Artikelen per Rubriek

 

 

 

 Overzicht van alle artikelen gerangschikt per rubriek.

 

 

Auteur, Bijbelgedeelte of Opmerking.

 

Rubriek: Voor u gelezen

Tom Wright

Homo Deus, Sapiens, Lessen 21e. Eeuw

Beschaving

Grote Verwachtingen

Het Israël van God

49 argumenten tégen Preterisme

We haten elkaar meer dan de Joden

En de aarde bracht voort

Recensie: En de aarde bracht voort

Adam waar ben je? - W.J. Ouweneel

Nawoord: Adam waar ben je?

Oorspronkelijk - M.J. Paul

Recensie: Oorspronkelijk

The Quest for the Historical Adam

Recensie: The Quest for the Historical Adam

 

Opmerking:

Waarschuwing

Harari, Yuval Noah

Niall Ferguson

Geert Mak

Ouweneel, W.J.

-

Els van Diggele

v.d.Brink

 

Ouweneel, W.J.

 

Paul, M.J.

Rubriek: Actueel

Project '24' 

Jezus komt!

IMF schetst gitzwarte toekomst voor economie

Als het toch eens waar zou zijn?

En zij bekeerden zich niet!

Corona virus, teken Jezus' komst?

Jaarverslag RK-kerk 2019

Tempelberg

Wat Opwekking?

Theïstische evolutie verpletterd

Kerkverlating

Theïstisch-evolutionistisch congres

Vrouwonvriendelijke uitspraken

70 great things about Israel

Zonder commentaar

Voorbereidingen voor de Armageddon

 

Opmerking:

Rubriek: OT - Boeken van Mozes

Inleiding op Genesis

Geloven in crisistijden: Henoch

Geloven in crisistijden: Noach

De zonen van Noach

De Nieuwe Wereld

Abraham naar Egypte

Strijd en Overwinning

Zo gingen die beiden tesamen

Inleiding en Indeling Exodus

Het Pascha

Op weg naar huis

Inleiding op Leviticus

De Levieten

Leviticus 23 - De feesten des Heren

Inleiding op Numeri

Numeri 12 - De opstand van Mirjam

Inleiding op Deuteronomium

Deuteronomium - Afscheid van Mozes

 

Opmerking:

Inleiding

Genesis 5

Genesis 7-8

Genesis 9-11

Genesis 10-12

Genesis 12

Genesis 14

Genesis 22

Inleiding

Exodus 11-13

Exodus 14-16

Inleiding

-

Leviticus 23

Inleiding

Numeri 12

Inleiding

Deuteronomium

 

Rubriek: OT - Historische Boeken 1

Inleding en Indeling op Jozua

Een nieuw begin

Afscheidswoorden (Jozua)

Inleiding en Indeling op Richteren

Lessen uit het boek Richteren

Inleiding en Indeling op Ruth

Teleurgesteld in God (Nieuwe versie)

 

 

Historische Boeken 2

Samuël, Koningen, Kronieken, Inleiding

Inleiding en Indeling 1 en 2 Kronieken

Elia, de Tisbiet

Elia, de profeet in de spelonk

Elisa, de zoon van Safat

Het meisje zonder naam

Naäman de Syriër

Elisa, Ik zie, ik zie!

Plotseling zal Hij tot zijn tempel komen

Koning Josafat

Koning Jotam

 

Historische Boeken 3

Inleiding en Indelingen Ezra en Nehemia

De hand van God

Ezra, de priester-schriftgeleerde

Nehemia - Lessen voor leiders

Inleiding en Indeling van het boek Ester

Hoofdpersonen in het boek Esther

 

Opmerking:

Inleiding

Jozua 1

Jozua 23-24

Inleiding

Richteren 1

Inleiding

Ruth 1

 

Opmerking:

Inleiding 

Inleiding

1 Koningen 17-19

1 Koningen 19

1 en 2 Koningen

2 Koningen 5:1-14

2 Koningen 5:1-15

2 Koningen 6:8-23

2 Koningen 11:1-20

2 Kronieken 20

2 Kronieken 27

 

Opmerking:

Inleiding

Ezra 7-8

Ezra

Nehemia

Inleiding

Esther

 

Rubriek: OT - Wijsheidsboeken 1

Inleiding en Indeling op het boek Job

Job, zoals u hem wellicht niet kent!

Inleiding en Indeling op de Psalmen

Vier stemmen in Psalm 2

Mens, kroon van de schepping

De Goede Herder

Goede raad is niet duur

Verlangen naar God

Bruiloft van de Koning, De

Eén daad van ongehoorzaamheid

Op weg naar Sion

De eeuwige God e.d. vergankelijke mens

Gods grote daden

Reiservaringen

Goddelijke vergelding?

Waar is een god aan U gelijk?

 

Opmerking:

Inleiding

Job 29 - 31

Inleiding

Psalm 2

Psalm 8

Psalm 23

Psalm 37

Psalm 42-43

Psalm 45

Psalm 51

Psalm 84

Psalm 90

Psalm 105

Psalm 107

Psalm 137

Psalm 139

 

Rubriek: OT - Wijsheidsboeken 2

Inleiding op Spreuken

Inleiding en Indeling op Prediker

Prediker - deel 1

Prediker - deel 2

Prediker - deel 3

Prediker - deel 4

Prediker – deel 5

Prediker - deel 6

Prediker - deel 7

Prediker - deel 8

Prediker - deel 9

Prediker - deel 10

Indeling en Indeling van het Hooglied

 

 

Opmerking:

Inleiding

Inleiding

Prediker 1:4-11

Prediker 1:12-2:2

Prediker 3

Prediker 4

Prediker 5:9 - 6:12

Volgt

Prediker 7:1-29

Prediker 8

Prediker 9-10

Prediker 11-12

Inleiding

Rubriek: OT - Profetische Boeken 1

Inleiding en Indeling Jesaja

Christus in het boek Jesaja

Jesaja 6 – Een profeet gezocht

Jesaja 61 – Hij heeft mij gezonden

Inleiding en Indeling Jeremia

Jeremia 16 - Vissers en Jagers

Inleiding en Indeling Klaagliederen

Klaagliederen - Val van Jeruzalem

 

Rubriek OT - Profetische Boeken 2

Inleiding en Indeling Ezechiël

Vervallen hut van David

Is vernietiging Israël aanstaande - Dl.1

Is vernietiging Israël aanstaande - Dl.2

De beek Gods is vol water

Inleiding en Indeling Daniël

Maar zelfs indien niet

Inleiding en Indeling Hosea

Gods genade voor Israël

Inleiding en Indeling Joël

Inleiding en Indeling Amos

 

Rubriek OT: Profetische Boeken 3

Inleiding en Indeling Obadja

Inleiding en Indeling Jona

Jona, een mislukte zendeling

Inleiding en Indeling Micha

Inleiding en Indeling Nahum

Gods beloften

Inleiding en Indeling Habakuk

Al zou de vijgenboom niet bloeien

 

Rubriek: OT - Profetische Boeken 4

Inleiding en Indeling Sefanja

Inleiding en Indeling Haggaï

Haggaï, de bode des Heren

Inleiding en Indeling Zacharia

De toekomst van Israël - deel 1

De toekomst van Israël - deel 2

De toekomst van Israël - deel 3

Inleiding en Indeling Maleachi

Er is een gedenkboek geschreven

 

Opmerking:

Inleiding

Jesaja 53 (onder andere)

Jesaja 6

Jesaja 61

Inleiding

Jeremia 16

Inleiding

Klaagliederen 1-2

 

Opmerking:

Inleiding

Ezechiël 37-48

Ezechiël 38-39

Ezechiël 38-39

Ezechiël 47

Inleiding

Daniël 3

Inleiding

Overzicht boek Hosea

Inleiding

Inleiding

 

Opmerking:

Inleiding

Inleiding

Jona 1 - 2

Inleiding

Inleiding

Micha 4-5

Inleiding

Habakuk

 

Opmerking:

Inleiding

Inleiding

Het boek Haggaï

Inleiding

Zacharia 12-14

Zacharia 12-14

Zacharia 12-14

Inleiding

Maleachi 3 - 4

 

Rubriek: Indelingen Boeken OT

Korte Inleidingen en Indelingen op alle boeken van het OT.

Opmerking:

Deze rubriek is vervallen. Alle artikelen zijn in de desbetreffende rubriek opgenomen.

 

 Rubriek: Inleidingen Boeken NT

Korte Inleidingen en Indelingen op alle boeken van het NT.

 

Opmerking:

Deze rubriek is vervallen. Alle artikelen zijn in de desbetreffende rubriek opgenomen. 

Rubriek: NT - Evangeliën 1

Inleiding en Indeling Mattheüs

Inleiding op het evangelie naar Mattheüs

Een ieder beproeve zichzelf

Storm op zee

Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien

Inleiding en Indeling op Markus

Genezing van een verlamde

Onderlinge verhoudingen

 

Opmerking:

Inleiding

Inleiding

Mattheüs 5:21-26

Mattheüs 14

Mattheüs 17

NT - Evangeliën 1

Markus 2:1-12

Markus 8 – 9

 

Rubriek: NT - Evangelieën 2

Inleiding en Indeling Lukas

Lofzangen in Lukas

Misschien vandaag!

Plotseling zal Hij tot zijn tempel komen

Kracht voor de reis

De verwerping van Jezus

Vragen bij discipelschap

Verheerlijking op de berg

Tafelgesprekken

Vragen over de toekomst

 

Rubriek: Evangeliën 3

Inleiding en Indeling Johannes 

Zeven tekenen in Johannes evangelie

Genezing van een blindgeborene

Vragend moeten wij vaak gaan

Waarvoor de Heer Jezus gekomen is

Worden als de Meester

Petrus tussen twee vuren

 

 

Opmerking:

Inleiding

Lukas 1

Lukas 2

Lukas 2

Lukas 3 – 4

Lukas 4

Lukas 5

Lukas 9

Lukas 14

Lukas 21

 

Opmerking:

Inleiding

Diverse teksten

Johannes 9

Johannes 11

Johannes 14

Johannes 15

Johannes 18 en 21

 

Rubriek: NT - Handelingen

Inleiding en Indeling op Handelingen

Kracht van Boven!

Stéfanus de eerste martelaar

Paulus' rede voor de joden

De vervallen hut van David

Paulus' rede voor de heidenen

Paulus' rede voor de Gemeente

Moge de wil van de Heer gebeuren

Paulus' reis naar Rome 1

Paulus' reis naar Rome 2

 

Opmerking:

Inleiding

Handelingen 2

Handelingen 6-7

Handelingen 13

Handelingen15

Handelingen 17

Handelingen 20

Handelingen 21

Handelingen 27

Handelingen 28

 

Rubriek NT - Brieven van Paulus 1

Inleiding en Indeling van Romeinen

Contrasten in Romeinen 8

Onze toekomstige Heerlijkheid

God is vóór ons!

Maar nú geheel anders!

Zwak en sterk, samen één Kerk

Korinthiërs 1, Inleiding en Indeling

De volharding van Paulus

Korinthiërs 2, Inleiding en Indeling

 

Opmerking:

Inleiding

Romeinen 8

Romeinen 8

Romeinen 8

Romeinen 12-13

Romeinen 14

Inleiding

2 Korinthiërs 5

Inleiding

 

 

Rubriek: NT - Brieven van Paulus 2

Inleiding en Indeling brief Galaten

Inleiding en Indeling brief Efeziërs

Zitten-Wandelen-Standhouden

Zitten-Wandelen-Standhouden

Zitten-Wandelen-Standhouden

Inleiding  en Indeling brief Filippiërs

Paulus' omstandigheden in Filippi

Nieuws uit Rome

Vier voorbeelden om na te volgen

Om Hem te kennen!

Christus onze kracht

Inleiding en Indeling brief Kolosse

Thessalonicenzen 1, Inl. en Ind.

De eerste brief aan de Thessalonicenzen

Thessalonicenzen 2, Inl. en Ind.

 

Rubriek: NT Brieven van Paulus 3

Inleiding en Indeling 1 Timotheüs

Inleiding en Indeling 2 Timotheüs

Afscheidswoorden

Inleiding en Indeling Titus

De genade van God is verschenen

Inleiding en Indeling Filémon

Inleiding en Indeling Hebreeën

Wij zien Jezus!

Betere Offers

Mozes - Als geloof nee zegt

De wedloop

 

 

Opmerking:

Inleiding

Inleiding

Efeze 1-2

Efeze 4-5

Efeze 6

Inleiding

 

Filippenzen

Filippenzen 1

Filippenzen 2

Filippensen 3

Filippenzen 4

Inleiding

Inleiding

1 Thessalonicenzen 1

Inleiding

 

Opmerking:

Inleiding

Inleiding

2 Timotheüs 4

Inleiding

Titus 2

Inleiding

Hebreeën 2

Inleiding

Hebreeën 11

Hebreeën 11

Hebreeën 12

 

Rubriek: NT - Geschriften Johannes

Johannes 1, Inleiding en Indeling

Zonde die licht omstrikt

Geroepen tot Gemeenschap

Indeling 1 en 2 Johannes

Inleiding en Indeling Openbaring

Het Witte Paard

De eerste zes zegels

Hij, Die komt

 

 

Opmerking:

Inleiding

1 Johannes 1

1 Johannes 1

Inleiding

Inleiding

Openbaring 6

Openbaring 6

Openbaring 22

 

Rubriek: NT - Overige brieven

Inleiding en Indeling 1 en 2 Petrus

Drie redenen Jezus moest sterven

De rest van mijn tijd

Afscheidswoorden

Inleiding en Indeling brief van Judas

 

Opmerking:

Inleiding

1 Petrus 3

1 Petrus 4

2 Petrus 3

Inleiding

Rubriek: NT - Brief van Jakobus

Alle hoofdstukken

 

Opmerking:

De hele brief

 

 

Rubriek: De Gemeente

De Gemeente - Haar ontstaan

Metaforen van de Gemeente

De Gemeente - Bruid van het Lam

De Gemeente - Huis van God 

De Gemeente - Lichaam van Christus

__________________

 

Rubriek: Het Onze Vader

Het Onze Vader

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

___________________

 

Opmerking

Mattheüs 6:6-15

Rubriek: Hoogtepunten Jezus' leven

Gesprekken in de hemel

Een jongen in de tempel

Jezus' doop - deel 3

De verzoeking in de woestijn

De Profeet uit Nazareth

We hebben Zijn heerlijkheid gezien

De arrestatie van Jezus

Waarom Jezus moest sterven

Opstanding, hemelvaart en daarna

Het rijk van de Koning

 

Opmerking:

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Deel 9

Deel 10

 

Rubriek: Ze gaven niet op!

Ze gaven niet op!

Sadrak, Mesak en Abednego, ze zagen uit naar

de aanwezigheid van God!

Nehemia, zag op het herstel van de stad!

Mozes, zag op de heerlijkheid van God!

Jozef, zag uit naar de vervulling van zijn dromen!

Kaleb, zag uit naar de beloofde beloning!

 

Opmerking:

Inleiding

-

-

-

-

-

-

 

Rubriek: Onbeantwoorde Gebeden

Onbeantwoord Gebed

Als God nee zegt - Mozes

De zonen van Zebedeüs

Gebeden uit het Dodenrijk

Paulus - Een doorn in het vlees

Gebeden uit Gadera

 

Opmerking:

Inleiding

-

-

-

-

-

Rubriek: Gelijkenissen deel 1

Inleiding in de Gelijkenissen

Gelijkenis van de zaaier

Gelijkenis van de vijgenboom

Gelijkenis van de goede en boze slaaf

Gelijkenis van de tien maagden

Gelijkenis van de talenten

Gelijkenis van het grote Avondmaal

Gelijkenis van de verloren zoon

Gelijkenis van de ponden

Gelijkenis De Ware Wijnstok

 

Opmerking:

Inleiding

Mattheüs 13:1-9; 18-23

Mattheüs 24:32-35

Mattheüs 24:45-51

Mattheüs 25:1-13

Mattheüs 25:14-30

Lukas 14:1-24

Lukas 15:11-32

Lukas 19:11-27

Johannes 15:1-8

Rubriek: Het leven van Abraham

Deel 1 – De nieuwe wereld

Deel 2 - Abraham in Egypte

Deel 3 – Strijd en Overwinning

Deel 4 - Vier steden leven van Abraham

Deel 5 - Abraham de vriend van God

Deel 6 – Abrahams voorbede

Deel 7 - Vier vragen

Deel 8 – Abraham op de proef gesteld

Deel 9 - Afscheid van Abraham

 

Opmerking:

Genesis 8-9-10

Genesis 12:10-20

Genesis 14

Genesis 12 en 18

Genesis 18

Genesis 18

Genesis 18

Genesis 22

Genesis 25

 

Rubriek: Het leven van Isaäk

Deel 1 - Hoofdlijnen van boek Genesis

Deel 2-'Daar komt de Bruid!'- Typologisch

Deel 3 - 'Daar komt de Bruid!' - Praktisch

Deel 4 - Isaaks huwelijk

Deel 5 - Isaak de Erfgenaam

 

Opmerking:

Inleiding

Genesis 24

Genesis 24

Genesis 25-26

Genesis 25-26

 

Rubriek: Het leven van Jakob

Deel 1 - Jakob in Kanaän

Deel 2 - Jakob in Haran

Deel 3 - Jakob terug naar Kanaän

Deel 4 - Jakob in Egypte

Deel 5 - Inl: Jakobs leven vier periodes

Deel 6 - Acht begrafenissen

Deel 7 - Laatste woorden van Jakob

 

Opmerking:

Genesis 27:28-29

Genesis 28:10-31

Genesis 32 – 33

Genesis 45 – 50

Inleiding

Genesis 35 – 48

Genesis 49

 

Rubriek: Het leven van Saul

Saul, de koning die zijn kroon verloor – 7 delen

 

Opmerking: 

 

 

 

Rubriek: Geestelijk Leven

Arm van geest

De gelovige en het lijden

Lessen voor leiders

Lessen uit de verzoeking woestijn

Te voet, of te paard?

Hoop doet leven!

Gij geheel anders!

Zacharia en Elisabeth

Het leven is meer...! (Salomo)

Verwachtende de gelukkige hoop!

Vijf adviezen voor de Hebreeërs

De Wedloop

De vijanden van de gelovige

De oorlogen van de gelovige

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Christologie

Pre-existentie van Jezus

De godheid van Christus

De maagdelijke verwekking van Jezus

De mensheid van Christus

Jezus’ zondeloosheid en verzoeking

Kon Jezus zondigen?

De ontlediging van Jezus

Beelden van Christus in Joahnnesevangelie

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Eschatologie

Offers in het Vrederijk?

De Weerhouder

Rede over de laatste dingen

Het Posttribulationisme - De zeventig jaarweken van Daniël

Trilogie van de Toekomst - Israël

Trilogie van de Toekomst - De volken

Trilogie van de Toekomst - De Gemeente

Drie komsten van Christus?

De Grote Verdrukking

Twee Rijken, Twee Beesten

Imminentie

Mattheüs 24 - Een exegese

Signalen van de eindtijd

Leven wij in de eindtijd?

Het Midtribulationisme

Bijbelse Profetie

Is Christus' komst aan voorwaarden?

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Vragen Eschatologie

Vraag: Als de heilige Geest, die in de Gemeente en de gelovigen woont sedert de hemelvaart van de Heer Jezus hoe kunnen er dan na de Opname van de Gemeente toch nog mensen tot geloof komen?

Vraag: Wie of wat is de zgn. ‘weerhouder’ vermeld in 2 Thessalonicenzen 2?

Vraag: Is het juist dat we in Openbaring 7, waar gesproken wordt ‘over de grote schare die niemand tellen kan en die uit de grote verdrukking komen’, de Opname van de Gemeente mogen zien?

Vraag: Hoe moet het boek Openbaring worden ingedeeld?

Vraag: Kun je op grond van Johannes 21:21-23 waar staat: ‘Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan?’ stellen dat Johannes zou blijven leven totdat de Heer Jezus zou terugkomen en dat Jezus dus tot zolang niet kon komen?

Vraag: Is de Dag des Heren gelijk aan de Opname? Ik doel op de tekst 2 Thes.2:1-2.

Vraag: Wat is het Bijbels bewijs voor de opname van de Gemeente vóór de Grote Verdrukking?

Vraag: Mogen we in de eindtijd nog een opwekking verwachten? Wat moeten we verstaan onder 'de afval' zoals vermeld in 2 Thessalonicenzen 2:3?

Vraag: U spreekt over ‘de Opname’ wat moet ik daaronder verstaan?

Vraag: Wat zijn de voornaamste verschillen tussen pretrib en posttrib, respectievelijk de visie dat de Opname vóór de Grote Verdrukking plaatsvindt en dat de Opname ná de Grote Verdrukking plaatsvindt?

Vraag: Zijn de twee getuigen vermeld in Openbaring 11 een beeld van de Opname van de Gemeente?

Vraag: Is de Opname een verzinsel?

Vraag: Wat is de dag des Heren?

Vraag: Over de duizend jaren in Openbaring 20

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rubriek: Het Preterisme

Preterisme Ontmaskerd!

Preterisme - Tenslotte

E-book - 49 argument tegen preterisme

Korte geschiedenis van het preterisme

Het preterisme: een verkenning

Zie, Hij kwam/komt met de wolken!

Discussie over het Preterisme

Vragen aan Preteristen

Het jaar 70 na Christus

Vergeestelijken Bijbelse Profetiën

Uitwassen van het Preterisme

Nogmaals Preterisme

Opnieuw Preterisme

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Christendom

Wat is secularisatie?

God wil het! (Over de Kruistochten)

Wij hebben een Woord voor de wereld

God spreekt!

De verwanten van Jezus

Er komt een tijd...

Bethlehem vs. Bethlehem

De vlucht uit Jeruzalem

Op weg naar Babylon

Gevaren die volk van God bedreigen

Waarom ik geen Jehovah getuige ben

De evangelische beweging in Nederland

Opwekking verwachten in West-Europa?

Europees christendom in de 21e.-eeuw

Betekenis Christelijke Feesten

De betekenis van Kerst

De betekenis van Pasen

De betekenis van Pinksteren

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Israël Theologisch

Samen op Weg

De vervallen tent van David

Vier verblijfplaatsen van het volk Israël

Vervangingstheologie

Is er een plan?

Israël en de Kerk:Invloed van Augustinus)

Terzijdestelling van Israël?

Jeruzalem, zie Uw koning komt tot u.

 

Opmerking:

 

Ezechiël 37-48

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Israël Actueel

Historisch akkoord met Israël

Brief Christenen voor Israël aan RvK

Vredesconferentie Parijs

Resolutie VN van 231216 m.b.t. Nederzettingenbeleid van Israël

Toespraak premier Netanyahu op de Algemene Vergadering van de VN op 22 september 2016

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Diverse Onderwerpen 1

Van hen zijn de verbonden

Profetieën over de komst van de Messias

Profetie en Talen

De doop met de heilige Geest

Gedachten over het lijden

Leven verwachting van Jezus' komst

Advent

De lastering van de heilige Geest

Onbeantwoorde gebeden

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Diverse Onderwerpen 2

De doop met de heilige Geest

Lessen uit drie Opstandingen

Maakte het kruis deel uit van Gods plan?

De symboliek in de Bijbel

Kenmerken van een christen

Moeten Christenen de sabbat houden?

Licht en Duisternis

Je bent niet alleen

Zaterdag of zondag?

Ziekenzalving

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Diverse Onderwerpen 3

Hemel en Hel

Leren te gedenken

Afdwalingen – wie bemerkt ze?

Typologie in Genesis 24

Over het geven van Tienden

Kan een gelovige verloren gaan?

Geslachtsregisters van Jezus Christus

De Alverzoening

Over de zgn. Zielenslaap

Gemeente en Diaconaat

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Diverse Onderwerpen 4

Gods heerlijkheid

Die moeilijke Hebreeënbrief!

Zij zullen de leugen geloven

Offers in het Vrederijk?

Dertig dagen zonder klagen

Achter de schermen van het wereldgebeuren

De Sabbat

Genesis, Exodus en Leviticus in vogelvlucht

Zegenen of Gezegend worden

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Biografieën Oude Testament

Gideon, gij dappere held!

Jozua, Gods Strijder

Jozua, Gods Herder

Jozef in zijn vernedering

Jozef in zijn verhoging

Jozef en zijn broeders

Jeremia - Leven met teleurstellingen

Kaleb - Old soldiers never die! - Joz.14

Mozes - Als geloof nee zegt

Simson, het zonnetje in huis - Richt. 16

De zegen van Jakob

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek:Biografieën Nieuwe Testament

Petrus in de gevangenis

Lydia, purperverkoopster uit Thyatira

Cornelius, de hoofdman uit Ceaserea

Paulus, zijn eerste jaren

Aquila en Priscilla, een reisverslag

Apollos uit Alexandrië

Petrus - Tussen twee vuren

Stefanus, de eerste martelaar - Hand.7

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Vragen Algemeen 1

Is de Bijbel in tegenspraak?

Waar kreeg Caïn, de broer van Abel zijn vrouw vandaan?

Welke Bijbelvertaling gebruiken?

Is zuchten, tongentaal?

Wat is de betekenis van het getal 666

Wie zijn de priesters vermeld in Exodus 19?

Was de komst van de Messias aangekondigd?

Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Mag een gelovige bloed eten?

Wanneer is Christus gestorven en opgestaan?

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Vragen Algemeen 2

Wat met opstandingen in Mattheüs 27?

Heeft Mozes God gezien?

Kan God berouw hebben?

Wie doodde Goliath?

Wat met huwelijk Abraham en Ketura?

Boet iedereen voor zijn eigen zonden?

Wat hoorden Paulus' reisgenoten?

Met hoeveel persoon Jakob naar Egypte?

Waarom Matthias als apostel aangesteld?

Judas aanwezig bij het Avondmaal?

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Vragen Algemeen 3

De Nieuwe Wereldvertaling

Dieren in de hemel?

Jezus 40 dagen verzocht?

Ontvangst Geest doop Johannes

Wat als kinderen sterven?

Kinderen aan het avondmaal?

Wie waren de reuzen van de voortijd?

 

Opmerking:

 

 

 

 

 Rubriek: Woordenlijst

Theologische Woordenlijst

 

Opmerking:

 

 

 

Rubriek: Beknopte Dogmatiek

Allegorische Bijbeluitleg

Allegorisch of Letterlijk?

Doop, De

Engel de Heren

Evangelie, Het

Gods Eigenschappen

Heiligheid

Openbaring

Satan, de

Sion

Tuchtiging

Typologie

Vergeving

Zekerheid

Kerkgeschiedenis

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Kerkgeschiedenis Algemeen:

Europees christendom in de eenentwintigste eeuw

De Constantinische Wending

 

Opmerking:

 

 

 

 

Rubriek: Kerkgeschiedenis -  personen

John Wyclif

Johannes Hus

Geert Groote

William Tyndale

Maarten Luther

Uhlrich Zwingli

Johannes Calvijn

Graaf von Zinzendorf

Gebroeders Wesley

George Whitefield

Dwight L. Moody

William Carey

Hudson Taylor

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Kerkgeschiedenis - kerken

De Paulicianen

De Bogomils

De Katharen

De Waldenzen

De Hugenoten

De Mennonieten' of 'Doopsgezinden

De Herrnhutters

De Methodisten

De Baptisten

De Vergadering van gelovigen

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Wereldgeschiedenis

Opkomst en Ondergang van Wereldrijken

Korte geschiedenis van het christendom in China

 

Opmerking:

 

 

 

 

Rubriek: Homiletiek

Zesentwintig adviezen voor waardevolle preek

 

Rubriek: Hermeneutiek

Inleiding – deel 1

De oude hermeneutiek – deel 2

De nieuwe hermeneutiek – deel 3

Basisprincipes hermeneutiek – deel 4

Vergelijk Oude en Nieuwe hermeneutiek – deel 5

Biblicisme – deel 6

 

Rubriek: Beknopte Typologie

Inleiding in de typologie

 

Rubriek: Pneumatologie

De Heilige Geest als Persoon

 

 

Opmerking:

 

 

Opmerking:

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: