zijn meester, zoals veel mensen vandaag ook doen, denk maar aan het beheer over de schepping. Alles wat we hebben komt van God en dient gebruikt te worden voor het welzijn van de naaste en tot eer van God. We zijn geen eigenaars; we zijn rentmeesters, beheerders van Gods bezittingen, en ooit zullen we rekenschap moeten afleggen wat we hebben gedaan met datgene wat Hij ons heeft toevertrouwd. De Heer Jezus prijst de rentmeester niet dat hij zijn meester bedriegt, maar voor het goed gebruik maken van de gelegenheid. De mensen van deze wereld zijn vaak inventiever in het ontdekken van mogelijkheden en het benutten ervan dan de kinderen van God. (Ef.5:15-17). Tijdens dit korte leven, hebben we gelegenheid door middel van onze rijkdom vrienden te maken voor God, vrienden die we later in de hemel zullen ontmoeten! De sleutel is trouw (vs.10-12). De onrechtvaardige Mammon (geld) is het ‘minste’, maar de eeuwige rijkdommen ‘het meeste.’ Als we Gods rijkdom gebruiken zoals Hij het wil, dan zal Hij ons echte rijkdom geven die van ons zelf zullen zijn. De Heer Jezus zag geen grote ‘kloof’ tussen materiele en geestelijke zaken, want een van de meeste geestelijke dingen die we kunnen doen is door gebruik te maken van de materiële dingen in het winnen van zielen voor de eer van God.

Rekenschap afleggen

We kunnen niet zeggen dat de heer in de gelijkenis een hard mens was, een geslepen zakenman. Toen hem ter ore kwam dat de rentmeester hem bedroog, riep hij hem onmiddellijk ter verantwoording: ‘Leg de boeken maar eens op tafel!’. Hij had de rentmeester in de gevangenis kunnen laten gooien, maar hij gaf hem zijn ontslag. Omdat hij schijnbaar tot niets anders in staat was, nam hij de toevlucht tot zijn schuldeisers. Daardoor wilde hij zich indekken tegen toekomstige situaties, maar hij liet ook zien dat hij een vooruitziende blik had. Hij had vergeten dat het rentmeesterschap niet alleen maar verantwoordelijkheid inhield en voorrechten, maar ook dat hij ook verantwoording diende af te leggen. Hij had zijn zakken goed gevuld, maar de dag van afrekening was aanstaande!

Gelovigen hebben ook de neiging de dag van afrekening, de dag ze zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus, te vergeten. Maar voor ons geldt hetzelfde als voor de rentmeester in de gelijkenis. Veel gelovigen hebben schrik als je ze daarover aanspreekt, maar dat heeft, achteraf, vaak te maken met een verkeerd idee over wat die verantwoording betekent. De Bijbel is duidelijk dat een gelovige niet geoordeeld zal worden voor hun zonden, daarvoor is betaald op Golgotha. Aan hun zonden zal niet meer gedacht worden (Heb.10:17), en ze zullen daar nooit meer over aangesproken worden (Joh.5:24; Rom.8:1). Maar het zijn onze werken die beoordeeld, en wel of niet beloont zullen worden. Zo zegt de Schrift: ‘Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven, hetzij goed, hetzij kwaad’ (2Kor.5:10; Rom.14:12). We verkeren in dezelfde positie als de rentmeester in de gelijkenis, want ook wij zijn’ dienaren van God en rentmeesters van de verborgenheden van God. Verder wordt hier van de rentmeesters vereist, dat men trouw wordt bevonden’ (1Kor.4:1-2). Dus geen angst daarvoor, eerder een uitzien naar die dag, dat moment wanneer u en ik voor Jezus zullen staan!

Onze les leren

De bedoeling van een gelijkenis is dat we de les leren die erin verborgen ligt en dat is hier, dat we met overleg dienen om te gaan, met het oog op de toekomst. Dat is waar de rentmeester voor geprezen wordt, dat hij met overleg heeft gehandeld. ‘Ik loop daarom zo, niet als in onzekerheid; zo boks ik, niet alsof ik in de lucht sla; maar ik kastijd mijn lichaam en breng het tot slavernij, om niet, nadat ik anderen heb gepredikt, zelf verwerpelijk te worden’ (1Kor.9:26-27). Aldus de apostel Paulus die ook met overleg handelde ten opzichte van de Jood en niet-Jood om allen voor zich te winnen (1Kor.9:20-23).

Vandaar de oproep: ‘Maakt u vrienden met de onrechtvaardige Mammon (geld, rijkdom), opdat wanneer die u ontvalt men u ontvangt in de eeuwige tenten’ (16:9). Wij, gelovigen, hebben niet alleen aardse bezittingen maar ook, en veel belangrijker nog, geestelijke bezittingen, zegeningen. Wanneer wij onze materiele bezittingen in de dienst van de Heer stellen, zullen we meer van genieten, en zullen we onze ‘investeringen’ in andere mensen mogelijk terugvinden in de hemel. We kunnen ons geld niet meenemen in het hiernamaals, maar we kunnen het wel vooruit sturen door het te investeren in Gods koninkrijk. Wij zijn als gelovigen niet alleen maar gezegend, maar ook geroepen om die zegen uit te breiden. De gelijkenis sluit af met de woorden: ‘Geen huisknecht kan twee heren dienen, want hij zal òf de één haten en de andere liefhebben, òf zich aan de één hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en de Mammon’ (vs.13). Wat we wel kunnen is God dienen met de Mammon, en laten we dat doen zolang we hier nog in deze wereld zijn!

_____________________________________________________________

 Drie Gelijkenissen 

Lukas 15

Verloren en Gevonden

 

De drie gelijkenissen in dit hoofdstuk zijn gegeven in reactie op de kritiek van de Farizeeën en de Schriftgeleerden dat de Heer Jezus had gegeten met zondaars. Deze ‘zondaars’ waren die Joden die zich niet hielden aan de Wet en de tradities van de Oudsten en waren daarom de verschoppelingen in Israël. De Heer Jezus had al eerder duidelijk gemaakt dat hij was gekomen voor zondaars en niet voor hen die zichzelf rechtvaardig achten zoals de Schriftgeleerden en de Farizeeën (Luk.5:32). De Heer Jezus zag deze ‘zondaars’ in wat ze werkelijk waren; verloren schapen die een herder nodig hadden; verloren munten die waarde hadden maar die weer in circulatie gebracht moesten worden; verloren zonen die het nodig hadden om terug in gemeenschap met de vader gebracht te worden.

Zoeken (Luk.15:1-10)

Een herder is verantwoordelijk voor elk schaap en als er een verloren is gelopen of gedood, dan moest hij het zelf weer goed maken. Schapen lopen verloren vanwege hun eigen domheid; ze lopen weg zonder het gevaar daarvan in te zien. De Heer Jezus was gekomen om ‘te zoeken en te behouden die verloren waren’ (Luk.19:10). Let op de nadruk die ligt op de vreugde in deze drie gelijkenissen; de herder verheugt zich, zijn vrienden verheugden zich en in de hemel was blijdschap.

De ketting met tien munten was een hoofdband dat aangaf dat zo’n vrouw in Israël getrouwd was. Het verlies van één van de munten beschadigde haar ketting en bracht de vrouw in verlegenheid. Zoals de munt, dragen de zondaars het beeld van God en zijn waardevol (Luk.20:24-25; Gen.1:26); maar ze zijn verloren en raakten ui de roulatie. Wanneer ze worden gevonden, zijn zondaars bruikbaar en in staat om God te dienen. Nog maar eens is er vreugde bij de vrouw haar buurvrouwen en de engelen omdat hetgeen verloren was gevonden is.

Wat wil dat zeggen om verloren te zijn? Het wil zeggen, zoals de schapen, niet in veiligheid zijn en op een gevaarlijke plaats verkeren; of zoals de munt, onbruikbaar te zijn en niet in roulatie (vgl. Mat.25:25-27). In het geval van de jongste zoon, betekende het geen gemeenschap hebben met de Vader en buitengesloten zijn van de vreugde van het gezin.

Wachten en Verwelkomen (Luk.15:11-24)

Het is van betekenis dat de vader zijn zoon niet ging zoeken, maar thuis afwachtte totdat de jongen thuis zou komen. Toen de jongen dan terugkwam, haastte de vader zich om hem te begroeten. Zoals schapen verloren lopen, zijn sommige zondaars verloren door hun eigen domheid; en, zoals de munten, sommige zijn verloren door de zorgeloosheid. Maar de zoon was verloren omdat hij daarvoor zelf gekozen had, en de vader wachtte tot het moment dat zijn wil gebroken was en zich onderwierp.

De keuze die de jongste zoon maakte om zijn erfenis vroegtijdig te ontvangen, was eigenlijk zijn vader te vragen om te sterven! Het moet het hart van de Vader gebroken hebben, maar hij gaf de jongen zijn deel van de erfenis. Op dezelfde wijze heeft God zijn rijkdom met verloren zondaars gedeeld, en ze hebben het verkwanseld (Hand.14:15-17; 17:24-28). Het was niet het verkeerde in zijn leven dat de jongen tot andere gedachten kwam, maar de goedheid van de vader (vs.17; Rom.2:4).

In het midden-oosten is het niet gebruikelijk dat de oude mannen snel lopen; maar de vader liep snel vanwege het medelijden met de zoon. De zoon was voor zijn familie en dorp in ongenade gevallen en zou gestenigd kunnen worden (Deut.21:18-21). Als zij stenen gegooid hadden, dan zouden ze de vader geraakt hebben. Het beste kleed zal wel het duurste kleed van de vader geweest zijn; de schoenen geven aan dat de zoon niet een dienstknecht was (ondanks zijn verzoek); en de ring was het bewijs van zijn zoonschap. Weer is er sprake van vreugde, want wat verloren was is gevonden!

Smeken (15:25-32)

De oudste broer is in deze gelijkenis op de achtergrond, en toch vormt hij de sleutel van het verhaal. Als het zo is dat de verloren zoon vergeleken kan worden met de ‘tollenaars en de zondaars’, dan vinden we in de oudste zoon een beeld van de Schriftgeleerden en de Farizeeën. Er zijn zonden van het vlees, maar ook zonden van de geest (2Kor.7:1). De religieuze leiders mogen dan wel geen grote openbare zonden hebben gepleegd zoals de jongste zoon had gedaan, maar toch waren ze zondaars, schuldig aan onterechte kritiek, een liefdeloze houding, trots en niet vergevingsgezind.

Omdat de jongste zoon zijn erfenis had ontvangen, behoorde het landgoed aan de oudste zoon, maar het was hij, die weggelopen was van de vader, die het voordeel verkreeg. Als de jongste zoon weer thuiskwam dan zou er verwarring over de erfenis ontstaan zijn, daarom wilde zijn broer niet dat hij terugkwam, hij keek helemaal niet naar hem uit.

Zo ontdekken we dat de oudsten zoon een ‘verborgen agenda’ had, hij verlangde ernaar een feest te houden met zijn vrienden. Hij werd kwaad op zijn broer dat hij terugkwam naar huis en op zijn vader die hem verwelkomde en hem vergaf. Net zoals de Schriftgeleerden n de Farizeeën bleef hij buiten de vreugde en gemeenschap van hem die was vergeven.

Door buiten het huis te blijven, vernederde de oudste zoon zijn vader en zijn broer. Zijn vader had hem kunnen gebieden om binnen te komen, maar hij gaf er de voorkeur aan om naar buiten te gaan en hem te smeken om te komen. Dat is wat de Heer Jezus deed met de religieuze leiders, maar ze waren niet te overtuigen. Ze dachten dat ze rechtvaardig waren vanwege hun voorbeeldige houding, maar ze stonden buiten de gemeenschap van de Vader en zouden zich hebben moeten bekeren en om vergeving vragen.

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 Gelijkenissen van de schat, parel en sleepnet

Mattheüs 13:44-52

Voorwoord

In de voleinding van de eeuw kunnen we drie soorten mensen onderscheiden: de Joden (de schat in de akker), hen die deel uitmaken van de Gemeente (de parel van grote waarde) en de gelovigen die uit de grote verdrukking komen en het koninkrijk zullen binnengaan (het sleepnet). Dat er drie categorieën van mensen zijn, sedert het ontstaan van de Gemeente, wordt bevestigd door de apostel Paulus die in de eerste brief aan de Korinthiërs schrijft: ‘Weest geen struikelblok voor Joden en voor Grieken en voor de gemeente van God’ (1Kor.10:32).

Inleiding

Aan het einde van deze reeks van zeven gelijkenissen is het goed nog eens een paar zaken te herhalen en te verduidelijken; bijvoorbeeld wat is de betekenis en toepassing van het begrip ‘koninkrijk der hemelen’? En de gelijkenissen die wij nu behandelen worden vaak toegepast op de zondaar die Jezus gevonden heeft. De vraag is of die visie juist is.

Om maar met het eerste te beginnen, dan kunnen we zeggen dat we het ‘koninkrijk der hemelen’ en de parallelle uitdrukking ‘koninkrijk van God’ wil zeggen dat beide aan elkaar gelijk zijn wat hun betekenis betreft. Het ‘koninkrijk der hemelen is zeker geen koninkrijk in de hemel, maar een koninkrijk waarin de hemel (God) over hemel en aarde regeert. Het koninkrijk der hemelen of God, had in de dagen van Jezus een andere gestalte dan na Jezus’ opstanding en hemelvaart en zal na zijn zichtbare wederkomst weer een andere gestalte hebben. Vandaag kunnen we het christendom, maar nog liever de Gemeente als gestalte van het koninkrijk der hemelen beschouwen, maar dan wel in een verborgen vorm. Ik bedoel daarmee dat er geen zichtbare Koning is, geen zichtbaar rijk en geen zichtbare onderdanen van dat rijk.

De tweede opmerking betreft de uitleg van de gelijkenis van de ‘schat in de aarde’ die vaak wordt toegepast op de zondaar die Jezus (de schat) gevonden heeft, alles opgeeft wat hij of zij heeft en zo gered wordt. Deze uitleg roept alleen maar vragen op, zoals: is de Heer Jezus de schat die verborgen is? Hij is eerder de meest bekende persoon in de wereld, ook al in zijn tijd. In de tweede plaats kan de zondaar Jezus vinden, er is immers niemand die God zoekt? (Rom.310vv). Is het niet eerder andersom dat Jezus de zondaar zoekt en vindt? (Luk.19:10). En kan een zondaar zijn redding zelf verwerven? Trouwens de mens in de gelijkenis kocht niet alleen de schat maar de hele akker! En de akker representeert de hele wereld (Mat.13:38). Moet de zondaar de hele wereld kopen om Christus te winnen?

Gelijkenis van de schat in de akker

Het Oude Testament komt ons te hulp in de uitleg en interpretatie van de gelijkenis. De schat is Israël (Ex.19:5; Ps.135:4). Het volk Israël was geroepen om God te verheerlijken, maar faalde daarin. Het werd een verborgen natie, omdat het geen vrucht voor God had voortgebracht (Luk.20:10; Mat.21:18vv). Jezus Christus gaf alles om de wereld en het volk te redden (Joh.11:50-52). Op het kruis stierf de Heer Jezus voor de hele wereld, maar op een bijzondere wijze, Hij stierf voor Israël (Jes.53:8). Het oordeel over het volk Israël voor hun ongehoorzaamheid bleef niet uit, maar dat hield geen ‘vernietiging’ in maar een terzijdestelling voor een bepaalde tijd. Vanuit Gods zicht is het ‘verborgen’ en zal op zijn tijd weer worden aangenomen. Er is een toekomst voor Israël en zal haar toekomstige heerlijkheid niet groter zijn dan haar vroegere? (Hag.2:10).

Gelijkenis van de parel van grote waarde

Ook in de uitleg van deze gelijkenis, dat de parel Jezus Christus zou zijn, lopen we tegen dezelfde problemen aan als in de gelijkenis van de schat in de akker. De zondaar kan Christus niet vinden, Christus vinsd de zondaar! Geen enkele zondaar kan voor zijn redding betalen, daarvoor is immers de prijs te hoog! Nee, Christus die rijk was is om ons arm geworden, om ons rijk te maken! (2Kor.8:9).

De parel representeert de Gemeente. Zoals in het voorwoord als gesteld de Bijbel maakt een onderscheid tussen Joden, heidenen en de Gemeente (1Kor.10:32). Vandaag bestaat de Gemeente, het Lichaam van Christus, uit gelovigen uit de Joden en heidenen (Ef.2:11vv.). Anders bij andere edelstenen is de parel een eenheid en kan niet gespleten worden zoals een diamant. De Gemeente is een eenheid (Ef.4:4-6), ook al is die eenheid niet zichtbaar door verdeeldheid! Zoals een parel, is ook de Gemeente het product van lijden. Christus heeft zijn leven gegeven voor de Gemeente (Ef.5:25) en dat lijden op het kruis maakte haar ‘geboorte’ mogelijk. Een parel groeit geleidelijk, zoals ook de Gemeente. Niemand kan de groei van een parel waarnemen, want het is verborgen door de schelp. Niemand kan de werkelijke groei van de Gemeente waarnemen die verborgen is in deze wereld, hoogstens de uiterlijke groei, het Christendom. Maar de ware aard van de Gemeente is dat ze bestaat uit wedergeboren gelovigen en dat is heel wat anders dat Christendom. De Gemeente is verborgen in deze wereld maar er komt een dag dat het openbaar zal worden, namelijk ’wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in alleen die hebben geloofd’ (2Thes.1:10).

Gelijkenis van het visnet

De Bijbel leert niet dat aan het ‘einde van de eeuw’ de wereld christelijk zal zijn, eerder het tegendeel. Alles wat aan de verantwoordelijkheid van de mens is overgelaten zal uiteindelijk falen. Denken we maar aan de schepping en de zondeval, het volk Israël in ballingschap vanwege het falen in hun gehoorzaamheid aan God, het koningschap dat goed begon en fout eindigde, en zo kunnen we doorgaan, en ook het Christendom ontkomt daar niet aan. De zeven gemeenten in het boek Openbaring, die een profetische beschrijving zijn van de geschiedenis van het Christendom, geven daarvan getuigenis. Laodicéa eindigt in het Babylon van de eindtijd! Christenen die anders denken, namelijk dat het christelijk geloof een glorierijk einde zal inhouden, moeten wel teleurgesteld zijn of worden als ze om zich heen kijken. De gelijkenis van het visnet is een bevestiging wat in andere gelijkenis ook al naar voren is gekomen, namelijk er in de voleinding van de eeuw een scheiding zal komen tussen het goede en het verkeerde. De gelijkenis van de dolik onder de tarwe, dat samen opgroeit tot de oogst, wordt de dolik (het verkeerde) in bossen gebonden om te verbranden en de tarwe (het goede) wordt in de schuur gebracht (Mat.13:24vv.). Hetzelfde gebeuren zien we beschreven in de gelijkenis van de schapen en de bokken, een scheiden van de goeden van de kwaden (Mat.25:31vv.). Zo ook in de gelijkenis van het sleepnet, dat in de zee werd geworpen en van allerlei soort bijeenbracht; toen het vol was, trokken zij het op het strand, en zij gingen zitten en verzamelden het goede in vaten, meer het bedorvene wierpen zij weg.

Toepassing

Op dezelfde wijze zal het in de eindtijd zijn, in de oogsttijd of in de voleinding van de eeuw, zoals u wilt: ‘de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden en hen in de vuuroven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 

Wat mogen we daar onder verstaan, ‘het geween en het tandengeknars’? Elders wordt er gesproken over: ‘het onuitblusbaar vuur’ en ‘de hel, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust’ (Mark.9:43-48). Paulus, op zijn beurt spreekt dan weer over ‘het eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte’ (2Thes.1:9). Het Bijbelboek Openbaring spreekt dan weer over ‘dat de dood en de hades (d.i. het dodenrijk) werden geworpen in de poel van vuur, dat is de tweede dood. De Heer Jezus waarschuwt de mensen om rekening te houden met de dood en het hiernamaals wanneer hij zegt: En weest niet bang voor hen die het lichaam doden, maar weest veeleer bang voor Hem die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel’ (Mat.10:28). We kunnen ons moeilijk een beeld maken wat de toekomst is voor de ongelovigen, maar laten de mens de waarschuwende woorden van de Heer Jezus maar ernstig nemen en zich bekeren! Vandaar dat de apostel Paulus zijn toehoorders in Athene oproept zich te bekeren, omdat God een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen! (Hand.17:31). Vreselijk is het vallen in de handen van de levenden God, immers onze God is een verterend vuur! (Heb.10:31;12:29).

De opdracht

Op de vraag van de Heer Jezus: ‘Hebt u dit alles verstaan?’ antwoordden de discipelen bevestigend, maar of ze het werkelijk begrepen hebben? De vraag die wij onszelf kunnen stellen is: ‘Hebben wij het begrepen? En zo ja, wat doen wij met de ons opgedane kennis van Gods woord? Dat we niet mogen zwijgen blijkt ook uit de geschiedenis van Elisa tijdens het beleg van Samaria zoals we kunnen lezen. ‘Er waren vier melaatse mannen buiten voor de poort; zij zeiden tot elkander: Waarom blijven wij hier, totdat wij sterven? Indien wij zeggen: Wij zullen de stad binnengaan, in de stad is hongersnood, zodat wij daar zullen sterven; en indien wij hier blijven, dan zullen wij ook sterven. Welaan dan, laten wij overlopen naar de legerplaats der Arameeërs. Indien zij ons in leven laten, zullen wij leven; en indien zij ons doden, zullen wij sterven. In de avondschemering stonden zij op om naar de legerplaats der Arameeërs te gaan. Maar toen zij bij de buitenrand van de legerplaats der Arameeërs kwamen, zie, daar was niemand. Want de Here had het leger der Arameeërs een geluid doen horen van wagens en paarden, het geluid van een grote legermacht, zodat zij tot elkander zeiden: Zie, de koning van Israël heeft tegen ons de koningen der Hethieten en van Misraïm gehuurd om ons te overvallen. Daarom waren zij opgesprongen en in de avondschemering gevlucht en hadden hun tenten achtergelaten, ook hun paarden, hun ezels, de hele legerplaats zoals die was; zij waren gevlucht om hun leven te redden. Toen deze melaatsen aan de buitenrand van de legerplaats gekomen waren, gingen zij een tent binnen, aten en dronken, namen zilver, goud en klederen eruit weg, en gingen heen en verborgen het. Daarna gingen zij weer een andere tent binnen, namen er [allerlei] uit weg, gingen heen en verborgen het. Toen zeiden zij tot elkander: Wij doen niet goed; deze dag is een dag van blijde boodschap, en wij houden ons stil. Indien wij wachten tot het morgenlicht, dan zal ons straf treffen. Welaan dan, laten wij heengaan en het in het koninklijk paleis melden’ (2Kon.7).

_____________________________________________________________