Pneumatologie

Wat zegt de Bijbeld?

 

 

De Heilige Geest

 

 

 

Voorwoord

De Heilige Geest is een aanduiding die wordt toegepast op de derde (gelijke) Persoon in de drie-eenheid. Het woord drie-eenheid is geen Bijbelse term, hoewel het ongetwijfeld een Bijbelse waarheid is.

(1) In het Oude Testament. De nadruk van het Oude Testament ligt op goddelijke eenheid. Maar zelfs daar kan een goddelijke meervoudigheid worden gezien in de betekenis van Elohim (vgl. Deut.6:4), een veelvoud van personen en eenheid van wezen.

(2) In het Nieuwe Testament wordt de nadruk gelegd op de individuele personen van de Drie-eenheid en hun afzonderlijke verantwoordelijkheden met het oog op verlossing, maar ook hier zijn er af en toe verwijzingen naar goddelijke eenheid van wezen (vgl. Mat.28:19).

Inleiding

We kunnen vier onderverdelingen voor de leer van de Heilige Geest onderscheiden, variërend naargelang de tijdsperiode waarin ze voorkomen.

(1) Het Oude Testament. Gekenmerkt door soevereiniteit, begint de eerste periode met de opening van Genesis. Door deze karakterisering wordt een zeer breed scala aan activiteiten aangegeven.

(2) Christus dagen van bediening. Gekenmerkt als progressief, kunnen de activiteiten van de Geest in deze periode terecht zo worden beschreven, omdat Hij toen samenwerkte met en door Christus.

(3) De huidige tijd. Nu woont en dient Hij op verschillende manieren in de Gemeente. Hij werd op de Pinksterdag in de wereld woonachtig. Hij begon tegelijkertijd de Gemeente te vormen en vervulde vervolgens iedereen die was voorbereid op die zegen. Zeven verschillende bedieningen van de Geest in de huidige bedelingen kunnen we opmerken: de geest is de weerhouder (2Thes.2:7), Hij overtuigd (Joh.16:8), wedergeboorte door de Geest (Joh.3:5), inwoning en zalving van de Geest (1Joh.2:27), tot één Lichaam gedoopt (1Kor.12:13), verzegeld met de Geest (Ef.1:13), en vervuld met de Geest (Ef.5:18).

(4) Het koninkrijktijdperk (Hand.2:16-21; vgl. Joël 2:28-32), waarin Zijn bediening gekenmerkt zal worden door een wijdverbreid getuigenis over de hele aarde.

De Geest en de Drie-eenheid

De persoon van de Heilige Geest speelt in de leer van de drie-eenheid een belangrijke rol. Als de Heilige Geest geen goddelijke persoon zou zijn kunnen we niet spreken van een goddelijke drie-eenheid. Het is onmogelijk te verklaren dat een onpersoonlijke kracht, of invloed, de bewerker zou zijn van de wedergeboorte (Joh.3:5), de overtuiging van zonde (Joh.16:8-11), de vernieuwing (Tit.3:5), de heiliging (1Kor.6:11; 1Petr.1:2), het zoonschap (Rom.8:15), het bezit van de liefde van God (Rom.5:5), de geestelijke vrucht (Gal.5:22), de verzegeling (2Kor.1:22; Ef.1:13, 4:30), de zalving (2Kor.1:21) en de opstanding (Rom.8:11). Het was Athanasius die in het jaar 305 de wezensgelijkheid van de Geest beleed en alle subordinatianisme (ondergeschiktheid van de Geest aan de Vader en de Zoon, of van de Geest en de Zoon aan de Vader) verwierp.

De Heilige Geest als Persoon

Dat de Heilige Geest niet een of andere emanatie (voortvloeing van bepaalde en op of uit zichzelf bestaand ‘iets’ substanties uit de godheid) van God is, een kracht of macht, maar een echte persoon, onderscheiden maar niet gescheiden van de Vader en de Zoon. Als de paraklétos helpt Hij, staat Hij bij, bemoedigt, troost, vermaant Hij, Hij onderwijst en getuigt, Hij hoort, spreekt en overtuigt, Hij leidt, Hij zendt profeten, Hij heft een banier op tegen de vijanden. Hij kan bedroefd worden, Hij woont in de gelovigen en in de Gemeente. Hij roept dienstknechten van God, Hij vormt zich een oordeel over een zaak. Hij doorzoekt de diepe dingen van God. Hij bidt. Hij legt getuigenis af. Hij denkt, voelt en wil, oftewel: heeft wijsheid en verstand, emoties en een eigen wil. Het is toch niet mogelijk al deze zaken toe te schrijven aan een of andere onpersoonlijke kracht of invloed? Daar komt bij dat over de Heilige Geest nooit gesproken wordt als ‘Het’ maar over ‘Hij’. De Heer Jezus verwijst naar de Heilige Geest als de andere Trooster, Voorspraak of Pleitbezorger die de Heilige Geest in plaats van de Zoon op aarde inneemt, waardoor de Geest op gelijke niveau geplaatst wordt als de Zoon. Veelzeggend is ook Handelingen 13:2 waar staat: ‘De Heilige geest zei: ‘Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe Ik hen heb geroepen’. Omdat er een aantal teksten zijn die de Heilige Geest koppelen aan de Vader en de Zoon (o.a. Mat.10:20; Ef.3:14,16; Gal.4:6; Rom.8:9; Fil.1:19; 1Petr.1:11; Hand.16:7), wil dat nog niet zeggen dat de Heilige Geest niet een andere Persoon binnen de drie-eenheid is. Dat wordt duidelijk in de doopformule in Mat.28:19 ‘hen dopend tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’ (zie: Joh.16:12-14; 1Kor.12:4-6; 2Kor.13:13.

De Godheid van de Heilige Geest

De Heilige Geest is een afzonderlijke persoon binnen de drie-eenheid. Hij is een eeuwige ongeschapen persoon, niet een geschapen persoon of een of andere hoge engel. Er zijn geen directe verwijzingen in de Bijbel naar het ongeschapen zijn van de Geest, maar er zijn wel aanwijzingen naar zijn volkomen godheid. Om het maar duidelijk te maken met het voorbeeld van Ananias en Saffira in Handelingen waar het liegen tegen de Heilige Geest gelijkgesteld wordt met liegen tegen God (5:3, 4). Of het wonen van de Heilige Geest in een persoon gelijkgesteld met wonen van Christus in een persoon (Rom.8:9, 10). Hieruit blijkt dat beide, zowel Christus als de Geest gelijkwaardig zijn. Ook de Gemeente als tempel waarin Gods Geest woont de Gemeente van God genoemd kan worden (1Kor.3:16; Ef.2:22).

In veel activiteiten zien we dat de drie personen in de Godheid samen optreden: (1) In de schepping (Gen.1:2; Ps.33:6, 104:30). (2) De inspiratie van de Bijbel (1Petr.1:10v.; 2Petr.1:21). (3) In de incarnatie (vleeswording) (Luk.1:35; Mat.1:18,20). (4) Bij de doop van Jezus (Mat.3:16). (5) Het offer van Christus (Heb.9:14). De opstanding (1Petr.3:18; Rom.1:4). (6) In de wedergeboorte (Joh.3:5; Tit.3:5). (7) Bij de inwoning in de gelovigen (Ef.3:17; Gal.4:6; 1Kor.6:19). (7) In de zalving van de gelovigen (2Kor.1:21; 1Joh.2:20,27; Hand.10:38). (8) De heiliging van de gelovigen (Jud.:1; Ef.5:26; Heb.2:11; 1Kor.6:11). (9) In de verschillende bedieningen van de gelovigen (Hand.20:28; 1Kor.12:4-11). (10) In bewaring van de gelovigen (Ef.1:13v.; 4:30). (11) In de Gemeente (Ef.2:21; 1Kor.3:16; 2Kor.6:16). (12) Bij de opstanding van de doden (Rom.8:11).

Uit onderstaande voorbeelden blijkt dat de Heilige Geest niet alleen God is, maar dat zelfs de Godsnaam Jahweh op hem wordt betrokken: (1) In Ps.95:7-11 waar Jahweh het is die spreekt, wordt daarvan in Hebr.3:7-11 gezegd dat het de Heilige Geest is. (2) Hetzelfde vinden we in Jes.6:9 en Hand.28:25. Ook in Jes.64:1 waar gezegd wordt ‘Och, dat Gij de hemel scheurdet, dat Gij nederdaaldet’ is gelijk aan Mark.1:10 waar de Heer Jezus zegt: ‘ik zag de hemelen scheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen’. (3) In Jer.31:33 waar Jahweh het woord voert, is het in Heb.10:15vv. de Heilige Geest. Het maakt voor de nieuwtestamentische schrijvers geen verschil om Jahweh of Geest te zeggen.

Namen van de Heilige Geest die naar personen verwijzen:

Verwijzingen naar personen:

1. De Godheid: de Geest van God (Gen.1:2 enz. Mat.3:16 enz.) (1Kor.6:11: van onze God; 2Kor.3:3: van de levende God), de Geest van Adonai Jahweh (Jes.61:1), ‘mijn Geest’ (Gen.6:3 enz.; Mat.12:18; Hand.2:17), ‘uw Geest’ (Neh.9:30; Ps.104:30; 139:7), zijn Geest (Num.11:26; Ps.106:33; Jes.48:16; Zach.7:12).

2. Vader en Zoon: ‘de Geest van uw Vader’ (Mat.10:20; vgl. Ef.3:14,16: ‘de Vader… zijn Geest), de Geest van zijn Zoon (Gal.4:6), de Geest van Jezus (Hand.16:7), de Geest van Christus (Rom.8:9; 1Petr.1:11), de Geest van Jezus Christus (Fil.1:19), de Geest van de Heer (Hand.5:19; 2Kor.3:17; vgl. 18)

3. Eigen naam: De enige geheel eigen naam of omschrijving van de Heilige Geest is Paraklétos (Trooster, Voorspraak, Pleitbezorger, Zaakwaarnemer, Belangenbehartiger) in Joh.14:16, 26; 15:26.

Verwijzingen naar eigenschappen:

1. Telwoorden: één Geest (Ef.4:4), zeven Geesten (Op.1:4 enz.).

2. Bijvoeglijk naamwoord: de Heilige Geest (Ps.51:13; Jes.63:10v. Mat.1:20 enz.), ‘uw goede Geest’ (Ps.143:10; Neh.9:20), de eeuwige Geest (Heb.9:14).

3. Bezitsnaamval: De g/Geest van de wijsheid (Ex.28:3; Deut.34:9; Jes.11:2: de Geest van wijsheid en verstand; Ef.1:17: de g/Geest van wijsheid en openbaring).

4. De Geest van raad en sterkte (Jes.11:2).

5. De Geest van kennis en vreze des Heren (Jes.11:2).

6. De g/Geest van het oordeel (Jes.28:6 SV).

7. De Geest van de waarheid (Joh.14:17; 15:26; 16:13; 1Joh.4:6).

8. De Geest van de heiligheid (Rom.1:4).

9. De Geest van het leven (Rom.8:2).

10. De g/Geest van het zoonschap (Rom.8:15).

11. De g/Geest van zachtmoedigheid (1Kor.4:21; Gal.6:1).

12. De g/Geest van het geloof (2Kor.4:13).

13. De Heilige Geest van de belofte (Ef.1:13).

14. De g/Geest van kracht, liefde en bezonnenheid (2Tim.1:7).

15. De Geest van genade (Heb.10:29; Zach.12:10: ‘der genade en der gebeden’).

16. De Geest van de heerlijkheid en kracht (1Petr.4:14).

17. De Geest van de profetie (Op.19:10).

Het is in enkele gevallen niet duidelijk of de ‘Heilige Geest’ of ‘geest’ (in de zin van Gezindheid, innerlijk) bedoeld is.

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 

 

 

De Persoon en het Werk van de Heilige Geest

 

 

 

 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/holyspir/index.htm

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) Vertaling en voetnoten door M.V.

 

Inleiding

Is de Heilige Geest een Persoon, of is Hij louter een werkzame kracht, een macht, een soort van energie, een invloed?

Valse zienswijzen

Vele sekten/culten leren valse dingen over de Persoon van de Heilige Geest. Zij ontkennen dat Hij een Persoon is. Arius (vroeg in de 4de eeuw: 309-336 n.C.) werd 'De eerste Jehovah’s getuige' genoemd wegens zijn ketterse zienswijze over de Persoon van Christus, en was een afspiegeling van de hedendaagse Jehovah’s getuigen. Hij leerde dat de Heilige Geest 'de uitgeoefende energie van God' was. Socinus leefde in de 16de eeuw en was de stichter van wat uiteindelijk het Unitarianisme werd. Hij leerde dat de Heilige Geest de 'eeuwig voortgaande energie van God' was. Jehovah’s getuigen, in hun boek De Waarheid die tot eeuwig leven leidt, propageren deze dwaling: 'Hij bracht de schepping niet met werktuigen tot stand zoals door mensen worden gebruikt, maar door middel van zijn heilige geest, ofte wel zijn onzichtbare werkzame kracht' (p. 20). In hetzelfde boek staat verder: 'Wat de ‘Heilige Geest’ betreft, de zogenoemde ‘derde Persoon van de Drie-eenheid’, wij hebben reeds vernomen dat deze niet een persoon, maar Gods werkzame kracht is. Johannes de Doper zei dat Jezus met heilige geest zou dopen net zoals Johannes met water had gedoopt. Water is geen persoon, noch is de heilige geest een persoon. … (de apostelen) ‘allen met heilige geest [werden] vervuld’. Werden zij ‘vervuld’ met een persoon? Neen, maar zij werden vervuld met Gods werkzame kracht” (p. 24). Dit is een erg duidelijke ontkenning dat de Heilige Geest een persoon is. Zij verwijzen naar de Heilige Geest als een “werkzame kracht”. Mormonisme leert dat “Jezus Christus, een kleine baby zoals wij allen waren, opgroeide tot een man, en werd vervuld met een goddelijke substantie of fluïdum, genaamd de Heilige Geest” (Key to Theology by Parley P. Pratt, p. 38). Christian Science heeft de bizarre zienswijze dat “Christian Science de Heilige Trooster is” (p. 277). “De Heilige Geest is de Wetenschap van Christendom” (p. 351). De citaten komen uit Science and Health door Mary Baker Eddy (1913 editie). Christadelphianisme leert: “de Heilige Geest is geen persoonlijke God, onderscheiden van de Vader, maar de radiante onzichtbare kracht of energie van de Vader” (geciteerd in Sanders, Heresies Ancient and Modern). Is de Heilige Geest echt onpersoonlijk, een energie, een werkzame kracht, een substantie, een fluïdum, Christian Science, onzichtbare energie, enz.?

Hoe weten we dat de Heilige Geest een Persoon is? 1 Zie de rubriek over Jehovah’s getuigen: http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm 2 Volgens de Nederlandse uitgave weergegeven. 2 De Heilige Geest is een persoon want Hij bezit alle onderscheidende kenmerken van een persoonlijkheid. Wat is een persoon? Wat maakt iemand tot een persoon? Wat zijn de essentiële karakteristieken van een persoonlijkheid? Het volgende schema toont de drie componenten die iemand tot een persoon maken: 1. intellect, 2. wil, 3. emoties: Eerder is er een citaat vermeld, geschreven door Jehovah’s getuigen, waarin zij de Heilige Geest vergeleken met water. Water is geen persoon. Water denkt en redeneert niet, en water weet niets. Water maakt geen keuzes, en maakt evenmin beslissingen over iets. Water beslist niet in welke richting het zal vloeien; het volgt gewoon de stroming. Water bezit geen emoties. Als je water kookt dan wordt het niet droef of blij. Op een regenachtige dag zijn de regendruppels niet droevig en somber. Regen voelt helemaal niets, omdat het geen persoon is. Wat te zeggen van de Heilige Geest? Heeft de Heilige Geest intellect, wil en emoties? Heeft de Heilige Geest Intellect? 1 Korinthiërs hoofdstuk 2:10.13 'Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.

Het punt hierboven is dat de Heilige Geest de dingen van God kent. Geen mens begrijpt God en wat God is, maar de Heilige Geest wel. Om dingen te kennen moet Hij een intellect hebben, Deze passage benadrukt ook dat de Heilige Geest onze Leraar is, Degene die de dingen van God onthult aan gelovigen. De eerste wet van leraarschap is dat de leraar moet kennen en begrijpen wat hij leert. We kunnen niet onderwijzen wat we niet kennen. De Heilige Geest is onze volmaakte Leraar en Hij heeft een volmaakte begrip en intellect. Lees Jesaja 11:2-3 en merk de zeven beschrijvingen op van de Heilige Geest: de Geest van de HEERE de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. In de Bijbel spreekt het getal zeven van volheid en volmaaktheid. De Geest van God is volmaakt in wijsheid, inzicht, raad, enz. Deze woorden beschrijven intellect. Maar intellect alleen maakt geen persoon. Er moeten ook wil en emotie zijn. Heeft de Heilige Geest een wil? Maakt de Heilige Geest beslissingen en keuzes? “Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil” (1 Korinthiërs 12:11). Wie beslist er welke gelovigen bepaalde geestelijke gaven zouden gegeven worden? De Heilige Geest maakt deze beslissingen, en Hij bedeelt elke gelovige individueel overeenkomstig Zijn keuze. Hij heeft een wil! Lees Handelingen 16:6-7: “En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe”. Wie besliste er dat zij niet zouden spreken in Asia? En wie verhinderde hen naar Bithynië te reizen? Zij werden niet geleid door een soort van energie. Nee, zij werden geleid door een Persoon. Hebt u ooit een “energie” of “kracht” een beslissing zien maken. Zegt een bliksemschicht soms: “Ik denk en zal beslissen waarop ik zal inslaan”? Samen met intellect en wil is er nog een component van persoonlijkheid. Heeft de Heilige Geest emoties of gevoelens? Lees Hebreeën 10:29: “Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft?” Het vers spreekt van een persoon die de Geest van de genade gesmaad heeft. Kan u iemand smaden die geen gevoelens heeft? Lees Efeziërs 4:30: “En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing”. In dit vers zien we dat de Heilige Geest emotie of gevoelens heeft. De Heilige Geest is HEILIG en Hij heeft gevoelens van afkeer tegen zonde. De Heilige Geest is een Persoon omdat hij alle componenten bezit van een persoonlijkheid: intellect, wil en emotie. De Heilige Geest is een Persoon omdat Hij dingen doet die enkel een Persoon kan doen Lees Johannes 14:26: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb” De Heilige Geest is een Leraar. Wanneer u denkt aan een leraar, dan denkt u gewoonlijk aan een persoon, niet aan een onpersoonlijke kracht. Voor de gelovige is het een erg troostende waarheid zich te realiseren dat Degene die in ons woont (1 Korinthiërs 6:19) onze persoonlijke Leraar is, die ons kostbare dingen kan onthullen over onze Verlosser en ons geestelijke waarheden kan tonen, hetgeen los van Hem onmogelijk zou zijn. Het is goed om weten dat wanneer we de Bijbel lezen, de Auteur van de Bijbel, de Heilige Geest, aanwezig is om ons te leren en te onderrichten. Maar, voordat we in de Bijbel lezen, bidden we dan wel tot God om ons te leren en ons Zijn weg voor ons te tonen? “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de 4 toekomstige dingen zal Hij u verkondigen” (Johannes 16:13). Hij wijst de weg, spreekt, hoort, verkondigt! Enkel een persoon kan zulke dingen doen. Lees Handelingen 8:29: “En de Geest zei tegen Filippus: Ga er naartoe en voeg u bij deze wagen”. Wie gaf Filippus dit bevel? Een onpersoonlijke kracht geeft geen bevel. Kan de zwaartekracht - een onpersoonlijke kracht - u ooit een bevel geven? Het was een Persoon die Filippus dat bevel gaf, en Filippus gehoorzaamde deze Persoon en hij deed wat Hij vroeg. Vergelijk dit ook met Handelingen 13:2: “En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb”. Zie Romeinen 8:14: “Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God”. Gelovigen worden niet geleid door een onpersoonlijke kracht, fluïdum of een energie. Hier zien we dat de gelovige door een Persoon, de Heilige Geest, geleid wordt. Zie Romeinen 8:26: “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen”. De Heilige Geest komt voor ons tussenbeide. Hij bidt voor ons!. Enkel een persoon kan bidden. De Heilige Geest is een Persoon omdat persoonlijke voornaamwoorden gebruikt worden om Hem te beschrijven. Johannes 14:17: “de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn”. Johannes 16:7-8: “Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel”. Johannes 16:13-15: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf (Grieks: autos) spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen”. Het gaat hier om een duidelijke “Hij”, een persoon, niet een onpersoonlijke kracht. Bovendien doet Hij dingen die enkel een persoon kan doen: overtuigen, wijzen, spreken, horen, verkondigen, verheerlijken, uitnemen. De Heilige Geest is een Persoon omdat Christus beloofde dat de Vader “de Trooster” zou zenden (Johannes 14:16). Johannes 14:16: “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere [allos] Trooster [parakletos] geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid”. In het Grieks kent men twee woorden voor “ander(e)”. “Heteros” betekent “een ander van een andere soort”, en wordt gebruikt in Galaten 1:6 voor een “ander (vals) evangelie”. “Allos” wat hier in Johannes 14:16 gebruikt wordt, betekent “ander van dezelfde soort”. De Heer gaf Zijn discipelen slecht én goed nieuws. Het slechte nieuws was dat Hij zou weggaan. Hun goddelijke Metgezel zou hen verlaten. Het goede nieuws was echter dat een Ander Zijn plaats zou komen innemen. Dit zou een Ander zijn van dezelfde soort, een andere Persoon, zoals Christus Zelf. Toen de Heilige Geest kwam op de dag van Pinksteren, toen was het veel meer dan de loutere komst van een kracht of invloed. Een echte Persoon kwam op die dag. De Trooster kwam! De Heilige Geest draagt in Johannes 14-16 de naam “Parakletos”: Hij is de Trooster, Voorspreker en Helper, die van Christus getuigt, de wereld van zonde overtuigt en alles leert. De Heilige Geest is een Persoon omdat de Vader een Persoon is en de Zoon een Persoon is, en daarom moet ook de Heilige Geest een Persoon zijn. 5 Het zou absurd zijn te menen dat Mattheüs 28:19 het volgende zou moeten betekenen: “hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de werkzame kracht”. Zie ook 2 Korinthiërs 13:13: “De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen”. Als de Vader een Persoon is, en de Zoon is een Persoon, dan is ook de Heilige Geest een Persoon.

Zie verder onze studies over de Drie-eenheid: http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid

____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 

 

Ziel en geest

 

 

 

 

 

‘Moge nu de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen en moge geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus’ (1Thes.5:23)

Het niet-materiële deel van de mens heeft te maken met de ziel en de geest.

1. Oorsprong

We kunnen drie verschillende meningen onderscheiden in de bestudering van dit onderwerp.

(a) De pre-existentie. De transmigratie (verhuizen van de ene plaats naar de andere) van zielen ligt aan de basis van deze visie.

(b) Schepping. Volgens deze visie worden zielen en geest van mensen bij de geboorte geschapen. ‘Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen’ (Gen.2:7).

(c) Traducianisme. Ziel en geest worden op dezelfde manier gegenereerd als het lichaam. Traducianisme is een concept uit de Christelijke theologie, wat gaat over de oorsprong van de menselijke ziel dan wel geest. Traducianisme stelt dat de ziel wordt gegenereerd door de natuur; dit betekent dat bij het ontstaan van een mens, de ziel van de mens zijn oorsprong vindt in de ziel van de vader en moeder. Vanuit het creationisme bekeken betekent dit dat alleen de ziel van de eerste mens, Adam, door God werd geschapen. Eva, zijn vrouw, werd door God geschapen uit een rib van Adam (Gen.2:21) en daarmee uit hem: 'mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees (..) uit een man gebouwd' (Gen.2:23).

2. Onderscheidingen

Ziel impliceert dat in het immaterieel deel van de mens, het niet stoffelijke, dat in relatie staat tot het leven, actie, emotie. Geest is dat deel van het innerlijk van de mens, dat in relatie staat tot aanbidding, gemeenschap, goddelijke invloed.

a. Uitwisselbaar

Vaak zijn de woorden ‘ziel’ en geest’ uitwisselbaar; dezelfde functie kan aan elk van beide worden toegeschreven. Dikwijls heeft de uitdrukking ‘mijn ziel of geest’ geen andere betekenis dan eenvoudig ‘ik’.

Vergelijk Mark.8:12 en Joh.11:33; 13:21 met Mat.26:38 en Joh.12:27.

Vergelijk 1Kor.16:17-18 en 2Kor.7:13 met Mat.11:29.

Vergelijk 1Kor.7:1 met 1Petr.2:11.

Vergelijk 1Thes.5:23 met Heb.10:39.

Vergelijk Jak.5:20 met 1Kor.5:5 en 1 Petr.4:5-6.

(2) De overledenen worden soms als ziel en soms als geest vermeld. Let wel: verschillende vertalingen geven vaak verschillende uitkomsten weer.

Vergelijk Gen.35:18 (HSV); 1Kon.17:21; Hand.2:27,31; 20:10; Op.6:9; 20:4 met Mat.27:50-51; Joh.19:30; Heb.12:23; 1Petr.3:18).

(3) God is Geest

(a) Van God wordt gezegd dat hij Geest is.

Jes.42:1; Jer.9:8; Mat.12:18; Heb.10:38 en geest. In Joh.4:24 ‘God is Geest’ (HSV, NBG) anderen: God is een Geest. Zie ook 2Kor.3:17 ‘De Heer nu is de Geest; waar nu de Geest van de Heer is, is vrijheid’.

(b) Ziel en geest als synonieme termen zijn niet altijd uitwisselbaar. De ziel zou bijvoorbeeld verloren zijn, maar niet de geest. De geest zelf getuigt met onze ‘geest’, niet met ‘ziel’ (Rom.8:16). Evenzo ook psuchikos op in 1Kor.2:14 en pneumatikos in 1Kor.2:15 (vgl. 15:44 en Judas 1:19 waar 'natuurlijke mensen' worden gedefinieerd als 'de Geest’ niet hebben.

(c) Als er geen technisch onderscheid te herkennen is, is de Bijbel dichotoom (tweedeling (in de mens: onderscheiding van een lichaams-, een ziels / geestessubstantie), maar verder is hij trichotoom (driedeling (in de mens: onderscheiding van een lichaams-, een ziels- en een geestessubstantie). (Mat.10:28; Hand.2:31; Rom.8:10; 1Kor.5:3, 6:19-20, 7:34; Ef.4:4; Jak.2:26; 1Petr.2:11).

_____________________________________________________________