Inhoudsopgave alle geplaatste artikelen

 

 

Gebruikte vertalingen, tenzij anders vermeld, zijn voor het OT de NBG 1951 en voor het NT de Voorhoeve (Telos) vertaling. Gehele of gedeeltelijke overname van de artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld. Ik hoop dat deze artikelen een hulp mogen zijn tot een beter verstaan van Gods Woord, de Bijbel.

 

 

 

 

Voor u gelezen:

1. Het Israël van God – W.J. Ouweneel

2. 49 argumenten tégen preterisme

3. Recensie: The Quest for the Historical Adam

4. The Quest for the Historical Adam - W.  VanDoodewaard

5. Recensie: Oorspronkelijk

6. Oorspronkelijk - M.J. Paul

7. Nawoord: Adam waar ben je?

8. Adam waar ben je? - W.J. Ouweneel

9. Recensie: En de aarde bracht voort

10. En de aarde bracht voort - Gijsbert van den Brink

11. Wij haten elkaar meer dan de Joden - Els van Diggele

 

Actueel

Theïstische evolutie verpletterd

Kerkverlating

Theïstisch-evolutionistisch congres

Vrouwonvriendelijke uitspraken

70 great things about Israel

Zonder commentaar

Voorbereidingen voor de Armageddon?

 

Dagboek 

Overlijden Billy Graham (Geplaatst: 270218)

Licht en duisternis (Geplaatst 011216)

Drie mannen in één Gemeente (Hergeplaatst 011216)

Kracht voor de reis (Hergeplaatst 011216)

De vergeten reus (Hergeplaatst 011216)

Nooit alleen! (Hergeplaats 011216)

 

Oude Testament

Boeken van Mozes

Genesis 5 – Geloven in crisistijden: Henoch

Genesis 6 – Geloven in crisistijden: Noach

Genesis 10-12 - De Nieuwe Wereld

Genesis 12 - Abraham naar Egypte

Genesis 14 - Strijd en Overwinning

Genesis 22 – Zo gingen die beiden tesamen

Exodus 14-16 - Op weg naar huis

Leviticus 23 - De feesten des Heren

Numeri 12 - De opstand van Mirjam

Deuteronomium 34 - Afscheid van Mozes

 

Historische boeken

Jozua 1 -  Een nieuw begin

Richteren 1 - Lessen uit het boek Richteren

Ruth 1 - Teleurgesteld in God (Nieuwe versie)

2 Koningen 5:1-14 - Het meisje zonder naam

2 Koningen 5:1-15 - Naäman de Syriër

2 Koningen 20:1-20 - Plotseling zal Hij tot zijn tempel komen

2 Kronieken 20 - koning Josafat

2 Kronieken 27 - koning Jotam

Ezra 7-8 - De hand van God

Ezra, de priester-schriftgeleerde

Nehemia - Lessen voor leiders

Ester - Hoofdpersonen in het boek Ester

 

Wijsheidsboeken

Psalm 2 - Vier stemmen in Psalm 2

Psalm 23 - De Goede Herder

Psalm 37 - Goede raad is niet duur

Psalm 42 en 43 - Verlangen naar God

Psalm 51 – Eén daad van ongehoorzaamheid

Psalm 84 – Op weg naar Sion

Psalm 90 - De eeuwige God en de vergankelijke mens

Psalm 105 - Gods grote daden

Psalm 107 – Reiservaringen

Psalm 139 - Waar is een god aan U gelijk?

Prediker Inleiding

 

Profetische boeken

Jesaja 6 – Een profeet gezocht

Jesaja 61 – Hij heeft mij gezonden

Jeremia 16 - Vissers en Jagers

Ezechiël 37-48 - De vervallen hut van David

Ezechiël 47 - De beek Gods is vol water

Daniël 3 - Maar zelfs indien niet

Micha 4-5 – Gods beloften

Habakuk – Al zou de vijgenboom niet bloeien

Zacharia 12-14 - De toekomst van Israël - deel 1

Zacharia 12-14 - De toekomst van Israël - deel 2

Zacharia 12-14 - De toekomst van Israël - deel 3

Maleachi 3-4 – Er is een gedenkboek geschreven

 

Inleidingen Boeken NT

Korte inleidingen op alle boeken van het NT

 

Indelingen Boeken NT

Indelingen van alle boeken van het NT

 

Nieuwe Testament

Evangeliën

Inleiding op het evangelie naar Mattheüs

Mattheüs 5:21-26 - Een ieder beproeve zichzelf

Mattheüs 6 - Het Onze Vader

Mattheüs 14 – Storm op zee

Mattheüs 17 - Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien

Markus 2:1-12 - Genezing van een verlamde

Markus 8 en 9 – Onderlinge verhoudingen

Lukas 1 - Lofzangen in Lukas

Lukas 2 - Misschien vandaag!

Lukas 2 - Plotseling zal Hij tot zijn tempel komen

Lukas 3-4 – Kracht voor de reis

Lukas 5 – Vragen bij discipelschap

Lukas 14 - Tafelgesprekken

Lukas 15 - Gelijkenis van de verloren zoon

Zeven tekenen in het Johannes evangelie

Johannes 11 – Vragend moeten wij vaak gaan

Johannes 14 - Waarvoor de Heer Jezus gekomen is

Johannes 15 - Worden als de Meester

Johannes 18+21 - Petrus tussen twee vuren - Rubriek: NT Evangelieën

 

Handelingen

Inleiding op het boek Handelingen

Handelingen 2 - Kracht van Boven!

Handelingen 6-7 - Stéfanus de eerste martelaar

Handelingen 13 - Paulus' rede voor de joden

Handelingen 15 - De vervallen hut van David

Handelingen 17 - Paulus' rede voor de heidenen

Handelingen 20 - Paulus' rede voor de Gemeente

Handelingen 21 - Moge de wil van de Heer gebeuren

 

Brieven van Paulus

Romeinen 8  - Onze toekomstige Heerlijkheid

Romeinen 8 - God is vóór ons!

Romeinen 12-13 - Maar nú geheel anders!

Romeinen 14 - Zwak en sterk, samen één Kerk

2 Korinthiërs 5 - De volharding van Paulus

Inleiding brief aan de Filippiërs

Paulus' omstandigheden in Filippi

Nieuws uit Rome - Filippenzen 1

Vier voorbeelden om na te volgen - Filippenzen 2

Om Hem te kennen! - Filippenzen 3

Christus onze kracht - Filippenzen 4

De eerste brief aan de Thessalonicenzen - Hoofdstuk 1

2 Timotheüs 4 - Afscheidswoorden

Titus 2 - De genade van God is verschenen

Hebreeën 11 - Betere Offers

Hebreeën 11 - Mozes - Als geloof nee zegt

Hebreeën 12 - De wedloop

 

Geschriften van Johannes

1 Johannes 1 - Zonde die licht omstrikt

1 Johannes 1 - Geroepen tot Gemeenschap

Openbaring 22 – Hij, Die komt

 

Overige brieven

Jakobus 4 - De vijanden van een gelovige

1 Petrus 3 - Drie redenen waarom Jezus moest sterven

1 Petrus 4 - De rest van mijn tijd

2 Petrus 3 - Afscheidswoorden

 

Brief van Jakobus

Alle hoofdstukken

 

Jezus' leven - Hoogtepunten

Gesprekken in de hemel  - deel 1

Een jongen in de tempel - deel 2

Jezus' doop - deel 3

De verzoeking in de woestijn - deel 4

We hebben Zijn heerlijkheid gezien - deel 5

De arrestatie van Jezus - deel 6

Waarom Jezus moest sterven - deel 7

Opstanding, hemelvaart en daarna... deel 8

Het rijk van de Koning - deel 9

 

Ze gaven niet op!

Inleiding op de reeks: Ze gaven niet op!

Sadrak, Mesak en Abednego, ze zagen uit naar de aanwezigheid van God!

Nehemia, zag op het herstel van de stad!

Mozes, zag op de heerlijkheid van God!

Jozef, zag uit baar de vervulling van zijn dromen!

Kaleb, zag uit naar de beloofde beloning!

 

Onbeantwoord Gebed

Onbeantwoord Gebed - Inleiding

Als God nee zegt - Mozes

De zonen van Zebedeüs

Gebeden uit het Dodenrijk

Paulus - Een doorn in het vlees

Gebeden uit Gadera

 

Gelijkenissen

Inleiding in de Gelijkenissen

Mattheüs 24:32-35 – Gelijkenis van de Vijgenboom

Mattheüs 24:45-51 – Gelijkenis van de goede en boze slaaf

Mattheüs 25:1-13 – Gelijkenis van de tien maagden

Mattheüs 25:14-30 – Gelijkenis van de talenten

 

Het leven van Abraham

Deel 1 – Genesis 8-9-10 – De nieuwe wereld

Deel 2 - Genesis 12:10-20 - Abraham in Egypte

Deel 3 – Genesis 14 - Strijd en Overwinning

Deel 4 - Genesis 12 en 18 - Vier steden in het leven van Abraham

Deel 5 - Genesis 18 - Abraham de vriend van God

Deel 6 – Genesis 18 - Abrahams voorbede

Deel 7 - Genesis 18 - Vier vragen

Deel 8 – Genesis 22 - Abraham op de proef gesteld

Deel 9 - Genesis 25 - Afscheid van Abraham

 

Het leven van Isaäk

1. Profetische hoofdlijnen van het boek Genesis

2. Genesis 24 - 'Daar komt de Bruid!' - Een typologische verklaring

3. Genesis 24 - 'Daar komt de Bruid!' - Een praktische verklaring

4. Genesis 25-26 - Isaaks huwelijk

5. Genesis 25-26 - Isaak de Erfgenaam

 

Het leven van Jakob

1. Jakob in Kanaän - deel 1 - Genesis 27-28:9

2. Jakob in Haran - deel 2 - Genesis 28:10-31

3. Jakob terug naar Kanaän - deel 3 - Genesis 32-33

4. Jakob in Egypte - deel 4 - Genesis 45-50 

5. Inleiding: Jakobs leven in vier periodes 

6. Acht begrafenissen - Gen.35-48

7. Laatste woorden van Jakob

 

Geestelijk Leven

Zacharia en Elisabeth

Het leven is meer...! (Salomo)

Verwachtende de gelukkige hoop!

Vijf adviezen voor de Hebreeërs

De Wedloop

De oorlogen van de gelovige

De vijanden van de gelovige

 

Eschatologie

Offers in het Vrederijk?

De Weerhouder

Rede over de laatste dingen

Het Posttribulationisme - De zeventig jaarweken van Daniël

Trilogie van de Toekomst - Israël

Trilogie van de Toekomst - De volken

Trilogie van de Toekomst - De Gemeente

Drie komsten van Christus?

De Grote Verdrukking

De twee beesten in Openbaring 13 - vervangen door:

Twee Rijken, Twee Beesten

Imminentie

Mattheüs 24 - Een exegese

Signalen van de eindtijd

Leven wij in de eindtijd?

Het Midtribulationisme

Bijbelse Profetie

Is Christus' komst aan voorwaarden gebonden?

 

Vragen Eschatologie

Vraag 1. Als de heilige Geest, die in de Gemeente en de gelovigen woont sedert de hemelvaart van de Heer Jezus hoe kunnen er dan na de Opname van de Gemeente toch nog mensen tot geloof komen?

Vraag 2. Wie of wat is de zgn. ‘weerhouder’ vermeld in 2 Thessalonicenzen 2?

Vraag 3. Is het juist dat we in Openbaring 7, waar gesproken wordt ‘over de grote schare die niemand tellen kan en die uit de grote verdrukking komen’, de Opname van de Gemeente mogen zien?

Vraag 4. Hoe moet het boek Openbaring worden ingedeeld?

Vraag 5. Kun je op grond van Johannes 21:21-23 waar staat: ‘Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan?’ stellen dat Johannes zou blijven leven totdat de Heer Jezus zou terugkomen en dat Jezus dus tot zolang niet kon komen?

Vraag 6. Is de Dag des Heren gelijk aan de Opname? Ik doel op de tekst 2 Thes.2:1-2.

Vraag 7. Wat is het Bijbels bewijs voor de opname van de Gemeente vóór de Grote Verdrukking?

Vraag 8. Mogen we in de eindtijd nog een opwekking verwachten? Wat moeten we verstaan onder 'de afval' zoals vermeld in 2 Thessalonicenzen 2:3?

Vraag 9. U spreekt over ‘de Opname’ wat moet ik daaronder verstaan?

Vraag 10. Wat zijn de voornaamste verschillen tussen pretrib en posttrib, respectievelijk de visie dat de Opname vóór de Grote Verdrukking plaatsvindt en dat de Opname ná de Grote Verdrukking plaatsvindt?

Vraag 11. Zijn de twee getuigen vermeld in Openbaring 11 een beeld van de Opname van de Gemeente?

Vraag 12. Is de Opname een verzinsel?

Vraag 13. Wat is de dag des Heren?

Vraag 14. De duizend jaren - Openbaring 20

 

Het Preterisme

Preterisme - Tenslotte

49 argumenten tegen preterisme

Korte geschiedenis van het preterisme

Het preterisme: een verkenning

Zie, Hij kwam/komt met de wolken!

Discussie over het Preterisme

Vragen aan Preteristen

Het jaar 70 na Christus

Vergeestelijken Bijbelse Profetiën

Uitwassen van het Preterisme

Nogmaals Preterisme

Opnieuw Preterisme

 

Christendom

Er komt een tijd...

Bethlehem vs. Bethlehem

Op weg naar Babylon

De lotgevallen Jezus' verwanten

Gevaren die volk van God bedreigen

Waarom ik geen Jehovah getuige ben

De evangelische beweging in Nederland

Mogen we een opwekking verwachten in West-Europa?

Betekenis Christelijke Feesten

De betekenis van Kerst

De betekenis van Pasen

De betekenis van Pinksteren

Europees christendom in de eenentwintigste eeuw

 

Israël

Vier verblijfplaatsen van het volk Israël

Vervangingstheologie

Is er een plan?

Vredesconferentie Parijs

Resolutie VN van 231216 m.b.t. Nederzettingenbeleid van Israël

Toespraak premier Netanyahu op de Algemene Vergadering van de VN op 22 september 2016

Israël en de Kerk (De invloed van de theologie van Augustinus)

Terzijdestelling van Israël?

Jeruzalem, zie Uw koning komt tot u.

 

Diverse Onderwerpen 1

Van hen zijn de verbonden

Profetieën over de komst van de Messias

Profetie en Talen

De doop met de heilige Geest

Gedachten over het lijden

Leven in de verwachting van Jezus' komst

Advent

De lastering van de heilige Geest

Onbeantwoorde gebeden

Het kruis van Christus

De doop met de heilige Geest

Lessen uit drie Opstandingen

Maakte het kruis deel uit van Gods plan?

De symboliek in de Bijbel

Kenmerken van een christen

Moeten Christenen de sabbat houden?

Licht en Duisternis

Je bent niet alleen

Zaterdag of zondag?

Ziekenzalving

 

Diverse Onderwerpen 2 

1. Hemel en Hel

 2. Leren te gedenken

 3. Afdwalingen – wie bemerkt ze?

 4. Typologie in Genesis 24

 5. Over het geven van Tienden

 6. Kan een gelovige verloren gaan?

 7. Geslachtsregisters van Jezus Christus

 8. De Alverzoening

 9. Over de zgn. Zielenslaap

10. Gemeente en Diaconaat

11. Dertig dagen zonder klagen

12. Achter de schermen van het wereldgebeuren

13. De Sabbat

14. Genesis, Exodus en Leviticus in vogelvlucht

 

Diverse Onderwerpen 3

1. Zij zullen de leugen geloven

2. Offers in het Vrederijk?

 

Biografiën

Biografieën Oude Testament

Gideon, gij dappere held!

Jozua, Gods Strijder

Jozua, Gods Herder

Jozef in zijn vernedering

Jozef in zijn verhoging

Jozes en zijn broeders

Jeremia - Leven met teleurstellingen

Kaleb - Old soldiers never die! - Joz.14

Mozes - Als geloof nee zegt

Simson, het zonnetje in huis - Richteren 16

Saul - de koning die zijn kroon verloor (7 delen)

De zegen van Jakob

 

Biografieën Nieuwe Testament

Petrus in de gevangenis

Lydia, een purperverkoopster uit Thyatira

Cornelius, de hoofdman uit Ceaserea

Paulus, zijn eerste jaren

Aquila en Priscilla, een reisverslag

Apollos uit Alexandrië

Petrus - Tussen twee vuren

Stefanus, de eerste martelaar - Hand.7

 

Vragen Algemeen 1

1. Wanneer is Christus gestorven en opgestaan?

2. Over het eten van bloed

3. Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

4. Was de komst van de Messias aangekondigd?

5. Wie zijn de priesters vermeld in Exodus 19?

6. Het getal 666

7. Is zuchten, tongentaal?

8. Welke Bijbelvertaling gebruiken?

9. Waar kreeg Caïn, de broer van Abel zijn vrouw vandaan?

10. Bijbel in tegenspraak

11. Opstandingen in Mattheüs 27

12. Heeft Mozes God gezien?

13. Kan God berouw hebben?

14. Wie doodde Goliath?

15. Het huwelijk van Abraham en Ketura

16. Boet iedereen voor zijn eigen zonden?

17. Wat hoorden Paulus' reisgenoten?

18. Met hoeveel personen trok Jakob naar Egypte?

19. De aanstelling van Matthias als apostel.

 

Vragen Algemeen 2

1. Was Judas aanwezig bij de instelling van het Avondmaal?

 2. Wat als kinderen sterven?

 

Woordenlijst

Theologische Woordenlijst

 

Beknopte Dogmatiek

De Doop

De Allegorische Bijbeluitleg

Allegorisch of Letterlijk?

Engel de Heren

Gods Eigenschappen

Sion

Tuchtiging

Vergeving

Zekerheid

 

Kerkgeschiedenis

 

Kerkgeschiedenis Algemeen:

Europees christendom in de eenentwintigste eeuw 

De Constantinische Wending

 

Kerkgeschiedenis belangrijke personen:

John Wyclif

Johannes Hus

Geert Groote

William Tyndale

Maarten Luther

Uhlrich Zwingli

Johannes Calvijn

Graaf von Zinzendorf

Gebroeders Wesley

George Whitefield

Dwight L. Moody

William Carey

Hudson Taylor

 

Kerkgeschiedenis belangrijke kerken:

De Paulicianen

De Bogomils

De Katharen

De Waldenzen

De Hugenoten

De Mennonieten' of 'Doopsgezinden

De Herrnhutters

De Methodisten

De Baptisten

De Vergadering van gelovigen

 

Wereldgeschiedenis

Opkomst en Ondergang van Wereldrijken

Korte geschiedenis van het christendom in China

 

Homiletiek

Zesentwintig adviezen voor een waardevolle preek

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX