Nieuwe artikelen

 

Onderstaande artikelen zijn in de loop van het jaar 2020 aan de website toegevoegd:

 

 

010120 - Gij geheel anders! - Rubriek: Geestelijk Leven

020120 - Verdrukking - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

040120 - Verwerping van Jezus - Lukas 4 :Rubriek NT - Evangeliën 2

050120 - Nieuwe Rubriek: Hulp Kerk Cuba

070120 - Openbaring - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

070120 - Het Evangelie - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

080120 - Verheerlijking op de berg - Rubriek: NT Evangeliën 2

100120 - God spreekt! - Rubriek: Christendom

120120 - Kon Jezus zondigen? - Rubriek: Christologie

130120 - Pre-existentie van Jezus - Rubriek: Christologie

140120 - De Maagdelijke verwekking van Jezus - Rubriek: Christologie

170120 - De ontlediging van Jezus - Rubriek: Christologie

180120 - Hoop doet leven! - Rubriek: Geestelijk Leven

200120 - De satan - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

210120 - Jezus' zondeloosheid en verzoeking - Rubriek: Christologie

230120 - Die moeilijke Hebreeënbrief! -Rubriek:Diverse Onderwerpen 4

260120 - Beelden van Christus - Rubriek: Christologie

280120 - Te voet, of te paard? - Rubriek: Geestelijk Leven

310120 - De godheid van Christus - Rubriek: Christologie

030220 - De Profeet uit Nazareth - Rubriek: Jezus Leven

040220 - De mensheid van Christus - Rubriek: Christologie

090220 - Lessen uit verzoeking in woestijn - Rubriek: Geestelijk Leven

110220 - Typologie - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

120220 - Samen op Weg - Rubriek: Israël Theologisch

130220 - Ontvangen Geest dopelingen Johannes - Rubriek: Vragen Alg.3

130220 - Jezus' veertig dagen verzocht? - Rubriek: Vragen Alg. 3

130220 - Prediker deel 6 - Rubriek: OT Wijsheidsboeken 2

130220 - Preterisme Ontmaskerd! - Rubriek: Preterisme

140220 - Dieren in de hemel? - Rubriek: Vragen Algemeen 3

150220 - Gelijkenis van het grote Avondmaal - Rubriek: Gelijkenissen

180220 - Gelijkenis van de zaaier - Rubriek: Gelijkenissen

180220 - Lessen voor leiders - Rubriek: Geestelijk leven

250220 - Grote Verwachting - Rubriek: Voor u gelezen

250220 - Nieuwe Rubriek: Hermeneutiek

250220 - Hoe lezen wij de Bijbel deel 1-6 - Rubriek: Hermeneutiek

030320 - Christus in het boek Jesaja - Rubriek: OT Profetische Boeken

030320 - Beschaving - Rubriek: Voor u gelezen

030320 - Genesis, Inleiding - Rubriek: OT Boeken Mozes

030320 - Exodus, Inleiding - Rubriek: OT Boeken Mozes

030320 - Leviticus, Inleiding- Rubriek: OT Boeken Mozes

040320 - Numeri, Inleiding - Rubriek: OT Boeken van Mozes

040320 - Deuteronomium - Rubriek: OT Boeken van Mozes

040320 - Jozua, Inleiding - Rubriek: OT Historische Boeken 1

040320 - Richteren, Inleiding - Rubriek: OT Historische Boeken 1

040320 - Ruth, Inleiding - Rubriek: OT Historische Boeken 1

040320 - Samuël, Koningen, Kronieken Inl. Rubriek: Hist. Boeken 2

050320 - Inleiding op 1 en 2 Kronieken - Rubriek: Historische Boeken 2

050320 - Inleiding  op het boek Job - Rubriek: Wijsheids Boeken

050320 - Inleiding op de Psalmen - Rubriek: Wijsheidsboeken 1

050320 - Inleiding op Spreuken - Rubriek: Wijsheidsboeken 2

050320 - Inleiding op Prediker - Rubriek: Wijsheidsboeken 2

050320 - Inleiding op Hooglied - Rubriek: Wijsheidsboeken 2

050320 - Inleidingen op Jesaje - Rubriek: OT Profetische Boeken

050320 - Inleiding Evangelie Mattheüs - Rubriek: NT Evangeliën 1

050320 - Inleiding Evangelie Markus - Rubriek: NT Evangeliën 1

060320 - Inleiding op Lukas - Rubriek: NT Evangeliën 2

060320 - Inleiding op Johannes - Rubriek: NT Evangeliën 3

060320 - Inleiding op Handelingen - Rubriek NT Handelingen

060320 - Inleiding op Romeinen - Rubriek: NT - Brieven Paulus 1

060320 - Inleiding en Indeling 1Korinthiërs - Rubriek; Brieven Paulus 1

060320 - Inleiding & Indeling 2Korinthiërs - Rubriek:NT Brieven Paulus 1

060320 - Inleiding en Indeling Galaten - Rubriek: NT Brieven Paulus 2

060320 - Inleiding en Indeling Efeziërs - Rubriek: NT Brieven Paulus 2

060320 - Inleiding en Indeling Kolosse - Rubriek: NT Paulus Brieven 2

060320 - Inleiding en Indeling 1 Thes. - Rubr. NT Brieven Paulus 2

060320 - Inleiding en Indeling 2 Thes. - Rubr. NT Brieven Paulus 2

060320 - Inleiding en Indeling 1 Tim. - Rubr. NT Brieven Paulus 3

060320 - Inleiding en Indeling 2 Tim. - Rubr. NT Brieven Paulus 3

060320 - Inleiding en Indeling Titus - Rubriek: NT Brieven Paulus 3

060320 - Inleiding en Indeling Filémon - Rubr.: NT Brieven Paulus 3

060320 - Inleiding en Indeling Hebreeën - Rubr. NT Brieven Paulus 3

070320 - Inleiding en Indeling 1 en 2 Petrus - Rubr. NT Overige Brieven

070320 - Inleiding / Indeling 1 Johannes-Rubr.:NT Geschriften Johannes

070320 - Inleiding / Indeling 2 en 3Joh.-Rubr: NT Geschriften Johannes

070320 - Inleiding en Indeling Openbaring

070312 - Inleiding en Indeling brief aan Judas

100320 - Inleiding - Indeling Jeremia - Rubriek: OT Profetische Geschr.

120320 - Prediker - Deel 7 - Rubriek: Wijsheidsgeschriften 2

160320 - De val van Jeruzalem - Rubriek: Profetische Boeken 1

200320 - Job, zoals u hem wellicht niet kent! - OT Wijsheidsboeken 1

200320 - Inleiding / Indeling Klaagliederen - Rubr: Profetische Boeken 1

210320 - Prediker - deel 8 - Rubriek: OT Wijsheidsboeken 2

230320 - Corona virus, teken van Jezus' komst? - Rubriek: Actueel

230320 - Inleiding en Indeling Ezechiël - Rubriek: Profetische Boeken 2

260320 - Gods heerlijkheid - Rubriek: Diverse Onderwerpen 4

280320 - Afscheidswoorden (Jozua) - Rubriek: OT Historische Boeken 1

290320 - Zij bekeerden zicht niet - Rubriek: Actueel

040420 - Als het toch eens waar zou zijn? - Rubriek: Actueel

050420 - Elia, de profeet in de spelonk - Rubriek: Historische Boeken 2

120420 - De eerste zes zegels - Rubriek: NT - Geschriften Johannes

130420 - Vragen over de toekomst -Luk.21 - Rubriek: NT Evangeliën 2

140420 - De reuzen van de voortijd - Rubriek: Vragen Algemeen 3

140420 - IMF schetst gitzwarte toekomst economie - Rubriek: Actueel

140420 - Inleiding en Indeling Daniël - Rubriek:OT Profetische Boeken 2

140420 - Inleiding en Indeling Joël - Rubriek: OT Profetische Boeken 2

140420 - Inleiding en Indeling Amos - Rubriek: OT Profetische Boeken 2

140420 - Inleiding en Indeling Obadja - Rubriek: OT Profetische Boek 3

150420 - Inleiding en Indeling Zacharia - Rubriek: OT Profet. Boeken 4

170420 - Jezus komt! Rubriek: Actueel

180420 - Inleiding en Indeling van Jona - Rubriek: OT Prof. Boeken 3

190420 - Inleiding en Indeling van Micha - Rubriek: OT Prof.Boeken 3

190420 - Inleiding en Indeling van Nahum - Rubriek: OT Prof.Boek 3

190420 - Inleiding en Indeling van Habakuk - Rubr. OT Prof.Boeken 3

200420 - Inleiding en Indeling Sefanja - Rubriek: Profetische Boeken 4

200420 - Inleiding en Indeling Haggaï - Rubriek: Profetische Boeken 4

200420 - Inleiding en Indeling Maleachi  - Rubriek Profetische Boeken 4

210420 - Jona, een mislukte zendeling - Rubriek: Profetische Boeken 3

230420 - Inleiding en Indeling Hosea - Rubriek: Profetische Boeken 2

230420 - Contrasten in Romeinen 8 - Rubriek: Brieven Paulus 1

280420 - Gods genade voor Israël-Hosea - Rubriek:Profetische Boeken 2

300420 - Prediker - Deel 9 - Rubriek: OT Wijsheidsboeken 2

010520 - Prediker - Deel 10 - Rubriek: OT Wijsheidsboeken 2

040520 - Gelijkenis van de ponden - Rubriek: Gelijkenissen 1

050520 - Zegenen of gezegnd worden - Rubriek: Div.Onderwerpen 4

110520 - Ded bruiloft van de Koning - Psalm 45  - OT Wijsheidsboeken 1

140520 - Het Pascha - Ex.11-13 - Rubriek: OT Boeken van Mozes

160520 - Beknopte Typologie - Nieuwe rubriek

190520 - Toevoeging Onderwerpen - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

190520 - Toevoeging Onderwerpen - Rubriek: Beknopte Typologie

230520 - Wij hebben een Woord voor de wereld - Rubriek: Christendom

250520 - Haggaï, de bode des Heren - Rubriek: OT Profetische Boeken 4

290520 - Zitten-Wandelen-Standhouden - Rubriek: NT - Brieven Paulus 2

030620 - Brief Christenen voor Israël aan RvK - Rubriek: Israël Actueel

040620 - Zitten-Wandelen-Standhouden - Rubriek: NT - Brieven Paulus 2

050620 - Zitten-Xandelen-Standhouden - Rubriek: NT - Brieven Paulus 2

120620 - Het Witte Paard - Rubriek: NT Geschriften Johannes

180620 - De Levieten - Rubriek: Boeken van Mozes

230620 - De Gemeente - Haar ontstaan - Rubriek: De Gemeente

240620 - Metaforen van de Gemeente - Rubriek: De Gemeente

250620 - De Gemeente - Lichaam van Christus - Rubriek: De Gemeente

020720 - De Gemeente - Bruid van het Lam - Rubriek: De Gemeente

030720 - De Gemeente - Huis van God - Rubriek: De Gemeente

040720 - Is vernietiging Israël aanstaande? Deel 1 - Rubr.Prof.Boeken 2

050720 - Is vernietiging Israël aanstaande? Deel 2 - Rubr.Prof.Boeken 2

110720 - De zonen van Noach - Gen.9-11 - Rubriek: OT Boeken Mozes

170720 - De Heilige Geest als Parsoon - Rubriek: Pneumatologie

280720 - De gelovige en het lijden - Rubriek: Geestelijk leven

020820 - God wil het! (Over de Kruistochten) - Rubriek: Christendom

030820 - Wij zien Jezus! - Rubriek: NT Brieven Paulus 3

100820 - Goddelijke vergelding (Ps.7) - Rubriek: Wijsheidsboeken 1

150820 - Tom Wright - Rubriek: Voor u gelezen

220820 - Arm van geest - Rubriek: Geestelijk leven

230820 - Wat is secularisatie? - Rubriek: Christendom

040920 - Paulus' reis naar Rome 1 - Rubriek: NT Handelingen

110920 - De Ware Wijnstok - Rubriek: Gelijkenissen

110920 - Paulus' reis naar Rome 2 - Rubriek: NT Handelingen

140920 - Project '24' - Rubriek: Actueel

150920 - Psalm 8 - Rubriek: Wijsheidsboeken 

160920 - Historisch akkoord met Israël

250920 - De Persoon van de Heilige Geest - Rubriek: Pneumatologie

280920 - De Nieuwe Wereldvertaling - Rubriek: Vragen Algemeen 3

280920 - De Heilige Geest - Rubriek: Pneumatologie

011020 - Door geloof! - Hebr.11-12 - Rubriek: Brieven Paulus 3

051020 - Godenstrijd - Evert Jan Ouweneel - Rubriek: Voor u gelezen

051020 - Het Paradijs - W.J.Ouwneeel - Rubriek: Voor u gelezen

091020 - De Typologie van de Bijbel - Rubriek: Typologie

161020 - Het lied v.d. wijngaard-Jes.5 - Rubriek OT - Prof.Boeken 1

281020 - De koning die zijn kroon verloor - Rubriek: Geestelijk leven

291020 - Opdat zij zich niet bekeren - Rubriek: Evangeliën 3

021120 - De eerstgeborene - Rubriek: Christologie

021120 - De nieuwe NBV21 - Rubriek: Actueel

051120 - Gaven en Bedieningen - Rubriek: De Gemeente

101120 - Engelen - Rubriek: Div.Onderwerpen 4

171120 - Beknopt Commetaar NT - Ouweneel - Rubriek: Voor u gelezen

171120 - Dit geloof ik... - Ouweneel - Rubriek: Voor u gelezen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

Onderstaande artikelen zijn in 2019 aan de website toegevoegd:

010119 - Bethlehem vs. Bethlehem - Rubriek: Christendom

020119 - 49 argumenten tegen preterisme - Rubriek: Eschatologie

Dit e-book wordt begin 2019 verwacht en is gratis te downloaden via https://unravelations.weebly.com/.

Ook gratis te downloaden zijn de volgende titels:

49 redenen voor de opname vóór de grote verdrukking

49 profetiën die de afgelopen eeuw vervuld werden.

100119 - De oorlogen van de gelovige - Rubriek: Geestelijk Leven

120119 - Nieuwe Rubriek: Inleidingen Boeken NT

170119 - Nieuwe Rubriek: Indelingen Boeken NT

010219 - Nieuwe Rubriek: Jezus' leven - Hoogtepunten

020219 - Gesprekken in de hemel - deel 1 - Rubriek: Jezus' leven

050219 - Nogmaals Preterisme - Rubriek: Preterisme

110219 - Een jongen in de tempel - deel 2 - Rubriek: Jezus' leven

160219 - Jezus' doop - deel 3 - Rubriek: Jezus' leven

270219 - Ze gaven niet op - Nehemia

010319 - Paulus, zijn eerste jaren - Rubriek: Biografiën NT

020319 - De verzoeking in de woestijn - deel 4 - Rubriek: Jezus' leven

020319 - We hebben Zijn heerlijkheid gezien - deel 5 - Rubriek:                            Jezus'  leven

080319 - Cornelius, de hoofdman uit Ceasarea - Rubriek: Biografiën NT

090319 - De duizend jaren - Openbaring 20 - Rubriek: Vragen Eschatologie

120319 - Als kinderen steren - Rubriek: Vragen Algemeen 2

180319 - De arrestatie van Jezus - Rubriek: Jezus' leven

260319 - Opstanding, hemelvaart en daarna... Rubriek: Jezus' leven

260319 - Waarom Jezus moest sterven - Rubriek: Jezus' leven

290319 - Het rijk van de Koning - Rubriek: Jezus' leven

300319 - Een puperverkoopster uit Thyatira - Rubriek: Biografiën NT

030419 - Achter de schermen van het wereldgebeuren - Rubriek:      Bijbelse  Onderwerpen 2

060419 - De Wedloop - Rubriek: Geestelijk leven

090419 - Petrus tussen twee vuren - Rubriek: NT Evangeliën

180419 - Petrus in de gevangenis - Rubriek: Biografiën NT

230419 - Vijf adviezen voor de Hebreeërs - Rubriek: Geestelijke leven

280419 - Jozef in zijn vernedering - Rubriek: Biografiën OT

020519 - Jozef in zijn verhoging - Rubriek: Biografiën OT

090519 - De weerhouder - Rubriek: Eschatologie

090519 - De Sabbat - Rubriek: Bijbelse Onderwerpen 2

130519 - Koning Jotam -2Kron.27 - Rubriek: OT Historische Boeken

250519 - Genesis, Exodus en Leviticus in volgelvlucht - Rubriek: Bijbelse Onderwerpen 2

280519 - Zij zullen de leugen geloven - Rubriek: Diverse onderwerpen 3

050619 - Preterisme - Tenslotte - Rubriek: Preterisme

070619 - Er komt een tijd... - Rubriek: Christendom

150619 - Allegorisch of Letterlijk? - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

170619 - Jozua, Gods Strijder - Rubriek: Biografiën OT

180619 - Jozua, Gods Herder - Rubriek: Biografiën OT

200619 - De Allegorische Bijbeluitleg - Rubriek: Beknopte Domatiek

280619 - Offers in het Vrederijk? - Rubriek: Eschatologie

170719 - Lessen uit Richteren - Rubriek: OT Historische Boeken

240719 - Gideon, gij dappere held! Rubriek: Biografiën OT

260719 - De Doop - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

050819 - Verwachtende de gelukkige hoop - Rubriek: Geestelijk leven

020919 - Prediker Inleiding

011019 - Zonde die licht omstrikt - Rubriek: NT - Brieven Johannes

141019 - De vervallen hut van David - Rubriek: OT - Profetische boeken

191019 - Vergeving - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

201019 - Het boek Prediker - het vervolg geplaatst.

211019 - Opnieuw Preterisme - Rubriek: Preterisme

261019 - Genezing van een verlamde - Rubriek: NT Evangeliën - Markus

291019 - Ruth 1 (nieuwe versie) - Rubriek: OT Historische boeken

041119 - Hoofdpersonen in Ester - Rubriek OT Historische boeken

091119 - Twee Rijken, Twee Beesten - Rubriek: Eschatologie

121119 - Tuchtiging - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

131119 - De Wedloop -Hebreeën 12 - Rubriek: NT - Brieven Paulus

201119 - Offers in het Vrederijk? - Rubriek: Diverse Onderwerpen 3

201119 - Tempelberg heet voortaan Haram al-Sharif - Rubriek: Actueel

261119 - Lofzangen in Lukas - Rubriek: NT Evangeliën

291119 -Zacharia en Elizabeth - Rubriek: Geestelijk Leven

301119 - Christus onze kracht - Filippi 4 - Rubriek: NT brieven Paulus

051219 - Engel des Heren - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

131219 - De verwanten van Jezus - Rubriek: Christendom

141219 - Vervallen hut van David - Rubriek: Israël Theologisch

151219 - Nieuwe Rubriek toegevoegd: Artikelregister

161219 - Nieuwe Rubriek toegevoegd: Het leven van Saul

161219 - Nieuwe Rubriek toegevoegd: Het Onze Vader

161219 - Genezing blindgeborene - Joahnnes 9

191219 - Mogen kinderen aan het avondmaal? - Rubriek: Vragen Alg.2

221219 - Elia, de Tisbiet - 2 Kon.17-19 - Rubriek: OT Historische boeken

251219 - Elisa, de zoon van Safat - 1en2Koningen: Rubriek OT Hist.Boek

281219 - Heiligheid - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

291219 - Ik zie, ik zie (Elisa) - Rubriek: OT Historische Boeken

________________________________________