Overzicht van de Rubrieken

 

 

Opgave van alle artikelen gerangschikt per rubriek

 

 

Auteur, Bijbelgedeelte of Opmerking

 

 Welkom

 

 

 Artikelregister

 

 

 Overzicht Rubrieken

 

 

Nieuwe Artikelen

 

 

Hulp Kerk Cuba

 

 

Actueel

De beer is los! - Vervolg

De beer is los

Oekraïne - Een overzicht

Jezus komt!

Als het toch eens waar zou zijn?

Zij bekeerden zich niet!

 

 

Oude Testament

Boeken van Mozes

Inleiding en Indeling op Genesis

Gen. 5 - Henoch, geloven in crisistijden

Gen. 6 - Noach, geloven in crisistijden

Gen. 9-11 – De zonen van Noach

De rest van het boek Genesis kunt u vinden in de volgende rubrieken:

Leven van Abraham - Genesis - hoofdstuk 10 - 25

Leven van Isaak - Genesis - hoofdstukken 24-26

Leven van Jakob - Genesis - hoofdstukken 27-48

Biografieën OT - Genesis - 37-50

Inleiding en Indeling op het boek Exodus

Exodus 11-13 – Het Pascha

Exodus 14 - Op weg naar huis

Exodus 14-15 – De verlossing des Heren

Inleiding en Indeling van Leviticus

Levieten, De

Leviticus 23 - De Feesten des Heren

Inleiding en Indeling van Numeri

Numeri 12 - De Opstand van Mirjam

Inleiding en Indeling v. Deuteronomium

Deuteronomium 34 - Afscheid van Mozes

Historische Boeken 1

Inleiding en Indeling van het boek Jozua

Jozua 1 - Een nieuw begin

Jozua 23-24 – Afscheidswoorden (Jozef)

Inleiding en Indeling van Richteren

Richteren 1 - Lessen uit Richteren

Inleiding en Indeling boek Ruth

Ruth 1 - Teleurgesteld in God

1 Samuël - Een drievoudig snoer

Historische Boeken 2

Inleiding en Indeling Samuël, Koningen

1Kon.17-19 - Elia, de Tisbiet

1Kon.19 – Elia in een spelonk

1Kon.19 en 2Kon.2 - Elisa, zoon v. Safat

2Kon.5:1-14 - Het meisje zonder naam

2Kon.5:1-15 - Naäman de Syriër

2Kon.6:8-23 - Ik zie, wat jij niet ziet!

2Kon.10:1-20 - Plotseling tot de tempel 

2 Kon.22 – Opwekking onder koning Josia

Inleiding en Indeling 1 en 2 Kronieken

2Kron.20 - Koning Josafat

2Kron.27 - Koning Jotam

Historische Boeken 3

Inleiding en Indelingen Ezra en Nehemia

Ezra 7-8 - De hand van God

Ezra, de priester-schriftgeleerde

Nehemia - Lessen voor leiders

Inleiding en Indeling van het boek Ester

Ester - Hoofdpersonen in het boek Ester

Wijsheidsboeken 1

Inleiding en Indeling op het boek Job

Job zoals u hem wellicht niet kent

Inleiding en Indeling op de Psalmen

Psalm 1 - Welzalig de man

Ps.2 - Vier stemmen in Psalm 2

Ps.23 - De Goede herder

Ps.37 - Goede raad is duur

Ps.42 en 43 - Verlangen naar God

Ps.45 – De bruiloft van de Koning

Ps.51 - Eén daad van ongehoorzaamheid

Ps.84 - Op weg naar Sion

Ps.90 - God en de vergankelijke mens

Ps.105 - Gods grote daden

Ps.107 – Reiservaringen

Ps.126 – Herinnering en Verwachting

Ps.137 – Goddelijke vergelding?

Ps.139 - Waar is een God aan U gelijk?

Wijsheidsboeken 2

Inleiding op Spreuken

Inleiding en Indeling op Prediker

Pred. - Deel 1 Inleiding en Indeling

Pred. - Deel 2 - Hoofdstuk 1:4-11

Pred. - Deel 3 - Hoofdstuk 1:12-2:2

Pred. - Deel 4 - Hoofdstuk 3

Pred. - Deel 5 - Hoofdstuk 4

Pred. - Deel 6 - Hoofdstuk 5:9 - 6:12

Pred. – Deel 7 – Hoofdfstuk 7

Pred. – Deel 8 – Hoofdstuk 8

Pred. – Deel 9 – Hoofdstuk 9-10

Pred. – Deel 10 – Hoofdstuk 11-12

Inleiding en Indeling op het Hooglied

Profetische Boeken 1

Inleiding en Indeling van Jesaja

Christus in het boek Jesaja

Jes.5 – Lied van de wijngaard, Het

Jes.6 - Een profeet gezocht

Jes.61 - Hij heeft Mij gezonden

Jes.65 - Een nieuwe wereld

Inleiding en Indeling Jeremia

Jer.16 - Vissers en Jagers

Inleiding en Indeling Klaagliederen

Klaagl. 1-2 – De val van Jeruzalem

Profetische Boeken 2

Inleiding en Indeling Ezechiël

De woestijn zal bloeien als een roos

De beer is los!

De beer is los! - Vervolg

Toekomstig herstel van Israël

Ez.37-48 - De vervallen tent David

Ez.38-39 – Vernietiging Israël aanstaande? - Dl.1

Ez.38-29 – Vernietiging Israël aanstaande? - Dl.2

Ez.47 - De beek Gods is vol water

Inleiding en Indeling Daniël

Dan.3 - Maar zelfs indien niet

Inleiding en Indeling Hosea

Gods genade voor Israël

Inleiding en Indeling Joël

Inleiding en Indeling Amos

Profetische boeken 3

Inleiding en Indeling Obadja

Inleiding en Indeling Jona

Jona, een mislukte zendeling

Inleiding en Indeling Micha

Mi.4-5 -Gods beloften

Inleiding en Indeling Nahum

Inleiding en Indeling Habakuk

Hab. -Al zou de vijgenboom niet bloeien

Profetische Boeken 4

Inleiding en Indeling Sefanja

Inleiding en Indeling Haggaï

Haggaï, de bode des Heren

Inleiding en Indeling Zacharia

De toekomst van Israël-Zach.12-14 (dl1)

De toekomst van Israël-Zach.12-14 (dl2)

De toekomst van Israël-Zach.12-14 (dl3)

Zach.13 - De herder geslagen

Inleiding en Indeling Maleachi

Mal.3-4 - Er is een gedenkboek geschreven

 

 

De Aartsvaders

Het leven van Abraham

Deel 1 – De nieuwe wereld

Deel 2 - Abraham in Egypte

Deel 3 – Strijd en Overwinning

Deel 4 - Vier steden leven van Abraham

Deel 5 - Abraham de vriend van God

Deel 6 – Abrahams voorbede

Deel 7 - Vier vragen

Deel 8 – Abraham op de proef gesteld

Deel 9 - Afscheid van Abraham

Het leven van Isaäk

Deel 1 - Hoofdlijnen van boek Genesis

Deel 2 - Daar komt Bruid! - Typologisch

Deel 3 - 'Daar komt de Bruid!' - Praktisch

Deel 4 - Isaaks huwelijk

Deel 5 - Isaak de Erfgenaam

Het leven van Jakob

Inleiding: Jakobs leven in vier periodes

Deel 1 - Jakob in Kanaän

Deel 2 - Jakob in Haran

Deel 3 - Jakob terug naar Kanaän

Deel 4 - Jakob in Egypte

Deel 5 - Acht begrafenissen

Deel 6 - Laatste woorden van Jakob

Elia en Elisa

Uit het leven van Elia en Elisa – deel 1

Uit het leven van Elia en Elisa – deel 2

Uit het leven van Elia en Elisa – deel 3

Uit het leven van Elia en Elisa - deel 4

Uit het leven van Elia en Elisa - deel 5

Uit het leven van Elia en Elisa - deel 6

 

 

 

Genesis 8-9-10

Genesis 12:10-20

Genesis 14

Genesis 12 en 18

Genesis 18

Genesis 18

Genesis 18

Genesis 22

Genesis 25

 

Inleiding

Genesis 24

Genesis 24

Genesis 25-26

Genesis 25-26

 

Inleiding

Genesis 27:28-29

Genesis 28:10-31

Genesis 32 – 33

Genesis 45 – 50

Genesis 35 – 48

Genesis 49

 

1 Koningen 17

1 Koningen 18

1 Koningen 19

2 Koningen 5

2 Koningen 6

2 Koningen 6 - 7

Nieuwe Testament

Evangeliën 1

Inleiding en Indeling evang. Mattheüs (1)

Inleiding op het evang. Mattheüs (2)

Mat.5:21-26 – Ieder beproeve zichzelf

Mat.14 – Storm op zee

Mat.17 - Zijn heerlijkheid gezien

Inleiding en Indeling evangelie Markus

Mark.2 - Genezing van een verlamde

Mark. 9 en10 – Onderlinge verhoudingen

Evangeliën 2

Inleiding en Indeling van Lukas

Luk.1 - Lofzangen in evangelie Lukas

Luk.2:36-38 - Misschien vandaag

Luk.2:21-38 - Plotseling tempel komen!

Luk.3-4 – Kracht voor de reis

Luk.4:16-30 - De verwerping van Jezus

Luk.5 – Vragen bij discipelschap

Luk.9 – Lessen verheerlijking op de berg

Luk.13 - Genezing kromgebogen vrouw

Luk.14 – Tafelgesprekken

Luk.18 – Bartimeüs naar Jeruzalem

Luk.21 – Vragen over de toekomst

Evangeliën 3

Inleiding en Indeling Evangelie Johannes

Zeven tekenen in Johannes evangelie

Drie dingen die u moet weten - Joh.3

Genezing van een blindgeborene - Joh.9

Vragend moeten wij vaak gaan - Joh.11

Opdat ze zich niet bekeren – Joh.12

De voetwassing – Joh.13

Waarvoor Jezus gekomen is - Joh.14

Worden als de Meester - Joh.15

Petrus tussen twee vuren - Joh.18 en 21

Handelingen

Inleiding en Indeling op Handelingen

Hand.1 – Tussen Pasen en Pinksteren

Hand.2 - Kracht van Boven!

Hand.6-7 - Stéfanus de eerste martelaar

Hand.13 - Paulus' rede voor de Joden

Hand.15 - De vervallen hut van David

Hand.17 - Paulus' rede voor de heidenen

Hand.20 - Paulus' rede voor Gemeente

Hand.21 - De wil van de Heer gebeuren

Hand.27 – Paulus’ reis naar Rome 1

Hand.28 – Paulus’ reis naar Rome 2

Brieven Paulus 1

Inleiding en Indeling op brief Romeinen

Contrasten in Romeinen 8

Toekomstige heerlijkheid – Rom.8:18-30

God is vóór ons! – Rom.8:31-39

Maar nú geheel anders! – Rom.12-13

Zwak/sterk, samen één Kerk! – Rom.14

Inleiding en Indeling 1 Korinthiërs

De laatste viiand – 1 Korinthiërs 15

De volharding van Paulus - 2Kor.5

Inleiding en Indeling 2 Korinthiërs

Brieven Paulus 2

Inleiding en Indeling op de brief Galaten

Inleiding en Indeling op de brief Efeze

Zitten-Wandelen-Standhouden – Ef.1-2

Zitten-Wandelen-Standhouden – Ef.4-5

Zitten-Wandelen-Standhouden – Ef.6

Inleiding brief aan de Filippiërs

Paulus' omstandigheden in Filippi

Nieuws uit Rome – Brief aan Filipenzen

Vier voorbeelden om te volgen - Fil.

Om Hem te kennen! - Filipenzen

Christus onze kracht - Filipenzen

Inleiding en Indeling brief aan Kolosse

Inleiding en Indeling 1 Thessalonicenzen

Eerste brief aan Thes. – Hfst. 1

Dag van de Heer - 1 Thes.5

Inleiding en Indeling-2 Thessalonicenzen

Brieven Paulus 3

Inleiding en Indeling 1 Timotheüs

Inleiding en Indeling 2 Timotheüs

Afscheidswoorden - 2 Tim. 4

Inleiding en Indeling brief aan Titus

De genade van God verschenen - Tit.2

Inleiding en Indeling Filemon

Inleiding en Indeling brief aan Hebreeën

Wij zien Jezus! – Hebreeën 2

Door geloof! – Hebreeën 11-12

Een beter offer - Hebreeën 11

Mozes - Als geloof nee zegt - Heb.11

De wedloop - Hebreeën 12

Overige Brieven

Inleiding en Indeling 1 en 2 Petrus

1Pet.3:18 -Waarom Jezus moest sterven

1Petr.4 - De rest van mijn tijd

2Petr.3:1-18 - Afscheidswoorden apostel

Inleiding en Indeling brief van Judas

Geschriften Johannes

Inleiding en Indeling 1 Johannes

Zonde die licht omstrikt - 1Joh.1:5-2:6

Geroepen tot Gemeenschap - 1Joh.1

Inleiding en Indeling Johannes 2 en 3

Inleiding en Indeling Openbaring

Vier verklaringswijzen Openbaring

Voorwoord Openbaring 4 en 5

De troon in de hemel – Op.4

Witte Paard, Het – Op.6

De eerste zes zegels – Op.6

Hij die komt! - Op.22

Brief van Jakobus

Behandeling van de brief Jakobus

 

 

Hoogtepunten Jezus' leven

Gesprekken in de hemel

Een jongen in de tempel

Jezus' doop - deel 3

De verzoeking in de woestijn

De Profeet uit Nazareth

We hebben Zijn heerlijkheid gezien

De arrestatie van Jezus

Waarom Jezus moest sterven

Opstanding, hemelvaart en daarna

Het rijk van de Koning

 

 

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Deel 9

Deel 10

Ze gaven niet op!

Sadrak, Mesak en Abednego, ze zagen uit naar de aanwezigheid van God!

Nehemia, zag op het herstel van de stad!

Mozes, zag op de heerlijkheid van God!

Jozef, zag uit naar de vervulling van zijn dromen!

Kaleb, zag uit naar de beloofde beloning!

 

 

Onbeantwoorde Gebeden

Onbeantwoord Gebed

Als God nee zegt – Mozes

De zonen van Zebedeüs

Gebeden uit het Dodenrijk

Paulus – Een doorn in het vlees

Gebeden uit Gadera

 

 

Gelijkenissen

Gelijkenissen 1

Inleiding in de Gelijkenissen

Gelijkenis v.d. barmhartigeSamaritaan

Gelijkenis van de dolik onder de tarwe

Gelijkenis van de goede en boze slaaf

Gelijkenis van het grote avondmaal

Gelijkenis mosterdzaad en zuurdeeg

Gelijkenis van de ponden

Gelijkenis van de talenten

Gelijkenis van de tien maagden

Gelijkenis van de verloren zoon

Gelijkenis van de vijgenboom

Gelijkenis van de ware wijnstok

Gelijkenis van de zaaier

Gelijkenis van de rijke dwaas

Gelijkenis onrechtvaardige landlieden

Gelijkenis rijke man, arme Lazarus

Gelijkenis Onrechtvaardige Rentmeester

Gelijkenissen, Schaap, munt, zoon

Gelijkenissen, Drie

Gelijkenissen 2

Gelijkenis het huis van de sterke

Gelijkenis van de onrechtvaardige rechter

Gelijkenis twee schuldenaren

 

 

 

Inleiding

Luk.10:25-37

Mattheüs 13:24-30

Mattheüs 24:45-51

Lukas 14:1-44

Mat.13:31-33

Lukas 19:11-27

Mattheüs 25:14-30

Mattheüs 25:1-13

Lukas 15:11-32

Mattheüs 24:32-33

Johannes 15:1-8

Mattheüs 13:1-9 en 18-23

Lukas 12:13-21

Mattheüs 21 – 22

Lukas 16:19-31

Lukas 16:1-13

Lukas 15

Mattheüs 13

 

 Lukas 11:21-23

Lukas 11 en 18

Lukas 7:36-50

Biografiën

Biografieën Oude Testament

Elisa, de mantel voor

Gideon, gij dappere held!

Jozua, Gods Strijder

Jozua, Gods Herder

Jozef in zijn vernedering

Jozef in zijn verhoging

Jozef en zijn broeders

Jeremia - Leven met teleurstellingen

Kaleb - Old soldiers never die! - Joz.14

Mirjam – Gedenk Mirjam !

Mozes - Als geloof nee zegt

Saul, de koning die zijn kroon verloor – 7 delen

Simson, het zonnetje in huis - Richt.16

De zegen van Jakob

Biografieën Nieuwe Testament

Petrus in de gevangenis

Lydia, een purperverkoopster uit Thyatira

Cornelius, de hoofdman uit Ceaserea

Paulus, zijn eerste jaren

Aquila en Priscilla, een reisverslag

Apollos uit Alexandrië

Petrus - Tussen twee vuren

Stefanus, de eerste martelaar - Hand.7

Lazarus als type van een gelovige – Joh.11

 

 

Geestelijk Leven

Wat als... (Uit het leven van Simson)

Eenheid in Verscheidenheid

Ik wil niet dat u onbekend is

Koning die zijn kroon verloor, De

Arm van geest

De gelovige en het lijden

Lessen voor leiders

Lessen uit de woestijn

Te voet, of te paard?

Hoop doet leven!

Gij geheel anders!

Zacharia en Elisabeth

Het leven is meer...! (Salomo)

Verwachtende de gelukkige hoop!

Vijf adviezen voor de Hebreeërs

De Wedloop

De vijanden van de gelovige

De oorlogen van de gelovige

 

 

Diverse Onderwerpen

Diverse Onderwerpen 1

Doodslag en Toorn – Mat.5:21-26

Talen of Tongen

Van hen zijn de verbonden

Profetie en Talen

Gedachten over het lijden

Leven in de verwachting van Jezus' komst

Advent

De lastering van de heilige Geest

Onbeantwoorde gebeden

Door met de Heilige Geest (A)

Bent U Degene?

Diverse Onderwerpen 2

De doop met de heilige Geest (B)

Lessen uit drie Opstandingen

Maakte het kruis deel uit van Gods plan?

De symboliek in de Bijbel

Kenmerken van een christen

Moeten Christenen de sabbat houden?

Licht en Duisternis

Je bent niet alleen

Zaterdag of zondag?

Ziekenzalving

Diverse Onderwerpen 3

Hemel en Hel

Leren te gedenken

Afdwalingen – wie bemerkt ze?

Typologie in Genesis 24

Over het geven van Tienden

Kan een gelovige verloren gaan?

Geslachtsregisters van Jezus Christus

De Alverzoening

Over de zgn. Zielenslaap

Gemeente en Diaconaat

Diverse Onderwerpen 4

Vijf Evangeliën?

Kenmerken van Profeten

Kingdom Now – Koninkrijk van God

Dodenrijk of Hel?

Kernpunten van de Reformatie

Geweld in de Bijbel

Het Koninkrijk van God – Deel 1

Het Koninkrijk van God – Deel 2

Engelen

Gods heerlijkheid

Die moeilijke Hebreeënbrief!

Zij zullen de leugen geloven

Offers in het Vrederijk?

Dertig dagen zonder klagen

Achter de schermen van het wereldgebeuren

De Sabbat

Genesis, Exodus en Leviticus in vogelvlucht

Zegenen en Gezegend worden

De wet op de Melaatsheid

 

 

Vragen Algemeen

Vragen Algemeen 1

Is de Bijbel in tegenspraak?

Waar kreeg Caïn zijn vrouw vandaan?

Welke Bijbelvertaling gebruiken?

Is zuchten, tongentaal?

Wat is de betekenis van het getal 666

Wie zijn de priesters vermeld in Exodus 19?

Was komst van de Messias aangekondigd?

Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Mag een gelovige bloed eten?

Wanneer is Christus gestorven en opgestaan?

Vragen Algemeen 2

Wat met de opstandingen in Mattheüs 27?

Heeft Mozes God gezien?

Kan God berouw hebben?

Wie doodde Goliath?

Wat met het huwelijk van Abraham en Ketura?

Boet iedereen voor zijn eigen zonden?

Wat hoorden Paulus' reisgenoten?

Met hoeveel personen trok Jakob naar Egypte?

Waarom is Matthias als apostel aangesteld?

Judas aanwezig bij instelling van het Avondmaal?

Vragen Algemeen 3

Is koning Saul behouden?

De zonde van Achan

Wie was Melchizedek

Wat als… (Hand.3:17-26)

Biblicisme en Bibliolatrie

De Nieuwe Wereldvertaling

Dieren in de hemel?

Jezus veertig dagen verzocht?

Ontvingen dopelingen van Johannes de Geest?

Wat als kinderen sterven?

Kinderen aan het avondmaal?

Wie waren de reuzen van de voortijd?

Zweetdoek van Jezus

 

 

Israël Theologisch

Israël in de Openbaring

Samen op Weg

De vervallen tent van David

Vier verblijfplaatsen van het volk Israël

Vervangingstheologie

Is er een plan?

Israël en de Kerk (Invloed van Augustinus)

Terzijdestelling van Israël?

Jeruzalem, zie Uw koning komt tot u.

 

 

 

 

 

Ezechiël 37-48

De Gemeente

De Gemeente – Haar ontstaan

De Gemeente, metaforen van de

De Gemeente – Huis van God

Samenkomen in het Huis  van God

De Gemeente – Lichaam van Christus

De Gemeente – Bruid van het Lam

Gaven en Bedieningen

Evangelieverkondiging in de laatste eeuwen

 

 

Christendom 1

Mijn heer blijft uit!

Wat is secularisatie?

God wil het!

Wij hebben een Woord voor de wereld

God spreekt!

De verwanten van Jezus

Er komt een tijd...

Bethlehem vs. Bethlehem

De vlucht uit Jeruzalem

Op weg naar Babylon

Gevaren die volk van God bedreigen

Waarom ik geen Jehovah getuige ben

De evangelische beweging in Nederland

Opwekking verwachten in West-Europa?

Europees christendom in de 21e.-eeuw

Betekenis Christelijke Feesten

De betekenis van Kerst

De betekenis van Pasen

De betekenis van Pinksteren

Christendom 2

De Didache

Staat en RK-kerk en Franse Revolutie

S

 

 

Kerkgeschiedenis

Kerkgeschiedenis - Algemeen

Stemmen in de woestijn

De Reformatie

Schisma van 1054

De Investituurstrijd

Het Heilg Rooms Rijk

Great Awakening, The

Europees christendom in de eenentwintigste eeuw

De Constantinische Wending

Het verbond tussen kerk en staat

Kerkgeschiedenis -  Personen

John Wyclif

Johannes Hus

Geert Groote

William Tyndale

Maarten Luther

Uhlrich Zwingli

Johannes Calvijn

Graaf von Zinzendorf

Gebroeders Wesley

George Whitefield

Dwight L. Moody

William Carey

Hudson Taylor

Kerkgeschiedenis - Kerken

De Paulicianen

De Bogomils

De Katharen

De Waldenzen

De Hugenoten

De Mennonieten' of 'Doopsgezinden

De Herrnhutters

De Methodisten

De Baptisten

De Vergadering van gelovigen

 

 

Wereldgeschiedenis

Translatio Imperii

Opkomst en Ondergang van Wereldrijken

Korte geschiedenis van het christendom in China

 

 

Woordenlijst

Theologische Woordenlijst

 

 

Christologie

De eerstgeborene

Pre-existentie van Jezus

De godheid van Christus

De maagdelijke verwekking van Jezus

De mensheid van Christus

Jezus’ zondeloosheid en verzoeking

Kon Jezus zondigen?

De ontlediging van Jezus

Beelden van Christus in Johannesevangelie

De opstanding van Jezus Christus

 

 

Dogmatiek

Dogmatiek 1

Allegorische Bijbeluitleg

Allegorisch of Letterlijk?

Doop, De

Engel de Heren

Evangelie, Het

Gods Eigenschappen

Heiligheid

Openbaring

Opstanding, De

Satan, de

Sion

Tuchtiging

Typologie

Vergeving

Zekerheid

Kerkgeschiedenis

Dogmatiek 2

De Almacht van God

De Alomtegenwoordigheid van God

De Alwetendheid van God

Evangelische Dogmatiek, Inleiding

Evangelische Dogmatiek, Ouweneel

 

 

Eschatologie

Eschatologie 1

Beknopte Woordenlijst Eschatologie

De Weerhouder

Rede over de laatste dingen

Het Posttribulationisme – De zeventig jaarweken van Daniël

Trilogie van de Toekomst – Israël

Trilogie van de Toekomst – De volken

Trilogie van de Toekomst – De Gemeente

Drie komsten van Christus?

De Grote Verdrukking

Twee Rijken, Twee Beesten

Imminentie

Mattheüs 24 – Een exegese

Signalen van de eindtijd

Leven wij in de eindtijd?

Het Midtribulationisme

Bijbelse Profetie

Is Christus’ komst aan voorwaarden gebonden?

Eschatologie 2

Imminentie en Verwachting

Tien Economieën of Tien Koningen?

Acht koningen van de Eindtijd

De koning van het noorden

Wie zijn de 24 oudsten?

Geschiedenis van de Imminentie

Preterisme een verkenning

Vragen aan Preteristen

Zie, Hij kwam/komt met de wolken

The Great Reset

Vragen Eschatologie

Vraag: Als de heilige Geest, die in de Gemeente en de gelovigen woont sedert de hemelvaart van de Heer Jezus hoe kunnen er dan na de Opname van de Gemeente toch nog mensen tot geloof komen?

Vraag: Wie of wat is de zgn. ‘weerhouder’ vermeld in 2 Thessalonicenzen 2?

Vraag: Is het juist dat we in Openbaring 7, waar gesproken wordt ‘over de grote schare die niemand tellen kan en die uit de grote verdrukking komen’, de Opname van de Gemeente mogen zien?

Vraag: Hoe moet het boek Openbaring worden ingedeeld?

Vraag: Kun je op grond van Johannes 21:21-23 waar staat: ‘Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan?’ stellen dat Johannes zou blijven leven totdat de Heer Jezus zou terugkomen en dat Jezus dus tot zolang niet kon komen?

Vraag: Is de Dag des Heren gelijk aan de Opname? Ik doel op de tekst 2 Thes.2:1-2.

Vraag: Wat is het Bijbels bewijs voor de opname van de Gemeente vóór de Grote Verdrukking?

Vraag: Mogen we in de eindtijd nog een opwekking verwachten? Wat moeten we verstaan onder 'de afval' zoals vermeld in 2 Thessalonicenzen 2:3?

Vraag: U spreekt over ‘de Opname’ wat moet ik daaronder verstaan?

Vraag: Wat zijn de voornaamste verschillen tussen pretrib en posttrib, respectievelijk de visie dat de Opname vóór de Grote Verdrukking plaatsvindt en dat de Opname ná de Grote Verdrukking plaatsvindt?

Vraag: Zijn de twee getuigen vermeld in Openbaring 11 een beeld van de Opname van de Gemeente?

Vraag: Is de Opname een verzinsel?

Vraag: Wat is de dag des Heren?

Vraag: Over de duizend jaren in Openbaring 20

Vraag 17: Moet de Gemeente door de Grote Verdrukking?

 

Vraag: 18

 

Hoe kan men weten wanneer de laatste jaarweek van Daniël begint en uit hoeveel jaren bestaat het?

Vraag 19:

 

Wat moeten we verstaan onder ‘de tijden van de volken’ en wanneer zij die vervuld? (Dan.3:37-38, 12:7; Luk.21:24: Op.11:2).

 

Openbaring Schema's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zeven Gemeenten

Zeven Gemeenten – deel 1

Zeven Gemeenten – deel 2

Zeven Gemeenten - deel 3 

Zeven Gemeenten - deel 4 - Efeze

Zeven Gemeenten - deel 5 - Smyrna

Zeven Gemeenten - deel 6 - Thyatira

Zeven Gemeenten - deel 7 - Sardis

Zeven Gemeenten - deel 8 - Filadelfia

 

 

De Toekomst

De toekomst – Voorwoord (1)

De Opname (2)

De Antichrist (3)

Israël (4)

De zeven Wereldrijken (5)

De zeventig jaarweken (6)

Jezus’ rede op de Olijfberg (7)

Verschil van Jezus’ komst (8)

Het Vrederijk (9)

 

 

Hermeneutiek

Hoe lezen wij de Bijbel? Deel 1-6

Inleiding – deel 1

De oude hermeneutiek – deel 2

De nieuwe hermeneutiek – deel 3

Basisprincipes hermeneutiek – deel 4

Vergelijk Oude en Nieuwe hermeneutiek – deel 5

Biblicisme – deel 6

 

 

Homiletiek

Zesentwintig adviezen voor waardevolle preek

 

 

Pneumatologie

Nogmaals de Heilige Geest

Heilige Geest, dl.1 - verleden-heden...

Heilige geeest, dl.2 

De Heilige Geest

De Heilige Geest als Persoon

Ziel en Geest

 

 

Typologie

DeTypologie van de Bijbel

Inleiding typologie

Olijfboom – Israël

Schapen – Mensen

Vijgenboom – Israël

Wijnstok – Israël

 

 

Pre-Wrath Doctrine

Pre-Wrath Rapture – Deel 1

Pre-Wrath Rapture – Deel 2

Pre-Wrath Rapture – Deel 3

Pre-Wrath Rapture – Deel 4

Pre-Wrath Rapture – Deel 5

Pre-Wrath Rapture – Deel 6

Pre-Wrath Rapture – Deel 7

Pre-Wrath Rapture – Deel 8

Pre-Wrath Rapture – Deel 9

Pre-Wrath Rapture – Deel 10

Pre-Wrath Rapture – Deel 11

Pre-Wrath Rapture - Vroege Kritieken I

Pre-Wrath Rapture - Vroege Kritieken II

The Sign Boekbespreking

Aankondiging boek Kurschner