Actueel

Wat zegt de Bijbel?

 

 

 

Actueel: Inhoudsopgave

 

 

En zij bekeerden zich niet!

Corona virus, teken van Jezus' komst?

Jaarverslag RK-kerk 2019

Tempelberg

Wat Opwekking?

Theïstische evolutie verpletterd

Kerkverlating

Theïstisch-evolutionistisch congres

Vrouwonvriendelijke uitspraken

70 great things about Israel

Zonder commentaar

Voorbereidingen voor de Armageddon?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wat zegt de Bijbel?

 

 

‘En zij bekeerden zich niet!’

 

 

 

Inleiding

Bovenstaande woorden komen we vier keer voor in het boek Openbaring en dat geeft de belangrijkheid daarvan wel aan (Op.9:20, 21; 16:9, 11). Maar het geeft niet alleen de belangrijkheid van de tekst aan maar ook de hardnekkigheid waarmee de mens reageert op de rampen die in die tijd zullen plaatsvinden. De reacties van de ramp die zich in deze tijd manifesteert zijn niet veel anders. Je zou denken dat door de huidige gebeurtenissen in verband met het Corona-virus de mensen, wel zullen gaan nadenken over de onzekerheid van het menselijke bestaan. Men denkt alles in de hand te hebben, en de problemen door menselijk (wetenschappelijk) ingrijpen wel weer onder controle te krijgen.

Maar ondertussen vallen wereldwijd grote aantallen doden, in sommige landen zoveel dat met de overledenen amper een fatsoenlijke begrafenis kan geven. Decennialang zijn we aan een steeds groter wordende voorspoed gewend geraakt, het moest steeds meer en steeds beter en een vermindering van die voorspoed werd niet getolereerd, dan stond men onmiddellijk op de barricaden. We zijn nog maar aan het begin van deze pandemie en op veel plaatsen, continenten en landen moet het nog plaatsvinden. De wereldeconomie is door één virus knarsetandend tot staan gebracht en we moeten maar afwachten wat dat in de nabije toekomst zal brengen. Er wordt met miljarden euro’s gegooid, maar die rekening zal later betaald moeten worden.

‘Beveel de rijken in deze tegenwoordige eeuw niet hoogmoedig te zijn, en hun hoop niet gevestigd te hebben op de onzekerheid van de rijkdom, maar op God’ (1Tim.6:17)

Ik weet niet wat de huidige futurologen van deze gebeurtenissen denken en hoe ze deze in een toekomstig kader kunnen plaatsen. Toekomstonderzoek of futurologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoeken van de toekomst en vormt daarmee het tegenovergestelde van geschiedenis. Een ‘wetenschap’ die zich bezighoudt met het onderzoeken van de toekomst, een toekomst waarover men niets met zekerheid kan zeggen. Dat klinkt behoorlijk paradoxaal! Die ‘wetenschap’ is alleen maar gebaseerd op hypotheses. Toekomst voorspellen is als het kijken in een glazen bol, je kunt er alles in zien. Dus, u begrijpt, ik kan met die ‘wetenschap’ niet zoveel.

Als evangelisch christen baseer ik mijn toekomstvisie uiteraard op de Bijbel en op God de Schepper, Die van het begin ook het einde verkondigt (Jes.46:10; 45:11). Ik begrijp dat de hedendaagse seculiere mens dat belachelijk vindt, maar tot op heden is de Bijbelse toekomstvisie nog altijd de juiste gebleken. En wat zegt de Bijbel dan over de toekomst? Wel die toekomst heeft twee kanten en het hangt er volledig vanaf aan welke kant u staat. Ik bedoel, bent u net als ik een gelovige, of een ongelovige? Want wie je bent bepaald je toekomst! God zegt aan de gelovige, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die hen te wachten staat (Rom.8:18). Voor de ongelovige is er geen hoop, want ze zijn zonder God in deze wereld en zullen dat ook zijn in het hiernamaals. Vandaar de oproep van God om je te bekeren, want Hij wil niet dat er iemand verloren gaat (2Petr.3:9). Hij wil elk mens hoop geven op een grootse toekomst. En wat zegt de Bijbel, Gods Woord, dan wel over de toekomst?

‘En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, terwijl mensen het besterven van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk komen, want de krachten van de hemelen zullen wankelen’ (Luk.21:25-26)

Voor het antwoord op die vraag wil ik daarvoor één van de vele Bijbelgedeelten die betrekking hebben over het toekomstig gebeuren, aan u voorleggen de zogenaamde ‘rede over de laatste dingen’ door Jezus Christus aan zijn discipelen gegeven, en gaf als antwoord op hun vragen die de toekomst betroffen:

‘Toen Hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar Hem toe en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? En Jezus antwoordde en zei tot hen: kijkt u uit dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; let op, wordt niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde: want volk zal tegen volk opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschullende plaatsen. Dit alles is echter het begin van de weeën’ (Mat.24:3:8).

Het is niet mijn bedoeling dit Bijbelgedeelte uitvoerig te behandelen of uit te leggen, maar ik vermeld ze om de lezer duidelijk te maken dat de mensheid naarmate het einde nadert geen vredige, voorspoedige toekomst voorgespiegeld wordt, eerder het tegendeel. De Tweede Wereldoorlog, ‘de oorlog die alle oorlogen zou beëindigen’ is helaas een farce gebleken. Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog heeft het zogenaamde vooruitgangsgeloof een behoorlijke knauw gekregen. Vooruitgangsgeloof is de opvatting, gedachte of wens dat aan de menselijke samenleving, de wereld, of de werkelijkheid als zodanig een proces ten grondslag ligt dat zich door de tijd heen ontwikkelt naar hogere stadia van volmaaktheid. Maar wees eens eerlijk en kijk eens om u heen, oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Dat is heel wat anders wat de hedendaagse futurologen en politici u voorhouden, toch?

‘En de vierde (engel) goot zijn schaal uit op de zon, en haar werd gegeven de mensen met vuur te verbranden; en de mensen werden verbrand door grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht over deze plagen had, en zij bekeerden zich niet om Hem heerlijkheid te geven. En de vijfde (engel) goot zijn schaal uit op de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd; en zij kauwden hun tongen van pijn en lasterden de God van de hemel vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren, en zij bekeerden zich niet van hun werken (Openbaring 16:8-11)

En ze bekeerden zich niet! Persoonlijk zie ik deze Corona crisis als één van de vele ‘kloppen op de deur’ van rampen, die een signaal en een oproep voor de mensen zijn om zich tot God te bekeren. De toekomstige oordelen die in het boek Openbaring vermeld zijn zullen in heftigheid vele malen die van de Corona crisis overtreffen. Om bang van te worden toch? Maar wat zou dan de oorzaak kunnen zijn dat de mensen zich niet tot God bekeren, zelfs tegenovergesteld ‘ze lasterden God’? De mensen geloven niet aan God, maar als toch iemand de schuld moet hebben dan is God het wel! Op zijn minst is dat een eigenaardige reactie te noemen. Maar waarom bekeren ze zich dan niet? Ik denk dat, hier in West-Europa, God zover uit beeld is geraakt de laatste decennia dat de hedendaagse mens van Hem vervreemd is. We zijn in, wat we zouden kunnen noemen, een Godsverduistering geraakt. Men noemt dat ook wel ‘secularisatie’. Secularisatie is een proces waarbij het maatschappelijk leven zich steeds meer gescheiden ontwikkelt van de kerk en het geloof, en waarbij de godsdienst aan betekenis inboet ten gunste van rationeel denken en economische en hedonistische motieven. En dit proces is al enkele decennia bezig. De effecten daarvan zien we in leegstaande kerken en sterk verminderde kerkgang. Omdat ‘kerk’ en ‘God’ in het denken van de mens hetzelfde betekent ligt de conclusie voor de hand dat ze niets meer met God hebben.

‘Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen, dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door Hem uit de doden op te wekken’ (Hand.17:30-31)

Wat is bekering en waarom zou ik mij moeten bekeren? Aan het begin van dit artikel is een tekst uit het boek Jesaja aangehaald dat zegt dat God van het begin ook het einde verkondigd. Het begin is de schepping beschreven in het boek Genesis, het einde is de beschrijving van de nieuwe hemel en aarde, en is beschreven in het boek Openbaring. Tussen het begin en het einde vinden we de wijze waarop God met deze wereld en zijn bewoners geschiedenis heeft geschreven. De mensheid heeft er niet veel van terecht gebracht, getuige de vele door de mens in de hand gewerkte rampen, oordelen en uitputting van de aarde; de schepping zucht en is in barensnood (Rom.8:22). Daarbij gerekend nog de zondige daden die tegens Gods normen, vermeld in de Bijbel, gedaan zijn. Alle mensen hebben gezondigd en staan schuldig ten opzichte van God, Die te rein van ogen is om het kwaad te aanschouwen. De geschiedenis met deze wereld loopt op zijn einde en ze zal geoordeeld worden. Daar God niet wil dat mensen verloren gaan maar dat allen tot bekering komen heeft Hij zijn Zoon gezonden als offer voor de zonden, waardoor de weg naar God weer openligt. Wat u moet doen? U bekeren en geloven in Jezus Christus als uw persoonlijke Middelaar en Heiland. ‘Paulus heeft verkondigd dat allen berouw moesten hebben en zich tot God moesten bekeren en werken doen, de bekering waardig’. Paulus verkondigde de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus (Hand.20:21; 26:20).

‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, om niet. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen’ (Op.22:17, 21).

______________________________________________________________

 

Wat zegt de Bijbel?

 

 

Corona – virus teken van Jezus’ komst?

 

 

 

Ik ben altijd voorzichtig om actuele gebeurtenissen te gebruiken als ‘bewijs’ voor de komst van de Heer Jezus. Vandaar dat ik gewacht heb met mijn mening daarover te geven, niet dat mijn mening doorslaggevend of de juiste hoeft te zijn, maar ik denk dat we er andere tekenen zijn die meer en beter in verband staan met de komst van Christus. Virussen, epidemieën, pandemieën, ziektes pestilentiën, natuurgeweld ze zullen er altijd zijn en blijven tot de komst van de Heer. Het corona virus heeft veel voorgangers gehad. In de middeleeuwen de pest en aan het begin van de twintigste eeuw de zgn. Spaanse griep. En wat, als de corona crisis over enige tijd voorbij is en Jezus is nog niet gekomen? Ik geloof, met een beroep op 1Korinthiërs 10:11 dat we leven in de eindtijd. Wij behoren tot die mensen op wie ‘de einden van de eeuwen zijn gekomen’, en daarom behoren we ook ‘nuchter’ te zijn (1Petr.4:7) en actuele in hun juiste perspectief te plaatsen. Daarom houd ik mij liever bij de tekenen die meer gebaseerd zijn op de Bijbel. Hieronder vindt u daarvan een overzicht, die ik eerder en uitvoerig in het artikel ‘Signalen van de eindtijd’ heb beschreven en die ik hier verkort weergeef.

Babylon, de grote hoer

Veel Bijbeluitleggers zijn van mening dat de beschrijving van de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3 de profetische geschiedenis is van de christelijke kerk. Het begint met de gemeente te Efese die haar eerste liefde heeft verlaten (2:4) en eindigt met de gemeente te Laodicea waar de Heer Jezus buiten de deur staat (3:20). De opname van de Gemeente maakt een einde aan die geschiedenis van de kerk op aarde en wordt vanaf hoofdstuk 4 gezien in de hemel. Daarmee eindigt het christendom echter niet, want Laodicea zal overgaan in het grote Babylon van de eindtijd. In Openbaring 17 zien we dat daar nog een geestelijke macht is die heerschappij voert over de koningen van de aarde.

Het hersteld Romeins rijk

In Europa was na de Tweede Wereldoorlog ook een streven naar eenheid ontstaan. Veel eerder waren daartoe al pogingen ondernomen, o.a. door Karel de Grote, Napoleon en Hitler, maar allen faalden. De pogingen van na de Tweede Wereldoorlog verschilden niet in hun doelstelling, namelijk alle landen van Europa verenigen, maar wel in hun manier. Maar wat heeft dat met de eindtijd te maken, vraagt u zich misschien af? Daartoe moeten we teruggrijpen op het boek Daniël en in het bijzonder zijn beschrijving van het zgn. statenbeeld in hoofdstuk 2. Kort samengevat zien we daar dat, nadat Israël terzijde is gesteld, er vier wereldmachten opkomen waaraan God gezag verleent. Dit zijn respectievelijk het Babylonische, het Medisch-Perzische, het Griekse en het Romeinse rijk. Dat laatste rijk zal dan tenietgedaan worden door de komst van Christus, die Zijn Rijk zal stichten. Dat betekent dan ook dat er voor de komst van Christus weer een ‘Romeins rijk’ aanwezig moet zijn. Vele uitleggers zien dan ook in de huidige Europese Unie de herleving van dat Romeinse rijk. Treffend is de profetie van Daniël: ‘Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem’ (Dan.2:43).

Ontstaan van de staat Israël

In het jaar 70 v.Chr. werd Jeruzalem door de Romeinse bevelhebber Titus verwoest en werden de Joden in ballingschap weggevoerd. Maar er is een heilig ‘totdat’ waarvan het Oude en het Nieuwe Testament getuigen, namelijk dat er voor Israël herstel is. ‘Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan, en zó zal heel Israël behouden worden, zoals geschreven staat: ‘Uit Sion zal de Redder komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden’ (Rom.11:25-26). In de 19e eeuw ontstond er onder seculiere Joden van Oost-Europa een ideologie, zionisme genaamd, die streefde naar het stichten van een nationale Joodse staat. Het visioen van het dorre doodsbeenderen dal dat Ezechiël ontving mag tot onze verbeelding spreken (Ez.37:1-14).

Tijden van de volken

De Zesdaagse Oorlog was een oorlog die tussen 5 en 10 juni 1967 werd uitgevochten tussen Israël en zijn Arabische buurlanden Egypte, Jordanië en Syrië. Na felle gevechten werd heel Jeruzalem door het Israëlische leger veroverd en Allo en Begin stelden voor om de Oude Stad, het historische centrum, van Jeruzalem in te nemen. De bevelhebber van het Centrale Commando Uzi Narcis, Mosje Dayan en Kitzak Rabin gingen op 7 juni 1967 om 13:00 uur de Oude Stad binnen via de Leeuwenpoort. Ze zullen toen wel niet beseft hebben dat ze daarmee, volgens veel Bijbeluitleggers, de profetie van de Heer Jezus vervulden zoals vermeld in Lukas 21:24. ‘Jeruzalem zal door de volken vertrapt worden, totdat de tijden van de volken zijn vervuld zullen’. Vanaf die tijd is Jeruzalem een steen die alle natiën moeten heffen (Zach.12:3).

Messias belijdende gelovigen

Bij mijn laatste bezoek aan Israël in 2017 vertelde men mij in het informatiecentrum in Tiberias (Galilea Experience) dat er 35 Messiasbelijdende gemeenten in Israël waren en ruim 10-15.000 gelovigen. Meerdere keren heb ik op het Tempelplein in Jeruzalem gelovigen ontmoet die probeerden andere Joden met het evangelie te bereiken door traktaten te verdelen, wat daar natuurlijk niet toegestaan is! Deze beweging is echter niet meer te stoppen en ook wereldwijd neemt het aantal Messiasbelijdende Joden toe. God is bezig zich een ‘rest’ te vormen waaruit Hij het nieuwe volk Israël zal gaan vormen. Dat er weer Joden in het land Israël zullen zijn, blijkt overduidelijk uit de verzen 15-22 van de eindtijdrede in Mattheüs 24. En wat te denken van de honderdvierenveertigduizend verzegelden uit alle stammen van de Israëlieten (Openb.7:4; 14:1,3)?

De komende tempel

Uit de brief aan de Thessalonicenzen blijkt dat er vlak voor de komst van de Heer Jezus weer een tempel zal zijn, want eerst wordt de tegenstander geopenbaard, ‘die zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is’ (2Thes.2:4). Ook in het boek Openbaring wordt gesproken over een tempel: ‘En mij werd een rietstok gegeven, aan een staf gelijk, en gezegd: Sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden. En de voorhof die buiten de tempel is en meet die niet, verwerp die en meet die niet, want hij is aan de naties gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang’ (Openb.11:1-2). De tempel die in het boek Ezechiël beschreven wordt (Ez.40-42), is de tempel die kort voor of aan het begin van het vrederijk zal opgericht worden. De tempel waarin de Antichrist zich zal vertonen zal een andere zijn.  

Ten slotte

Een profetie over het tijdstip van de komst van de Heer Jezus voor de Gemeente is ons niet gegeven, eerder het tegenovergestelde. ‘Hij echter zeide tot hen: Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht heeft gesteld’ (Hand.1:7). En: ‘Van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, behalve de Vader’ (Mark.13:32). Jezus’ komst voor van de Gemeente kan elk moment gebeuren, voor dat moment zijn ons geen specifieke tekenen gegeven, zoals dat voor wat betreft de komst van de Messias voor Israël wel het geval is.

De zes gebeurtenissen die ik hierboven vermeld heb, wil ik dan ook geen tekenen noemen, maar signalen, die aangeven dat we in de eindtijd leven, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, ‘en u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten’ (2Petr.1:19).

____________________________________________________________________

 

Jaarrapport RK-kerk 2019

 

Minder kerkgangers, doopsels, vormsels en huwelijken: katholieke kerk krimpt maar vervrouwelijkt

In 2018 gingen bijna 17 percent minder mensen naar de zondagsmis dan twee jaar daarvoor. De "binnenste kring” van de kerk wordt kleiner, maar de maatschappelijke rol van de kerk blijft overeind, zegt het tweede jaarrapport van de katholieke kerk van België. Opvallende evolutie: meer dan de helft van wie voor de kerk werkt is vrouw. Ontdek hier alles over priesters, kathedralen, retraites en ... trappist.

Vorig jaar publiceerde de Belgische katholieke kerk haar eerste jaarrapport met cijfers uit 2016. Dit nieuwe, tweede rapport gaat over 2018. Vergelijken doet het rapport zelf niet, omdat de gegevensverzameling nog "te pril" of "onvoldoende verfijnd" is. VRT NWS zet enkele cijfers naast elkaar.

Op een doorsneezondag, de derde van de maand oktober, gingen in 2016 286.393 mensen naar de mis; in 2018 waren dat er nog 238.298. Dat is bijna 50.000 mensen of 16,7 percent minder.

Behalve de eucharistie gaan ook de andere kerkelijke sacramenten (dat zijn heilige handelingen voor gelovigen) achteruit: 44.850 doopsels in 2018 tegenover 50.867 in 2016 (- 11,8 percent); de vormsels dalen 4 percent van 41.060 naar 39.284 en de kerkelijke huwelijken zakken fors van 7.859 naar 6.765 (- 13,9 percent). Voor eerste communies en kerkelijke uitvaarten (43 percent van alle overlijdens) zijn de cijfers voor het eerst bekendgemaakt en kunnen we nog niet vergelijken.

In plaats van een culturele traditie is er sprake van keuzechristendom

"In onze huidige seculiere en multireligieuze maatschappij zijn wie elke zondag samenkomen voor de liturgie en de binnenste kring van de kerk vormen veeleer bescheiden van omvang geworden," schrijft aartsbisschop Jozef De Kesel in het voorwoord van het nieuwe jaarrapport. Maar er zijn "vele graden van toebehoren tot de kerk" en daar biedt het rapport een staalkaart van. De focus ligt op de rol van vrouwen in de kerk.

Jeroen Moens, die het rapport mede opstelde: "Vroeger was je katholiek uit culturele traditie; je werd gedoopt of gevormd omdat je hele omgeving dat deed. Nu kiezen mensen bewust voor authenticiteit en weloverwogen voor een sacrament."

238.000 misgangers, vergelijk dat eens met de 100.000 voor het voetbal?

Bij de cijfers voor de zondagsmis moeten ook de weekmissen, de diensten in woonzorgcentra en de radiomis worden geteld, vindt Moens. En, zegt hij, "238.000 bezoekers voor de zondagsmis, vergelijk dat eens met de 100.000 bezoekers voor het voetbal elk weekend?" Meer dan een half miljoen mensen gaan wel nog naar een kerstviering.

En dan het personeel van de kerk. Er zijn minder priesters (4.347 tegenover 4.979 in 2016, - 12 percent) en religieuzen (9.560 tegenover 10.262, - 6%), maar ongeveer evenveel bedienaars van de eredienst (2.260 tegenover 2.274) en het aantal diakens blijft met 601 exact gelijk. Opmerkelijk bij de bedienaars van de eredienst (priesters, diakens en leken, betaald door de federale overheid) is dat een op de vijf uit het buitenland komt, vooral uit Congo (172), Frankrijk (43) en Polen (34). Pastores in de zorg gaan erop vooruit van 498 naar 550. 

Voor het eerst is ook het aantal leken met een pastorale taak geteld. Ze werken in parochies of in de zorgsector en ze waren in 2018 met 2.038. Daar zijn vooral veel vrouwen bij. En nog een markant cijfer: de Belgische parochies blijven draaien dankzij 147.659 vrijwilligers.

55 percent van de mensen actief in de kerk zijn vrouwen. Ze werken op verschillende niveaus: overkoepelend, binnen hun bisdom of lokaal, als bijvoorbeeld parochie-assistente, catechiste of inspectrice voor het katholiek onderwijs.

Vrouwen doen wel veel vrijwilligerswerk; vier op de vijf betaalde functies in de kerk zijn nog altijd voor mannen.  En priester kunnen vrouwen nog altijd niet worden. "Er wordt naar gestreefd dat vrouwen binnen de kerk zowel uitvoerende als leidende taken kunnen opnemen," schrijft het rapport.

1 op 5 bedienaars van de eredienst is geen Belg

De kerk beleeft een transitie, zegt Jeroen Moens: meer vrouwen, meer geëngageerde leken en meer diversiteit. Ons land telt bijvoorbeeld 155 katholieke gemeenschappen met gelovigen van buitenlandse oorsprong (Afrikanen, Polen, Vietnamezen, Filipijnen ...) en 9 katholieke oosterse gemeenschappen. Zoals hierboven al vermeld is 20 percent van de betaalde bedienaars van de eredienst niet-Belgisch.

BINNENLAND

Herbestemming in Oostende: van katholiek naar orthodox

In 2018 zijn acht kerkgebouwen overgedragen aan andere christelijke erediensten, bijvoorbeeld de Sint-Godelievekerk in Mariakerke is nu orthodox. 31 kerken werden onttrokken aan de eredienst. 39 parochies werden opgeheven; er blijven er nog 3.791 over.

Kathedralen zijn magneten

Opvallend: grote kerken trekken veel volk. Het jaarrapport bundelt het aantal bezoekers voor toerisme en liturgie (erediensten) en komt uit op 2.853.040 belangstellenden voor de verschillende kathedralen van ons land.

Meer dan een miljoen mensen brachten in 2018 een bezoekje aan de Sint-Baafs in Gent, met het Lam Gods van Van Eyck. 800.000 stapten de drempel van de Sint-Michiels-en Sint-Goedele in Brussel over.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge - geen kathedraal - lokte maar liefst 1.110.000 bezoekers. Veel toeristen gaan daar de Madonna met Kind van Michelangelo bekijken. 

Hoeveel trappist wordt er in Belgische abdijen gebrouwen?

Of je je door een trappist te drinken katholieker gaat voelen, is niet bekend. Maar de zes Belgische abdijen die trappist brouwen – Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren - krijgen ruim aandacht in het jaarrapport, met het aantal monniken, andere werknemers en gebrouwen hectoliters erbij.

BINNENLAND

Abdij van Rochefort wint rechtszaak tegen kalkproducent over gebruik water voor trappist

Naast het bierbrouwen zijn de betrokken abdijen ook "belangrijkse spirituele bakens van de kerk", zegt Jeroen Moens. Veel mensen trekken er zich voor kortere tijd terug. In (steeds meer) bezinningscentra en abdijen zijn in 2018 227.279 overnachtingen geteld 

Nog enkele markante cijfers: in de tien opvangpunten voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk hebben zich in 2018 26 mensen gemeld.

En in de loop van 2018 kregen 150 Syrische christelijke vluchtelingen een humanitair visum. Twee derde van hen zijn opgevangen door de Belgische bisdommen.

Het jaarrapport verkent ook de brede maatschappelijke invloed van de kerk, in zorg, onderwijs, media, hulpverlening en allerlei bewegingen. U kunt het volledige rapport hier raadplegen.

Bron: VRT NWS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

154 VN landen gaan akkoord: Joodse Tempelberg Jeruzalem heet voortaan Haram al-Sharif

De resolutie werd in aangenomen met 154 stemmen voor, 8 tegen, 14 onthoudingen en 17 afwezigheden.

Alle 28 lidstaten van de Europese Unie, waaronder dus Nederland, steunden deze resolutie, samen met zes andere landen. Maar een Finse vertegenwoordiger, die namens de EU met de Vierde Commissie sprak, zei dat hij het niet eens was met pogingen van Arabische staten om alleen naar de Tempelberg te verwijzen met de islamitische naam Haram al-Sharif.

In de resolutie wordt geen melding gemaakt van de joodse naam van het gebied, de Tempelberg, de heiligste plaats van het jodendom, en de derde heiligste plaats van de islam.

Anders dan bij de UNESCO, vermeldde de tekst wel het verband tussen Jeruzalem en de drie monotheïstische religies, maar verbond dat verband niet specifiek met de Oude Stad of de Tempelberg.

De resolutie bevestigde “de speciale betekenis van de heilige plaatsen en het belang van de stad Jeruzalem voor de drie monotheïstische religies.”

Ben Bourgel, de Israëlische politieke coördinator van de VN-missie in New York, drong aan op de commissie over de kwestie Jeruzalem en vroeg waarom het zo moeilijk was voor VN-lidstaten om de zin Temple Mount (Tempelberg) te gebruiken.

“Is het volgens deze commissie aanvaardbaar dat het in de gepresenteerde resoluties ondenkbaar is om de zin ‘Tempelberg’ toe te voegen?”, vroeg Bourgel.

In die tekst staat dat de VN “ernstig bezorgd is over de spanningen en geweld in de recente periode in het ‘bezette Palestijnse gebied’, inclusief Oost-Jeruzalem en inclusief met betrekking tot de heilige plaatsen van Jeruzalem, waaronder de Haram al-Sharif”.

Bron: Joods.nl - 201119

'Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden' (Zacharia 12:2-3)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

Wat Opwekking ???

 

Zonders commentaar.

Volgens Christipedia verlaten elk jaar zo'n zestigduizend mensen de Protestantse kerk in Nederland.

CIP Nederland komt met het aantal van 150 per dag.

 

Wat opwekking?

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Theïstische evolutie verpletterd

 

 

Recensie: Theistic Evolution

Er is de laatste tijd heel wat te doen over schepping en evolutie. De discussie speelt vaak binnen de kerk: moeten we als christenen de evolutietheorie accepteren en hoe doen we dat dan? Daarom was ik positief verrast dat er een zeer gedegen kritiek op theïstische evolutie (thevo, afgekort) kwam, niet van binnen de kerk, maar erbuiten. De Intelligent Design-beweging (ID) verplettert theïstische evolutie met een 1000-pagina’s tellend boek.

Eind 2017 verscheen Theïstic Evolution, a scientific, philosophical and theological critique. Een vijfentwintigtal auteurs uit de ID-beweging spreekt zich keihard uit tegen theïstische evolutie. Zoals de ondertitel suggereert is het boek verdeeld in drie secties: een kritische blik vanuit de natuurwetenschappelijke kant van de zaak (onderverdeeld in twee delen: het falen van het neodarwinisme en een weerlegging van gemeenschappelijke afstamming), vanuit de filosofie en vanuit de theologie.

Neodarwinisme

De biologen richten hun pijlen in eerste instantie op het neodarwinisme, de huidige evolutietheorie. Die stelt dat ten eerste, (…) evolutionaire verandering plaatsvindt als gevolg van willekeurige, kleine variaties (of mutaties); ten tweede, dat het proces van natuurlijke selectie onderscheid maakt tussen die variaties en mutaties, waarbij degene die (…) het grootste reproductieve succes (…) leveren worden bevoordeeld (…); en ten derde, dat bevoordeelde variaties in de competitie om te overleven worden doorgegeven en overgeërfd door volgende generaties organismen, zodoende ervoor zorgende dat de populatie verandert of evolueert gedurende de tijd.

De argumentatie zal voor sommigen bekend zijn: deze neodarwinisitische theorie past niet bij de feiten en de voorspellingen ervan komen niet uit. Tot op moleculaire schaal zijn er machientjes te vinden in de cel die er alles van weg hebben te zijn ontworpen

Gemeenschappelijke afstamming

Een andere pijler van de evolutietheorie is dat alle soorten een gemeenschappelijke afstamming hebben. Ook daarover valt te twisten. Zo bladeren Günter Bechly en Stephen Meyer in hoofdstuk 10 door het fossielenbestand en, hoewel ze de miljoenen jaren klakkeloos accepteren (zie ‘plussen en minnen’ hieronder), laten ze overtuigend zien dat de soorten zonder voorouders, plotseling verschijnen. De menselijke afstamming krijgt in deze sectie (en in het hele boek) lekker veel aandacht. Ann Gauger, Ola Hössjer en Colin Reeves beargumenteren dat de verschillen tussen mens en chimpansee veel groter zijn dan de geclaimde 1-3%.

Filosofie

De tweede sectie van het boek spreekt mij persoonlijk wat minder aan. Dat heeft er vooral mee te maken dat ik als natuurwetenschapper (en ik wil niemand op z’n teentjes trappen) filosofie maar een beetje een wazige hobby vind. Toch kunnen wetenschappers niet zonder filosofen. Dat vind ook J.P. Moreland in het inleidende hoofdstuk bij dit deel. De auteurs nemen in deze sectie als het ware een stapje terug, en bekijken thevo als wetenschappelijke theorie. Dan blijken er nogal wat haken en ogen aan te zitten. Ten diepste is theïstische evolutie niet te onderscheiden van naturalistische evolutie. Maar als je het naturalisme (er is geen God/God heeft geen invloed op deze wereld) gaat aanhangen, zet je God buitenspel en daarmee zaag je de poten onder je eigen stoel vandaan. Een heel interessant hoofdstuk vond ik de laatste in dit deel, over C.S. Lewis. Deze theoloog wordt vaak door thevo’s voor hun karretje gespannen, maar dat is volledig onterecht. Lewis, hoewel hij vroeger weinig gevaar zag in evolutie en de kwestie een beetje links liet liggen, heeft hij gedurende zijn leven toch de nodige vragen gesteld bij evolutie, en altijd Adam als de eerste mens erkend.

Theologie

Het laatste deel behandelt de theologische argumenten tegen theïstische evolutie. Er wordt gekeken naar een aantal prominente thevo’s als Denis Alexander, Peter Enns en John Walton en wat de kernpunten van deze, zo mag ik toch wel zeggen, valse leraren zijn. Zowel vanuit het Oude als vanuit het Nieuwe Testament worden er Bijbelverzen aangedragen die de schepping en zondeval bevestigen. Eerlijk gezegd moest ik wel een beetje denken aan mijn 95 Stellingen tegen revisionisme. Het boek eindigt vrij abrupt, met een beschouwing van B.B. Warfield, een professor van Princeton, die net als Lewis weleens voor het thevo-karretje wordt gespannen (en, net als Lewis, volledig onterecht).

Plussen en minnen

Zoals elk boek heeft ook Theïstic Evolution z’n sterke en zwakke kanten. Een positief punt om te noemen is dat de noten zijn opgenomen als voetnoten, en niet als eindnoten. Hierdoor hoef je niet te bladeren wanneer je op zoek bent naar extra uitleg of een referentie. Zoals gezegd eindigt het boek vrij abrupt. Een slothoofdstuk om de balans op te maken had niet misstaan. Aan de andere kant zullen er weinig mensen zijn die een boek als dit van A tot Z uitlezen, omdat niet iedereen geïnteresseerd is in elk argument. Nog een zwaktebod is dat de auteurs al in de inleiding zeggen geen uitspraken te doen over de ouderdom van de aarde.2 Ook dat is een gemiste kans, omdat daar veel winst te behalen valt. Ergens is dat ook wel begrijpelijk, want men richt zich vooral op de biologie, al valt de ouderdom van de aarde in mijn boekje (overdrachtelijk bedoeld) zeker onder het kopje ‘scientific‘.

Blij verrast

Het is ergens wel grappig dat juist de ID-beweging met een boek als dit komt. Zij doen doorgaans geen uitspraken over Wie de Ontwerper is. Sommige van de auteurs zijn duidelijk christen (en laten dat merken). En juist deze club komt met een monumentaal boek dat zich uitspreekt tegen christenen die evolutie accepteren. In het voorwoord schrijft Steve Fuller (zelf geen christen, naar eigen zeggen) daarover: Je kunt je terecht afvragen of theïstische evolutie niet leidt tot een regelrecht verraad van zowel wetenschap als de christelijke boodschap en dat is voor de ID-beweging reden genoeg om thevo eens uitgebreid aan de tand te voelen.

Een prachtig boek, maar…

Door sommige hoofdstukken moest ik me heen worstelen, andere heb ik met veel plezier verslonden. Al met al ben ik erg blij dat Theistic Evolution er is. Het is een prachtig boek, waar ik in mijn vervolgcarrière nog zeer regelmatig uit zal putten. Maar… ik vraag me oprecht af of het de mensen zal bereiken die er het meest aan kunnen hebben, mijn misleide en misleidende broeders en zusters theïstisch evolutionisten als Cees Dekker, René Franssen en Gijsbert van den Brink. Zij staan er immers niet om bekend dat ze veel boeken lezen die niet in hun eigen straatje passen. Dus, wellicht bij dezen, mocht je zelf enigszins overtuigd zijn van (theïstische) evolutie, het Engels machtig zijn en een beetje tijd over hebben, onthoud jezelf dit boek dan niet.

Bron: Logos Institute

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Hippe kerkdiensten gaan de kerk niet redden

 

 

Altijd al een kerk willen kopen? Volgens een artikel van Nieuwsuur komen er in Nederland tot 2030 naar verwachting zo’n 1000 kerkgebouwen leeg te staan. Het aantal kerkgangers blijft dalen, de grote gebouwen zijn niet langer te handhaven. Goed nieuws als je altijd al in een kerkgebouw hebt willen wonen. Niet zo goed nieuws voor de kerk. Maar, zullen sommige zeggen, de evangelische beweging groeit toch? Maar gaan eigentijdse of hippe kerkdiensten de kerk redden?

Kerkverlating

Eeuwenlang was de kerk een gegeven in het westen. Praktisch elk dorp had een kerk en bijna iedereen was, in elk geval in naam, christen. Die situatie is inmiddels drastisch veranderd. Het aantal leden van de grote kerken daalt jaar op jaar. Grote dure kerkgebouwen raken in onbruik, worden gesloopt of krijgen een nieuwe bestemming. Daar staat tegenover dat er kerken zijn die groeien, met name in de evangelische beweging.

Megakerk

Formules als die van Willow Creek met eigentijdse diensten lijken succesvol. Gemeentes met een paar duizend leden maken indruk. Tijdens mijn onderzoek naar megakerken in Nederland zag ik dat een groot deel van de groei kwam doordat mensen vanuit andere kerken overstapten. Vriendschapsevangelisatie (bekenden nemen bekenden mee) speelt hierin ook een rol. Het feit dat de diensten laagdrempeliger zijn helpt hierbij. De meeste van deze kerken zitten in gebieden die van oudsher protestant waren, waardoor de grond al vruchtbaarder was.

Groei

Maar hoe lang blijft deze groei doorzetten? Volgens onderzoekers aan het Radboud stokt deze groei. Onderzoeker Vermeer zegt hierover: ‘De kweekvijver van toekomstige evangelische christenen droogt op, omdat het aantal christenen in de traditionele middenorthodoxie sterk vermindert. „Gezien de doorwerking van de secularisatie in Nederland zal het voor veel gemeenten een uitdaging worden om het ledental op het huidige niveau te houden.”’

Aansluiting

Ik ben niet anti-Megakerk, of tegen Megakerken in de Biblebelt. Het idee dat door diensten laagdrempelig en aantrekkelijk worden gemaakt om in te spelen op een bepaalde doelgroep is niet verkeerd. Ik vermoed dat een groep mensen die anders afgehaakt was, hierdoor bij de kerk is gebleven. Maar ik denk dat deze aanpak in het katholieke zuiden niet zo succesvol zal zijn, daar zijn immers geen “christenen in de traditionele middenorthodoxie”. Een kerkdienst die aansluit bij de huidige tijd, wat veel kleinere evangelische gemeente doen, is denk ik niet voldoende. Een deel van het probleem zit ‘m denk ik in de kijk op de eredienst

Evangelisatiedienst

Ergens lijkt het idee te zijn ontstaan dat als je de zondagse eredienst aantrekkelijk genoeg maakt, je hiermee beter aansluit bij potentiële nieuwe leden. Eigentijdse muziek, drama, filmpjes doen dan hun intrede. Evangelisatiecampagne naar de zondagochtend gebracht. In Willow Creek werd door de weeks een dienst voor leden gehouden, naast de zondagse dienst die geschikt was voor buitenstaanders. De eeuwenlange traditie om op zondagochtend God te eren lijkt te zijn omgedraaid (hoewel er natuurlijk wel wat te zeggen is of je de eredienst persé op een bepaalde dag moet houden). Dat is misschien niet zo erg, maar wel de valkuil dat het eerder gaat om mensen aan te trekken in plaats van God te eren.

Liturgie

Afgelopen zaterdag stond een boeiend interview in het Nederlands Dagblad met Nadia Bolz-Weber. Zij begon na het volgen van een seminarie als getatoeëerde voormalig stand-up comedian en verslaafde in 2008 de gemeente House for All Sinners and Saints binnen de Lutherse Kerk in de VS. De gemeente trok geen “standaard” mensen aan, maar eerder de buitenbeentjes. Je zou denken: dat is vast een hippe kerk, maar nee: ze vond juist houvast in de eeuwenoude liturgie. Ze zegt: Hier in de Verenigde Staten hebben we veel evangelische kerken die een show geven met lichten en een band; het verschilt maar weinig van een slecht rockconcert. Dan komt er een jonge, hippe, charismatische gast op het podium die een preek geeft van 40 minuten en bam, dat is de kerk. Sommige mensen vinden dan aantrekkelijk. Maar waarom ik juist vasthoud aan de oude liturgie, is omdat ze door de eeuwen heen gepolijst is door generaties gelovigen die de gebeden gezegd hebben. Het troost me dat de liturgie haar eigen integriteit heeft. Zelfs als die van mij ver te zoeken is, is er integriteit in de liturgie. Ik kan erop vertrouwen. Het is een soort skelet dat mensen door de generaties heen steeds iets anders hebben aangekleed, maar het skelet zelf blijft stabiel. Ik denk dat mijn gemeente geen behoefte heeft aan een rockband en 40 minuten geklets van mij over wat voor leven ze zouden moeten leiden. Dat willen ze niet, ze willen dieper graven dan dat. En er iets rijkers, diepers en betekenisvollers beschikbaar. Dat is, ironisch genoeg, de eeuwenoude liturgie van de kerk. (Nederlands Dagblad, zaterdag 25 augustus 2018 pag. 11)

Authenticiteit

Ik denk dat Bolz-Weber hier een belangrijk aspect raakt: authenticiteit. Dáár gaat het om. Een kerk een is een groep van échte mensen, mensen met échte problemen, verlangens, worstelingen, die samen op zoek zijn naar God. Dan helpt een hippe show niet. Natuurlijk: ook met rockmuziek en een hippe voorganger kan er authenticiteit zijn. Als middel heb ik geen bezwaar, maar het is een middel. Enerzijds spreekt me die vastigheid van de oude liturgie aan, je weet waar je aan toe bent, er is goed over nagedacht, er is een orde. Maar ik ben een kind van deze tijd, opgegroeid met rockmuziek en behoefte aan nieuwe impulsen. Een evangelische dienst met rockmuziek spreekt me óók aan. Waar bij een strakke liturgie het gevaar van sleur bestaat, is dat bij een eigentijdse dienst de constante zoektocht naar vernieuwing om maar relevant te blijven.

Wat dan wel?

Wat gaat de kerk dan wel redden? Echte mensen die echt geloven die eerlijk zijn over hun echt worstelingen, problemen en verlangens zoals we ze in de Psalmen tegenkomen. Geen “Shiny Happy People” bij wie alles goed is omdat Jezus alles heeft gefixed. Leg op zondagochtend (of de hele week?) niet de focus op jezelf, op hoe je anderen zo goed mogelijk “binnen kunt krijgen”. Geef de drie-ene God de eer, dat is de essentie. Als een hippe dienst daarbij helpt, doen. Als een oude liturgie daarbij helpt, doen. Maar verwacht het niet van middelen (maar gebruik ze wel op goede manier). Trouwens ook niet van mensen. Maar van de Geest die door de mensen werkt, in al hun falen.

Bron: https://gloriaenkyrie.wordpress.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

Evolutiecongres wil Nederland klaarstomen voor (theïstische) evolutie

 

Het klassieke scheppingsgeloof is voor veel (theïstische) evolutionisten een doorn in het oog. Zeker als deze visie op de werkelijkheid ook nog eens onderwezen wordt op scholen. Hoe trekken we ook deze halsstarrige evolutieweigeraars over de streep? Iedereen zou de filosofie van universele gemeenschappelijke afstamming toch moeten accepteren? Hoe gaan we om met docenten en studenten die de filosofie van universele gemeenschappelijke afstamming over deep time niet kunnen accepteren? Dat lijken de vragen op het congres dat volgende week (27-31 augustus 2018) zal plaatsvinden.

Handen ineen

Om dat doel te bereiken hebben theïstisch evolutionisten de handen ineengeslagen. Ze hebben ook hulp ingeroepen van enkele atheïstische sprekers. Op de eerste dag wordt een overzicht gegeven van de evolutie-acceptatie van diverse levensbeschouwelijke stromingen (zoals atheïsme, christendom, jodendom en de islam) in het verleden. De tweede dag wordt de sterkte van de evolutietheorie getoetst. We zien hier slechts een applaus voor de evolutietheorie voorkomen, kritische noten lijken niet te worden doorgegeven. De derde dag probeert men een theïstisch evolutionistische levensbeschouwing te schetsen. De vierde dag is gericht op het onderwijs. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de leerlingen en studenten de filosofie van universele gemeenschappelijke afstamming zullen accepteren? Op de vijfde en laatste dag wordt zelfs geprobeerd om religieus geloof evolutionair te verklaren. Men voelt wel aan dat ze nu tegen de ‘limits of science’ aangelopen. Het laatste uur van deze dag wordt besteed aan het in kaart brengen van de vooruitgang, biologiedocenten toerusten en vervolgplannen smeden.

Sprekers en onderwerpen

De organisatie ligt in handen van theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink, bekend van het theïstisch evolutionistische boek En de aarde bracht voort, en bioloog dr. Duur Aanen, bekend van het protest tegen het proefschrift van de in 2013 gepromoveerde Joris van Rossum. Op de conferentie komen 27 sprekers aan het woord. Hieronder worden enkele opvallende zaken genoemd en besproken. Op de eerste dag spreekt o.a. dr. Ab Flipse, als wetenschapshistoricus verbonden aan de Vrije Universiteit. Hij zal een historisch perspectief geven op de relatie tussen evolutiebiologie en religieus geloof. Al eerder is opgevallen dat Flipse spreekt van drie golven van ‘creationisme’ in Nederland. Hij zal dat waarschijnlijk ook hier op het congres doen. Dit geeft geen correct beeld van de geschiedenis van het klassieke scheppingsgeloof in Nederland. Op de tweede dag spreken diverse theïstische evolutiebiologen. Allen accepteren universele gemeenschappelijke afstamming over deep time. Een van hen doet dat zelfs op clovistische wijze. Als laatste geeft dr. Gijsbert van den Brink geeft een overzicht. Ik hoop dat hij in zijn lezing ook de kritische evolutienoot een plaats geeft. Op de derde dag valt spreker dr. John Walton op. Deze BioLogos-spreker is speciaal vanuit Amerika overgevlogen om zijn visie op de historische Adam te presenteren. De spreker is ook bekend vanwege zijn protestactie tegen het tonen van de film Is Genesis history? op de campus. Op de derde dag zijn er drie sprekers die opvallen. De eerste spreker is dr. Deborah Haarsma, directeur van BioLogos. BioLogos is een platform voor theïstische evolutie in de VS. Een organisatie met een sterk anti-creationistische agenda. De vierde spreker is drs. Gerrit Hagens, docent godsdienst, Grieks en Latijn aan De Passie Scholengemeenschap te Utrecht. Hij geeft een korte lezing over zijn evolutieonderwijs aan deze orthodox-christelijke school. Waarom niet naast deze docent ook een creationistisch docent uitgenodigd die spreekt over het scheppingsreferentiekader? De laatste spreker is dr. Héloïse Dufour. Zij spreekt over EVOKE, een project dat de acceptatie van de natuurfilosofie van universele gemeenschappelijke afstamming wil vergroten. Ze sprak in 2017 op een EVOKE-congres en een van haar vragen was hoe onderwijzers en anderen het creationistische verhaal kunnen tegenspreken. Samen met dr. Hans Degens schreef ik al een tijd geleden over dit EVOKE-project. Deze dag lijkt te zijn ingericht om de bijzondere scholen voor Basis- en Voorgezet Onderwijs klaar te stomen voor (theïstische) evolutie. Dat zien we ook aan de vragen die gesteld worden aan het einde van de dag. Bij de eerste vraag wordt een vals dilemma opgeworpen van wetenschap vs. geloof. Ook creationisten verdedigen ‘origin theories’, denk maar aan discontinuity systematics of de baranoomtheorie. De volgende vraag is of biologiedocenten (dat is wat anders dan teachers of evolutionary biology, biologie is meer dan evolutie) evolutie als wetenschap dienen te kwalificeren. De volgende twee vragen gaat over de evolutieweigeraars (zowel docenten als studenten) en hoe daar mee om te gaan. Als laatste is de vraag of de evolutietheorie ook niet in de basisschool onderwezen moet worden. Zelf denk ik dat groep 8 geschikt is voor een tweemodellenonderwijs, waarbij enerzijds het scheppings- en anderzijds het evolutieparadigma onderwezen wordt. Dit is het geval in de geweldige methode Wondering the World. Op de laatste dag van het congres spreekt dr. Herman Philipse, een van de bekendste atheïsten van Nederland. Het is jammer dat op de sprekerslijst geen enkele creationistische academicus aan het woord wordt gelaten. Sommige sprekers die wel aan het woord worden gelaten, laten een sterk anti-creationistische agenda zien. Is dit congres niet anders dan een strategische zet om (theïstische) evolutie in de scholen en kerken onderwezen te krijgen en het klassieke scheppingsgeloof de deur te wijzen?

Deelnemers

Het congres is volgeboekt. Volgens de deelnemerslijst zijn er 58 deelnemers. Onder die deelnemers zijn vooral theïstische evolutionisten. We zien veel namen van Nederlandse theïstische evolutionisten: Duur Aanen, Gijsbert van den Brink, Cees Dekker, Sander van Doorn, Herman van Eck, Ab Flipse, René Fransen, Gerrit Hagens, Gerdien de Jong, Everard de Jong, Marnix Medema, Jitse van der Meer, Jeroen de Ridder en René van Woudenberg. Is dit congres niet anders dan een strategische zet om (theïstische) evolutie in de scholen en kerken onderwezen te krijgen en het klassieke scheppingsgeloof de deur te wijzen?

Ten slotte

Het Nederlands Dagblad schreef dat de organisatie het erom gaat óf evolutie en geloof te combineren zijn. Vanuit het programma wordt wel duidelijk dat dit geen vraag is, maar als gegeven wordt verondersteld. Een kritische noot op universele gemeenschappelijke afstamming over deep time ontbreekt volledig. Laat staan dat er wetenschappelijke alternatieven als het scheppingsparadigma en/of Intelligent Design aan bod komen. Hoe ver zijn we in de evolutie-acceptatie en welke hordes moeten er nog worden genomen? Dat lijkt de hoofdvraag van dit evolutiecongres. Deze hoofdvraag had beter kunnen luiden: hoe brengen we de scholen en kerken weer terug bij het klassieke scheppingsgeloof en een werkelijkheid die wetenschappelijke beschreven wordt binnen een scheppingsreferentiekader. We moeten ons niet laten leiden door de naturalistische ontstaansmythe van universele gemeenschappelijke afstamming over deep time, maar door het Levende Woord. Hij was bij het begin aanwezig, door Hem zijn alle dingen gemaakt. Acceptatie van universele gemeenschappelijke afstamming over deep time leidt tot grote theologische problemen en ondermijning van het Schriftgezag. Dat laatste leidt onherroepelijk tot grote twijfel en zelfs kerkverlating.

Bron

https://logos.nl/evolutiecongres-wil-nederland-klaarstomen-voor-theistische-evolutie/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

'Vrouwonvriendelijke uitspraken'

 

 

 

Sven Gatz na vrouwonvriendelijke uitspraken tijdens eredienst op Eén: “Schaf die uitzendingen af”

 “Vrouwen, wees onderdanig aan uw man als de man aan de heer”, klonk het zondagochtend in de eucharistieviering op Eén en Radio 1, die werd uitgezonden vanuit de Sint-Servaasbasiliek Norbertijnenabdij in Grimbergen. “Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk. Hij gaf zijn leven om haar te redden. Zo moet de vrouw haar man in alles onderdanig zijn zoals ook de kerk onderdanig is aan Christus.”

 Het mag dan om een aloude Bijbelpassage gaan, op Twitter regent het verontwaardigde reacties en rijst de vraag of religieuze diensten nog wel een plaats hebben op de openbare omroep. “Wanneer een moslimrapper op MNM joden ridiculiseert, is het kot te klein, maar dit mag wel?”, klinkt het onder meer. “Religie heeft geen plaats op overheidsmedia, en seksisme al helemaal niet”, zegt iemand anders.

Afschaffen

Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld) treedt de critici bij. “Natuurlijk sta ik niet achter dit soort uitspraken”, klinkt het in een reactie aan Het Nieuwsblad. “Dat ze uit een oud boek komen, is ook geen argument om ze op onze bevolking los te laten. Dit is niet van deze tijd, en dat het op de VRT voor heel Vlaanderen uitgezonden wordt is al helemaal te gek.”

In december al pleitte Gatz voor het afschaffen van de religieuze erediensten op de openbare omroep, maar dat blijkt niet zo makkelijk. “Mijn coalitiepartners CD&V en N-VA gingen daar toen niet mee akkoord. Ik hoop dat we incidenten als dit kunnen aangrijpen om het debat opnieuw te voeren.”

“Deze erediensten vallen buiten de redactionele verantwoordelijkheid van de VRT”, gaat hij verder. “Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de godsdiensten zelf, in dit geval de priester dus. Maar het kan toch niet dat de VRT gebruikt wordt om, onder het mom van vrije meningsuiting en met belastinggeld, dit soort zaken ongefilterd de wereld in te sturen?”

Duiding

Is het dan niet de taak van de VRT om de Vlaming in contact te brengen met verschillende opinies, opvattingen en levensbeschouwingen? “Natuurlijk, maar daar zijn andere manieren voor dan zondagochtend via religieuze erediensten. In duidingsprogramma’s bijvoorbeeld, voorzien van de nodige redactionele omkadering en kritische analyses.”

Ook dat sommige, veelal oudere kijkers niet meer fysiek in staat zijn misvieringen bij te wonen en zich dus op de uitzendingen beroepen, is geen reden om ze te behouden, vindt Gatz. “Ik wil alle technische mogelijkheden onderzoeken om die mensen alsnog hun wekelijkse viering te gunnen. Maar dit kan geen argument zijn om deze uitzendingen, op kosten van de belastingbetaler, te behouden.”

Bron:

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20180826_03683161/sven-gatz-na-vrouwonvriendelijke uitspraken-tijdens-eredienst-op-een-schaf-die-uitzendingen-af

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

70 great things about Israel

 

 

 

One For Israel Staff Apr 16, 2018

 

 

In honour of Israel’s 70th birthday, here are 70 reasons to love Israel!

 

From technological breakthroughs to ancient wonders, natural beauty and social achievements, there are so many things to thank God for here in Israel.

 

It really is a land of milk and honey! Israeli cows are the most productive in the world. An average Israeli cow produces about 25,500 pounds of milk each year, and Israel has been sharing its know-how with other countries like Vietnam to boost milk-production. Israelis have literally made the desert bloom, producing vast amounts of fruit, vegetables and flowers in the Negev and the Arava desert areas. Israel exports more than $1.3 billion worth of agricultural products every year, and a record-breaking pepper was grown in the Arava desert! Hebrew, one of the two official languages in Israel (the other being Arabic) is the only language in the world that was “dead” but has been brought back to life. Every week, the country slows right down for Shabbat, the national day of rest. Transport stops, shops are closed, and families gather for the traditional Shabbat meal. Israel has one of the highest standards of living, in terms of education, life expectancy (highest in the world – 82), safety for minorities, and economic prosperity, in the Middle East. Israel is home not only to Jewish people from many different countries and cultural backgrounds, but also to Arab Muslims, Christians, Armenians, Druze, Bedouins, refugees from Sudan and other African countries, people of the Bahai faith, and others. In times of international crisis and disaster, Israel’s emergency teams are usually among the first there on site to help. Albert Einstein was asked to be Israel’s first president! He declined. Christians can worship Jesus in safety in Israel – a liberty not available to many in the Middle East. Unlike leaders of other nations in the Middle East, Israeli leaders are subject to the rule of law and are even sent to jail when convicted of criminal offences, as ex-President, Moshe Katsav, found out. Israel is one of only 2 countries that entered the new century with a net gain of trees. Israel has the only theater company in the world that is comprised entirely of deaf and blind actors, and our banknotes have Braille on them for the blind. You can see the original wall from the time of Nehemiah in Jerusalem and walk through the water tunnels he constructed in the City of David. You can see the remains of the very second temple that Yeshua walked in. You can ride a boat on the sea of Galilee, and see ancient boats that are thousands of years old. You can swim with dolphins in Eilat, and ski on the top of snowy Mount Hermon. The Dead Sea is the lowest place on earth. Dead Sea mud has minerals that nourish the skin and people flock from all around to try out their healing and health benefits. Israel produces the most scientific papers per capita per year in the world. There are many problems in Israel, but the population is free to discuss them and protest publicly, and the Israeli press do not hold back at all in their criticism either! This is a fruit of a free and democratic country. Thousands of Syrians (technically “enemies” of Israel) have been treated in Israeli hospitals in the last couple of years. In fact children from many neighbouring countries – Syria, Gaza, Iraq, Kurdistan, and other places – have received life-saving medical care in Israel. The revolutionary “drip irrigation” method invented in Israel has shown the way for many water-deprived nations to improve desperate situations. Israel was the first country to ban size 0 models. Israeli women have equal rights, and some of the best educational opportunities in the Middle East. Golda Meir was the third female prime minister in the world, and 44% of Israel’s registered lawyers are women. Israel was legally established four times over: The San Remo Article 22 of 1920 ratified the Balfour Declaration as internationally binding law, the League of Nations 1922 “Mandate for Palestine” was unanimously approved by all 51 states of the League, UN Resolution 181 to partition Palestine was passed in 1947, and the Declaration of Independence in 1948. There are 137 official beaches, and the Red Sea has beautiful coral reefs full of exotic fish for fun snorkelling and diving experiences. In order to protect its citizens from attack, Israel developed the revolutionary “Iron Dome” defense system, which accurately shoots down missiles fired at Israel – while they are still in the air! Studies show that Israel is one of the best places to raise children, and that it is one of the happiest countries in the world. For the population size, Israel has the highest ratio of university degrees. The Technion University in Haifa was #78 in the best universities in the world, and among the top 25 engineering schools, according to Business Insider magazine 2012. Israeli beauty, Linor Abargil, won the title of Miss world in 1988 after having just survived a rape attack abroad. She went on to become a campaigner against sexual violence. Dr. Nof Atamna-Ismaeel, an Israeli Arab microbiologist from Baqa al-Gharbiyye is Israel’s new “Masterchef” and dreams of opening a Jewish-Arab cooking school. Israel ranks 19th among 187 nations on the UN’s Human Development Index, which places it in the category of “Very Highly Developed”. The cell phone was developed in Israel. Anti-virus software was also developed in Israel. Many medical breakthroughs were successfully pioneered and developed in Israel, including treatments that battle HIV and cancer, and help for those with epilepsy, autism and dyslexia, to name a few. Israel is ranked first place in the world in the survival of cancer patients. Flowers are exported from Israel in vast numbers, and we have become a major player in the global floral industry. The percentage of Israelis engaged in scientific and technological inquiry, and the amount spent on research and development in relation to gross domestic product is amongst the highest in the world. Israel produces 95% of its own food requirements. A company called Biobee breeds and sells insects as a form of pest control, reducing the need for chemical pesticides. Their “good bugs” keep other bugs from harming the crops. They also breed bumble bees to naturally pollinate in the greenhouses and fields. The cherry tomato was genetically developed in Israel, and is grown in the desert for a sweeter taste! Israeli researchers have successfully cultivated a plant from 2,000 year old seeds from a date palm. Israel is on the cutting edge of solar power technology, and 90% of Israeli homes have water heated by solar energy. The city of Haifa has the second shortest underground funicular system in the world, going up and down Mount Carmel in just 6 stops! The public transportation system is cheap, efficient, and has free wifi. A group of Israeli artists started “bus stop libraries”, providing free books at bus stops for people to read and exchange. You can read the verse from Leviticus on some buses and stations: “You shall rise before the aged and show deference to the old”. Many of the streets are named after Biblical heroes like King David, Solomon, Samson. There is a national Bible quiz, and Benjamin Netanyahu’s son won it one year. The Prime Minister goes to a regular Bible study and it is not uncommon from him to quote the Bible in speeches. Israel is a country that loves to read – it publishes more books translated from other languages in the world. Israel has won a disproportionate number of Nobel prizes for its size and small population, and has won more than all the other Middle Eastern countries combined. Many smartphone apps like Whatsapp, Viber and Waze were invented in Israel. Israeli company EWA developed the technology to produce drinking water out of thin air. A condenser absorbs the air’s humidity, holds it in silica based gel granules, then condenses it into water. Better still, 85% of energy used is pumped back into the system. Israel has one of the highest rates of entrepreneurship in the world, giving it the nickname, “Start-up nation”. It has the highest rate of entrepreneurship among women and people over 55 in the world. The city of Beersheba has the highest number of chess grandmasters per capita in the world. Eilat and the south of the country are a bird-watchers’ paradise – Israel has one of the highest levels of bird traffic in the world per square kilometer, with more than 500 million migrating birds cross its airspace. Stargazing from the Israeli desert is a sight to behold. Israel produces many award winning wines. Israeli children are 10 times less likely to suffer from peanut allergies due to early introduction to the nationally beloved peanut-puff snacks “Bamba”. There are 273 kibbutzim in Israel – where everyone works together, lives communally and shares the benefit of their collective labour. These kibbutzim were particularly important in helping the country get established in the early days of its development.Israel has the largest number of museums per capita than anywhere else in the world. Israel has the highest percentage in the world of home computers per capita. Voice mail, instant messaging and USB flash drives all began in Israel. Israel was the first country to sign up to the Kimberly process, the international standard that certifies diamonds as being “conflict free”. Alexander the Great is said to have entered Israel in 333 BCE via the caves at Rosh Hanikra, and Napoleon and King Richard the Lionheart (the king that was absent in the time of Robin Hood) have also paid visits to the country with hopes of conquest. Israel has miraculously won every battle pitched against it, with hostile nations seeking to destroy it since its inception. Although the Israel’s defence forces are strong, many supernatural miracles have helped Israel to avoid annihilation. The number of Messianic believers who know Yeshua as their Messiah has trebled every decade since 1948, and is now over 30,000.

This article originally appeared on One for Israel and is reposted with permission.

Voor meer informatie over Israël zie: Kehila News Israël.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

Zonder commentaar

 

 

 

 

De Organization of Islamic Cooperation (OIC) moet een gezamenlijk leger van vijf miljoen soldaten mobiliseren om de strijd met Israël aan te gaan. Dat werd recent aangevoerd door de Turkse krant Yeni Şafak, die nauw aanleunt bij de AK Parti van de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan.

De organisatie omvat 57 islamitische landen. Het zogenaamde Army of Islam zou volgens de krant zowel op het gebied van troepensterkte, uitrusting als budgetten veel sterker staan dan het Israëlische leger. Het gemeenschappelijke islamitische leger zou zelfs bijna omvangrijker zijn dan de volledige bevolking van Israël.

© iStock

Task Force

Uit het rapport, opgesteld door het Turkse militaire adviesbureau Sadat, zou moeten blijken dat het Army of Islam het grootste leger van de wereld op de been zou kunnen brengen. “De Organization of Islamic Cooperation telt in totaal een bevolking van meer dan 1,67 miljard inwoners,” wordt er aangevoerd.

“Op dit ogenblik heeft het samenwerkingsverband al minstens 5,2 miljoen soldaten in actieve dienst. Deze legers hebben de beschikking over een gezamenlijk militair budget van 174,7 miljard dollar. Daarmee zou het islamitische leger bij een confrontatie met de Israëlische militaire macht een sterke superioriteit kunnen laten blijken.”

Daarbij wordt opgemerkt dat Israël slechts op een bevolking van ruim 8 miljoen inwoners kan terugvallen. “Alleen al Istanboel heeft met 14 miljoen inwoners een grotere bevolking dan de volledige Israëlische staat, die bovendien door islamitische landen is ingesloten,” aldus de Turkse krant. “Het Israël leger heeft bovendien slechts 160.000 manschappen in actieve dienst en moet functioneren met een budget van ongeveer 15,6 miljard dollar.”

In het rapport van Sadat wordt gesuggereerd dat de lidstaten van het islamitische samenwerkingsverband een Jerusalem Task Group zouden oprichten om te onderzoeken op welke manier een islamitische troepenmacht tegen Israël op de been zou kunnen worden gebracht.

Voorpost

Aangegeven wordt dat een militaire operatie tegen Israël zou moeten worden ingezet met een troepenmacht van 250.000 soldaten. Tevens zouden op korte termijn een aantal uitvalsbases moeten worden opgezet van waaruit over het land, langs de zee en door de lucht aanvallen op Israël zouden kunnen worden gelanceerd.

Bij die operaties zouden vijfhonderd tanks en pantservoertuigen worden ingezet, naast een vloot van honderd gevechtsvliegtuigen en vijfhonderd helikopters. Ook zou beroep worden gedaan op vijftig oorlogsschepen en duikboten.

Door zijn sterke militaire slagkracht zou Turkije daarbij volgens het rapport de belangrijkste uitvalsbasis voor de operaties moeten zijn. “Het Turkse leger is in sterkte de zevende troepenmacht van de wereld,” aldus Sadat. “Binnen de Navo staat het Turkse leger zelfs op de tweede plaats. Het land beschikt over ongeveer vierhonderd tanks en duizend gevechtsvliegtuigen. De Turkse marine heeft de jongste jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt en heeft nu een vloot met 194 schepen."

In het rapport wordt ook gewezen naar het nucleaire arsenaal van Pakistan. In een reactie op de publicatie gaf Hishammuddin Hussein, Maleisische minister van defensie, alvast te kennen dat de strijdkrachten van zijn land klaar zijn om hun plicht jegens Jeruzalem te vervullen.

In het rapport wordt Israël beschreven als de voorpost van de nieuwe kruistocht en een dolk in het hart van de islam. Israël moet volgens Sadat ook als de ogen, oren en vuist van de christelijke wereld worden bestempeld.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

‘Voorbereidingen voor de Armageddon?’

 

 

 

De huidige situatie in deze wereld zou gemakkelijk iemand aan het twijfelen kunnen brengen. Waar gaat dit eindigen? Is het door de overvloed aan informatie dat veel mensen daarom angstgevoelens hebben en onzeker zijn over de toekomst? Komen de recente gebeurtenissen in de wereld misschien overeen met die welke de eindtijd zullen kenmerken? De Bijbel, sprekend over tijd voorafgaand aan de wederkomst van Christus, beschrijft het als volgt: ‘En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden’ (Luk.21:25-26).

Er is een toenemende tendens waar te nemen, helaas ook onder christenen, om zich af te sluiten voor deze vaak negatieve informatie. ‘Je wordt er alleen maar depressief van!’ is dan de vaak gehoorde opmerking. Je kan je natuurlijk je ‘kop’ in het zand steken, zoals een struisvogel, maar daarmee ga je leven in een parallelle droomwereld. Die houding gaat vooral op voor de inwoners van het welvarende Europa en die hebben daarom dan ook een zeer beperkt zicht op de werkelijkheid. Na de annexering van de Krim en schermutselingen in Oekraïne door Rusland is de westerse wereld opgeschrikt uit de slaap en zich weer gaan bewapenen.

We weten, of behoren te weten of kunnen het weten, dat het eindtijdgebeuren zich voornamelijk zal afspelen in en rond Israël. ‘Zo zegt de Here Here: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb Ik het gesteld, met landen eromheen’ (Ez.5:5). ‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen’ (Zach.12:2-3). Daarom gaan we in artikel na wat er momenteel in de wereld aan de hand is en in het bijzonder richten we onze aandacht op de landen rondom Israël.

Noord-Korea

Nu de Olympische winterspelen beëindigd zijn en de normale gang van zaken weer zijn loop neemt wachten we af hoe het verder zal gaan met Noord-Korea en de nucleaire dreiging. In september van 2017 heeft Noord-Korea een succesvolle waterstofbom tot ontploffing gebracht. We denken ook maar aan de vele raketten men heeft gelanceerd de laatste tijd. We zullen afwachten hoe deze situatie zich verder zal ontwikkelen de komende tijd. Noord-Korea wordt door Amerika als een vijandige staat gezien die met hun nucleaire dreigementen de wereldvrede in gevaar brengt zoals het in een rapport van de senaat van de Verenigde Staten vermeld staat.

'Het programma voor massavernietigingswapens van Noord-Korea, publieke bedreigingen, uitdaging van de internationale gemeenschap, confronterende militaire houding, cyberactivteiten en potentieel voor interne instabiliteit vormen een complexe en steeds ernstiger bedreiging van de nationale veiligheid voor de Verenigde Staten en haar belangen.’ (1. rapport US, blz.11,16)

Iran

Dit land is de grootste vijand van Israël en is de laatste jaren bezig zich een weg naar de Middellandse Zee te banen, maar ook bezig zich op alle mogelijke manieren zich tot de tanden toe te bewapenen, waaronder mogelijk atoomwapens.

‘De Islamitische Republiek Iran blijft een permanente bedreiging voor de nationale belangen van de VS vanwege de Iraanse steun aan anti-Amerikaanse terroristische groeperingen en militanten, het Asad-regime, Huthi-rebellen in Jemen en vanwege de ontwikkeling door Iran van geavanceerde militaire vermogens.’ (1. Rapport US (blz.23)

Syrië

De burgeroorlog in Syrië die in 2012 begonnen is heeft tot dusver naar schatting 500.000 slachtoffers geëist. Miljoenen mensen zijn het land ontvlucht naar omliggende landen maar ook Europa. De instroom van vluchtelingen uit Syrië maar ook uit andere gebieden van de wereld zoals Afrika vormen een enorme belasting voor deze landen.

Rusland

Naast de annexatie van de Krim heeft Rusland zich blijvend genesteld in Libanon en troepen gestuurd om het regime van Assad te ondersteunen.

‘Rusland is van plan een tweede permanente marinebasis te vestigen in Syrië, heeft onderminister van Defensie Pankov bekendgemaakt. Daartoe wordt de elementaire basis bij de stad Tartous, die nu geleast wordt van Syrië, uitgebreid en versterkt. Rusland heeft al een permanente basis bij Hemeimeem in de westelijke provincie Latakia. De plannen voor een tweede basis wijzen op de intentie van het Kremlin om de Russische militaire rol in het land verder uit te breiden. Sinds 2015 steunt het Russische leger president Assad in de strijd tegen de opstandelingen.’ (2 NOS)

Israël

Wat is de reactie van Israël op deze gebeurtenissen en de ontstane situatie? Israël heeft zich ook verder militair uitgerust met een hoog technisch raketafweersysteem (Iron Dome). In september van 2017 vond Israëls grootste militaire oefening plaats sinds 20 jaar als voorbereiding tegen een mogelijke oorlog tegen Hezbollah. Tienduizenden militairen van lucht- land- en zeemacht, maar ook inlichtingendiensten en Cyber commando’s oefenden op de Golanhoogten.

De Verenigde Staten van Amerika hebben hun eerste vaste militaire basis in Israël geopend en zetten daarmee hun jarenlange samenwerking met Israël verder. In een luchtmachtbasis in het zuiden van Israël worden tientallen Amerikaanse soldaten gestationeerd. ‘Deze militairen zullen Israël bij de luchtverdediging ondersteunen en ons helpen, onze afweertechniek te verbeteren’ verklaarde de Israëlische legerwoordvoerder Jonathan Conricus tegenover Jewish News Syndicat (JNS)

‘Israël zal zich zichzelf met volle kracht van onze wapenen en met volle kracht van onze overtuigingen verdedigen’ zei premier Benjamin Netanjahu in een rede voor de VN. We zullen handelen om Iran ervan af te houden, vaste militaire basissen in Syrië op te richten voor zijn luchtmacht, marine en landstrijdkrachten. Wij zullen handelen om Iran af te houden van de productie van dodelijke wapens in Syrië of in Libanon, die ze tegen ons in willen zetten’ (3. ImE blz.5)

Europa

En Europa? Europa mist een centraal leiderschap, is vaak besluiteloos en lijdt aan verdeeldheid.

Volgens Edward Gibbon (1737-1794, schrijver van ‘Val en Ondergang van het Romeinse rijk’ zijn er meerdere oorzaken geweest voor de ondergang van het Romeinse rijk, oorzaken die we ook waarnemen in het huidige Europa.

1e. Een toename van echtscheidingen en onderwaardering van de plaats van het gezin als hoeksteen van de maatschappij.

2e. Steeds hogere belastingen; de mensen gaven hun geld uit aan brood en spelen;

3e. Een overdreven verlangen naar ontspanning. Sportevenementen werden groter en driester.

4e. De opbouw van een grote militaire macht, terwijl de ware vijand intern is. De mensen werden decadent.

5e. Verval van religie; het geloof vervalt tot een uiterlijke vorm en verliest de verbinding met het alledaagse leven; reden waarom het niet meer in staat is relevante antwoorden te geven.

6e. Het annexeren van omringende gebieden die zich echter niet integreerden in de Romeinse maatschappij en daardoor voor verdeeldheid zorgen.

Geraadpleegde bronnen:

1. Statement for the Record Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community Senate Select Committee on Intelligence. Daniel R. Coats, Director of National Intelligence. May 11,2017

Voor het volledig verslag zie: https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/documents/os-coats-051117.pdf

2. https://nos.nl/artikel/2136988-rusland-krijgt-tweede-permanente-marinebasis-in-syrie.html

3. ‘Israël meine Erbe’ (ImE) nummer: 1/2018 blz.5

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX