Indeling Boeken NT

 

 

In deze rubiek kunt u indelingen vinden van de boeken van het Nieuwe Testament.

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Indeling van het Evangelie naar Mattheüs

I. De openbaring van de Koning (1-10)

A. De persoon van de Koning (1-4)

1. Zijn afkomst en geboorte (1-2)

2. Zijn heraut (3)

3. Zijn verzoeking en vroege dienst (4)

B. De principes van de Koning (5-7)

C. De macht van de Koning (8-10)

II. De opstand tegen de Koning (11-13)

A. Zijn heraut verworpen (11:1-19)

B. Zijn werken niet erkend (11:20-30)

C. Zijn principes geweigerd (12:1-21)

D. Zijn persoon aangevallen (12:22-50)

E. Resultaat: de gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen (13)

III. De terugtrekking van de Koning (14-20)

A. Vóór Petrus’ belijdenis (14:1-16:12)

B. Petrus belijdenis: de Gemeente (16:13-28)

Eerste vermelding van de kruisiging (16:21)

C. Na Petrus’ belijdenis (17-20)

Tweede vermelding van de kruisiging (17:22-23)

Derde vermelding van de kruisiging (20:17-19)

IV. De verwerping van de Koning (21-27)

A. Zijn publiek optreden voor de Joden (21:1-16)

B. Zijn conflict met de religieuze leiders (21:17-23:39)

C. Zijn profetieën over het toekomstig Koninkrijk (24-25)

D. Zijn lijden en sterven (26-27)

V. De opstanding van de Koning (28)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van het Evangelie naar Markus

I. Inleiding en presentatie van de Dienstknecht (1:1-13)

II. Het werk van de Dienstknecht in Galilea (1:14–9:50)

A. Aanvankelijke successen (1:14-6:29)

B.  Persoonlijke terugtrekking (6:30-9:32)

C. Beëindiging van de dienst in Galilea (9:33–50)

III. De reis van de Dienstknecht naar Jeruzalem (10)

IV. De laatste ‘werkweek’ van de Dienstknecht (1 –15)

A. Openbare dienst en tegenstand. (11:1-12:44)

B. Persoonlijk onderwijs en dienst. (13:1-14:31)

C. Gevangneming, verhoor en kruisiging. (14:32-15:47)

V. De overwinning van de Dienstknecht (16)

Opstanding en hemelvaart.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van het Evangelie naar Lukas

I. Inleiding (1:2-4)

II. De komst van de Zoon des Mensen (1:5–2:52)

A. De aankondiging aan Zacharia (1:5-25)

B. De aankondiging aan Maria (1:26-46)

C. De geboorte van Johannes (1:57-80)

D. De geboorte van Jezus (2:1-20)

E. De voorstelling van Jezus (2:21-38)

F. De kindertijd van Jezus (2:39-52)

III. De reisweg van de Zoon des Mensen (3:1–19:27)

A. De voorbereiding (3:1-4:13)

1. Gedoopt door Johannes de Doper (3:1-38)

2. Verzocht door de Satan (4:1-13)

B. De dienst in Galilea (4:14-9:50)

C. De dienst in Judea (9:51-13:21)

D. De dienst in Perea (13:22-19:27)

IV. De Zoon des Mensen in Jeruzalem (19:28–23:56)

A. Intrede in de stad (19:28-48)

B. Gesprekken met de leiders (20:1-47)

C. Onderwijs aan de apostelen (21:1-22:38)

D. Het lijden als een misdadiger (22:39-23:25)

E. Het sterven op het kruis (23:26-56)

V. De overwinning van de Zoon des Mensen (24:1-53)

A. De Overwinnaar van de dood (24:1-12)

B. De Bemoediger van de hoop (24:13-35)

C. De Schenker van de vrede (24:36-43)

D. De Dienstgever (24:44-53)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van het Evangelie naar Johannes

I. Proloog (1:1-18)

II. Periode van bekendmaking

A. Christus en de discipelen (1:19-2:12)

B. Christus en de Joden (2:13-3:36)

C. Christus en de Samaritanen (4:1-54)

D. Christus en de joodse leiders (5:1-47)

E. Christus en de menigten (6:1-71)

Crisis nr. 1: Zij wilden met Hem niet wandelen (6:66-67)

III. Periode van conflicten

A. Strijd over Mozes (7:1-8:11)

B. Strijd over Abraham (8:12-59)

C. Strijd over Zijn Zoonschap (9:1-10:42)

D. Strijd over Zijn macht (11:1-12:11)

Crisis nr. 2: Ze geloofden Hem niet (12:12-50)

IV. Periode van hoogtepunten

A. Hoogtepunt i.v.m. de voorbereiding op de kruisiging (13:1-17:26)

B. Hoogtepunt van het ongeloof van de Joden (18:1-19:42)

Crisis nr. 3: Ze kruisigden Hem (19:13-22)

C. Hoogtepunt van het geloof van de discipelen (20:1-31)

V. Epiloog (21:1-25)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van het boek Handelingen

I. De dienst van Petrus: zijn dienst voor Israël (1-12)

A. Petrus en de Joden (1-7)

1. Voorbereiding voor Pinksteren (1)

2. Petrus’ eerste toespraak (2)

3. Petrus’ tweede toespraak (3)

4. De eerste vervolging (4)

5. De tweede vervolging (5)

6. Israëls definitieve verwerping: Stéfanus gestenigd (6-7)

B. Petrus en de Samaritanen (8)

1. De bekering van Paulus (9)

2. Petrus en de heidenen (10-11)

3. Petrus’ gevangenneming en overlevering (12)

II. De dienst van Paulus: zijn dienst voor Joden en heidenen (13-28)

A. Paulus’ eerste zendingsreis (13-14)

B. Paulus’ verdediging van het evangelie (15)

C. Paulus’ tweede zendingsreis (16:1-18:22)

D. Paulus’ derde zendingsreis (18:23-21:17)

E. Paulus’ arrestatie en reis naar Rome (21:18-28:31)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Brief aan de Romeinen

I. Inleiding (1:1-17)

A. Begroeting (1:1-7)

B. Verklaring (1:8-17)

II. Zonde (1:18-20 – gerechtigheid nodig)

A. De heidenen onder de zonde (1:18-32)

B. De joden onder de zonde (2:1-3:8)

C. De hele wereld onder de zonde (3:9-20)

III. Verlossing (3:21-5:21 – gerechtigheid toegeschreven)

A. Rechtvaardiging verklaard (3:21-31)

B. Rechtvaardiging uitgedrukt: voorbeeld Abraham (4:1-25)

C. Rechtvaardiging ervaren (5:1-21)

IV. Heiliging (6-8 – gerechtigheid geschonken)

A. Onze nieuwe positie in Christus (6)

B. Onze nieuwe problemen in het vlees (7)

C. Onze nieuwe kracht in de Geest (8)

V. Soevereiniteit (9-11 – gerechtigheid verworpen)

A. Verleden: Israëls verkiezing

B. Heden: Israëls verwerping

C. Toekomst: Israëls verlossing

VI. Dienst (12:1-15:13 – rechtvaardigheid in de praktijk)

A. Overgave aan God (12)

B. Onderdanigheid aan de overheid (13)

C. Aandacht schenken aan de zwakken (14:1-15:13)

VII. Conclusie (15:14-16:27)

A. Paulus’ trouw in zijn dienst (15:14-21)

B. Paulus’ toekomst in de dienst (15:22-33)

C. Paulus’ vrienden in de dienst (16:1-23)

D. Zegenwensen (16:24-27)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Eerste brief aan de gemeente te Korinthe

I. Vermaningen: De aanwezigheid van zonde (1:4-6:20)

A. Verdeeldheid in de Gemeente (1:4-4:21)

1. Leven niet in overeenstemming met hun roeping (1:4-16)

2. Het niet goed begrijpen van het evangelie (1:17-2:16)

3. Het niet goed begrijpen van hun taak (3:1-4:21)

B. Tucht in de Gemeente (5)

C. Meningsverschillen (6:1-8)

D. Gevaar van vermenging met de wereld (6:9-20)

II. Onderricht: Antwoord op vragen (7-16)

A. Vragen over het huwelijk (7)

B. Vragen over afgoderij (8-10)

1. Het voorbeeld van Christus (8)

2. Het voorbeeld van Paulus (9)

3. Het voorbeeld van Israël (10)

C. Vragen over gang van zaken in de Gemeente (11)

D. Vragen over geestelijke gaven (12-14)

1. Oorsprong en doel van de gaven (12)

2. Het gebruik van de gaven – de liefde (13)

3. Principes van geestelijke aanbidding (14)

E. Vragen over de opstanding (15

1. Bewijzen van de opstanding (15:1-34)

2. Gang van zaken bij de opstanding (15:35-49)

3. Volgorde van de opstanding (15:50-58)

F. Vragen betreffende de giften (16:1-12

Afscheidswoorden (16:13-24)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Tweede brief aan de gemeente te Korinthe

I. Paulus’ verklaring van zijn taak (1-5)

A. Lijden maar niet verslagen (1)

B. Verdriet, maar niet wanhopig (2)

C. Geestelijk, niet vleselijk (3)

D. Oprecht, niet bedrieglijk (4)

E. Ernstig, niet onverschillig (5)

II. Paulus’ vermaningen voor de Gemeente (6-9)

A. Paulus’ dienst onderzocht (6:1-13)

B. Paulus verdedigd afscheiding van de zonde (6:14-7:1)

C. Paulus verzoek tot verzoening in de Heer (7:2-16)

D. Paulus verzoek tot deelname in de bijdragen (8-9)

III. Paulus’ verdediging van zijn apostelschap (10-13)

A. Pauls verdedigd zijn manier van doen (10)

B. Paulus verklaard zijn motieven (11)

C. Paulus verklaart zijn verdiensten (12)

D. Paulus vertelt over zijn dienst (13)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Brief aan de Galaten

I. Persoonlijk: Genade en het Evangelie (1-2)

A. Genade bekendgemaakt door Paulus’ prediking (1:1-10)

B. Genade gedemonstreerd in Paulus’ leven (1:11-24)

C. Genade verdedigd in Paulus’ dienst (2:1-21)

1. Voor de gemeenschappelijke leiders van de gemeenten (2:1-10)

2. Voor Petrus apart verdedigd (2:11-21)

II. Leerstellig: Genade en de Wet (3-4)

A. Persoonlijke argumenten van Paulus’ ervaringen (3:1-5)

B. Schriftuurlijke argumenten – Abrahams geloof (3:6-14)

C. Logische argumenten (3:15-29)

D. Bedelingsargumenten (4:1-11)

E. Gevoelsargumenten (4:12-18)

F. Typologische argumenten (4:19-31)

III. Praktijk: Genade en het Christelijk leven (5-6)

A. Vrijheid, geen gebondenheid (5:1-5)

B. De Geest, niet het vlees (5:16-26)

C. Anderen, niet jezelf (6:1-10)

D. Gods eer, niet de menselijke eer (6:11-18)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Brief aan de gemeente te Efeze

I. De leer: De zegeningen van de gelovige in Christus (1-3)

A. Onze bezittingen in Christus (1:1-14)

1. Van de Vader (1:1-6)

2. Van de Zoon (1:7-12)

3. Van de Geest (1:13-14)

B. Gebed voor verlichting (1:15-23)

C. Onze positie in Christus (2)

1. Opgewekt en gezeten op de troon (2:1-10)

2. Verzoend en gezeten in de tempel (2:11-22)

D. Gebed voor inzicht (3)

II. Dienst: De houding van de gelovige in Christus (4-6)

A. Wandel in eenheid (4:1-16)

B. Wandel in reinheid (4:17-32)

C. Wandel in liefde (5:1-6)

D. Wandel in het licht (5:7-14)

E. Wandelen in bedachtzaamheid (voorzichtig) (5:15-17)

F. Wandel in eendracht (harmonie) (5:18-6:9)

1. Mannen en vrouwen (5:18-33)

2. Ouders en kinderen (6:1-4)

3. Heren en slaven (6:5-9)

G. Wandel in overwinning (6:10-24)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Brief aan de gemeente te Fillipi

I. Christus ons leven

A. De gemeenschap met het Evangelie (1:1-11)

B. De voortgang van het Evangelie (1:12-26)

C. Het geloof van het Evangelie (1:27-30)

II. Christus ons voorbeeld

A. Het voorbeeld van Christus (2:1-11)

B. Het voorbeeld van Paulus (2:12-18)

C. Het voorbeeld van Timotheüs (2:19-24)

D. Het voorbeeld van Epafroditus 2:25-30)

III. Christus ons doel

A. Het verleden van een gelovige: heil (3:1-11)

B. Het heden van een gelovige: heiliging (3:12-16)

C. De toekomst van een gelovige: verheerlijking (3:17-21)

IV. Christus onze kracht

A. Gods aanwezigheid (4:1-5)

B. Gods vrede (4:6-9)

C. Gods kracht (4:10-13)

D. Gods voorzienigheid (4:14-23

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Brief aan de gemeente te Kolosse

I. Onderwijs: Christus voorrang verkondigd: (1)

A. In de boodschap van het Evangelie (1:1-12)

B. In zijn lijden op het kruis (1:13-14)

C. In de schepping (1:15-17)

D. In de Gemeente (1:18-23)

E. In de dienst van Paulus (1:24-29)

II. Gevaren: Christus voorrang verdedigd: (2)

A. Pas op voor nutteloze filosofieën (2:1-10)

B. Pas op voor wetticisme (2:11-17)

C. Pas op voor menselijke leefregels en ascetisme (2:18-23)

III. Opdracht: Christus voorrang getoond: (3-4)

A. In persoonlijke reinheid (3:1-11)

B. In Christelijke gemeenschap (3:12-17)

C. Thuis (3:18-21)

D. In het dagelijks leven (3:22-4:1)

E. In je getuigenis als Christen (4:2-6)

F. In christelijke activiteiten (4:7-18)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Eerste brief aan de gemeente te Thessalonika

I. Persoonlijk (Hfdst.1-3)

A. Hoe de gemeente ontstaan was (1)

1. Een uitverkoren gemeente (1:1-5)

2. Een voorbeeldige gemeente (1:6-7)

3. Een enthousiaste gemeente (1:8)

4. Een verwachtingsvolle gemeente (1:9-10)

B. Hoe de gemeente werd verzorgd (2)

1. Een trouwe dienstknecht (2:1-6)

2. Een vriendelijke moeder (2:7-8)

3. Een bezorgde vader (2:9-16)

4. Een liefhebbende broeder (2:14-20)

C. Hoe de gemeente was ontstaan (3)

1. Door het Woord (3:1-5)

2. Door gebed (3:6-13)

II. Praktisch (Hfdst.4-5)

A. Een wandel in heiligheid (4:1-8)

B. Een wandel in liefde (4:9-10)

C. Een wandel in oprechtheid (4:11-12)

D. Een wandel in hoop (4:13-18)

E. Een wandel in het licht (5:1-11)

F. Een wandel in dankbaarheid (5:12-13)

G. Een wandel in gehoorzaamheid (5:14-28)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Tweede brief aan de gemeente te Thessalonika

I. Bemoedigingen in het lijden (1)

A. Lijden helpt ons groeien (1:3-5)

B. Lijden bereid ons voor op heerlijkheid (1:6-10)

C. Lijden verheerlijkt Christus nú (1:11-12)

II. Klaarheid over de dag van de Heer (2)

A. De afval moet eerst plaatst vinden (2:1-3)

B. De tempel moet herbouwd zijn (2:4-5)

C. De mens van de zonde moet geopenbaard worden (2:6-12)

D. De Gemeente (Geest) moet voltooid zijn (2:13-17)

III. Stabiliteit in het christelijk leven (3)

A. Gebed en geduld (3:1-5)

B. Werken en eten (3:6-13)

C. Horen en doen (3:14-15)

D. Groeten (3:16-18)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Eerste brief aan Timotheüs

I. De Gemeente en de boodschap (1)

A. Gezond onderwijs (1:1-11)

B. Prediking van een heerlijk Evangelie (1:12-17)

C. Verdediging van het geloof (1:18-20)

II. De Gemeente en haar leden (2-3)

A. Biddende mensen (2:1-8)

1. Voor bestuurders (2:1-3)

2. Voor zondaren (2:4-8)

B. Bescheiden vrouwen (2:9-15)

1. In kleding (2:9-10)

2. In gedrag (2:11-15)

C. Toegewijde functionarissen (3:1-13)

1. Opzieners (3:1-7)

2. Diakenen (3:8-13)

D. Goed gedragende gelovigen (3:14-16)

III. De Gemeente en haar dienaren (Hfdst.4)

A. Een goede dienaar (4:1-6)

B. Een godvruchtige dienaar (4:7-12)

C. Een groeiende dienaar (4:13-16)

IV. De Gemeente en haar dienst (Hfdst.5-6)

A. De oudere gelovigen (5:1-2)

B. De weduwen (5:3-16)

C. De gemeenteleiders (5:17-25)

D. De slaven (6:1-2)

E. De boelzoekers (6:3-5)

F. De rijken (6:6-19)

G. De intellectuelen (6:20-21)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Tweede brief aan Timotheüs

I. De pastorale oproep (1)

A. De herinnering aan Gods roeping (1:1-6)

B. De bron van Gods genade (1:7-11)

C. De beloning bij Gods troon (1:12-18)

II. De praktische oproep (2)

A. Hoe om te gaan met lijden (2:1-13)

1. Het is een deel van je roeping (2:1-7)

2. Het is een voorrecht voor Christus te lijden (2:8-13)

B. Hoe om te gaan met valse leraars (2:14-23)

1. Het Woord van God recht snijden (2:14-15)

2. Verwerp leugens en fabels (2:16-18)

3. Zorg voor een christelijke levenswandel (2:19-23)

C. Hoe om te gaan met problemen in de gemeente (2:24-26)

III. De profetische oproep (3)

A. Een verklaring over de toekomst (3:1-9)

B. Een voorbeeld uit het verleden (3:10-13)

C. Een aansporing voor de toekomst (3:14-17)

IV. De persoonlijke opdracht (4)

A. Predik het Woord! (4:1-4)

B. Vervul je dienst! (4:5-8)

C. Haast je naar Rome te komen! (4:9-18)

D. Groet mijn vrienden in Christus! 4:9-22)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Brief aan Titus

I. Persoonlijke groeten (1:1-14)

II. Organisatie in de Gemeente (1:15-16)

A. Vereisten van de oudsten (1:5-9)

B. Kenmerken van valse leraars (1:10-16)

III. Christelijke verplichtingen (2 – 3:11)

A. Oudere gelovigen (2:1-3)

B. Jonge mannen en vrouwen (2:4-8)

C. Dienstknechten (2:9-15)

D. Burgers (3:1-11)

IV. Afsluitende waarschuwingen (3:12-15)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Brief aan Filémon

I. Groeten (vv. 1-3)

II. Paulus waardering voor Filémon (vv. 4-7)

III. Paulus oproep aan Onésimus (vv.8-17)

IV. Paulus garantie voor het verschuldigde (vv.18-25)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Brief aan de Hebreeën

I. Een beter Persoon: Christus (1-6)

A. Christus vergeleken met de profeten (1:1-3)

B. Christus vergeleken met de engelen (1:4-2:18)

C. Waarschuwing: Laat ons niet afdrijven van het Woord (2:1-4)

D. Christus vergeleken met Mozes (3:1-4:13)

E. Waarschuwing: Laat ons niet twijfelen aan het Woord (3:7-4:13)

F. Christus vergeleken met Aäron (4:14-6:20)

G. Waarschuwing: Laten we niet traag worden ten opzichte van het Woord (5:11-6:20)

II. Een beter priesterschap: Christus en Melchizedek (7-10)

A. Een betere orde: Melchizedek, niet Aäron (7)

B. Een beter verbond: nieuw, niet oud (8)

C. Een beter heiligdom: hemels, niet aards (9)

D. Een beter offer: Gods Zoon, geen dieren (10)

E. Waarschuwing: Laten we het Woord niet verachten (10:26-29)0

III. Een beter principe: Geloof (11-13)

A. Voorbeelden van geloof (11)

B. De volharding van het geloof (12:1-17)

C. Waarschuwing: Een waarschuwing tegen ongehoorzaamheid ten opzichte van het Woord (12:18-29)

D. Het bewijs van geloof (13)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de brief van Jakobus

I. Inleidingsvragen

A. Wie was Jakobus?

B. Aan wie schreef Jakobus?

C. Waarom schreef Jakobus?

D. Wat kunnen wij van ‘Jakobus’ leren?

De kenmerken van een volwassen christen zijn, dat hij/zij…

II. …geduldig is in tijd van beproeving (1:1-15)

A. Beproevingen van buitenaf – 1:1-12

B. Verzoekingen van binnenuit – 1:13-18

III. …de waarheid in praktijk probeert te brengen (1:16-27 – 2:26)

A. Weest daders! – 1:19-27

B. Geloof en liefde – 2:1-13

C. Geloof en werken – 2:14-26

IV. …zijn tong in bedwang tracht te houden (3)

A. Aansporingen – 3:1-2

B. Illustraties – 3:3-12

C. Toepassingen – 3:13-18

V. …een vredestichter probeert te zijn (4)

A. Drie oorlogen – 4:1-3

B. Drie vijanden – 4:4-7

C. Drie waarschuwingen – 4:8-17

VI. …staande blijft in moeilijke tijden (5)

A. Economische moeilijkheden – 5:1-9

B. Lichamelijke moeilijkheden – 5:10-16

C. Nationale moeilijkheden – 5:17-18

D. Gemeentelijke moeilijkheden – 5:19-20

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Eerste brief van Petrus

I. Gods genade en verlossing (1:1-2:10)

A. Leven in hoop – 1:1-12

B. Leven in heiligheid – 1:13-21

C. Leven in harmonie – 1:22-2:10

II. Gods genade en onderdanigheid (2:11-3:12)

A. Onderwerping aan de overheid – 2:11-17

B. Onderwerping aan de meesters – 2:18-25

C. Onderwerping in het gezin - 3:1-7

D. Onderwerping in de gemeente – 3:8-12

III. Gods genade en het lijden (3:13-5:11)

A. Laat Christus Heer in je leven zijn – 3:13-22

B. Neem Christus’ houding aan – 4:1-11

C. Verheerlijk Christus’ Naam – 4:12-19

D. Zie uit naar Christus’ komst – 5:1-6

E. Reken op Christus’ genade – 5:7-14

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Tweede brief van Petrus

I. Een verklaring: De kennis van Christus – hoofdstuk 1

A. De gaven van kennis – 1:1-4

B. De groei in kennis – 1:5-11

C. De basis voor kennis – 1:12-21

II. Een onderzoek: De valse leraars – hoofdstuk 2

A. Hun veroordeling – 2:1-9

B. Hun karakter – 2:10-17

C. Hun aanspraken – 2:18-22

III. Een aansporing: De ware gelovige – hoofdstuk 3

A. Wees voorzichtig! – 3:1-7

B. Wees niet onwetend! – 3:8-10

C. Wees ijverig! – 3:11-14

D. Let op! – 3:15-18

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Eerste Brief van Johannes

I. Het criterium voor Gemeenschap: God is licht (1:5-2:29)

A. De test van gehoorzaamheid (1:5-2:6)

B. De test van liefde (2:7-17)

C. De test van waarheid (2:18-29)

II. Het criterium van Zoonschap: God is Liefde (3-5)

A. De test van gehoorzaamheid (3:1-24)

B. De test van liefde (4:1-21)

C. De test van waarheid (5:1-21)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Tweede brief van Johannes

1. Inleiding (verzen 1-3)

2. De waarheid in de praktijk brengen (verzen 4-6)

3. De waarheid beschermen (verzen 7-11)

A. Bescherming voor hen die de Waarheid willen vervalsen (vs.7)

B. Bescherming tegen hen die het willen vernietigen (vs.8)

C. Bescherming voor hen die het willen verlaten (vs.9)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Derde brief van Johannes

1. Gaius: een succesvol Christen (verzen -8)

2. Diotrefes: Een hoogmoedige gelovige (verzen 9-10)

3. Demetrius: Een aangenaam gelovige

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Brief van Judas

I. Het doel van de Brief (vv.3-4)

II. Het argument (vv.5-6)

III. De Waarschuwing (vv.17-25)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indeling van de Openbaring naar Johannes

‘Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren’ (Op.1:19)

I. Wat u hebt gezien (1)

A. Johannes ontmoeting met de verheerlijkte Christus als Koning-Priester

II. Wat is (2-3)

A. De zeven gemeenten in hun openbaring als volk van God

III. Wat hierna gebeuren zal (4-22)

A. De opname van de Gemeente (4-5)

1. Johannes wordt opgenomen

2. Het Lam in de troon

B. De zevenjarige verdrukking (6-19)

1. Eerste helft van de Grote Verdrukking (6-9)

2. Het midden van de Grote Verdrukking (10-14)

3. De laatste helft van de Grote Verdrukking (15-19)

C. Het duizendjarig Vrederijk van Christus (20)

D. De nieuwe hele en aarde (21-22)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX