Voor u gelezen

Wat zegt de Bijbel?

 In deze rubriek zal aandacht gevraagd worden voor nieuw verschenen boeken en recensies daarop die voor de bezoekers van mijn website nuttig en/of interessant kunnen zijn.

 

 

Nogmaals Tom Wright

Dit geloof ik - W.J. Ouweneel

Beknopt Commenataar op het NT - Deel 1 - W.J.Ouweneel

Het Paradijs van zijn val tot zijn verrijzenis - W.J. Ouweneel

Godenstrijd - Evert Jan Ouweneel

Homo Deus en andere - Harari

Beschaving - het Westen en de rest

Grote Verwachtingen - Geert Mak

Het Israël van God – W.J. Ouweneel

49 argumenten tégen preterisme

Recensie: The Quest for the Historical Adam

The Quest for the Historical Adam - W.  VanDoodewaard

Recensie: Oorspronkelijk

Oorspronkelijk - M.J. Paul

Nawoord: Adam waar ben je?

Adam waar ben je? - W.J. Ouweneel

Recensie: En de aarde bracht voort

En de aarde bracht voort - Gijsbert van den Brink

Wij haten elkaar meer dan de Joden - Els van Diggele

_____________________________________________________________

 

Wat zegt de Bijbel?

 

 

 

Nogmaals Tom Wright

 

 

 

Af en toe is een waarschuwing wel nodig, vooral voor hen die zonder vooronderzoek boeken aankopen van Tom Whrigt, een naam die je regelmatig tegenkomt in de boekenlijsten, en waarvan groot aantal al in het Nederlands verkrijgbaar is. Hij is een Britse Anglikaanse theoloog en nieuwtestamenticus. Hij wordt algemeen gezien als gematigd evangelisch en heeft een traditionele visie op de opstanding van de Heer Jezus en diens wederkomst. Met het laatste - de wederkomst – moet men wel in rekening brengen dat Wright een preterist genoemd wordt, omdat hij het merendeel van de Bijbelse profetieën ziet als reeds vervuld. Ook is hij een aanhanger van de vervangingstheologie of substitutionalisme, de leer dat de Kerk het ‘geestelijk Israël’ is en daarmee in Gods heilswegen de plaats van Israël heeft ingenomen. Dus daarmee dient u bij aanschaf en het lezen van de boeken van Wright wel rekening mee te houden. Wat het preterisme en de vervangingsleer betreft, daarvoor verwijs ik u graag naar de rubrieken ‘Preterisme’ en ‘Israël Theologisch’ op deze website. Verder leek mij nuttig het onderstaand verslag te plaatsen voor een verdere oriëntatie over het gedachtengoed van Tom Wright. 

Als je uitspraken van Wright over het gezag van de Bijbel tegenkomt en hij zegt het volgende: ‘Ik vindt deze vraag van ondergeschikt belang. Het gaat om wie gezag heeft. De bijbel is maar een boek en nog wel een 'verhalen'-boek, zowel het OT als het NT. Hoe kunnen verhalen gezag hebben? En hoe kan een boek gezag uitoefenen? En verder: ‘Gods Woord is een boek vol oude verhalen. En dan geen verhalen om daaruit lering te trekken in de zin dat we de bijbelse figuren als een soort allegorische voorbeelden zouden kunnen gebruiken’. Zou Wright nooit 1Korinthiërs 10:6 en 11 en Romeinen 14:4 gelezen hebben? U ziet het, redenen te over voor een nauwkeurig onderzoek te doen ‘om te zien of deze dingen zo waren’ (Hand.17:11).

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Dr. N.T. (Tom) Wright en het aanvullende rapport van (meerderheid) deputaten M/V

Bron: http://eeninwaarheid.info/index.php?rub=10&item=969

R. Sollie-Sleijster

31-05-14

Onlangs verscheen een aanvullend rapport van deputaten M/V. In dat rapport wordt verwezen naar een lezing van N.T. (Tom) Wright, gehouden in 1989. De inhoud van deze lezing bleek een eyeopener te zijn. Deputaten geven hiermee inzicht in de achtergrond van de inhoud van hun rapport. Het legt een verband bloot met veel ideeën die ons vanuit de TUK de laatste jaren bereiken. Binnen onze kerken ontstond daarover de nodige commotie en ook vanuit het buitenland kwamen verontrustende signalen, zelfs vermaanbrieven aan onze synode in Ede. Wie is Tom Wright en waarom heeft hij in Kampen zoveel invloed en via Kampen op onze kerken tot in het rapport van de (meerderheid van) deputaten M/V toe?

Wie is Tom Wright?

Nicholas Thomas (Tom) Wright (1948) is een nieuwtestamenticus en een - inmiddels gepensioneerde - Anglicaanse bisschop (Durham, 2003-2010). Sinds 2010 is hij werkzaam als Research professor Nieuwe Testament en het Vroege Christendom aan het Oecumenisch Instituut van St. Mary's Seminarie, Universiteit St. Andrews in Schotland.

Tom Wright heeft zeer veel gepubliceerd. Een paar titels:

Surprised by Hope: Rethinking Heaven, the Resurrection, and the Mission of the Church.

The Climax of the Covenant: Christ and the Law in Pauline Theology.

Following Jesus: Biblical Reflections on Discipleship.

What Saint Paul Really Said: Was Paul of Tarsus the Real Founder of Christianity?

How God Became King: The Forgotten Story of the Gospels.

God's Plan and Paul's Vision.

Wright wil het evangelie aan de wereld verkondigen. God zond zijn Zoon om de wereld te redden. Dat is de centrale boodschap van deze apologeet.

Hij heeft veel aanhang (James D.G.Dunn, Gordon Fee, Richard B. Hays en Rowan Williams, voorheen Aartsbisschop van Canterbury) en ook van Rooms Katholieke zijde wordt steun betuigd. Vanuit een breed front van (gereformeerde) theologen vinden we naast waardering evenwel ook veel kritiek. John Piper bijvoorbeeld beoordeelt Wright's presentatie van 'rechtvaardiging door het geloof alleen' als 'verwarrend' Zie voor de verstrekkende gevolgen van dit laatste de boeiende studie in opdracht van de Orthodox Presbyteriaanse Kerken op:http://www.OPC.org/GA/justification.pdf.

We zullen een paar van de o.i. meest opvallende gedachtelijnen van Wright weergeven om zo meer zicht te krijgen op de achterliggende ideeën die ons via het rapport van deputaten M/V bereiken.µ

Wat gelooft Wright?

Welk gezag heeft de bijbel?

Wright vindt deze vraag van ondergeschikt belang. Het gaat om wie gezag heeft. De bijbel is maar een boek en nog wel een 'verhalen'-boek, zowel het OT als het NT.Hoe kunnen verhalen gezag hebben? En hoe kan een boek gezag uitoefenen? Van welke middelen kunnen we gebruik maken om het gezag van dat boek en die verhalen tot uitdrukking te brengen? Hoe kan deze taak voor de christen en de kerk vorm worden gegeven?

Gezag omvat praktische zaken, zoals organisatie, leer en leven.

Maar gezag heeft ook een meer theoretische kant. Waar zoeken we naar en waar vinden we het en hoe weten we dat we het hebben gevonden? Traditioneel geven we gewicht aan de Schrift, de traditie en de rede, of, anders gezegd, aan de Bijbel, de paus en de wetenschap. De laatste eeuw is daar een vierde instantie bij gekomen, namelijk emotie of gevoel. Hoe passen deze vier gezagsdragers bij elkaar en welke hiërarchie is de juiste?Wright geeft het hoogste gezag aan de Bijbel als Woord van God, maar het is wel een sterk verdund gezag. We zullen dit in het vervolg nog zien.

Tom Wright betoogt dat de reformatoren steken hebben laten vallen. Zij hebben gestaan op de letterlijke betekenis van de Schrift als Gods Openbaring, maar zij hebben niet uitgewerkt hoe de letterlijke zin in verhalen gezag kan hebben. Wright vindt het niet legitiem om oude verhalen relevant te maken voor een nieuwe situatie. Hij vindt dat we daarmee de Bijbel tekort doen. Dan gebruiken we het gezag van de Bijbel volgens hem verkeerd.

Het middel om het gezag van God tot uitdrukking te brengen is de wereld de bijbelverhalen over God de Schepper, over Jezus de grote profeet en over de Heilige Geest die ons verlicht te vertellen. Op duizend verschillende manieren moeten we onze eigen betrouwbare versies van die verhalen improviseren. Telkens weer nieuwe verhalen. De wereld heeft geen tijdloze waarheden nodig, maar zij moet uitgenodigd worden om deel te nemen aan het verhaal van de wereld en de Schepper van deze wereld. De Bijbel is geen doel in zichzelf, maar is er om door een juist gebruik de Schepper te eren. En zo mag deze schepping worden genezen. Het is onze taak om de mensen te zijn door wie die buitengewone herschepping plaats gaat vinden.

Mix

Het meest opvallend is zijn aanvaarding van conservatieve, behoudende geloofsinhouden, terwijl hij daarentegen tegelijk andere bijbelse noties verwerpt. Aan de ene kant baseert hij zich op de bijbel, maar aan de andere kant laat hij duidelijke gedeelten van de bijbel los. Wright benadrukt dat God zelf alle gezag heeft in hemel en op aarde. Wij zijn het daarmee eens. Dat is ook wat we in de Bijbel leren. Maar waar Wright een onderscheid maakt, willen wij dat niet doen. Wij willen ons houden aan alles wat de Bijbel ons leert, omdat wij belijden dat God zelf daarin zijn wil volkomen aan ons openbaart, ook voor onze tijd en cultuur.

Waarop baseert Tom Wright zijn visie dat er onderscheid mag worden gemaakt binnen de bijbelse teksten? Oude en Nieuwe Testament zijn volgens hem beide van grote waarde en behoren door ons 'opgezogen' te worden, we moeten er als het ware mee doordrenkt worden, de inhoud ervan ons volledig eigen maken. Maar wat we daarnaast volgens hem óók moeten doen is een scheiding maken tussen de bedeling van de wereld tot de eerste komst van Christus en de tijd daarna.

Wright onderscheidt vijf bedelingen: schepping, zondeval, Israël, Jezus, dat zijn de eerste vier, tot de komst van Christus. De vijfde bedeling begint dan met het Nieuwe Testament. Wij leven in die vijfde bedeling en hebben als richtsnoer voor ons denken en handelen alleen (!) het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Maar om onze weg vandaag te vinden in de loop van deze vijfde bedeling zullen we zelf toe moeten voegen aan onze bestaande Bijbelse kennis. Daarbij zullen wij de hulp van de Geest vragen.

De vijfde bedeling

Wright stelt dat we ons naar twee kanten moeten openstellen. In de eerste plaats naar alles wat vanuit het verleden van de kerk tot ons komt. Hij denkt hier aan de Westminster Confessie, of de Institutie van Calvijn en andere geloofsbelijdenissen. Deze zijn en blijven belangrijk, omdat zij weergeven hoe in hun tijd en context gelovigen beleden en leefden op de wijze die zij vanuit Gods Woord begrepen. Maar dat wil volgens Wright niet zeggen dat deze geschriften ook voor vandaag nog gelden. Wij leven in een andere cultuur en context, dus zullen wij voor vandaag nieuwe antwoorden moeten bedenken. Bovendien vindt hij dat we de Bijbel niet tot een set abstracte waarheden en regels mogen degraderen of die 'hele moeilijke tekst' van de Bijbel kunnen reduceren door hoofd- en bijzaken te gaan onderscheiden. In feite wil hij geen confessies.

In de tweede plaats moeten we volgens Wright aandacht geven aan de kerk, de geloofsgemeenschap waarin we leven. We zullen goed naar elkaar moeten luisteren, omdat niet alleen wíj onze eigen visie hebben op bepaalde bijbelteksten, maar anderen dat eveneens hebben. Die visies kunnen parallel lopen, maar ook tegenover elkaar staan. Nu is dat volgens Tom Wright geen probleem zo lang we onze eigen mening maar niet de enig juiste vinden. We moeten openstaan voor de meningen en visies van de anderen. Op die manier krijgen we uiteindelijk wel nieuw inzicht. Dat kunnen we dan weer in nieuwe confessies neerleggen, mochten we dat wensen. Maar dat hoeft van hem dus zeker niet. We moeten namelijk steeds blijven vernieuwen. Inderdaad: liquid, vloeibaar. We houden maar weinig vastheid over.

Afzetten

Tom Wright zet zich in deze lezing sterk af tegen bestaande kerkelijke structuren. Hij spreekt met duidelijke minachting over 'het stoppen van mensen in kleine hokjes', over 'het platwalsen van mensen', over 'het met gezag je wil opleggen aan anderen'. Dat alles is niet op de goede manier gezag uitoefenen, autoriteit hebben, volgens Wright. Gods Woord is geen wetboek, geen papieren paus in navolging van de Roomse paus. We mogen er geen tijdloze waarheden uit distilleren. Gods Woord is een boek vol oude verhalen. En dan geen verhalen om daaruit lering te trekken in de zin dat we de bijbelse figuren als een soort allegorische voorbeelden zouden kunnen gebruiken.

Wright wil niet dat we ons God voorstellen als een God die zich na de schepping nergens meer mee bemoeit (deïsme), en ook niet dat we een splitsing maken tussen verschillende levensgebieden, zoals dat gebeurt bijvoorbeeld tussen politiek en christen zijn (dualisme). Als reactie op deïsme en dualisme moeten we vervolgens niet in de valkuil van het pantheïsme terechtkomen (bijv. New Age). Er is één God die deze wereld niet slechts heeft geschapen, maar daarin ook levend en actief bezig is. Dit verhaal over de Wereld en zijn Schepper zal als uitnodiging dienen om deelnemer in dit verhaal te worden, het zich eigen te maken en zo zich af te keren van de afgoden en de ware God te vereren.Dit klinkt goed, maar Wright zet hier goede en verkeerde zaken naast elkaar. Zeker, we zullen niet in deïsme, dualisme of pantheïsme mogen vervallen. Maar dat er geen tijdloze waarheden in Gods Woord staan is volgens ons een rechtstreekse aanval op de volkomenheid van de Bijbel.En wanneer de kerk van alle eeuwen deze tijdloze waarheden in confessies vastlegt en ons via die confessies aan Gods Woord zelf bindt, zijn we daar juist dankbaar voor. Hoe heeft de Heilige Geest in voorgaande geslachten zijn licht laten schijnen, trouw gegeven onder vaak buitengewoon zware omstandigheden. Wie kent niet de geschiedenissen? Onze goede God heeft ons niet 'in hokjes gestopt' of 'platgewalst'. Hij heeft ons zijn wil geopenbaard, opdat wij daarnaar tot zijn eer zouden kunnen leven. Zijn wil voor alle tijden en alle plaatsen.Onze zonden wil Hij vergeven. Hij weet hoe zwak van moed en klein van krachten wij zijn en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Maar geen geduld mogen wij van Hem verwachten, wanneer wij zijn heilig Woord aanvallen door daaraan toe te voegen of daarvan af te doen.De Geest wil ons leiden in onze tijd en onze situatie. Maar de Geest zal nooit tegen zichzelf ingaan, tegen wat Hij ons in Gods Woord heeft geopenbaard. In buigen voor dat Woord wil het een licht op ons pad en een lamp voor onze voet zijn. Maar afwijken van zijn Woord betekent metterdaad ingaan tegen de wil van de Geest. Helder en duidelijk is het Woord. Wij zullen het niet onduidelijk en obscuur maken. Dan brengen we onszelf in levensgevaar.

Verdere opvattingen van N.T. Wright

Sterven en dan?

Al gelooft Wright in de opstanding en het eeuwig leven van de mens, hij wijst af dat de ziel 'van stonde aan' tot Christus gaat (vergelijk HC 22).

Eschatologische verwachting

De dreiging van het oordeel aan het eind van de geschiedenis werd volgens Wright niet verwacht door Jezus Christus, maar hij denkt dat Hij sprak van het Koninkrijk van God als iets dat er al is en dat tegelijk nog komen moest. Hij denkt hier in de richting van een weerkomen van Christus die dan alles hier op aarde zal vernieuwen en omzetten tot Zijn dienst. Een begin hiervan zien we in de loop van de vijfde bedeling, waarin wij leven. Steeds meer gelovigen zullen in het verhaal (van God de Schepper die in deze wereld levend is en actief) leven en werken door de Geest en op die manier door hun verhalen steeds meer mensen bij het verhaal intrekken. Hij verdedigt daarom wel een letterlijk geloof in de wederkomst en de opstanding uit de doden als centraal punt in het christelijk geloof. Maar dat deze aarde bij de wederkomst met vuur zal vergaan gelooft hij niet (vergelijk Petrus). Ook niet dat de gelovigen Christus letterlijk tegemoet zullen gaan bij zijn wederkomst. Nee, Jezus Christus komt bij ons en zal Zijn Rijk dan volmaken.

Vrouw en ambt

Met veel mitsen en maren, of zoals Tom Wright het zelf omschrijft: met heel veel exegetische perhaps'es (misschiens!), moet er volgens hem in onze tijd en westerse cultuur plaats zijn voor de vrouw in alle ambten. We moeten volgens hem achter wat Paulus schrijft en wat we in het begin van Genesis lezen, zoeken naar de bedoeling achter de tekst. Dus niet wat er staat, maar wat Wright denkt dat ermee wordt bedoeld, ook al staat dat er uiteindelijk lijnrecht tegenover. Waarom verwijst Paulus naar Genesis? Met Eva ging het zo fout, omdat zij 'onwetend' voor de verleiding bezweek. Adam zondigde willens en wetens en wordt daarom streng veroordeeld. Maar vrouwen moeten nu net zoveel als mannen leren zodat zij niet meer onopzettelijk kunnen zondigen. Zo hier een voorbeeld van Wright's exegese, gebruikt als basisargument vóór de vrouw in het ambt!Wel moeten vrouwen vrouwelijk blijven in hun gedrag en gezagsuitoefening. Mannen en vrouwen zijn wel gelijk, maar moeten hun eigen identiteit wel houden. Ze moeten geen 'klonen' worden van elkaar. Net als bij onze opvattingen over het leven na dit leven, moeten we in onze opvattingen over man/vrouw radicaal veranderen. Het zou de 'buitenwereld' die vijandig staat tegenover het christelijk geloof alleen maar een stok geven om te slaan. Dus is zijn boodschap: geen antithese, maar aanpassen aan onze cultuur. (bovenstaande is ontleend aan lezing N.T.Wright, als bisschop gehouden 4-9-2004 te Durham op symposium St.John's College.)

Same-sex marriage – homohuwelijk

Wright was het oneens met het besluit van de Episcopaalse kerk in de VS om homohuwelijken kerkelijk te bevestigen. Hij beschreef deze actie als een 'duidelijke breuk met de rest van de Anglicaanse Gemeenschap'. Hij trok aandacht (2005) door zijn aankondiging dat gelijk de eerste registratie als 'gehuwden'/partners of kerkelijke inzegening daarvan te maken zou krijgen met tucht. Hij zei dit als senior lid namens de Anglicaanse Kerk in de Lambeth Commissie. Deze Commissie, waarin ook Gene Robinson zat als bisschop van de Episcopaalse Kerk in de VS, beoogde een goede weg te vinden in het omgaan met controversiële zaken. Wright argumenteerde: “Het recht betekent nooit 'iedereen op dezelfde manier behandelen', maar 'met mensen op de gepaste manier handelen'”. Hij verklaarde: “...iemand zal vroeger of later in detail het verschil moeten uitleggen tussen (a) de 'menselijke waardigheid en burgerlijke vrijheid' van mensen met homoseksuele en aanverwante neigingen en (b) hun 'rechten' als praktiserende, laat staan in het ambt bevestigde christenen, om lichamelijk uitdrukking aan die neigingen te geven.” Hij verwijst daarbij naar de woorden van de Paus, dat de taal van 'mensenrechten' in het publieke debat is verworden tot een speciaal pleidooi van willekeurig welke belangengroepering.

Abortus en euthanasie

Wright heeft kritiek geuit (2008) op de 'utopie' met betrekking tot abortus en euthanasie in onze seculiere maatschappij. De 'utopie' van bepaalde groeperingen en actiegroepen die menen een betere maatschappij te krijgen door vrouwen het recht op abortus provocatus te geven en mensen het recht om het leven van 'overbodige' mensen te beëindigen. Niet God geeft en neemt het leven, maar de mens. Gelukkig dat Wright zich hier sterk tegen verzet. Hij beschuldigt onze maatschappij ervan te veel ruimte te geven om een pleidooi te voeren voor het doden van ongeboren kinderen en 'overbodige' oude mensen... En ondanks kritiek op zijn standpunt houdt Wright vast aan zijn standpunt.

Wright en de deputaten M/V (meerderheid)

Wat citaten uit het deputatenrapport M/V: Wij zijn veranderd als kerken. Wij praten tegenwoordig over samenwonen, over echtscheiding, over toenadering tot de Nederlands Gereformeerde kerken, over het afnemend bezoek van vooral de tweede kerkdienst, over de liturgische invulling van kerkdiensten. Wij praten hierover vandaag heus op een andere manier dan jaren geleden. Veel van wat onwrikbaar en in beton gegoten leek, blijkt in de praktijk van ons kerkelijk leven inderdaad vloeibaarder dan wij eerder voor waar wilden houden. Waar de kerken het ambt voor hun inzet (van vrouwen) gesloten verklaren, hebben zij daarom heel wat uit te leggen.

Wij horen steeds meer kerkelijk meelevende christenen verzuchten dat zij het hun kinderen niet meer kunnen uitleggen. Er is een groeiende kloof tussen kerk en maatschappij wat betreft de positie van de vrouw. Wij bepleiten een genuanceerde omgang met de culturele context. Verschillen in plaats en tijd dienen meer dan vroeger te worden verdisconteerd. Herinneren aan een historisch gebeuren is niet hetzelfde als een normatief beroep op Gods voorschriften. Scheppingsordeningen zijn geen voor altijd vastliggende gedragspatronen, waaraan mannen en vrouwen zich moeten conformeren. Enzovoort.

Zoals N.T. Wright al stelde, is de Bijbel niet langer ons richtsnoer om ons leven naar te richten, al is het goed er zoveel in te lezen als we maar kunnen. Maar vervolgens behoren we ons aan te sluiten bij onze eigen tijd en cultuur. Geen antithese, geen vreemdelingschap maar een openstaan voor de wereld om ons heen. Wel moeten we de boodschap van het evangelie brengen, maar dan in beperkte vorm: vertellen over een liefhebbende, scheppende en reddende God. En zeker, we hebben zo'n God, maar Hij zal ook eenmaal de levenden en de doden oordelen. Over dat oordeel horen we Wright niet. Een aangepast evangelie vinden we bij hem, naar eigen smaak en inzicht. Helaas vinden we dat gedachtegoed ook terug in het rapport M/V.

Ook daar trekken deputaten in navolging van de TUK in eerdere publicaties en uitlatingen een scheidslijn tussen het duidelijke Woord en onze 'nieuwe' tijd en context. Om even bovenstaande op te sommen: wij zijn veranderd, wij praten heus op een andere manier dan jaren geleden, veel blijkt vloeibaarder dan wat we dachten, we hebben veel uit te leggen, we kunnen dat niet meer uitleggen aan onze kinderen, een groeiende kloof tussen kerk en maatschappij, genuanceerde omgang met de culturele context, verschillen in plaats en tijd dienen meer te worden verdisconteerd, historisch gebeuren is niet normatief, scheppingsordeningen zijn ook niet meer normatief. Samengevat: wat voor onze voorouders gold, geldt niet meer voor ons, en voor de toekomst in weer een andere context geldt weer wat anders.

Het is of we goede leerlingen van Wright horen spreken in dit rapport. We laten ons door een evangelische Anglicaanse bisschop de wet voorschrijven en de les lezen. Hoe kunnen we het goud dat we hebben in Gods Woord en in onze Confessies zo verdonkeren en er dit klatergoud voor in de plaats zetten? Onder het mom van vernieuwing en aanpassing en verbreiding van het evangelie, weerstaan we juist dat evangelie en laten we ons door de mooie verpakking verblinden. Kunnen we dat verantwoorden naar onze mensen en naar ons nageslacht? Gods kinderen worden zo op een dwaalspoor gebracht. Of als ze al op dat dwaalspoor zitten, worden ze er niet van teruggeroepen. Tom Wright noemt de functie van de kerk om een stad op de berg te zijn en zo licht rondom te verspreiden. Maar hoe zal die stad licht verspreiden als het er net zo duister is geworden als de omgeving, de context, is? God zelf zal ons licht zijn, maar Zijn licht schijnt door zijn Woord. Laten we dat licht weer opzoeken en helder laten schijnen. Wie wijs van hart is, luistert naar geboden en verklaart ze niet verouderd. Daarmee zet hij zichzelf in het Licht.

_____________________________________________________________

 

Wat zegt de Bijbel?

 

 

Dit geloof ik

en heb ik al die jaren willen doorgeven

 

 

Auteur: Willem J. Ouweneel

Uitgever: Kokboekencentrum Non-Fictie

Nederlands Paperback 9789043535229

Druk: 1 november 2020 160 pagina's

Willem J. Ouweneel is hoogleraartheologie, spreker en auteur van boeken over Bijbel en wetenschap. 

Samenvatting

In 'Dit geloof ik' legt Willem J. Ouweneel kort en krachtig uit wat de kern en de blijvende waarde is van het christelijk geloof. Het geeft een overzicht van alles waar hij 53 jaar lang over gepreekt en geschreven heeft. De auteur ontdekte dat daarin bepaalde elementen in de loop der jaren een veel grotere betekenis hebben gekregen, zoals de joodse wortels van het christendom en de enorme waarde van het koninkrijk der hemelen als een koninkrijk hier op aarde, nu en straks.

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 Beknopt commentaar op het Nieuwe Testament

 

1. De brieven van Paulus

 

 

Auteur: Willem J. Ouweneel

Uitgever: Gideon, Stichting Uitgeverij

Nederlands Hardcover 9789059991781

Druk: 1 november 2020 312 pagina's

Willem J. Ouweneel is hoogleraartheologie, spreker en auteur van boeken over Bijbel en wetenschap. 

Samenvatting

Sinds jaar en dag is het voor de uitgevers van Uitgeverij Gideon een grote wens om een fundamentele bijdrage te leveren aan het verwoorden van een evangelische theologie. Een eerste aanzet daartoe was de oprichting van ons label Gideon Academic. Met het Beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament zien we opnieuw een deel van onze wens in vervulling gaan. Prof. dr. Willem J. Ouweneel is de auteur. Zijn beknopte commentaar zal bestaan uit vier delen. Het grote voordeel van een beknopt commentaar is dat de lezer automatisch gericht wordt op de grote lijnen in de bijbelboeken, en in het Nieuwe Testament als geheel. Wil men meer op detailniveau naar de tekst kijken, dan doet de lezer er goed aan andere commentaren te raadplegen. Daarvoor worden in dit boek een aantal suggesties gedaan. Dit commentaar is gebaseerd op de Telosvertaling, maar uiteraard is dit boek evengoed te gebruiken naast andere bijbelvertalingen. In zijn Beknopt Commentaar volgt de auteur een helder patroon: eerst wordt, zo nodig, een schematische indeling van het bijbelboek gegeven, vervolgens wordt de uitleg gegeven in een eenvoudige, sterk puntsgewijze vorm. Deze aanpak biedt de lezer ook de prettige optie om het commentaar achter elkaar te lezen, als een uitgebreide parafrase van het betreffende bijbelboek. Dit eerste deel van de reeks handelt over de dertien brieven van de apostel Paulus. De volledige indeling is als volgt: Deel 1 – De brieven van Paulus (najaar 2020) Deel 2 – De geschriften van Johannes, Jakobus, Petrus en Judas (voorjaar 2021) Deel 3 – Lukas en Handelingen (najaar 2021) Deel 4 – Mattheüs, Markus en Hebreeën (voorjaar 2022).

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 

 

 

 

Het Paradijs van zijn val tot zijn verrijzenis.

 

Het verhaal van Eden

 

 

 

 

De heilsgeschiedenis heeft vele echte ‘Edens’ (paradijzen) gekend. In dit boek worden maar liefst zeven ervan beschreven, vanaf het hemelse Eden in Ezechiël 28, via de Hof van Eden in Genesis 2-3 tot het laatste Eden in Openbaring 2:7 en 22:1-5.

De paradijsgeschiedenis is een droevig verhaal, doordat Eden vanaf Genesis 2 voortdurend bedreigd is geweest. Hetzij van binnenuit door het falen van zijn bewoners, of van buitenaf (te beginnen met de slang), of allebei. Maar het is een verhaal met een gelukkige afloop – en trouwens ook met schitterende momenten onderweg, vooral in Mozes’ tabernakel en Salomo’s tempel, maar ook in het ‘paradijselijke’ Beloofde Land en de Tuin van Jozef, waar Jezus’ opstanding plaatsvond.

Het Edenverhaal is een drama, dat echter positief eindigt: met een koninklijk feestmaal, een hemels banket. Eten en drinken, maar ook de huwelijksvreugden, spelen in Eden een belangrijke rol. ‘Eet’, zei de slang in het eerste aardse Eden tegen Eva, en Eva zei het tegen Adam (Gen. 3:1-6). ‘Neem, eet!’ zei Jezus in de laatste nacht van zijn aardse leven, in een totaal andere zin (Matt. 26:26). ‘Kom, koop en eet’, zal God aan het eind zeggen; zie Jes. 55:1 (vgl. vs12v.). ‘De HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang’ (Jes. 51:3).

Uitgever: Gideon

ISBN: 978-90-5999-160-6

Prijs: 24,95

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 

 

 

Godenstrijd

Kroniek van het begin

 

 

 

 

Enerzijds is dit boek een meeslepende en originele hervertelling van het Genesis verhaal, maar anderzijds wordt de verhaallijn uit Genesis gebruikt als hoofdstructuur om veel meer te kunnen uitdrukken dan wat slechts in Genesis te vinden is. Knap staaltje werk van Ouweneel om zoveel mythologisch en legendarisch bronmateriaal op te nemen in 1 verhaal en toch uit te komen op een samenhangend geheel met hoofdlijnen die inspireren en hoop opwekken. De schrijfstijl (archaisch, bondig, soms poetisch, maar zeer leesbaar) is prachtig en zeer geschikt om het materiaal (mythologieen, Joodse wijsheden) natuurlijk uit te drukken.

De vrijheid waarmee Ouweneel wijsheden, citaten, verhaal-motieven (bijv. rond Daniel, en verhalen rond koning David) verwerkt om karakters en geschiedenissen/legendes tot leven te brengen doet glimlachen (als je de motieven herkent) en geeft naar mijn beleving meer ruimte om het verhaal in z'n kracht op je in te laten werken, omdat de schrijver hiermee ook duidelijk maakt dat het hem niet te doen is om een letterlijk historisch verslag, maar om wat er kan gebeuren als je je laat meenemen door het verhaal en je laat inspireren door de wijsheden en de hoofdpersonen.

Anderzijds, is het geen verzonnen verhaal, maar bestaat alles uit mythologisch bronmateriaal: Verhalen (geschiedenissen?) die zijn opgekomen bij volken om uitdrukking te geven aan overtuigingen en geloof aangaande de diepere lagen van de werkelijkheid. Dit brengt een eigen kracht met zich mee. Volgens de theoloog Paul Tillich was het een misvatting van theoloog Rudolf Bultmann dat dit soort verhalen ontmythologiseerd moeten worden (om alleen een "boodschap" over te houden) om nog betekenis voor de hedendaagse mens te krijgen. Tillich zegt dat juist in de vorm van mythologie de diepste lagen van het zijn openbaar kunnen worden aan de mens (niet door conceptueel begrip, maar door participatie aan de werkelijkheid die de mythologie uitdrukt). Deze "mythologie" van Ouweneel, vol inspirerende wijsheden en menselijke voorbeelden, biedt naar mijn ervaring een unieke mogelijkheid tot inspiratie.

Uitgever: KokBoekencentrum

ISBN: 978 90435 34475

Prijs: 19,99

_____________________________________________________________

 

Wat zegt de Bijbel?

 

 

 

 

 

 

Sapiens - Homo Deus - 21 Lessen voor de 21e. eeuw

 

 

 

 

 

 

 

Juist in deze crisistijd waar veel mensen – ook gelovigen - zich afvragen waar het met de wereld naar toe gaat, trekken de boeken van Yval Noah Harari grote aandacht. Hij is Israëliër, homoseksueel, heeft sympathieën voor het Boeddhisme en overtuigd evolutionist. Om op dat laatste in te gaan, hij is een echte evolutionist want hij geloofd niet dat de evolutie gestopt is met het verschijnsel mens. Gelovigen die zich bezighouden met de studie van de eschatologie – de toekomstige gebeurtenissen - zoals die in grote mate in het boek Openbaring wordt voorzegt, zullen verrassend veel aanknopingspunten vinden in de boeken van Harari. Op YouTube zult u veel video’s met discussies, - met o.a. de voorzitter van het IMF, mevrouw Lagarde en veel anderen - en voordrachten kunnen vinden.

Yuval Noah Harari doceert geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Sapiens, zijn kleine geschiedenis van de mensheid, werd in veertig landen vertaald. Wereldwijd werden er meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Homo Deus is het meesterlijke vervolg.

Sapiens - een kleine geschiedenis van de mensheid

Honderdduizend jaar geleden waren er wel zes verschillende menssoorten. Nu is er maar één soort over, en dat zijn wij. Homo sapiens. Hoe komt het dat alleen wij zijn overgebleven? Hoe kwamen onze voorvaderen op het idee om steden en zelfs koninkrijken te stichten? Waarom gingen we in goden geloven, maar ook in natiestaten, en in bedrijven. Waarom vertrouwen we op geld, boeken en wetten? En hoe zal onze wereld er in de toekomst uitzien?

In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we geworden wie we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met een raadselachtig fenomeen: de mens.

'Zeventigduizend jaar geleden was Homo sapiens nog een onbeduidende diersoort die zo'n beetje zijn eigen gangetje ging in een uithoek van Afrika. In de millennia daarna veranderde hij zichzelf in de absolute heerser van de planeet en de grootste nachtmerrie van het ecosysteem.'

Homo Deus - Een kleine geschiedenis van de toekomst

Op onnavolgbare wijze beschrijft Yuval Noah Harari in zijn bestseller Sapiens 70.000 jaar menselijke evolutie, maar met Homo Deus richt hij zich op de toekomst. Met zijn kenmerkende vermenging van wetenschap, geschiedenis en filosofie onderzoekt Harari de dromen en nachtmerries van de eenentwintigste eeuw – van onsterfelijkheid tot kunstmatig leven. Hij stelt fundamentele vragen: Waar gaan we naartoe? Hoe beschermen we onze kwetsbare wereld tegen onze eigen verwoestende krachten? En als we in staat zijn door technologische vooruitgang ons lichaam en onze geest te verbeteren, wat gebeurt er dan met de mensen die zich niet laten upgraden? Wat voor sociale gevolgen zal deze tweedeling hebben? Volgens Harari is het essentieel om meer te begrijpen van de technologische revoluties om ons heen, anders hebben we geen invloed op de koers van onze toekomst. Dit is de volgende stap in onze evolutie. Dit is Homo Deus.

21 lessen voor de 21ste eeuw

In Sapiens boog Yuval Noah Harari zich over het verleden, in Homo Deus over de toekomst; nu laat hij zijn licht schijnen over het heden. Wat zijn de uitdagingen van onze tijd? Hoe beschermen we onszelf tegen een nucleaire oorlog, ecologische rampen en technologische bedreigingen? Wat is de oorzaak van de opkomst van populisten als Donald Trump? Hoe weren we ons tegen fake news? Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe wereldoorlog? Wat moeten we denken van het opkomend nationalisme? Vragen de mondiale problemen die op ons afkomen om andere politieke systemen? Is het een goed idee dat we onze data overdragen aan enkele grote commerciële spelers, of wordt het tijd om het eigendom van data te reguleren? En wat wordt de grote nieuwe wereldmacht, Amerika, Europa of China? In dit boek beantwoordt Yuval Noah Harari de 21 meest urgente vragen van onze tijd.

_______________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 

 

 

 

 

 

Beschaving: Het Westen en de rest

Niall Ferguson

 

 

 

 

 

 

Samenvatting

Toen Engeland nog werd geteisterd door de pest, slechte hygiëne en talrijke oorlogen, was het Verre Oosten al zeer beschaafd. Noord-Amerika was een wildernis vergeleken met de Inca-rijken en het idee dat West-Europa de rest van de wereld in de nabije toekomst zou domineren leek onzinnig. Toch waren aan het begin van de twintigste eeuw, dankzij Groot-Brittannië, Spanje, Portugal en ook Nederland en Frankrijk, Europese landen in 58 procent van de wereld de baas en controleerden ze bijna 80 procent van de wereldwijde economie.

Hoe is dat ‘ons’ gelukt? Volgens Ferguson waren we beter in wetenschap en was ons arbeidsethos scherper dan dat in het Oosten. We ontwikkelden een maatschappij waarin consumentisme en genadeloze concurrentie de factoren voor succes waren. Het is nog maar de vraag of we op die terreinen nog steeds zo sterk zijn. Met zorg, maar niet zonder zelfvertrouwen kijkt Ferguson naar de verworvenheden van onze beschaving: die is de beste, en we moeten ernaar streven onze leiderspositie vast te houden.

____________________________________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 

 

 

 

 

Grote Verwachtingen

Geert Mak

 

 

 

 

 

 

 

‘Grote verwachtingen' is het vervolg op het immens succesvolle In Europa dat vijftien jaar geleden verscheen. Enkele jaren later volgde de 35-delige gelijknamige serie met de schrijver in de hoofdrol. Waar In Europa handelde over de twintigste eeuw en hoe die, in veel opzichten gruwelijke periode getekend door twee wereldoorlogen, ons heeft gevormd, gaat "Grote verwachtingen' over de eerste twee decennia van de eenentwintigste eeuw. Het neemt de draad op waar In Europa eindigde, in 1999.

Mak schetst de sfeer en stemming tijdens de eeuwwisseling, het optimisme dat toen hoogtij vierde maar gaandeweg verdween, de gevoelens rond de invoering van de euro, de gevolgen van de aanslag op de Twin Towers, de toestand in Oost-Europa en Rusland, de bankencrisis, de Verenigde Staten, Noord- versus Zuid-Europa, de vluchtelingen. In Grote verwachtingen vertelt en duidt Mak de recente geschiedenis zoals alleen hij dat kan.

Voor hen die op profetische gronden de mening voorstaan dat Europa het vierde koninkrijk waarover de profeet Daniël spreekt het Romeins rijk in zijn eindtijdvorm is, is dit boek alleen al daarom interessant om te zien hoe treffend de beschrijving is die door Daniël zoveel eeuwen geleden geschetst is. ‘Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkaar geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem’ (Dan.2:43). Je kan een verontrustend gevoel krijgen wanneer je, door het lezen van 'Grote Verwachtingen' een kijkje achter de schermen van het politieke gebeuren krijgt. Maar het is het lezen zeker waard!

_______________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 

 

 

 

Het Israël van God

Ontwerp van een Israëltheologie

 

 

 

Dr. Willem J. Ouweneel

isbn: 978-90-5999-138-5

764 blz.

Prijs: 49,90

Uitgever: Gideon

 

Korte beschrijving:

In dit supplement op zijn twaalfdelige Evangelische Dogmatische Reeks geeft dr. Willem J. Ouweneel zijn ontwerp van een 'Israëltheologie', dat is de christelijke leer aangaande Israël. Hij bespreekt de oorsprong, de plaats, de betekenis, het karakter, het doel en de toekomst van het volk Israël, zoals die geleerd worden in het Oude én Nieuwe Testament.

De kerk heeft Gods plan met het volk Israël in de loop der eeuwen vaak niet begrepen. Met name de (nog altijd) wijdverbreide vervanginsleer ('De christelijke kerk heeft als volk van God nop aarde de facto de plaats van Israël ingenomen) heeft Israël naar de kantlijn van de christelijke theologie geschoven. Juist deze misvatting wordt in dit boek op heldere wijze weerlegd.

Daarnaast bespreekt de auteur de relatie tussen Jezus en de Joden, de plaats van Israël in het Nieuwe Testament, de relatie tussen Kerk en Israël, het lijden van Israël, het huidige Israël en de Palestijnen, de verschillende visies op Israël in de eindtijd en het komende Messiaanse rijk. Heeft Israël afgedaan als volk van God of is er een huidig en toekomstig plan van God, niet slechts met individuele Joden, maar met Israël als volk, in zijn eigen land?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Wat zegt de Bijbel?

 

49 argumenten tégen preterisme

 

De Bijbel bestaat voor grofweg een derde uit profetie. Wat moeten we daarmee? Één manier om hiermee om te gaan, is wat we preterisme noemen. Deze leer gaat ervan uit dat bijna alle profetie uit de Bijbel vóór het jaar 70 AD vervuld is. Maar is dit wel een juiste veronderstelling? Hoewel Unravelations recentelijk al een uitgebreide weerlegging van de doctrine van preterisme online zette, zijn er enkele nieuwe inzichten die ik graag met u wil delen middels dit nieuwe e-book. Waarom het zo belangrijk is om uw visie op profetie en de eindtijd juist te hebben? Omdat de hermeneutiek van de preteristen niet consequent is. Men past die aan naar de eigen vooronderstellingen en vergeestelijkt passages die niet in hun theologie passen. Dat is een hellend vlak en kan uiteindelijk leiden tot een totaal ander evangelie. We zullen de Bijbel zo letterlijk mogelijk moeten nemen. In dit boek zullen we onder andere stil staan bij wat het zogenaamde 'koninkrijk' nu precies is en natuurlijk wat het níet is. Daarnaast kijken we naar wat de eerste kerkvaders over preterisme dachten.

Dit e-book wordt begin 2019 verwacht en is gratis te downloaden.

Reeds gratis te downloaden zijn de volgende titels:

49 redenen voor de opname vóór de grote verdrukking

49 profetiën die de afgelopen eeuw vervuld werden

Bron: https://unravelations.weebly.com/49-argumenten.html

_______________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

Aanvullende recensie over het boek "The quest for the historical Adam"
door William VanDoodewaard

De ondertitel van deze zeer grondige studie is: "Genesis, Hermeneutics and Human Origins". VanDoodewaard bespreekt vanaf de vroegste kerkvaders hoe de visie op de oorsprong van de mens is geweest en is veranderd. Tenslotte geeft hij in "What difference does it make" zijn eigen visie op dit vraagstuk, en zijn epiloog geeft hij als titel "Literal Genesis and Science?" mee.

De ontwikkeling van het denken over Adam
Uit dit boek wordt heel helder dat in de eerste 18 eeuwen er nauwelijks verschil van mening was over de oorsprong van Adam: vrijwel iedereen ging er van uit dat de mens door God speciaal geschapen is en wel zo'n zesduizend jaar geleden. Adam en Eva waren het eerste mensenpaar en stamden niet van andere mensen af. Waar uitleggers als Augustinus soms pleiten voor een niet-letterlijke lezing, denken ze helemaal niet aan meer tijd dan de zes dagen, maar aan minder: de schepping kan heel goed in één moment zijn gedaan. De accommodatie aan het beperkte begrip van de mens (die Augustinus en anderen voorstellen) is dus andersom dan velen nu bepleiten. Ook een allegorische uitleg komt niet in mindering op de belijdenis dat God de mens apart geschapen heeft.

In de 19e eeuw verandert het speelveld door de opkomst van de evolutietheorie. Nogal wat uitleggers blijven desondanks vasthouden aan een letterlijke interpretatie van Genesis 1 en 2. Tegen het einde van de 20e eeuw zien we dat aan de ene kant onder orthodoxe en evangelische christenen de acceptatie van de evolutietheorie groeit, maar aan de andere kant dat in sommige van die kringen men teruggaat naar een meer letterlijke uitleg.

Als het gaat om een alternatieve lezing van de schepping van de mens, onderscheidt VanDoodewaard onder uitleggers drie varianten. Bij één variant ontvangt één paar hominiden (Adam en Eva) het beeld van God (en de menselijke ziel) door ingrijpen van God. De tweede variant is die van Gijsbert van den Brink: te midden van een grotere groep mensen worden een Adam en Eva als verbondshoofd door God 'geadopteerd'. Bij de derde variant worden Adam en Eva als literaire figuren gezien.

Alternatieven gewogen
VanDoodewaard kiest in de laatste hoofdstukken duidelijk positie. Kritisch bespreekt hij de drie modellen voor theïstische evolutie. Daarbij laat hij eerst zien dat er interne tegenstrijdigheden in zitten. Zo zijn Neanderthalers er volgens de gangbare tijdrekening al zo'n 350.000 jaar, maar hun graven vertonen religiositeit - ver vóórdat, volgens v.d. Brink zo'n 45.000 jaar geleden, God Adam en Eva uitkoos. Genesis 1-4 plaatsen Adam en Eva in een maatschappij van landbouwers en veetelers, maar dat gebeurt volgens de dominante tijdrekening pas in het Neolithicum - hooguit 15.000 jaar geleden.

Vervolgens laat hij zien hoe een letterlijke lezing het beste overeenstemt met het hele getuigenis van de Bijbel - waar Adam en Eva toch duidelijk als historische figuren worden gezien en als het eerste mensenpaar. Veel uitleggers hebben in alle eeuwen sterke exegetische argumenten voor een letterlijke lezing aangedragen. Te denken valt aan zondeval en verlossing (zie o.a. Rom.5:12-21), het huwelijk (Gen.2:24 wordt driemaal geciteerd in het NT), Gods bovennatuurlijk handelen in heel de Bijbelse geschiedenis, de vergelijking tussen eerste en de tweede mens (1Kor.15:42-49), het Bijbelse getuigenis dat door de zonde de dood in de wereld gekomen is, het probleem van strijd en lijden al die miljoenen jaren van 'survival of the fittest' (terwijl in het NT juist de zwakke wordt uitgekozen), de goedheid van de schepping, de visie op Wie God eigenlijk is en ook de toekomst (waarom zou die wel letterlijk genomen moeten worden?). Verder valt op hoe divers de meningen zijn bij hen die een niet letterlijke lezing van Genesis 1 en 2 voorstaan. Ze worden het nergens eens over waar ze de lijn moeten trekken. Ook valt de magere exegese van de cruciale hoodstukken op.

Tot slot
Volgens VanDoodewaard is de logische consequentie van een volwassen geschapen Adam dat dat ook voor de rest van de schepping geldt. Verder moet de zondeval grote gevolgen hebben gehad - hierdoor zucht de hele schepping. Deze gegevens bieden volgens hem tezamen met de grote impact van de wereldwijde zondvloed voldoende basis voor een goede verklaring van wat we heden ten dage in de schepping waarnemen: we kunnen welgemoed de letterlijke lezing vasthouden.

_____________________________________________________________________

 

Wat zegt de Bijbel?

 The Quest for the Historical Adam

Genesis, Hermeneutics, and Human Origins

 

Auteur: William Vandoodewaard

 
Engelstalig - 359 pagina's - 9781601783776 - april 2015   
 
Samenvatting
In 'The Quest for the Historical Adam', William VanDoodewaard recovers and assesses the teaching of those who have gone before us, providing a historical survey of Genesis commentary on human origins from the patristic era to the present. Reacquainting the reader with a long line of theologians, exegetes, and thinkers, VanDoodewaard traces the roots, development, and, at times, disappearance of hermeneutical approaches and exegetical insights relevant to discussions on human origins. This survey not only informs us of how we came to this point in the conversation but also equips us to recognize the significance of the various alternatives on human origins.
__________________________________________________________-
 
Wat zegt de Bijbel?

 

Oorspronkelijk

Dr. M.J.Paul
 
 
 
 
 
 
Auteur: M.J. Paul
600 pagina's - ISBN: 9789402904956 - september 2017                                         
Dr. M.J. Paul (1955) studeerde theologie in Leiden en is docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij was hervormd predikant- en ziekenhuispredikant en werd in 2002 benoemd tot buitengewoonhoogleraar Oude Testament in Heverlee (België). Van zijn hand verscheen ook de uitgave Geestelijke strijd.

Een revieuw voor u gelezen:

Een gedegen betoog waarmee nog eens wordt onderbouwd dat het Neo-Darwinisme passé is, én dat theïstische evolutionisten zich op een dood spoor bevinden. Alhoewel er nauwelijks nog zichzelf respecterende wetenschappers zijn die hun naam aan macro-evolutie durven verbinden (wanneer dringt die realiteit eindelijk eens door in de maatschappij van alledag?), behoort het tot de seculiere folklore om ID en theïsme in een kwaad daglicht te stellen. Die frustratie is goed te begrijpen: de naturalistische confessie begint steeds holler te klinken naargelang de wetenschappelijke fundering wordt ontmanteld. Van harte aanbevolen!

___________________________________________________________

 

Wat zegt de Bijbel?

Nawoord: Wil de juiste Adam opstaan alsjeblieft?

 

 

 

 

Dankbaar mag ik schrijven dat mijn boek over Adam uit is, mét de vraag die God hem ooit stelde: ‘Waar ben je?’ In het Hebreeuws zijn deze drie woorden slechts één woord: ajjÄ“kah? In de antieke Griekse en Syrische vertalingen is de eigennaam aan deze vraag toegevoegd: ‘Adam, waar ben je?’ De vraag kan letterlijk opgevat worden: ‘Waar heb je jezelf verborgen?’, maar ook figuurlijk: ‘In welke toestand verkeer je?’ Uiteraard waren de antwoorden op beide vragen al aan God bekend. Maar Hij wilde dat de eerste mens zelf met de antwoorden zou komen.

In de titel van mijn boek heeft Gods vraag zowel een figuurlijke als een uitgebreide betekenis: Adam, waar kunnen we je vandaag vinden? Ben je verdwenen in de ‘bosschages’ van mythe, sage en archetype? Ben je verdwenen in een ‘bosschage’ dat zwaar beïnvloed is door het evolutiedenken, waarin je misschien nog wel ‘historisch’ bent, maar waarin je nauwelijks nog lijkt op het bijbelse plaatje? Of ben je nog steeds waar je duizenden jaren geweest bent: in de feitelijke wereld van de echte geschiedenis? Kunnen wij nog steeds vertrouwen wat Mozes, Jezus en Paulus ons over jou verteld hebben, of moeten we vandaag luisteren naar de stemmen van de ‘moderne wetenschap’ om te begrijpen wat zij bedoelden? Ben jij direct geschapen door God, misschien 6.000-10.000 jaar geleden, of ben je het product van miljoenen jaren evolutie?

Wil de juiste Adam opstaan alsjeblieft? Het is een beetje als het oude tv-spelletje: ‘Wie van de drie?’ Je kunt vandaag inderdaad kiezen uit (minstens) drie Adams:

(A) De Adam van de ‘vrijzinnige’ theologen; dat is de Adam die al vóór de opkomst van het moderne evolutionisme ontworpen werd: de mythische Adam, eventueel afgeleid van de oude Soemerische of Babylonische mythologie.

Zou het niet zo kunnen zijn dat Jezus gewoon dezelfde visie op Genesis 1 hanteerde die Joden en christenen eeuwenlang gehanteerd hebben?

(B) De Adam van theologen die, als het om de hoofdpunten van het christelijk geloof gaat, ‘orthodox’ zijn, maar als het om Genesis 1-3 (of 1-11) gaat ‘vrijzinnig’. De meest progressieve leden van deze groep geven eigenlijk al helemaal niet meer om een of andere ‘historische’ Adam of een ‘historische’ zondeval. De meest behoudende leden van deze groep willen nog wel graag vasthouden aan een ‘historische’ Adam of ‘historische’ zondeval, alleen lijken die twee bitter weinig op de historische Adam en de historische zondeval zoals we die uit de Bijbel kennen.

(C) De Adam van orthodoxe theologen die niet alleen vasthouden aan de hoofdpunten van het christelijk geloof, maar ook aan de historiciteit van Genesis 1-3 (of 1-11). Dat begrip ‘historisch’ is nog best lastig; daar besteed ik in mijn boek dan ook een heel hoofdstuk aan. Maar het betekent op z’n minst dat men Genesis 1-11 leest ongeveer zoals Jezus en Paulus dat lazen.

Aanhangers van (A) en (B) citeren Paulus vaak uitvoerig en zetten hem daarbij graag weg als ‘kind van zijn tijd’, die wat de oudste geschiedenis betreft ook niet beter wist. En dat geeft niet, redeneert men, want dat raakt verder helemaal niet de kern van het christelijk geloof. Met andere woorden: je kunt best een aanhanger van (B) zijn en toch ‘orthodox’!

Tja, Paulus kun je misschien op zo’n manier wegzetten, maar Jezus (de Logos door wie God alles geschapen heeft!) niet. Jezus plaatste Adam en Eva aan het ‘begin van de schepping’ (Mark. 10:6). Kennelijk was er voor Jezus geen enorme tijdsspanne tussen Genesis 1:1 (het begin van de wereld) en vers 26-28 (de schepping van Adam en Eva). Het ‘begin van de schepping’ viel min of meer samen met het begin van de menselijke geschiedenis; er waren maar vijf dagen tussenin, geen miljarden jaren. Dit is een bekend argument van jonge-aarde-creationisten, en het is moeilijk de kracht ervan over het hoofd te zien. Het enige tegenargument zou zijn dat wij niet te veel in Jezus’ woorden moeten lezen omdat Hij het hier niet heeft over het thema van oorsprongen als zodanig, maar over het thema van huwelijk en echtscheiding. Toch kunnen we ons afvragen of Jezus ooit iets zomaar terloops zei. Zou het niet zo kunnen zijn dat Jezus gewoon dezelfde visie op Genesis 1 hanteerde die Joden en christenen eeuwenlang gehanteerd hebben? Bedenk: de Logos was erbij toen de wereld geschapen werd.

'Als je de evolutietheorie aanvaardt, kun je dan het orthodoxe christendom overeind houden? Mijn antwoord is nee.'

Jezus sprak ook over Satan en zijn rol bij de val van de eerste mensen; Hij zei tegen zijn opponenten: ‘U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, omdat geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is en de vader ervan’ (Joh. 8:44). Satan wordt een moordenaar en een leugenaar genoemd omdat hij met zijn leugens Adam en Eva de geestelijke dood bezorgde (vgl. Gen. 2:17; 3:4). Let in Johannes 8:44 weer op de uitdrukking ‘het begin’: vanaf het begin van de geschiedenis openbaarde Satan zich als een moordenaar en een leugenaar. Met andere woorden: Adams val vond plaats aan het begin van de menselijke geschiedenis, of zelfs aan het begin van de wereldgeschiedenis. Kennelijk was het voor Jezus vanzelfsprekend; er waren geen miljarden jaren tussen Genesis 1 en Genesis 3 – zelfs niet een paar jaar.

Voor alle duidelijkheid: dit is een theologisch boek, niet een natuurwetenschappelijk boek (al ben ik naast theoloog ook bioloog). Mijn punt is niet zozeer of de algemene evolutietheorie aanvaardbaar is of niet (al heb ik mijn ernstige biologische twijfels op dit punt). Mijn punt is dit: als je de evolutietheorie aanvaardt, kun je dan het orthodoxe christendom overeind houden? Mijn antwoord is nee. In het boek gebruik ik zo’n 350 pagina’s om dit degelijk te onderbouwen. Lees maar na!

Bron: CIP

______________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 

En de aarde bracht voort

dr. Gijsbert van den Brink

 

 

Uitgever: Boekencentrum
364 pagina's - ISBN: 9789023971535 - juni 2017

 

Samenvatting

Stel dat de standaard-evolutietheorie klopt. Wat betekent dat dan voor het christelijk geloof? Voor mijn geloof? In dit boek onderzoekt dr. Gijsbert van
den Brink de mogelijke gevolgen van acceptatie van de evolutietheorie voor vragen als: Hoe kijken we naar de Bijbel? Hoe zit het met lijden en dood, met Adam en Eva, met de zondeval - en hoe is de mens dan beeld van God? Sluiten bovendien toevallige mutaties de voorzienigheid van God niet uit? Van den Brink wil christenen met dit boek helpen ontdekken of en hoe orthodox geloven en evolutie kunnen samengaan.
 
__________________________________________________________
 

Recensie: En de aarde bracht voort

Wat zegt de Bijbel?

 

 

 

 


           Boekrecensie door Kees Fieggen

Vorig jaar verschenen in Nederland twee belangrijke boeken van theologen over schepping-evolutie. Met name het boek van Gijsbert van den Brink ("En de Aarde bracht voort") heeft heel wat discussie teweeg gebracht, o.a. in het ND en het RD. Er werden ook goed bezochte studie-/discussieavonden belegd, o.a. met Van den Brink en Mart Jan Paul (die "Oorspronkelijk" schreef). Beide auteurs verwijzen naar een ander belangwekkend (studie-)boek dat in 2015 verscheen: "The quest for the historical Adam" van William VanDoodewaard, al maakt v.d. Brink er geen zichtbaar gebruik van...

In dit artikel bespreek ik alleen de boeken van v.d.Brink en VanDoodewaard, in een volgend nummer van Focus wil ik graag ingaan op het (mijns inziens veel betere en grondiger) boek van Paul. Noodzakelijkerwijs moet ik me beperken in deze bespreking.

En de aarde bracht voort
Hoewel prof. v.d. Brink keer op keer stelt dat hij in zijn boek verkent wat de gevolgen zouden zijn voor ons geloof van het accepteren van de evolutietheorie ('stel dat het waar zou zijn'), lijkt zijn hele boek toch gericht te zijn óp die acceptatie. Volgens prof. v.d. Brink kunnen (orthodox) geloof en evolutie best samengaan en hij verdedigt de mogelijkheid dat God Adam en Eva zo'n 45.000 jaar geleden uit een hele groep van mensen heeft uitgekozen. Hij stelt dat de evolutietheorie veel sterkere papieren heeft dan welk alternatief ook. Dit is ook het uitgangspunt van de mensen achter 'Biologos', zoals Denis Alexander (die hij menigmaal citeert), maar daar valt nogal wat op af te dingen. Wie het register van namen doorbladert, ziet al snel welke auteurs hij vooral heeft geraadpleegd: daar horen moderne creationisten niet bij.

Conflict wetenschap en geloof?
Volgens v.d.Brink schreef hij dit boek ook om mensen voor wie de evolutietheorie boven iedere vorm van twijfel verheven is, de gelegenheid te bieden om christen te worden zonder 'flagrante onwaarheden te hoeven omarmen'. Christen worden is echter niet een intellectuele exercitie: het is een bekering van het hart. Zo heb ik het (als overtuigd evolutionist) ook ervaren: het is een ontmoeting met de Levende Heer en Hij kan ervoor zorgen dat ons hart rust vindt te midden van wetenschappelijke onzekerheden. Volgens prof. v.d. Ent (kinderarts-pulmonoloog) wordt enerzijds wat 'wetenschap' heet enorm overschat en anderzijds Wie God is enorm onderschat.

Het is van groot belang te zien welke beperkingen de natuurwetenschap juist met betrekking tot de oorsprongsvraag heeft. Darwin had voor zijn evolutietheorie wel aanwijzingen, maar die betroffen verwantschap binnen de familie (van zoiets was Linnaeus al overtuigd, net als Von Baer, de Duitse opponent van Darwin). Alle bewijs dat sindsdien voor afstamming door verwantschap is geleverd, gaat precies daarover — maar ontbreekt voor verwantschap tussen families: Panter en Huiskat zijn onderling verwant, maar niet met Wolf en Kameel. Verdergaan dan verwantschap binnen een familie is biologisch gezien nogal gewaagd. Er is geen experimenteel bewijs voor, en aannemelijk mechanisme ontbreekt. Overeenkomsten in het DNA kunnen net zo goed naar een Schepper verwijzen...
De fundamentelere vraag is: kan de wetenschap uitspraken doen over het verleden? Herhaalbare experimenten zijn niet mogelijk en een Schepping door het Woord is bijna per definitie niet te onderzoeken: we kunnen alleen onderzoeken wat we 'in handen hebben'. En we moeten rekenen met de eindigheid en het verduisterde verstand van de mens als we nadenken over wat de wetenschap vermag: alleen daardoor al staat Gods Woord als openbaring boven wat wij uit de natuur van Hem kunnen ontdekken — en dan nog kunnen we Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid met het verstand doorzien (Rom.1:20)!

Een grondig werk
Het boek lijkt een grondig werk - en in zekere zin is dat ook zo: v.d.Brink verkent een heel scala aan gevolgen van de acceptatie van de evolutietheorie. Maar nergens wordt een grondige exegese gegeven van cruciale Schriftplaatsen: hij bespreekt vooral visies van andere theologen. Als hij zegt dat de schrijver van Genesis 1 een "soort opklimmende lijn van planten via kleine en grote dieren naar de mens" lijkt te ontwaren, frons ik mijn exegetische wenkbrauwen: dit is echt inlegkunde. En als hij meldt dat "in Genesis 2 de dieren zelfs ná de mens worden geschapen", dan denk ik: doe je huiswerk beter!

Op meer dan 170 plaatsen heb ik aantekeningen gemaakt of stukken onderstreept, en op een gegeven moment werd ik moe van de tunnelvisie en het selectief winkelen bij theologen als Augustinus en Calvijn. Waar kerkvaders als Augustinus pleiten voor een niet-letterlijke lezing, bedoelen ze iets heel anders dan v.d.Brink: God heeft mogelijk alles in één keer geschapen en past zich aan ons voorstellingsvermogen aan als Hij dat over zes dagen 'uitsmeert'. Calvijn zou steigeren bij het lezen van deze toepassing van zijn accommodatietheorie.

Volgens v.d. Brink ging Darwin nog uit van een Schepper (van het eerste leven) en moeten we het ontstaan van het leven los zien van de 'eigenlijke' evolutietheorie. Verreweg de meeste biologen zijn dat niet met hem eens. Darwin vermeed dit onderwerp, in het openbaar, maar uit persoonlijke brieven en aantekeningen blijkt dat hij een 'moderne', materialistische visie op het ontstaan van het eerste leven uit anorganische materie had, hoewel hij wist van de experimenten van Pasteur (die spontane generatie uitsloten). Darwin sprak in 1871 over een 'warm little pond' waar eiwitten en uiteindelijk levende cellen zouden kunnen worden gevormd. Bij Darwin (en vele 'vaders' van de evolutie-theorie) was er wel degelijk sprake van een in de grond atheïstische levensvisie.

God schiep of ...?
Genesis 1 en 2 spreken van een 'momentane' schepping. Zo spreekt de hele Bijbel: God sprak en het was er (Ps.33:9 en Joh.1:3; vergelijk Mat.8:8 en Mark.4:39). Door het geloof verstaan we dat... (Hebr.11:3). Nergens lijkt in de Schrift de schepping een proces te zijn. Typerend voor de teneur van het boek vind ik het volgende citaat: "Zonder God blijft het evolutionaire proces een ongelooflijk verspillend en doelloos gebeuren. Wil er enige hoop in te ontwaren zijn, dan zal die moeten ontspringen aan het geloof dat de God en Vader van Jezus Christus op de een of andere manier met deze wereld op weg is naar zijn Koninktijk." Krampachtig probeert v.d.Brink in de chaos van evolutie leiding van God te zoeken. Hier vinden we een belangrijk bezwaar tegen theïstische evolutie. Een momentane schepping wordt vervangen door een handelen van God in voorzienigheid - dat wringt met het Bijbelse spreken. Het plaatst God op afstand van zijn scheppingswerk — alsof Hij het proces in gang heeft gezet en later weer eens komt kijken of er mensen zijn met wie Hij een relatie aan kan gaan.

Ons beeld van Gods almacht komt ook onder druk te staan — juist daarover spreekt God in Job 38-42 (tegenover de kleinheid van de mens) en Jesaja 40-48 (tegenover de afgoden). In het NT vinden we de Heer Jezus als degene door Wie alle dingen geschapen zijn (o.a. in Joh.1 en Hebr.1): waar blijft dat getuigenis met deze andere lezing?

Een letterlijke lezing van Genesis 1 en 2 is meer in harmonie met wat de Bijbel ons verder vertelt over Gods bovennatuurlijk handelen: Hij handelt soeverein, o.a. door mensen uit de dood op te wekken. Dat culmineert in de opstanding van Christus en de profetieen over Zijn wederkomst en gezegende regering (waar de wolf met het lam verkeert) en het komende oordeel. Daarbij komt de vraag naar het gezag en de helderheid van de Schrift: die komen bij een alternatieve interpretatie zeker onder druk te staan.

De 'schepping' van de mens
Als het gaat om de mens, hinkt v.d.Brink op twee gedachten. Enerzijds accepteert hij een evolutionaire afstamming, anderzijds moet de mens toch apart en bijzonder blijven. Het bewijs voor verwantschap met de mensapen is flinterdun. In veel boeken lees je nog, dat ons DNA voor (ruim) 98% overeenstemt met dat van de chimpansee, maar dat is allang achterhaald: het is gebaseerd op een heel grove methode (waarbij unieke DNA-sequenties als lussen onzichtbaar blijven). Grondiger onderzoek laat zien dat het verschil minstens 8% is en waarschijnlijk meer. Daarbij heeft de mens zo'n 1400 unieke genen, tientallen unieke regelgenen en staan de verschillen vooral in verband met de hersenen. De verschillen tussen alle mensen onderling beslaan maar 0,2% van ons DNA (waarbij verschillen russen rassen niet meer dan 6% van die 0,2% bedragen).

Ook de verschillen in bouw en gedrag zijn veel groter dan vaak gesteld, terwijl onze taal en cultuur echt uniek zijn. Aan de andere kant vinden we het gebruik van gereedschap niet alleen bij Chimpansees (daar wordt vaak op gewezen), maar o.a. ook bij de zeeotter en de spechtvink. Hier zou veel meer over te zeggen zijn...

Theologisch zijn de problemen levensgroot. Denk aan de uitleg van 1 Kor. 15 (over de eerste en de tweede mens) en Rom.5 (over Adam en Christus) — de ruimte ontbreekt helaas om een en ander uit te spitten. En dan komen nog de vragen rond het spreken van onze Heere Jezus over Adam en het huwelijk, gebaseerd op Genesis 2, en de toepassing daarvan op Christus en zijn bruid. In OT en NT vinden we toch duidelijk dat God de hele mensheid uit één mens heeft gemaakt (zie o.a. Gen.3:20, Hand.17:26 en de geslachtsregisters). Zie verder de bespreking van het boek van VanDoodewaard.

De zondeval en natuurlijke selectie
Door de zondeval doet de dood zijn intrede — in elk geval voor de mens. Maar als de mens 'menselijke' voorouders heeft, stammen Adam en Eva af van mensen waar de dood allang gemeengoed was. Toen Adam en Eva als 'uitverkorenen' van een groep mensen in de zonde vielen, deed de dood 'opnieuw' zijn intrede: ze vielen als het ware terug — volgens v.d. Brink werden ze naar beneden getrokken door de oerdriften die hen aan de dieren gelijk maakten. Wat is het kwaad van de zonde dan anders dan wat van nature al in dieren aanwezig is? Wat is dan de verschrikking van de dood: die was er toch al?

Deze interpretatie Iijkt vooral een poging om wetenschappelijke inzichten in te passen in de Bijbel: de (feilbare) wetenschap wordt op die manier boven de Bijbel gesteld. Het overtuigt Bijbels niet, maar wringt ook wetenschappelijk gezien.

V.d.Brink realiseert zich terdege dat 'survival of the fittest' een theologisch probleem oplevert: "Heeft God niet gezegd dat de hele schepping 'zeer goed' is? En heeft Hij geen speciale zorg voor het zwakke?". Hij besteedt er een heel hoofdstuk aan, maar heeft geen bevredigende oplossing. Het is zoals Kuiper formuleert: 'geen selectie, maar electie'. Het kwaad dat we heden ten dage in de schepping zien, is veroorzaakt door de zonde: hierdoor zucht de hele schepping en ziet reikhalzend uit naar de Grote Verlossing uit de vergankelijkheid (Rom.8:20-22).

Juist de zondeval zoals de Bijbel die leert, geeft ons een goede verklaring voor alles wat we nu in de schepping zien. Oorspronkelijk was alles zeer goed, maar door de zonde kwam de dood binnen en werd het een strijd om het bestaan - bij mens en dier (en andere schepselen). De grote belofte van het Koninkrijk en de Nieuwe Schepping houdt dan ook in dat al deze frustratie voorbij zal zijn. Dat gebeurt niet door een 'geleidelijk steeds beter' (de kerngedachte van de evolutietheorie), maar door een ingrijpen van God - gebaseerd op die Ene Daad van Gerechtigheid op het Kruis!

De zondvloed
Vroeger werden de aardlagen veelal als een getuigenis van de zondvloed gezien. Volgens het evolutiemodel tonen de aardlagen echter evolutiegeschiedenis — inclusief hoge leeftijden. Maar op deze manier ontkennen of bagatelliseren we Gods oordeel over de zonde. Als de toenmalige wereld niet is verzwolgen door water (2 Pettus 3:6), waarom zouden we Petrus geloven als hij spreekt over Gods oordeel in de toekomst? En is dat niet wat de slang ons wil doen geloven (u zult geenszins sterven...)? De ontzagwekkende realiteit van Gods oordeel en de nieuwe schepping zijn beter in harmonie met een letterlijke lezing van de eerste schepping en de zondvloed. Een plaatselijke vloed inlezen in Genesis is daarbij geen oplossing: God wordt dan zeer onbetrouwbaar, omdat Hij duidelijk zegt dat zo'n vloed nooit meer zal plaatsvinden (Gen.9:11) - de regenboog is het teken van het verbond dat God daarover sluit.

V.d.Brink stelt dat een enkele, eenjarige vloed nooit voldoende geërodeerd materiaal kan hebben afgezet om soms kilometers dikke lagen sediment te verklaren. Ook noemt hij de vulkanische afzettingen. Die gedachte miskent de dynamiek van een wereldwijde vloed, die ongetwijfeld samenging met grote vulkanische activiteit (die mogelijk ook mede oorzaak was van een snelle continenten-verschuiving). Wie ziet wat lokale gebeurtenissen als een plaatselijke overstroming en vulkaanuitbarsting al kunnen aanrichten, kan bevroeden wat een wereldwijde gebeurtenis kan aanrichten. Voor de opvatting van geologen als Hutton en Lyell (dat de aardlagen niet het gevolg zijn van catastrofes maar van langzame processes) is juist verrassend weinig bewijs. Nogal wat lagenpakketten moeten juist wel snel zijn gevormd en de laatste decennia zijn catastrofes juist weer populairder geworden in de geologie.

Niet dat we alle natuurwetenschappelijke vragen rond de zondvloed en de (schijnbaar) hoge ouderdom van aardlagen al hebben opgelost! Het siert wetenschappers (en zeker christenen) als ze bescheiden zijn: alle vragen rond oorsprong zijn per definitie niet makkelijk wetenschappelijk te beantwoorden.

Conclusie
V.d.Brink kiest voor verschillende perspectieven: geloof en wetenschap zijn twee perspectieven op dezelfde wereld. De feiten worden geleverd door de wetenschap, het geloof levert de levensbeschouwelijke interpretatie. Weliswaar houdt v.d.Brink nog deels vast aan de historische waarde van het Bijbelse getuigenis, maar in principe zet hij Gods Woord op de tweede plaats: de interpretatie daarvan wordt ondergeschikt gemaakt aan wat de wetenschap ons vertelt.
Gods Woord heeft voor mij echter het primaat boven de wetenschap, die principieel over vragen naar de oorsprong veel minder kan zeggen. "Waar was u toen ik de aarde grondvestte?", zegt Hij tot Job en tot ons. Ik moet teveel van de Bijbel prijsgeven als ik wil lezen zoals Van den Brink. Als bioloog vind ik het ook volstrekt onnodig om de Bijbel anders te lezen dan door christenen de eeuwen door is gedaan. Guido Gezelle zegt het dichterlijk: "mij spreekt de blomme een tale". Als bioloog 'weet' ik meer, maar zeg ik hetzelfde en buig mij neer.

Bron: Focus op de bijbel - 6 mei 2018 - www.focusopdebijbel.org 

_________________________________________________________

 

Wat zegt de Bijbel?

 

 

 

 

Adam, waar ben je?

 

 

Samenvatting

Adam, waar ben je? 1e druk is een boek van Willem J. Ouweneel uitgegeven bij Buijten En Schipperheijn B.V., Drukkerij En Uitgeversmaatschappij. ISBN 9789058819741 

Waren Adam en Eva nu de eerste mensen op aarde? Hadden ze gewoon beiden twee ouders of is Adam door God geformeerd uit het stof van de aarde en Eva uit zijn zijde? Waren zij de eerste mensen die zondigden en de eerste mensen die stierven? Was er een zondeval en was de wereld daarna anders dan daarvoor?
Weinig Nederlandse wetenschappers hebben zo bekwaam en indringend evolutionistisch denken weersproken als Willem J. Ouweneel. In de loop van de jaren is over dit onderwerp veel geschreven, ook vanuit christelijk standpunt, en heeft Ouweneels denken over vragen van schepping en evolutie zich ontwikkeld. Maar nog steeds heeft hij grote bezwaren, biologische zowel als theologische, tegen de idee van een algemene evolutie, van amoebe tot mens.
Dit boek gaat over theologische bezwaren. Veel christelijke theologen hebben hun oorspronkelijke bezwaren overboord gezet. Ouweneel betoogt daartegenover in dit boek dat als wij aannemen dat er een menselijke evolutie was, we dan toch onmogelijk de Bijbelse boodschap van Genesis 1-3, van Romeinen 5 en van 1 Korinthiërs 15 kunnen vasthouden.
Het thema van dit boek is niet de evolutieleer op zichzelf. Veeleer gaat het om de vraag of, als wij de menselijke evolutie aannemen, het orthodoxe christendom overeind gehouden kan worden.
Willem J. Ouweneel is een Nederlandse bioloog, filosoof en theoloog. Ouweneel is onder het evangelische/orthodox-protestantse deel van Nederland een bekend publicist en spreker. Hij is meervoudig gepromoveerd, in de biologie, de theologie en de filosofie. Daarnaast heeft hij meer dan 150 populair-wetenschappelijke boeken op zijn naam staan.
 
_____________________________________________________________
 

Recensie: Oorspronkelijk

Wat zegt de Bijbel?

 

 

 

 

 

Het tweede boek heet Oorspronkelijk: Overwegingen bij schepping en evolutie (uitg. De Banier, Apeldoorn) en is geschreven door prof. dr. Mart Jan Paul (1955), hoogleraar aan de ETF te Leuven. Hij gaat uit van de volle historiciteit van Genesis 1–3 en wil er niets van weten dat deze hoofdstukken gelezen zouden moeten worden door de bril van de evolutieleer. Tussen twee haakjes: Paul schreef zijn boek niet als reactie op dat van Van den Brink; toen dit laatste uitkwam, lag Pauls boek al bij de drukker. Je zou vandaag de dag misschien kunnen denken dat het creationisme (de beweging die in de bijbelse schepping gelooft en de leer van een algemene evolutie [van amoebe tot mens] afwijst) in Nederland zo langzamerhand dood is. Dat is niet het geval. Op het boek van Van den Brink kwam meteen flink protest van diverse gepromoveerde natuurwetenschappers (Willem Binnenveld, Peter Borger, Herman Bos, Juri van Dam, Hans Degens en Wim de Jong) die Van den Brinks nogal kritiekloze aanvaarding van de evolutieleer gelukkig stevig onder handen namen. Sommige theologen hebben Van den Brinks boek natuurlijk juichend ontvangen, maar anderen hadden er stevige kritiek op. Nu sinds 29 augustus ook het boek van Paul uit is, zal de discussie wel helemaal losbranden.

Laat ik het maar ronduit zeggen: afgezien van wat kleinere punten sta ik grotendeels achter Mart Jan Paul. Ik vind de aanpak van Van den Brink, hoe goed bedoeld ook, desastreus. Ik durf zelfs de stelling aan dat zijn aanpak, ook al wil hij dat absoluut niet, altijd eindigt in de vrijzinnigheid; is het niet bij hem, dan bij zijn volgelingen. Ga maar na: bij Van den Brink zijn Adam en Eva niet de eerste mensen, is Adam niet door God zelf uit stof toebereid, is Eva niet uit de zijde van Adam voortgekomen, maar zijn zij ‘hominiden’, afstammelingen van oermensen. Door Adam is niet de dood in de wereld gekomen, want de dood bestond allang. Je vraagt je af waarom Christus aan het kruis gestorven is om de dood af te schaffen, als de dood niet door de zonde in de wereld is gekomen, maar een natuurlijk verschijnsel is. Je vraagt je ook af in hoeverre we de apostel Paulus verder nog serieus kunnen nemen als hij, als kind van zijn tijd, niet eens wist hoe het nou echt zat met Adam en de zondeval. Het antwoord dat Mart Jan Paul en ikzelf daarop zouden geven, is dat Paulus dat eenvoudig aan het goddelijk geïnspireerde Genesis 1–3 heeft ontleend. (Trouwens, ook Jezus was blijkbaar onwetend ‘kind van zijn tijd’, want ook Hij nam Genesis 1–3 letterlijk!)

Op het moment dat een christen begint te geloven dat Adam een geëvolueerde hominide is, verlies je het bijbelse mensbeeld. In de Bijbel zijn de verschillen tussen dieren en mensen niet gradueel, maar essentieel. Neem alleen al deze vraag: dieren houden bij de dood op te bestaan, maar mensen bestaan na de dood eeuwig voort. Hoe moeten we dat verklaren vanuit de menselijke evolutie? Hoe en wanneer evolueerden dieren tot eeuwigheidswezens? Of was daar stiekem toch weer een ingrijpen van God voor nodig? Lukt dat, zo’n voorstelling van zaken waarin aan de ene kant de Bijbel gelezen wordt door een evolutiebril – en de evolutietheorie heeft God helemaal niet nodig! – en aan de andere kant toch weer bijbelse noties worden ingevlochten? Hier is werkelijk een nieuwe hermeneutiek in het geding: voor het verstaan van de Bijbel is tegenwoordig blijkbaar de “moderne wetenschap” nodig.

Ik weet alle antwoorden die Van den Brink op mijn commentaar zal hebben, want die staan in principe al in zijn boek. Daarom is zo’n column als deze hoogst onvoldoende. Op verzoek van een buitenlandse uitgever ben ik dan ook druk bezig met een omvangrijk Engelstalig werk waarin ik Van den Brink, alsmede zijn Engelstalige geestgenoten (van BioLogos en soortgelijke organisaties), grondig hoop te weerleggen. Dat moet wel, want mijns inziens is hier de kern van het christendom in het geding. Zonder de eerste Adam blijft er – ondanks Van den Brinks uitgebreide redeneringen – ook van de laatste Adam niet veel over. Dat wil Van den Brink niet, maar hij bevindt zich volgens mij wel op het hellende vlak (Hosea 8:7a).

_________________________________________________________

 

Wat zegt de Bijbel?

 

We haten elkaar meer dan de Joden

 

Tweedracht in de Palestijnse maatschappij

Auteur: Els van Diggele
 
ISBN 978 90 253 07141

 

 

 

Samenvatting

Dit boek gaat over verdeeldheid tussen Palestijnen onderling en niet over Israël en de bezetting van de Palestijnse gebieden. Het handelt over een vraag die doorgaans niet gesteld wordt: waarom zijn Palestijnen soms banger voor elkaar dan voor de Israëliërs?

De broederstrijd, een constante in de Palestijnse geschiedenis, blijft verborgen achter de schermen van de wereldpolitiek, terwijl de gewone Palestijn er dagelijks schade van ondervindt. Rechtvaardigt de inmiddels vijftig jaar durende bezetting het negeren van dit drama?

Tien jaar na de burgeroorlog tussen Hamas en Fatah lijkt een Palestijnse onafhankelijke staat een gepasseerd station en stevenen de Palestijnen af op hun eigen tweestatenoplossing. Is dat het lot van een volk dat zich kan verheugen in een obsessieve media-aandacht en in de hoogste ngo-dichtheid ter wereld?

Els van Diggele bezoekt dissidenten en andere goed geïnformeerde onafhankelijke Palestijnen: mensen met lef, die vrijuit spreken. Ze woonde in Ramallah en maakt ons met beurtelings humor en ernst deelgenoot van haar speurtocht in de Palestijnse gebieden, waar niets is wat het lijkt.
 
Els van Diggele is historica en jounaliste. We haten elkaar meer dan de Joden is het laatste deel van haar drieluik over onderlinge conflicten bij Israëliërs en Palestijnen. Eerder verscheen het eerste deel; over Joden; Een volk dat alleen woont, en het tweede, over christenen: Heilige ruzies.
 
___________________________________________________________