Artikelen per Rubriek

 

 

 

Overzicht van alle artikelen gerangschikt per rubriek

 

Auteur, Bijbelgedeelte of Opmerking.

 

Rubriek: Voor u gelezen

Deze Rubriek is Verwijderd

 

Opmerking:

 

 

Rubriek: Actueel

Naar Cuba voor een prikje?

Berlijn bouwt Huis van Eén

Vaccineren of niet?

Jezus komt!

Als het toch eens waar zou zijn?

En zij bekeerden zich niet!

 

Opmerking:

Rubriek: OT - Boeken van Mozes

Inleiding op Genesis

Geloven in crisistijden: Henoch

Geloven in crisistijden: Noach

De zonen van Noach

De Nieuwe Wereld

Abraham naar Egypte

Strijd en Overwinning

Zo gingen die beiden tesamen

Inleiding en Indeling Exodus

Het Pascha

Op weg naar huis

De verlossing des Heren

Inleiding op Leviticus

De Levieten

Leviticus 23 - De feesten des Heren

Inleiding op Numeri

Numeri 12 - De opstand van Mirjam

Inleiding op Deuteronomium

Deuteronomium - Afscheid van Mozes

 

Opmerking:

Inleiding

Genesis 5

Genesis 7-8

Genesis 9-11

Genesis 10-12

Genesis 12

Genesis 14

Genesis 22

Inleiding

Exodus 11-13

Exodus 14

Exodus- 14-15

Inleiding

-

Leviticus 23

Inleiding

Numeri 12

Inleiding

Deuteronomium

 

Rubriek: OT - Historische Boeken 1

Inleding en Indeling op Jozua

Een nieuw begin

Afscheidswoorden (Jozua)

Inleiding en Indeling op Richteren

Lessen uit het boek Richteren

Inleiding en Indeling op Ruth

Teleurgesteld in God (Nieuwe versie)

 

 Historische Boeken 2

Samuël, Koningen, Kronieken, Inleiding

Inleiding en Indeling 1 en 2 Kronieken

Elia, de Tisbiet

Elia, de profeet in de spelonk

Elisa, de zoon van Safat

Het meisje zonder naam

Naäman de Syriër

Elisa, Ik zie, ik zie!

Plotseling zal Hij tot zijn tempel komen

Koning Josafat

Koning Jotam

 

Historische Boeken 3

Inleiding en Indelingen Ezra en Nehemia

De hand van God

Ezra, de priester-schriftgeleerde

Nehemia - Lessen voor leiders

Inleiding en Indeling van het boek Ester

Hoofdpersonen in het boek Esther

 

Opmerking:

Inleiding

Jozua 1

Jozua 23-24

Inleiding

Richteren 1

Inleiding

Ruth 1

 

Opmerking:

Inleiding 

Inleiding

1 Koningen 17-19

1 Koningen 19

1 en 2 Koningen

2 Koningen 5:1-14

2 Koningen 5:1-15

2 Koningen 6:8-23

2 Koningen 11:1-20

2 Kronieken 20

2 Kronieken 27

 

Opmerking:

Inleiding

Ezra 7-8

Ezra

Nehemia

Inleiding

Esther

 

Rubriek: OT - Wijsheidsboeken 1

Inleiding en Indeling op het boek Job

Job, zoals u hem wellicht niet kent!

Inleiding en Indeling op de Psalmen

Vier stemmen in Psalm 2

Mens, kroon van de schepping

De Goede Herder

Goede raad is niet duur

Verlangen naar God

Bruiloft van de Koning, De

Eén daad van ongehoorzaamheid

Op weg naar Sion

De eeuwige God e.d. vergankelijke mens

Gods grote daden

Reiservaringen

Herinnering en Verwachting

Goddelijke vergelding?

Waar is een god aan U gelijk?

 

Opmerking:

Inleiding

Job 29 - 31

Inleiding

Psalm 2

Psalm 8

Psalm 23

Psalm 37

Psalm 42-43

Psalm 45

Psalm 51

Psalm 84

Psalm 90

Psalm 105

Psalm 107

Psalm 126

Psalm 137

Psalm 139

 

Rubriek: OT - Wijsheidsboeken 2

Inleiding op Spreuken

Inleiding en Indeling op Prediker

Prediker - deel 1

Prediker - deel 2

Prediker - deel 3

Prediker - deel 4

Prediker – deel 5

Prediker - deel 6

Prediker - deel 7

Prediker - deel 8

Prediker - deel 9

Prediker - deel 10

Indeling en Indeling van het Hooglied

 

 

Opmerking:

Inleiding

Inleiding

Prediker 1:4-11

Prediker 1:12-2:2

Prediker 3

Prediker 4

Prediker 5:9 - 6:12

Volgt

Prediker 7:1-29

Prediker 8

Prediker 9-10

Prediker 11-12

Inleiding

Rubriek: OT - Profetische Boeken 1

Inleiding en Indeling Jesaja

Christus in het boek Jesaja

Het lied van de wijngaard

Jesaja 6 – Een profeet gezocht

Jesaja 61 – Hij heeft mij gezonden

Inleiding en Indeling Jeremia

Jeremia 16 - Vissers en Jagers

Inleiding en Indeling Klaagliederen

Klaagliederen - Val van Jeruzalem

 

Rubriek OT - Profetische Boeken 2

Inleiding en Indeling Ezechiël

Vervallen hut van David

Is vernietiging Israël aanstaande - Dl.1

Is vernietiging Israël aanstaande - Dl.2

Offers in het Vrederijk

De beek Gods is vol water

Inleiding en Indeling Daniël

Maar zelfs indien niet

Inleiding en Indeling Hosea

Gods genade voor Israël

Inleiding en Indeling Joël

Inleiding en Indeling Amos

 

Rubriek OT: Profetische Boeken 3

Inleiding en Indeling Obadja

Inleiding en Indeling Jona

Jona, een mislukte zendeling

Inleiding en Indeling Micha

Inleiding en Indeling Nahum

Gods beloften

Inleiding en Indeling Habakuk

Al zou de vijgenboom niet bloeien

 

Rubriek: OT - Profetische Boeken 4

Inleiding en Indeling Sefanja

Inleiding en Indeling Haggaï

Haggaï, de bode des Heren

Inleiding en Indeling Zacharia

De toekomst van Israël - deel 1

De toekomst van Israël - deel 2

De toekomst van Israël - deel 3

De herder geslagen

Inleiding en Indeling Maleachi

Er is een gedenkboek geschreven

 

Opmerking:

Inleiding

Jesaja 53 (onder andere)

Jesaja 5

Jesaja 6

Jesaja 61

Inleiding

Jeremia 16

Inleiding

Klaagliederen 1-2

 

Opmerking:

Inleiding

Ezechiël 37-48

Ezechiël 38-39

Ezechiël 38-39

Ezechiël 42-48

Ezechiël 47

Inleiding

Daniël 3

Inleiding

Overzicht boek Hosea

Inleiding

Inleiding

 

Opmerking:

Inleiding

Inleiding

Jona 1 - 2

Inleiding

Inleiding

Micha 4-5

Inleiding

Habakuk

 

Opmerking:

Inleiding

Inleiding

Het boek Haggaï

Inleiding

Zacharia 12-14

Zacharia 12-14

Zacharia 12-14

Zacharia 13

Inleiding

Maleachi 3 - 4

 

Rubriek: Indelingen Boeken OT

Korte Inleidingen en Indelingen op alle boeken van het OT.

Opmerking:

Deze rubriek is vervallen. Alle artikelen zijn in de desbetreffende rubriek opgenomen.

 

Rubriek: Inleidingen Boeken NT

Korte Inleidingen en Indelingen op alle boeken van het NT.

 

Opmerking:

Deze rubriek is vervallen. Alle artikelen zijn in de desbetreffende rubriek opgenomen. 

Rubriek: NT - Evangeliën 1

Inleiding en Indeling Mattheüs

Inleiding op het evangelie naar Mattheüs

Een ieder beproeve zichzelf

Onze Vader, Het

Storm op zee

Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien

Inleiding en Indeling op Markus

Genezing van een verlamde

Onderlinge verhoudingen

 

Opmerking:

Inleiding

Inleiding

Mattheüs 5:21-26

Mattheüs 6

Mattheüs 14

Mattheüs 17

NT - Evangeliën 1

Markus 2:1-12

Markus 8 – 9

 

Rubriek: NT - Evangelieën 2

Inleiding en Indeling Lukas

Lofzangen in Lukas

Misschien vandaag!

Plotseling zal Hij tot zijn tempel komen

Kracht voor de reis

De verwerping van Jezus

Vragen bij discipelschap

Verheerlijking op de berg

Tafelgesprekken

Reis naar Jeruzalem

Vragen over de toekomst

 

Rubriek: Evangeliën 3

Inleiding en Indeling Johannes 

Zeven tekenen in Johannes evangelie

Genezing van een blindgeborene

Vragend moeten wij vaak gaan

Opdat zij zich niet bekeren

Waarvoor de Heer Jezus gekomen is

Worden als de Meester

Tussen twee vuren

 

 

Opmerking:

Inleiding

Lukas 1

Lukas 2

Lukas 2

Lukas 3 – 4

Lukas 4

Lukas 5

Lukas 9

Lukas 14

Lukas 18

Lukas 21

 

Opmerking:

Inleiding

Diverse teksten

Johannes 9

Johannes 11

Johannes 12

Johannes 14

Johannes 15

Johannes 18 en 21

 

Rubriek: NT - Handelingen

Inleiding en Indeling op Handelingen

Kracht van Boven!

Stéfanus de eerste martelaar

Paulus' rede voor de joden

De vervallen hut van David

Paulus' rede voor de heidenen

Paulus' rede voor de Gemeente

Moge de wil van de Heer gebeuren

Paulus' reis naar Rome 1

Paulus' reis naar Rome 2

 

Opmerking:

Inleiding

Handelingen 2

Handelingen 6-7

Handelingen 13

Handelingen15

Handelingen 17

Handelingen 20

Handelingen 21

Handelingen 27

Handelingen 28

 

Rubriek NT - Brieven van Paulus 1

Inleiding en Indeling van Romeinen

Contrasten in Romeinen 8

Onze toekomstige Heerlijkheid

God is vóór ons!

Maar nú geheel anders!

Zwak en sterk, samen één Kerk

Korinthiërs 1, Inleiding en Indeling

De volharding van Paulus

De laatste vijand

Korinthiërs 2, Inleiding en Indeling

 

Opmerking:

Inleiding

Romeinen 8

Romeinen 8

Romeinen 8

Romeinen 12-13

Romeinen 14

Inleiding

2 Korinthiërs 5

1 Korinthiërs 15

Inleiding

 

 

Rubriek: NT - Brieven van Paulus 2

Inleiding en Indeling brief Galaten

Inleiding en Indeling brief Efeziërs

Zitten-Wandelen-Standhouden

Zitten-Wandelen-Standhouden

Zitten-Wandelen-Standhouden

Inleiding  en Indeling brief Filippiërs

Paulus' omstandigheden in Filippi

Nieuws uit Rome

Vier voorbeelden om na te volgen

Om Hem te kennen!

Christus onze kracht

Inleiding en Indeling brief Kolosse

Thessalonicenzen 1, Inl. en Ind.

De eerste brief aan de Thessalonicenzen

Thessalonicenzen 2, Inl. en Ind.

 

Rubriek: NT Brieven van Paulus 3

Inleiding en Indeling 1 Timotheüs

Inleiding en Indeling 2 Timotheüs

Afscheidswoorden

Inleiding en Indeling Titus

De genade van God is verschenen

Inleiding en Indeling Filémon

Inleiding en Indeling Hebreeën

Wij zien Jezus! - deel 1

Betere Offers

Door geloof!

Mozes - Als geloof nee zegt

De wedloop

Wij zien Jezus - deel 2

 

Opmerking:

Inleiding

Inleiding

Efeze 1-2

Efeze 4-5

Efeze 6

Inleiding

Filippenzen

Filippenzen 1

Filippenzen 2

Filippensen 3

Filippenzen 4

Inleiding

Inleiding

1 Thessalonicenzen 1

Inleiding

 

Opmerking:

Inleiding

Inleiding

2 Timotheüs 4

Inleiding

Titus 2

Inleiding

Hebreeën 2

Inleiding

Hebreeën 11-12

Hebreeën 11

Hebreeën 11

Hebreeën 12

Hebreeën 12

Rubriek: NT - Geschriften Johannes

Johannes 1, Inleiding en Indeling

Zonde die licht omstrikt

Geroepen tot Gemeenschap

Indeling 1 en 2 Johannes

Inleiding en Indeling Openbaring

Vier verklaringswijzen Openbaring

Voorwoord Openbaring 4 en 5

De troon in de hemel

Het Witte Paard

De eerste zes zegels

Hij, Die komt

 

 

Opmerking:

Inleiding

1 Johannes 1

1 Johannes 1

Inleiding

Inleiding

-

Openbaring 4 en 5

Openbaring 4

Openbaring 6

Openbaring 6

Openbaring 22

 

Rubriek: NT - Overige brieven

Inleiding en Indeling 1 en 2 Petrus

Drie redenen Jezus moest sterven

De rest van mijn tijd

Afscheidswoorden

Inleiding en Indeling brief van Judas

 

Opmerking:

Inleiding

1 Petrus 3

1 Petrus 4

2 Petrus 3

Inleiding

Rubriek: NT - Brief van Jakobus

Alle hoofdstukken

 

Opmerking:

De hele brief

 

 

Rubriek: De Gemeente

De Gemeente - Haar ontstaan

Metaforen van de Gemeente

De Gemeente - Bruid van het Lam

De Gemeente - Huis van God

Samenkomen in het Huis van God

De Gemeente - Lichaam van Christus

Gaven en Bedieningen

Evangelieverkondiging laatste eeuwen

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Hoogtepunten Jezus' leven

Gesprekken in de hemel

Een jongen in de tempel

Jezus' doop - deel 3

De verzoeking in de woestijn

De Profeet uit Nazareth

We hebben Zijn heerlijkheid gezien

De arrestatie van Jezus

Waarom Jezus moest sterven

Opstanding, hemelvaart en daarna

Het rijk van de Koning

 

Opmerking:

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Deel 9

Deel 10

 

Rubriek: Ze gaven niet op!

Ze gaven niet op!

Sadrak, Mesak en Abednego, ze zagen uit naar

de aanwezigheid van God!

Nehemia, zag op het herstel van de stad!

Mozes, zag op de heerlijkheid van God!

Jozef, zag uit naar de vervulling van zijn dromen!

Kaleb, zag uit naar de beloofde beloning!

 

Opmerking:

Inleiding

-

-

-

-

-

-

 

Rubriek: Onbeantwoorde Gebeden

Onbeantwoord Gebed

Als God nee zegt - Mozes

De zonen van Zebedeüs

Gebeden uit het Dodenrijk

Paulus - Een doorn in het vlees

Gebeden uit Gadera

 

Opmerking:

Inleiding

-

-

-

-

-

Rubriek: Gelijkenissen deel 1

Inleiding in de Gelijkenissen

Gelijkenis v.d. barmhartigeSamaritaan

Gelijkenis van de dolik onder de tarwe

Gelijkenis van de goede en boze slaaf

Gelijkenis van het grote avondmaal

Gelijkenis mosterdzaad en zuurdeeg

Gelijkenis van de ponden

Gelijkenis van de talenten

Gelijkenis van de tien maagden

Gelijkenis van de verloren zoon

Gelijkenis van de vijgenboom

Gelijkenis van de ware wijnstok

Gelijkenis van de zaaier

Gelijkenis van de rijke dwaas

Gelijkenis onrechtvaardige landlieden

Gelijkenis rijke man, arme Lazarus

Gelijkenis Onrechtvaardige Rentmeester

Drie Gelijkenissen

Drie Gelijkenissen

Rubriek: Gelijkenissen deel 2

Gelijkenis: Het huis van de sterke

Gelijkenis: Onrechtvaardige rechter

Gelijkenis twee schuldenaren

 

Opmerking:

Inleiding

Luk.10:25-37

Mattheüs 13:24-30

Mattheüs 24:45-51

Lukas 14:1-44

Mat.13:31-33

Lukas 19:11-27

Mattheüs 25:14-30

Mattheüs 25:1-13

Lukas 15:11-32

Mattheüs 24:32-33

Johannes 15:1-8

Mattheüs 13:1-9 en 18-23

Lukas 12:13-21

 Mattheüs 21 en 22

Lukas 16:19-31

Lukas 16:1-13

 Lukas 15

Mattheüs 13

Opmerkingen

Lukas 11:21-23

Luks 11 en 18

Lukas 7:36-50

Rubriek: De Aartsvaders

Het leven van aartsvader Abraham

Deel 1 – De nieuwe wereld

Deel 2 - Abraham in Egypte

Deel 3 – Strijd en Overwinning

Deel 4 - Vier steden leven van Abraham

Deel 5 - Abraham de vriend van God

Deel 6 – Abrahams voorbede

Deel 7 - Vier vragen

Deel 8 – Zo gingen die beiden tesamen

Deel 9 - Afscheid van Abraham

 

Opmerking:

 

Genesis 8-9-10

Genesis 12:10-20

Genesis 14

Genesis 12 en 18

Genesis 18

Genesis 18

Genesis 18

Genesis 22

Genesis 25

 

Rubriek: Aartsvader

Het leven van aartsvader Izaäk

Deel 1 - Hoofdlijnen van boek Genesis

Deel 2-'Daar komt de Bruid!'- Typologisch

Deel 3 - 'Daar komt de Bruid!' - Praktisch

Deel 4 - Isaäks huwelijk

Deel 5 - Isaäk de Erfgenaam

 

Opmerking:

 

Inleiding

Genesis 24

Genesis 24

Genesis 25-26

Genesis 25-26

 

Rubriek: De Aartsvaders

Het leven van Jakob

Jakobs leven in vier periodes

Deel 1 - Jakob in Kanaän

Deel 2 - Jakob in Haran

Deel 3 - Jakob terug naar Kanaän

Deel 4 - Jakob in Egypte

Deel 5 - Acht begrafenissen

Deel 6 - Laatste woorden van Jakob

 

Opmerking:

 

Inleiding

Genesis 27:28-29

Genesis 28:10-31

Genesis 32 – 33

Genesis 45 – 50

Genesis 35 – 48

Genesis 49

 

Rubriek: Uit het leven van Elia en Elisa

Elia en Elia - Deel 1

Elia en Elia - Deel 2

Elia en Elisa - Deel 3

 

Opmerking: 

 

 

 

Rubriek: Geestelijk Leven

Eenheid in Verscheidenheid

Ik wil niet dat u onbekend is

De koning die zijn kroon verloor

Arm van geest

De gelovige en het lijden

Lessen voor leiders

Lessen uit de verzoeking woestijn

Te voet, of te paard?

Hoop doet leven!

Gij geheel anders!

Zacharia en Elisabeth

Het leven is meer...! (Salomo)

Verwachtende de gelukkige hoop!

Vijf adviezen voor de Hebreeërs

De Wedloop

De vijanden van de gelovige

De oorlogen van de gelovige

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rubriek:

 

Opmerking:

 

De Toekomst

De toekomst - Voorwoord (1)

De Opname (2) 

De Antichrist (3)

Israël (4)

De zeven wereldrijken (5)

De zeventig jaarweken (6) 

Jezus' rede op de Olijfberg (7)

Verschil van Jezus' komst (8)

Het Vrederijk (9)

 

 

Opmerking:

 

 

 

Rubriek: Het Preterisme

Rubriek is vervallen. Een aantal artikelen zijn ondergebracht in de Rubriek: Eschatologie 2

 

Opmerking:

 

 

 

Rubriek: Christendom

Mijn heer blijft uit!

Wat is secularisatie?

God wil het! (Over de Kruistochten)

Wij hebben een Woord voor de wereld

God spreekt!

De verwanten van Jezus

Er komt een tijd...

Bethlehem vs. Bethlehem

De vlucht uit Jeruzalem

Op weg naar Babylon

Gevaren die volk van God bedreigen

Waarom ik geen Jehovah getuige ben

De evangelische beweging in Nederland

Opwekking verwachten in West-Europa?

Europees christendom in de 21e.-eeuw

Betekenis Christelijke Feesten

De betekenis van Kerst

De betekenis van Pasen

De betekenis van Pinksteren

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Israël Theologisch

Israël in de Openbaring

Samen op Weg

De vervallen tent van David

Vier verblijfplaatsen van het volk Israël

Vervangingstheologie

Is er een plan?

Israël en de Kerk:Invloed van Augustinus)

Terzijdestelling van Israël?

Jeruzalem, zie Uw koning komt tot u.

 

Opmerking:

 

Ezechiël 37-48

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Israël Actueel

Zeven opmerkingen Israël vs. Hamas

De Joden en de Wereldgeschiedenis

Historisch akkoord met Israël

Brief Christenen voor Israël aan RvK

Vredesconferentie Parijs

Resolutie VN van 231216 m.b.t. Nederzettingenbeleid van Israël

Toespraak premier Netanyahu op de Algemene Vergadering van de VN op 22 september 2016

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Diverse Onderwerpen 1

Doodslag en Toorn - Mattheüs 5:21-26

Talen of Tongen

Van hen zijn de verbonden

Bent U Degene?

Profetie en Talen

Gedachten over het lijden

Leven verwachting van Jezus' komst

Advent

De lastering van de Heilige Geest

Onbeantwoorde gebeden

Doop met de Heilige Geest (A)

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Diverse Onderwerpen 2

De doop met de heilige Geest (B)

Lessen uit drie Opstandingen

Maakte het kruis deel uit van Gods plan?

De symboliek in de Bijbel

Kenmerken van een christen

Moeten Christenen de sabbat houden?

Licht en Duisternis

Je bent niet alleen

Zaterdag of zondag?

Ziekenzalving

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Diverse Onderwerpen 3

Hemel en Hel

Leren te gedenken

Afdwalingen – wie bemerkt ze?

Typologie in Genesis 24

Over het geven van Tienden

Kan een gelovige verloren gaan?

Geslachtsregisters van Jezus Christus

De Alverzoening

Over de zgn. Zielenslaap

Gemeente en Diaconaat

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Diverse Onderwerpen 4

Vijf Evangeliën?

Kenmerken van Profeten

Kingdom Now - Koninkrijk van God

Dodenrijk of Hel?

Kernpunten van de Reformatie

Geweld in de Bijbel

Het Koninkrijk van God - Deel 1

Het Koninkrijk van God - Deel 2

Engelen

Gods heerlijkheid

Die moeilijke Hebreeënbrief!

Zij zullen de leugen geloven

Offers in het Vrederijk?

Dertig dagen zonder klagen

Achter de schermen van het wereldgebeuren

De Sabbat

Genesis, Exodus en Leviticus in vogelvlucht

Zegenen of Gezegend worden

De Wet op de Melaatsheid

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Biografieën Oude Testament

Elisa, de manteel voor

Gideon, gij dappere held!

Jozua, Gods Strijder

Jozua, Gods Herder

Jozef in zijn vernedering

Jozef in zijn verhoging

Jozef en zijn broeders

Jeremia - Leven met teleurstellingen

Kaleb - Old soldiers never die! - Joz.14

Lot - Als door vuur

Mirjam - Gedenk Mirjam !

Mozes - Als geloof nee zegt

Simson, het zonnetje in huis - Richt. 16

De zegen van Jakob

Saul de koning die zijn kroon verloor

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek:Biografieën Nieuwe Testament

Petrus in de gevangenis

Lydia, purperverkoopster uit Thyatira

Cornelius, de hoofdman uit Ceaserea

Paulus, zijn eerste jaren

Aquila en Priscilla, een reisverslag

Apollos uit Alexandrië

Petrus - Tussen twee vuren

Stefanus, de eerste martelaar - Hand.7

Lazarus - Type van een gelovige

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Vragen Algemeen 1

Is de Bijbel in tegenspraak?

Waar kreeg Caïn, de broer van Abel zijn vrouw vandaan?

Welke Bijbelvertaling gebruiken?

Is zuchten, tongentaal?

Wat is de betekenis van het getal 666

Wie zijn de priesters vermeld in Exodus 19?

Was de komst van de Messias aangekondigd?

Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Mag een gelovige bloed eten?

Wanneer is Christus gestorven en opgestaan?

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Vragen Algemeen 2

Wat met opstandingen in Mattheüs 27?

Heeft Mozes God gezien?

Kan God berouw hebben?

Wie doodde Goliath?

Wat met huwelijk Abraham en Ketura?

Boet iedereen voor zijn eigen zonden?

Wat hoorden Paulus' reisgenoten?

Met hoeveel persoon Jakob naar Egypte?

Waarom Matthias als apostel aangesteld?

Judas aanwezig bij het Avondmaal?

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Vragen Algemeen 3

Wat als... (Hand.3:17-26)

Biblicisme en Bibliolatry

De Nieuwe Wereldvertaling

Dieren in de hemel?

Jezus 40 dagen verzocht?

Ontvangst Geest doop Johannes

Wat als kinderen sterven?

Kinderen aan het avondmaal?

Wie waren de reuzen van de voortijd?

 

Opmerking:

 

 

 

 

Rubriek: Woordenlijst

Theologische Woordenlijst

 

Opmerking:

 

 

 

Rubriek:

Opmerking:

 

Rubriek: Kerkgeschiedenis Algemeen:

The Great Awakening

Europees christendom in de eenentwintigste eeuw

De Constantinische Wending

 

Opmerking:

 

 

 

 

Rubriek: Kerkgeschiedenis -  personen

John Wyclif

Johannes Hus

Geert Groote

William Tyndale

Maarten Luther

Uhlrich Zwingli

Johannes Calvijn

Graaf von Zinzendorf

Gebroeders Wesley

George Whitefield

Dwight L. Moody

William Carey

Hudson Taylor

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Kerkgeschiedenis - kerken

De Paulicianen

De Bogomils

De Katharen

De Waldenzen

De Hugenoten

De Mennonieten' of 'Doopsgezinden

De Herrnhutters

De Methodisten

De Baptisten

De Vergadering van gelovigen

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Wereldgeschiedenis

Opkomst en Ondergang van Wereldrijken

Korte geschiedenis van het christendom in China

 

Opmerking:

 

 

 

 

Rubriek: Christologie

De eerstgeborene

Pre-existentie van Jezus

De godheid van Christus

De maagdelijke verwekking van Jezus

De mensheid van Christus

Jezus’ zondeloosheid en verzoeking

Kon Jezus zondigen?

De ontlediging van Jezus

Beelden van Christus in Joahnnesevangelie

De Opstanding van Jezus Christus

 

 

Rubriek: Dogmatiek 1

Allegorische Bijbeluitleg

Allegorisch of Letterlijk?

Doop, De

Engel de Heren

Evangelie, Het

Gods Eigenschappen

Heiligheid

Openbaring

Opstanding, De

Satan, de

Sion

Tuchtiging

Typologie

Vergeving

Zekerheid

Kerkgeschiedenis

 

Rubriek: Dogmatiek 2

De Almacht van God

De Alomtegenwoordigheid van God

De Alwetendheid van God

Evangelische Dogmatiek - Inleiding

Evangelische Dogmatiek - Ouweneel

 

Rubriek: Eschatologie 1

Beknopte Woordenlijst Eschatologie

De Weerhouder

Rede over de laatste dingen

Het Posttribulationisme - De zeventig jaarweken van Daniël

Trilogie van de Toekomst - Israël

Trilogie van de Toekomst - De volken

Trilogie van de Toekomst - De Gemeente

Drie komsten van Christus?

De Grote Verdrukking

Twee Rijken, Twee Beesten

Imminentie

Mattheüs 24 - Een exegese

Signalen van de eindtijd

Leven wij in de eindtijd?

Het Midtribulationisme

Bijbelse Profetie

Is Christus' komst aan voorwaarden?

 

Eschatologie 2

Geschiedenis van de Imminentie

Profetische verklaring Op.2 en 3

The Great Reset

 

Rubriek: Vragen Eschatologie

Diverse vragen

 

Rubriek: Zeven Gemeenten

Inleiding Openbaring

Inleiding profetische uitleg Op.2 en 3

Specifieke Inleiding Op.2 en 3

 

Rubriek: Hermeneutiek

Inleiding – deel 1

De oude hermeneutiek – deel 2

De nieuwe hermeneutiek – deel 3

Basisprincipes hermeneutiek – deel 4

Vergelijk Oude en Nieuwe hermeneutiek – deel 5

Biblicisme – deel 6

 

Rubriek: Homiletiek

Zesentwintig adviezen voor waardevolle preek

 

Rubriek: Pneumatologie

De Heilige Geest

De Heilige Geest als Persoon

Ziel en Geest

 

Rubriek: Typologie

De Typologie van de Bijbel

Inleiding in de typologie

Andere toepassing...

 

Pre-Wrath Doctrine

Pre-Wrath Rapture - Deel 1

Pre-Wrath Rapture - Deel 2

Pre-Wrath Rapture - Deel 3

Pre-Wrath Rapture - Deel 4

Pre-Wrath Rapture - Deel 5

Pre-Wrath Rapture - deel 6

Pre-Wrath Rapture - deel 7

Pre-Wrath Rapture - deel 8

Pre-Wrath Rapture- deel 9

Pre-Wrath Rapture - deel 10

Pre-Wrath Rapture - deel 11

 

 

Opmerking: