Evangeliën Mattheüs en Markus

Wat zegt de Bijbel?

  

In deze rubriek zijn de volgende artikelen opgenomen:

 

 

 

Inleiding en Indeling evangelie naar Mattheüs 

Inleiding op het evangelie naar Mattheüs

Mattheûs 5-21-26 – Een ieder beproeve zichzelf

Mattheüs 14 – Storm op zee

Mattheüs 17 - Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien

Inleiding en Indeling evangelie naar Markus

Markus 2 - Genezing van een verlamde

Markus 9 en10 – Onderlinge verhoudingen

 

_______________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 

 

Inleiding op het evangelie naar Mattheüs (1)

 

 

 

I. Het Joodse karakter van het evangelie naar Mattheüs

A. Het evangelie is geschreven door een Joodse tollenaar genaamd Levi (Mat.9:9-13; Luk.5:27-32; Mark.2:13-17).

B. Gelet op zijn plaats in het Nieuwe Testament is het de ‘brug’ tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

C. In het evangelie wordt veel verwezen naar teksten uit het Oude Testament. Sommigen tellen 53 tekstvermeldingen uit het Oude Testament en 76 verwijzingen naar oudtestamentische gedeelten, een totaal van 129. Mattheüs verwijst naar 25 van de 39 oudtestamentische boeken. Het woord ‘opdat vervuld werd’ wordt 12 keer gebruikt (zie: 1:22; 2:15, 17, 23, enz.)

D. Christus wordt vaak aangesproken als ‘Zoon van David’ (1:1; 9:27; 12:23 enz.)

E. Er wordt overvloedig verwezen naar ‘het Koninkrijk der hemelen’, en daarom kan het evangelie worden gedefinieerd als ‘Het Evangelie van het Koninkrijk’.

F. Het Joods karakter van het evangelie komt duidelijk tot uitdrukking. Het begint met de vermelding van Christus genealogie tot op Abraham (1:11-17); de informatie over Jozef (1:18-25); de opdracht voor de discipelen om te gaan naar de ‘verloren schapen van het huis Israëls’ (hfdst.10); Christus verwerping door de Farizeeërs (hdst.23); en verschillen gelijkenissen in de hoofdstukken 20-23.

II. Het hoofdonderwerp van het evangelie naar Mattheüs

A. Mattheüs is niet chronologisch zoals Markus en Lukas.

Mattheüs heeft die gedeelten van Jezus’ leven zo geselecteerd om een speciaal doel te benadrukken. Christus is de Koning van de Joden, verworpen door zijn volk, gekruisigd voor de wereld, en opgenomen in heerlijkheid.

B. In de hoofdstukken 1-10 openbaard Christus zich als de langverwachte koning van de Joden.

Hij werd geboren zoals voorzegt, aangekondigd door de door God aangestelde boodschapper, en bevestigd door God door de werken die door de profeten waren aangekondigd. In de hoofdstukken 11-13 stonden de Joodse leiders tegen Christus op en beweerden dat zijn werken uit de duivel waren. Zij beriepen zich op hun zelfontworpen tradities en religieuze gebruiken in plaats van Gods principes. Hoewel Hij veel wonderen verrichtte, verwierp het volk Hem; het resultaat was dat Hij zich tot de volkeren wendde. ‘Kom tot Mij allen die vermoeid zijt’ (Mat.11:28) en gaf in hoofdstuk 13 de gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen. Hij beschreef in deze gelijkenissen hoe het koninkrijk zich in deze wereld zou gaan ontwikkelen.

C. In de hoofdstukken 14-20 trekt Christus zich met zijn discipelen terug uit de openbaarheid om zich voor te bereiden op zijn lijden en sterven aan het kruis.

Natuurlijk, Hij blijft een openbare dienst uitoefenen, maar in die tijd geeft Hij speciaal onderwijs aan zijn discipelen over zijn aanstaande dood en opstanding. In deze hoofdstukken vinden we Petrus’ grote belijdenis van Christus, de eerste aankondiging van Jezus’ dood en de eerste vermelding van de Gemeente.

D. In de hoofdstukken 21-27 vinden de openlijke verwerping van de Koning.

Wat begon als een afwijzing wordt openlijke vijandschap dat tot zijn kruisiging leidt. In die tijd is de Heer in openlijke conflict met de religieuze leiders. Hij onderwijst zijn discipelen hoe de toekomst er uit zal zien (hfdst.26-27) en sterft op het kruis als de Koning van de Joden (27:29).

E. Het laatste hoofdstuk vermeld zijn opstanding en hemelvaart als de Koning die alle macht op hemel en aarde heeft.

III. Het Koninkrijk der hemelen

A. Het Koninkrijk des hemels verwijst naar Gods regering op aarde

Gods regering verschilt van vorm in verschillende tijdsgewrichten. In het begin, bestuurde God de aarde door de persoon van Adam, die hij stelde om de schepping te bewerken en te bewaren. Gedurende de dagen van Israël, had God het bestuur in handen van koningen en richters gegeven. Toen Israël in ballingschap gevoerd werd regeerde hij door andere volkeren (Dan.2:37). Christus stelde Zichzelf voor aan de Joden toen Hij op aarde kwam (Mat.4:17), maar ze aanvaarden hem niet. ‘Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen’ (Joh.1:11). De Joden verwierpen het koninkrijk toen zij de Koning verwierpen.

B. In Mattheüs 13 wordt het Koninkrijk der hemelen voor deze tijd beschreven. Het is een mix van goed en kwaad, waar en onwaar. Aan het einde van dat tijdperk wordt het kwade van het goede gescheiden, en het koninkrijk zal op aarde opgericht worden in heiligheid en gerechtigheid. De Gemeente maakt deel uit van het koninkrijk der hemelen, maar is niet het koninkrijk der hemelen. Door Mattheüs 13 op de Gemeente toe te passen ontstaat verwarring. Mogelijk is de beste omschrijving van ‘het koninkrijk der hemelen’ in het hedendaags taalgebruik ‘het Christendom’ de kerk in de praktijk in deze wereld, een mix van waarheid en vals.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Indeling van het Evangelie naar Mattheüs

I. De openbaring van de Koning (1-10)

A. De persoon van de Koning (1-4)

1. Zijn afkomst en geboorte (1-2)

2. Zijn heraut (3)

3. Zijn verzoeking en vroege dienst (4)

B. De principes van de Koning (5-7)

C. De macht van de Koning (8-10)

II. De opstand tegen de Koning (11-13)

A. Zijn heraut verworpen (11:1-19)

B. Zijn werken niet erkend (11:20-30)

C. Zijn principes geweigerd (12:1-21)

D. Zijn persoon aangevallen (12:22-50)

E. Resultaat: de gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen (13)

III. De terugtrekking van de Koning (14-20)

A. Vóór Petrus’ belijdenis (14:1-16:12)

B. Petrus belijdenis: de Gemeente (16:13-28)

Eerste vermelding van de kruisiging (16:21)

C. Na Petrus’ belijdenis (17-20)

Tweede vermelding van de kruisiging (17:22-23)

Derde vermelding van de kruisiging (20:17-19)

IV. De verwerping van de Koning (21-27)

A. Zijn publiek optreden voor de Joden (21:1-16)

B. Zijn conflict met de religieuze leiders (21:17-23:39)

C. Zijn profetieën over het toekomstig Koninkrijk (24-25)

D. Zijn lijden en sterven (26-27)

V. De opstanding van de Koning (28)

_______________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 

 

 

Inleiding op het evangelie naar Mattheüs (2)

 

 

 

 

Geschreven door de discipel en apostel Mattheüs (zie 9:9; 10:3) tussen de jaren 45 en 70, mogelijk vanuit Palestina (of Antiochië?), waarschijnlijk aan Joodse christenen. Blijkens de openingswoorden is het Mattheüs erom te doen Jezus voor te stellen als de Messias, de Zoon van Abraham en de Zoon van David, Degene in Wie de beloften en profetieën vervuld zijn? De Emmanuël (‘God met ons’) van God gekomen, te midden van zijn volk, waar Hij de tekenen verricht die zijn Messiasschap bewijzen en het koninkrijk der hemelen op aarde aankondigt. Het is dus een passende overgang van het oude naar het nieuwe testament. Zevenmaal wordt de Here Jezus de ‘zoon van David’ genoemd: 1:1,9,27; 12:23; 15:22; 20:30; 21:9,42. Alleen in Mattheüs wordt gesproken over ‘het Koninkrijk des hemels’. Alleen in Mattheüs wordt over ‘de troon van zijn heerlijkheid gesproken (19:28; 25:31).

Overzicht:

1. In het oude testament wordt een komende Koning (Messias) beloofd (2Sam.7:12-14).

2. Tussen het oude en het nieuwe testament liggen de zgn. vierhonderd ‘stille’ jaren.

3. Dan wordt in het NT de Messias aangekondigd hetgeen blijkt uit verschillende gegevens in het Evangelie naar Mattheüs:

a. Zijn afkomst is uit het geslacht van David (1:1)

b. De wijzen uit het oosten zoeken de Koning (2:2)

c. De Christus wordt geboren in Bethlehem (2:5)

d. Johannes de Doper komt en kondigt het koninkrijk aan (3:1)

e. Er is sprake van Jeruzalem, de heilige stad (4:5) en de stad van de grote Koning (5:35)

f. Vanaf hoofdstuk 5 tot 8 worden in de Bergrede de beginselen van het Koninkrijk aangekondigd

g. Uitzending van de discipelen gaan gepaard met de krachten van het Koninkrijk (10:1-15)

h. Het aangekondigde heil is in principe bestemd voor Israël (10:5; 15:34)

i. Verwerping van de Koning (principieel al geschied in de verwerping van Johannes de Doper (11:2; 14:1).

j. Verwerping wordt definitief in de hoofdstukken 12:22-32, 46 en 13:2.

k. Het Koninkrijk in verborgen vorm zoals vermeld in hoofdstuk 13

l. Daaropvolgend de aankondiging van de Gemeente (16:18)

m. Gelijk daaropvolgend de aankondiging van het lijden van de Heer Jezus (16:21)

n. Intocht in Jeruzalem (21:5), vervloeking van de vijgenboom (21:43) hetgeen de terzijdestelling van Israël aangeeft.

o. Weeklacht over Jeruzalem (23:37) een aansluitend de ‘rede over de laatste dingen’ (hfdst.24 en 25) de oordelen over Israël, Christenheid en de volkeren.

p. Tenslotte de definitieve verwerping en kruisiging van de Koning (27:29, 38)

q. De opstanding en de ‘grote opdracht’.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mattheüs spreekt niet over zichzelf maar over Jezus Christus. Als het ware is dit evangelie een brug tussen het Oude- en Nieuwe testament, zoals het boek Handelingen dat is als overgang tussen de evangeliën en de rest van het Nieuwe Testament.

1. Mattheüs introduceert een nieuw boek.

Dat nieuw boek in het Nieuwe Testament. Mattheüs vormt daarvoor de ideale verbinding. Het boek Genesis is het oudtestamentische boek van de generaties (5:1) het geeft verslag van de ‘Adam familie’. Als je deze lijst leest dan valt op dat je iedere keer weer leest ‘en hij stierf’, daardoor illustreert het Oude Testament ‘dat het loon van de zonde de dood is’ (Rom.6:23). Maar als je het geslachtsregister in Mattheüs leest wordt de geboorte benadrukt en niet de dood! Het Nieuwe Testament heeft als boodschap dat ‘de gift van God het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer’ (Rom.6:23). Het OT is het boek van de beloften, het NT van de vervullingen. Zijn geboorte in Bethlehem (Jes.7:14), Jezus in Egypte (Hos.11:1)). Mattheüs vermeldt 129 vermeldingen of verwijzingen naar het OT in zijn evangelie. Hij schreef hoofdzakelijk voor Joden om hen te laten zien dat Jezus de beloofde Messias was.

2. Mattheüs introduceert een nieuwe Koning.

3.  Mattheüs introduceert een nieuw volk.

I. De openbaring van de Koning (1 – 10)

-De persoon van de Koning (1 – 4)

-Zijn afstamming en geboorte (1 – 2)

Zoon van David (Mat.1:1) ‘Zie de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven’ (Jes.7:14). ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon ons gegeven…Groot zal de Heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David’ (Jes.9:5-6).

2. Zijn heraut (3)

‘Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is geen grotere opgestaan dan Johannes de Doper; maar de geringste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij’ (Mat.11:11). ‘En als u het wilt aannemen, hij is Elia die zou komen’ (Mat.11:14 + Mal.4:5).

3. Zijn verzoeking en begin van Zijn dienst (4)

-De doop.

‘Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden’ (Mat.3:7). ‘Want wij hebben geen hogepriester die niet met onze zwakheden kan mee lijden, maar Eén die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde’ (Heb.4:15).

4. De beginselen van de Koning (5 – 7)

-De Bergrede

‘Voorwaar, Ik zeg u, Want Ik zeg u, Maar Ik zeg u… Meent niet dat Ik ben gekomen om de wet of de profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om te vervullen’ (Mat.5:17). Hoofdstuk 6 verhouding mens-mens, mens-God en mens tot zichzelf.

-De macht van de Koning (8 – 10)

‘Zal de Christus, wanneer Hij komt, soms meer tekenen doe dan Deze gedaan heeft?’ (Joh.7:31) ‘Bent U Degene die zou komen, of moeten wij een ander verwachten?’ (Mat.11:3)

5. De opstand tegen de Koning (11 – 13)

-Zijn heraut verworpen (11:1-19)

‘Toen echter Herodes de viervorst door hem aan de kaak werd gesteld inzake Herodias, de vrouw van zijn broer, en inzake alle boze dingen die Herodes had gedaan, voegde hij bij dit alles ook dit dat hij Johannes in de gevangenis opsloot’ (Luk.3:19). ‘En de (scherprechter) ging heen en onthoofdde hem in de gevangenis’ (Mark.6:27). ‘En zijn discipelen kwamen en namen het lichaam weg en begroeven het. En zij kwamen het Jezus berichten’ (Mat.14:12).

-Zijn werken ontkent (11:20-30)

‘Toen begon Hij de steden waar zijn meeste krachten waren gebeurd, te verwijten dat zij zich niet hadden bekeerd’ (Mat.11:20). ‘Komt allen tot Mij (11:28). Dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard’ (Mat.11:25).

-Zijn beginselen geweigerd (12:1-21)

‘Daarom is het geoorloofd op de sabbat goed te doen’ (Mat.12:12).

-Zijn persoon aangevallen (12:22-50)

‘Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de overste van de demonen’ (Mat.12:24). ‘Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen’ (Mat.27:42).

6. Dit voorgaande resulteert in de gelijkenissen van het Koninkrijk (13)

‘Tot hen die buiten zijn komt alles in gelijkenissen’ (Mark.4:11). ‘Al deze dingen sprak Jezus in gelijkenissen tot de menigten’ (Mat.13:34). ‘Ik zal dingen uitspreken die van de grondlegging van de wereld af verborgen zijn geweest’ (Mat.13:35).

7. De terugtrekking van de Koning (14-20)

-Vóór Petrus’ belijdenis (14:1-16:12)

-Petrus’ belijdenis: de gemeente (16:13-28)

‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God’ (Mat.16:16). ‘Op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hades zullen haar niet overweldigen’ (Mat.16:18).

-Eerste vermelding van de kruisiging (16:21).

‘Van toen af begon Jezus zijn discipelen te tonen dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden’ (Mat.16:21).

-Ná Petrus’ belijdenis (17-20)

-Tweede vermelding van de kruisiging (17:22-23)

-Derde vermelding van de kruisiging (20:17-19)

-Ná Petrus’ belijdenis

‘Om de vreugde die voor Hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl Hij de schande heeft veracht’ (Heb.12:2).

-Verheerlijking op de berg.

-Tweede vermelding van de kruisiging 

Uitbreiding van 1e aankondiging door de opstanding te vermelden. En op de derde dag zal Hij worden opgewekt (Mat.17:23).

-Derde vermelding van de kruisiging

Hier worden kruisigen, geselen en bespotting genoemd (Mat.20:19).

8. De verwerping van de Koning (21-27)

-Zijn openbare presentatie aan de Joden (21:1-16)

‘Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier’ (Mat.21:5).

-Zijn conflict met de religieuze leiders (21:17-23:39).

Gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden (Mat.21:33-46).

-Zijn profetieën van het toekomstig Koninkrijk (24-25)

‘Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en wat is het teken van uw komst? (Mat.24:4).

9. Zijn lijden en sterven (26-27)

‘Op het feest-niet op het feest’ (Mat.26:1,5). ‘Niet mijn wil, maar uw wil geschiedde’ (Mat.26:39).’Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Mat.27:46).

10. De opstanding van de Koning (28)

‘Hij is hier niet, want Hij is opgewekt’ (Mat.28:6; Hand.1:1-11).

_______________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 

 

Storm op zee

Mattheüs 14:22-36

 

 

 

 

 

Ooit in een storm op zee geweest? Ik wel, en dat komt omdat ik in mijn jonge jaren zeeman ben geweest. Ik kan u verzekeren dat het geen pretje is dat mee te maken! En als een storm op zee geen pretje is, dan ook zeker geen ‘storm’ in je leven! Stormen zullen komen in ons leven, en we dienen daarop voorbereid te zijn, maar als je in een ‘storm’ terechtkomt kun je er zeker van zijn dat:

… Hij jou hier heeft gebracht.

Wanneer we de bijbel lezen, ontdekken we, dat er twee soorten stormen zijn: stormen waarin we ons zelf begeven en stormen waarin God ons zendt. Beide hebben een verschillend doel, de een om te corrigeren, de ander om ons te doen groeien in het geloof.

De storm vermeld in Mattheüs 14 kwam terwijl de discipelen de wil van God deden. Wist de Heer Jezus dat de storm kwam? Zeker! Stuurde Hij ze vrijwillig de storm in? Ja! Zij waren veiliger in de storm in de wil van God dan aan land buiten de wil van God. We moeten onze veiligheid nooit beoordelen alleen op grond van de omstandigheden. Jona was in een storm omdat hij God ongehoorzaam was en gecorrigeerd moest worden. De discipelen waren in een storm omdat zij Christus gehoorzaamden en moesten groeien in hun geestelijke ontwikkeling. Jezus had hen eerder op de proef gesteld, toen Hij met hen in de boot was (Mat.8:23-27). Maar nu stelde hij hen op de proef terwijl hij niet in de boot was. Veel gelovigen hebben de misvatting dat het blijven in de wil van God betekent dat er geen tegenslag zal zijn. Maar dat is niet waar. ‘In de wereld hebben jullie verdrukking,’ beloofde de Heer Jezus (Joh.16:33). Als we in een storm zijn omdat we de Heer gehoorzaamd hebben, moeten we bedenken dat Hij ons daar heeft gebracht en dat Hij voor ons kan zorgen.

… Hij bidt voor jou.

Deze gebeurtenis kunnen we zien als een beeld van de gemeente van God. Gods volk is op de zee (te midden van de volkeren), in het midden van een storm. De Heer Jezus is in de hemel ‘om voorbede voor ons te doen’ (Rom. 8:34). Hij zag de discipelen en kende hun moeite (Mark. 6:48), zoals Hij ook ons ziet en onze noden kent. Hij voelt de last die wij voelen en weet waar we doorheen gaan (Hebr. 4:14-16). Jezus bad voor de discipelen, dat hun geloof niet zou ophouden. Als ik wist dat de Heer Jezus in de kamer naast die van mij was, zou die gedachte geen nieuwe moed geven om vol te houden in de storm en Zijn wil te doen? Natuurlijk zou dat zo zijn. Hij is niet in de naaste kamer, maar Hij is in de hemel om voor ons tussenbeide te komen, terwijl de Geest in ons woont. Hij ziet je noden, Hij kent je angsten, en Hij heeft jouw situatie onder controle.

… Hij bij je is.

Soms voelen we ons in de steek gelaten door de Heer Jezus als we door moeilijke tijden gaan. In de Psalmen klaagt David dat God ver weg is en zich niet om hen bekommert. Toch weet hij dat God uiteindelijk zal redden. Zelfs de apostel Paulus kwam in een situatie zo moeilijk, dat hij ‘uitermate bezwaard was geworden, boven vermogen, zodat hij zelfs aan het leven wanhoopte’. Jezus komt altijd bij ons in de stormen van het leven. ‘Als gij door het water trekt, ben Ik met u’ (Jes. 43:2). Hij komt misschien niet op het moment dat wij verwachten, want Hij weet wanneer we Hem het meest nodig hebben. Hij wachtte tot het scheepje ver genoeg van de wal af was, zodat alle menselijke hoop vervlogen was. Hij beproefde de discipelen in hun geloof, en dat hield in, afzien van elke menselijke steun. Waarom wandelde Jezus op het water? Om zijn discipelen te laten zien dat wat zij vreesden (de zee) slechts een opstapje was zodat Hij kon komen. Vaak vrezen we de moeilijkheden van het leven (zoals een operatie of een sterfgeval), om alleen maar te ontdekken dat we daarna dat ervaringen de Heer Jezus dichter bij ons brengen. Waarom herkenden ze de Heer Jezus niet? Omdat ze niet naar Hem uitkeken. Hadden ze in geloof gewacht, dan zouden ze Hem onmiddellijk hebben herkend. In plaats daarvan hielden ze Hem voor een spook. Vrees en geloof kunnen niet samen gaan in ons leven, want vrees verblindt onze geloofsogen voor de aanwezigheid van de Heer.

… Hij jou wil helpen om te groeien.

Dat was mogelijk de eigenlijke bedoeling van de storm, opdat de discipelen zouden groeien in hun geloof. Hoe dan ook, er zou een dag komen dat de Heer Jezus hen zou verlaten, en ze veel stormen zouden moeten doorstaan in zijn dienst. Ze moesten leren op Hem te vertrouwen, ook al was Hij niet lichamelijk aanwezig, of als het leek dat Hij niet ingreep.

Nu wordt onze aandacht verplaatst naar Petrus. Voordat we hem bekritiseren dat hij zinkt, laten we hem eren voor dit groot voorbeeld van geloof. Hij durfde anders te zijn. Iedereen kan in de boot zitten en wachten. Maar het vergt bij iemand echt geloof om de boot te verlaten en op het water te wandelen. Wat was de oorzaak dat Petrus begon te zinken? Zijn geloof begon te wankelen omdat hij zijn ogen niet meer op de Heer gericht hield en op de omstandigheden zag. ‘Waarom heb je getwijfeld?’ vroeg Jezus hem (Mat.14:31). Petrus begon met groot geloof maar eindigde met een klein geloof omdat hij, twee mogelijkheden zag in plaats van één. Wel moeten we Petrus prijzen omdat hij terwijl hij zonk, schreeuwde om hulp van de Heer. Hij begon te roepen toen ‘hij begon te zinken’, en niet toen hij al verdronken was. Misschien kwam deze gebeurtenis in Petrus’ gedachten toen hij zijn eerste brief schreef: ‘want de ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeken’ (1 Petr.3:12). Deze ervaring was moeilijk voor Petrus, maar het hielp hem om te groeien in het kennen van zichzelf en van de Heer.

De stormen van het leven zijn niet gemakkelijk, maar zijn noodzakelijk. Zij leren ons om alleen op de Heer te vertrouwen en zijn woord te gehoorzamen, wat de omstandigheden ook mogen zijn.

Hij jou er door brengt.

Als Jezus zegt ‘Kom!’, dan zegt Hij dat om door dat woord zijn bedoeling te voltooien. Omdat Hij ‘de overste leidsman en voleinder van ons geloof is’ (Hebr. 12:2), zal Hij waar Hij mee begint ook voleindigen. Wij mogen onderweg falen, maar uiteindelijk komt God tot zijn doel. Petrus en de Heer Jezus wandelden samen naar het schip. Petrus’ ervaring was een zegen voor de andere discipelen en ook voor zichzelf. Toen ze de kracht van de Heer Jezus zagen doordat hij de storm overwon en de zee tot kalmte kwam, konden ze alleen maar op hun knieën vallen en Hem aanbidden. Toen Jezus de eerste storm stilde (Mat.8:23-27), zeiden de discipelen: ‘Wat voor Iemand is Deze?’. Maar nu was hun getuigenis duidelijk: ‘Werkelijk, U bent Gods Zoon!’

De discipelen hadden geholpen om 5000 mensen te voeden, en God liet het toe dat ze door een storm gingen. In het boek Handelingen (4:4), wonnen ze 5000 mensen en toen begon de storm van vervolging. Zonder twijfel herinnerden de discipelen zich hun stormervaring met de Heer en vatten moed. Dit wonder verheerlijkt het koningschap van Jezus Christus. Petrus wist dat de Heer Jezus Koning van de schepping was, incluis de wind en de golven. Zijn woord is wet en de elementen moeten Hem gehoorzamen. We zouden het voorbeeld van de discipelen moeten navolgen, aan zijn voeten buigen, en erkennen dat Hij de Koning der koningen en de Heer der heren is!

_______________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

  

Een ieder beproeve zichzelf

Mattheüs 5:21-26

 

 

 

‘U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent; opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, Ik zeg u: U zult daar beslist niet uitkomen, voordat u de laatste kwadrant betaald hebt’ (HSV).

Inleiding

Studies over het avondmaal gaan vaak voorbij aan het gegeven van de gemeenschap die die gelovigen met God hebben en de onderlinge gemeenschap van de gelovigen met elkaar. Die gemeenschap komt tot uitdrukking aan de tafel van de Heer in het breken van het brood en het drinken van de wijn: ‘De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood’ (1 Kor.10:16-17). In veel gemeenten wordt de eigen persoonlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot deelname aan het avondmaal sterk benadrukt en de gezamenlijke verwaarloosd.  Evangelische gemeenten kennen in het algemeen geen collectieve schuldbelijdenis in de samenkomst. Zij gaan ervan uit dat de gelovigen zich geestelijk op de bijeenkomst hebben voorbereid, zichzelf ‘beproefd’ hebben, om met 1 Kor.11:28,31 te spreken, en eventuele geschillen met medegelovigen uit de weg te hebben geruimd, in de geest van Mat.5:23v. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave.

‘Ben ik mijns broeder hoeder?’

Zoals gezegd is de ene kant van de zaak dat een ieder voor zijn eigen oordeel aan het avondmaal zit, maar wil dat zeggen dat iedereen altijd en onder alle omstandigheden daaraan kan deelnemen? Het onderwijs van de Heer Jezus kan ons hierbij tot hulp zijn wanneer hij zegt: ‘Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave’ (Math.5:22). Toegegeven, het gaat hier niet over het avondmaal maar mogen of moeten wij de principes die gelden in het naderen tot God in het Oude Testament niet nakomen in het Nieuwe Testament? Trouwens ook wij hebben een altaar, waarvan zij die de tabernakel dienen, geen recht hebben te eten. (Heb.13:10). Ook wij brengen offers als priesters, dus laten wij ook tot God naderen op een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag. Immers, onze God is een verterend vuur. (Heb.12:28-29; 13:15-16). Als het naderen tot God in het Oude Testament al als zo’n serieuze zaak werd beschouwd hoeveel te meer nu voor ons gelovigen die een veel dieper inzicht van God (kunnen) hebben dan de oudtestamentische gelovigen! God zou nooit een offer accepteren wanneer iemand zijn broeder slecht behandeld had en zich niet verzoend had. In het Oude Testament accepteerde God alleen offers van hen die een rein hart ten opzichte van Hem en zijn naaste had. (Gen.4:4-7; Spr.15:8; Jes.1:10-15; Jer.6:20; Am.5:21-24).

De Didache (volledige titel - De leer van de Heer aan de volken door middel van de twaalf apostelen) geeft een heel vroege vorm (1e. of 2e. eeuw?) van een kerkorde in twee delen met een slotsom. In verband met het avondmaal luidt het daarin als volgt: ‘Op de dag des Heren zult u samenkomen, het brood breken en dankzeggen na openlijk uw zonden beleden te hebben, opdat uw offer rein mag zijn. Niemand die een geschil met zijn vriend heeft, moet met u samenkomen zolang ze niet verzoend zijn opdat uw offers niet ontwijd wordt. Dit is toch wat de Heer hierover heeft gezegd: ‘Op elke plaats en tijd moet men Mij een rein offer brengen omdat Ik een groot Koning ben, zegt de Heer, en mijn naam wonderbaarlijk is onder de heidenen’.

Wie in toorn leeft met zijn broeder en hem de vreselijkste scheldwoorden naar het hoofd slingert, staat net zo goed schuldig als iemand die uit wraak zijn naaste doodt. De woorden die de Heer hier gebruikt: leeghoofd, dwaas, hebben in het spraakgebruik van toen een veel venijniger inhoud dan die wij er nu aan toekennen. Hoe vaak gebeurt het niet dat Christenen in onmin met elkaar leven, en toch maar vrolijk in het zelfde gebouw samenkomen om God te ontmoeten. En dan maar, alsof er geen stofje aan de lucht is, lofliederen ter eer van God zingen. Dat is geen waar Christendom. God moet dat oordelen. Als onze broeder iets tegen ons heeft moeten we ons eerst met hem verzoenen voordat we met onze ‘offeranden’ voor God kunnen verschijnen. Hieruit blijkt dat de bergrede van de Heer niet een nieuwtestamentische wet is om het leven te verwerven, maar dat ze het gedrag aangeeft waardoor volgelingen van de Heer Jezus gekenmerkt moeten worden. En als we deze vergevingsgezindheid niet kennen en haat koesteren tegen een familielid, een buurman, of iemand op ons werk, dan blijkt daaruit dat we zelf de genade van God, die ons alle zonden wil vergeven als we met berouw tot Hem komen, nog niet kennen. En dan is dit voorschrift van de Heer voor zo iemand een oproep om zich te bekeren en met zijn zonden tot het kruis van Golgotha te gaan. Dan pas kan men in de kracht van God de minste zijn en de naaste vergeven en vriendelijk jegens hem zijn.

Ik naar hem/haar of hij/zij naar mij?

‘Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven’ (Mk11:24-26).

Dit is een van de lessen die de Heer Jezus heeft gegeven over gebed. Bidden dienen de we te doen in overeenstemming naar de wil van God (1 Joh.5:14-15). We dienen in Hem te blijven en zijn woorden in ons, dan mogen we bidden en het zal gebeuren (Joh.15:7). Gebed is niet gelijk aan een schakelaar die we aan en uit kunnen zetten wanneer er zich een probleem voordoet. Gebed moet deel uitmaken van je blijvende gemeenschap met God. De verhoring van ons gebed is ook niet afhankelijk van onze houding staand, liggend of met opgeheven handen, de houding van ons hart is bepalend. Echt gebed houdt geloof in maar ook vergeving. De gelovige dient in gemeenschap met God en zijn broeders en/of zusters te zijn als God de gebeden wil verhoren (Math.5:21-26; 6:14-15; 18:15-35). Uit onze bereidheid tot vergeving blijkt dat ons hart oprecht voor God is, en dat we ons onderwerpen aan zijn wil, en dat maakt het voor God mogelijk om ons gebed te verhoren (Ps.66:18). Geloof werkt door liefde (Gal.5:6). Wanneer ik geloof in God heb, dan zal ik ook liefde voor mijn broeder en/of zuster hebben en bereid zijn te vergeven en dan hoeft de vraag: ‘Ik naar hem/haar of hij/zij naar mij?’ ook niet door mij beantwoord te worden. Als die gezindheid in u is die ook in Christus Jezus was (Fil.2:5) hoeft het voor niemand moeilijk te zijn om te zeggen: ‘Vader, vergeef hen!’ (Luk.23:34). In Mattheüs ging het over ‘dat uw broeder iets tegen u heeft’ en in Markus ‘als u tegen iemand iets hebt’ in beide gevallen dient er verzoening tot stand te komen. ‘Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem.En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven’ (Luk.17:3-4).

En wat als er geen verzoening plaatsvindt?

Heeft de Gemeente een opdracht te vervullen als er geen verzoening komt tussen twee gelovigen? Kan de Gemeente toelaten dat wanneer twee gelovigen openlijk in onmin met elkaar leven toelaten zijn zij ‘onbeproefd’ aan het avondmaal deelnemen? Mag de Gemeente de toegang tot het avondmaal weigeren in zo’n situatie? Dient de Gemeente geen actie te ondernemen ter bescherming van zulke gelovigen opdat zij niet onder het oordeel van God vallen? (1 Kor.11:29). Dient de Gemeente geen toezicht te houden over de tafel van de Heer en de heiligheid van God of doen we of onze neus bloedt en laten we alles maar op zijn beloop? Heeft de Gemeente niet het gezag in geval van grove zonde iemand uit hun midden weg te doen die niet in oprechtheid en in waarheid deelneemt aan ons ‘Pascha’? (1 Kor.5:2; 12-13). Vragen die ik graag ter beantwoording aan u voorleg.

_______________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 

 

‘Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien’

Mattheüs 17

 

Inleiding

Toen de Heer Jezus voor de eerste keer zijn discipelen toevertrouwde dat hij naar Jeruzalem zou gaan om daar verworpen en gekruisigd te worden reageerde Petrus met de woorden: ‘Heer, dat zal u geenszins gebeuren!’ (Mat.16:22). Hoe goed bedoeld het ook geweest mag zijn het toont ons ook hoe weinig Petrus begreep van Wie de Heer Jezus was en wat het doel van zijn komst was. We lezen niet wat de reactie van de andere discipelen geweest is, maar hoogstwaarschijnlijk waren ze dezelfde mening toegedaan. Mogen wij Petrus’ reactie kwalijk nemen? Ik geloof van niet want de verwachting van de discipelen was gericht op een herstel van het koninkrijk van Israël en van de troon van David. Maar toch volgt op Petrus’ belijdenis een bestraffing van de Heer Jezus omdat hij niet de dingen van God bedacht, maar van de mensen (16:23). De Heer Jezus nam niet Petrus’ onwetendheid van de Schrift kwalijk ‘Want zij kenden de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan’ (Joh.20:9), maar zijn menselijke wijze van denken, want die willen immers altijd het lijden ontwijken. Aansluitend gaf de Heer Jezus de discipelen een les in zelfopoffering en een belofte. ‘Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk’ (Mat.16:28).

Na zes dagen nam de Heer Jezus Petrus, Jacobus en zijn broer Johannes mee op een hoge berg en zagen zij zijn heerlijkheid. Over deze ervaring schreef Petrus later: ‘we waren ooggetuigen van zijn majesteit… en wij hoorden deze stem uit de hemel komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren’ (2Petr.1:16,18). Dus laten we maar eens kijken wat Petrus daar gezien en gehoord heeft en welke lessen wij daaraan kunnen ontlenen.

Het Koninkrijk komt

De belofte van de Heer Jezus dat sommigen de Zoon des mensen zullen zien komen in zijn koninkrijk werd werkelijkheid na zes dagen. Zou dat een heenwijzing kunnen zijn naar het komende Vrederijk? In ieder geval was Petrus ‘ooggetuige van zijn majesteit’ geweest (2Petr.1:16). Aan Petrus’ protest dat Jezus naar het kruis zou gaan om te sterven, lag zijn overtuiging ten grondslag dat de Koning niet verslagen zou worden maar de vijanden. ‘Zijn’ koning zou de vervallen troon van David weer herstellen en een tijd van voorspoed en zegen zou voor Israël aanbreken. Zo was het ook beschreven en voorzegt door de Oudtestamentische profeten en die gedachte leefde bij de discipelen en zo was het door de Heer Jezus beloofd (Mat.19:28).

De Heer Jezus ontkende dat ook niet en liet Petrus en de andere discipelen weten dat die profetieën ook eens werkelijkheid zouden worden en dat deed Hij door zijn verheerlijking op de berg. We zien hetzelfde in het boek Handelingen waar de discipelen de Heer vroegen of hij ‘in deze tijd het koninkrijk voor Israël zou herstellen’ (Hand.1:6). Ook daar lezen we niet dat de Heer die vraag ontkennend beantwoord, alleen het tijdstip is niet bekend. Let wel: het gaat over het herstel, niet over de oprichting van het koninkrijk. De vervallen tent van David zal weer opgericht worden wanneer de Heer Jezus zou terugkomen (Hand.15:16).

Een reden voor Petrus om zijn tweede brief te schrijven was dat er spotters waren die zeiden ‘Waar blijft de belofte van zijn komst?’ (2Petr.3:4). Maar Jezus komt want dat heeft Hijzelf beloofd! (Joh.14:3; Hand.1:1). Er komt een dag, en wie weet hoe gauw, dat er een stemmen uit de hemel zullen klinken die zeggen: ‘Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen, en Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid’ (Op.11:15). Daarom het (profetisch) Woord is betrouwbaar en we doen er goed aan daarop acht te geven’ (2Petr.1:19).

Eerst lijden dan heerlijkheid

Het was niet gemakkelijk voor het volk om een goed beeld te krijgen hoe de komende Messias zich zou presenteren. In de ene profetie zag men een lijdende Messias, in de andere een machtige koning. Zouden er twee zijn, een lijdende en een heersende Messias? Of zou de een aan de ander vooraf gaan? Dat het een en dezelfde Persoon zou zijn was voor de mensen verborgen, maar werd later in het Nieuwe Testament geopenbaard. Wij weten nu dat lijden vooraf gaat aan de heerlijkheid en zo heeft Petrus het later ook begrepen zoals zijn beide brieven ons laten zien. In de eerste brief ligt de nadruk op het lijden, in de tweede staat meer de heerlijkheid op de voorgrond maar beiden horen bij elkaar. Was het niet de Geest die al eerder had getuigd van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheid daarna? (1Petr.1:11). De Emmaüsgangers hadden het voorrecht van de Heer Jezus Zelf te horen hoe het in elkaar zat. ‘Moest de Christus dit niet lijden, en zo zijn heerlijkheid binnengaan? En te beginnen met Mozes en alle profeten legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond’ (Luk.24:26,27).

Mozes en Elia die ook aanwezig waren met de Heer ‘spraken met Hem over zijn uitgang, die Hij te Jeruzalem zou volbrengen’ (Luk.9:30,31). ‘Want het gaat niet aan, dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn’ (Luk.13:33,34). De uitgang (exodus) van de Heer Jezus moest plaatsvinden in Jeruzalem, in de stad van de Grote Koning! (Mat.5:35). Daar is Hij gekruisigd, gestorven, opgestaan en ten hemel gevaren. Daar in die stad zal Hij ook eenmaal wederkomen in heerlijkheid zoals we weten uit de Schrift. ‘Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem’ (Zach.14:3-5). Ja, u leest het goed u zult daarbij zijn ‘wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd’ (2Thes.1:10).

De Koning in zijn verhoging

Hoofdstuk 16 speekt over de Koning in zijn vernedering (21-28), in hoofdstuk 17 zien we de Koning in zijn verhoging (1-8). Door zijn daden had de Heer Jezus al zijn heerlijkheid getoond (Joh.2:11) maar hier op de berg toonde de Heer Jezus zijn heerlijkheid in zijn Persoon. Het was een heerlijkheid die van binnenuit kwam, een heerlijkheid die voordien verborgen was doordat Hij Zichzelf ontledigd had en de gestalte van een slaaf had aangenomen (Fil.2:7). We lezen dat zijn gedaante werd veranderd, en zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht (vs.2). Wat veel gelovigen hebben gevraagd en begeerd was werkelijkheid geworden voor de drie discipelen, Mozes en Elia. En wanneer Petrus dan het voorstel doet om voor ieder een tent te maken dan is voor God de tijd gekomen om voor iedereen duidelijk te maken dat de Heer Jezus niet op één lijn geplaatst kan worden met Mozes, Elia of wie dan ook! ‘Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden heb, hoort Hem’ (vs.5). Zo, had ook Petrus het gehoord verteld hij later: ‘Want Hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo’n stem tot Hem kwam’ (2Petr.1:17).

Jesaja had al iets mogen ‘zien’ van de koning in zijn heerlijkheid want hij schrijft: ‘Mijn ogen hebben de Koning, de Here der heerscharen, gezien’ (Jes.6:5). En toen Jesaja, in opdracht van God, tot het volk moest zeggen: ‘Hoort aldoor – maar verstaat niet, en ziet aldoor – maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen’ (Jes.6:9,10) ’dan zei hij dat ‘omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak’ (Joh.12:41).

Wanneer ‘de Heer, onze God, de Almachtige, zijn koningschap heeft aanvaard’ (Op19:6) dan zal het lied ‘k Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien, schitt’rend in schoonheid en pracht’ werkelijkheid geworden zijn. Ik zie er in elk geval naar uit; u ook!

De krachten van de toekomende eeuw

Wanneer de Heer Jezus met de drie discipelen van de berg is afgedaald komt hij als het ware in een totaal andere werkelijkheid; een wereld waarin lijden een belangrijke plaats inneemt. Zien we in de verzen 1-8 de Vader en de Zoon op de berg in heerlijkheid, in de verzen 14-20 zien we een vader en zoon in een plaats van vernedering. De vraag of Elia niet eerst moet komen om alles te herstellen is terecht, zo staat het ook vermeld in het Oude Testament (Mal.4:5,6). Maar de Heer Jezus leert ze dat Elia al gekomen is in de persoon van Johannes de doper en als zij het willen aannemen, hij is de Elia die zou komen (Mat.11:14). Johannes, geboren uit Zacharia en Elisabeth, zou voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten van de vaders te doen terugkeren tot de kinderen (Luk.1:17). De Koning was aangekondigd door Johannes de doper maar ze hadden zijn getuigenis verworpen zoals ze dat ook met de Koning zouden doen.

Dat de Heer Jezus de beloofde Messias was mocht overduidelijk blijken uit zijn werken. Toen Johannes de doper in de gevangenis zat moesten zijn discipelen hem berichtten dat ‘blinden kunnen weer zien en kreupelen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd (Mat.11:4,5). Geen twijfel mogelijk zou je denken zodat zelfs Nicodemus, een Farizeeër een overste van de joden, moest erkennen ‘dat niemand deze tekenen kan doen, tenzij God met hem is’ (Joh.3:2). ‘Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn had gedaan, geloofde zij niet in Hem’ en ‘die geloofden beleden Hem niet, opdat zij niet uit de synagoge werden gebannen’. (Joh.12:37,42). De (enige!) zoon van de vader uit de menigte werd genezen door de Heer Jezus, daar waar de discipelen faalden vanwege hun kleingeloof. Genezingen zijn in onze tijd nogal een ‘hot item’ en er is veel verwarring daarover. Tijdens de genezing van Petrus’ schoonmoeder zag Mattheüs daarin een vervulling van een tekst uit Jesaja 53: ‘Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen’ (Mat.8:17; Jes.53:4). Er zijn uitleggers die van mening zijn dat genezing in de verzoening begrepen is en dat elke gelovige zich ook nu daarop kan beroepen om genezing te ontvangen. Maar Mattheüs schreef dit toen de Heer Jezus hier op aarde was, niet op het kruis. Natuurlijk is het offer van de Heer Jezus op het kruis de basis voor elke zegening die we mogen genieten. Er komt een dag dat elke gelovige een nieuw lichaam zal ontvangen omdat de Heer Jezus daarvoor is gestorven, maar dat is niet voor nu en we kunnen dat nu ook niet ‘claimen’. In de Schrift is genezing een beeld van heil (Ps.103:3; Mat.9:1-8); toen Petrus Jesaja 53:4 aanhaalde, paste hij het op die wijze toe (1Petr.2:24). Er is wel op gewezen dat Jesaja 53 een chronologisch overzicht is van Jezus’ activiteiten hier op aarde.

_______________________________________________________________

 

Wat zegt de Bijbel?

 

 

 Inleiding op het evangelie van Markus

 

 

I. De schrijver

Johannes Markus woonde met zijn moeder Maria (Hand.12:12) in Jeruzalem, en was een leider in de gemeente aldaar. Sommige bijbelleraars denken dat hij de man was die vluchtte in de tuin toen Jezus werd gearresteerd (Mark.14:51-52), maar dat is slechts een vermoeden. Johannes Markus vergezelde zijn neef Barnabas (Kol.4:10) en Paulus op hun ‘hulpactie reis’ (Hand.11:27-30) en hun eerste zendingsreis (Hand.13:5), maar liet hen achter in Perge en keerde terug naar huis (Hand.13:13). Dit veroorzaakte later een scheiding tussen Barnabas en Paulus en leidde er toe dat Barnabas zich ontfermde over Markus (Hand. 15:36-41). Evenwel, voordat hij stierf, erkende Paulus Markus’ dienst en sprak vol lof over hem (Kol. 4:10; 2 Tim. 4:11). Petrus noemde Markus ‘mijn zoon’ (1Petr.5:13), dat misschien een aanwijzing kan zijn dat Markus door de dienst van Petrus tot geloof is gekomen. De traditie noemt Markus de ‘tolk van Petrus’; hetgeen suggereert dat het Evangelie naar Markus, Petrus’ verslag is van de woorden en daden van de Here Jezus (Zie: 2Petr.1:15).

II. Het onderwerp

Markus schreef hoofdzakelijk voor Romeinse lezers, en legt de nadruk op de Here Jezus als de Dienstknecht van God (Mark.10:44-45). Een van de sleutelwoorden is ‘terstond’, dat éénenveertig keer gebruikt wordt. Markus schildert de Here Jezus als de Dienstknecht van God die voortdurend onderweg is voor de noden van alle mensen. Het feit dat Markus Joodse gewoonten en Aramese woorden verklaart duidt erop dat hij heidense lezers op het oog heeft. Markus legt ook de nadruk op discipelschap en verdrukking. Het Markus evangelie was ongetwijfeld een grote bemoediging voor de lijdende gelovigen onder keizer Nero.

Zoals bij de nederige Dienstknecht past vinden we hier geen afstamming en geboorte, en ook veel minder woorden en toespraken dan bij Mattheus, maar meer zijn wérk, dat Hij als de van God gezondene aan Gods volk verricht. Tegelijk vinden we hier ook belangrijk onderwijs van de Dienstknecht aan hen die zíjn dienstknecht willen worden en in zijn voetspoor willen treden om zijn verwerping én beloning te delen.

---------------------------------------------------------------------------------------

Indeling van het evangelie naar Markus

 

I. Inleiding en presentatie van de Dienstknecht (1:1-13)

II. Het werk van de Dienstknecht in Galilea (1:14–9:50)

A. Aanvankelijke successen (1:14-6:29)

B.  Persoonlijke terugtrekking (6:30-9:32)

C. Beëindiging van de dienst in Galilea (9:33–50)

III. De reis van de Dienstknecht naar Jeruzalem (10)

IV. De laatste ‘werkweek’ van de Dienstknecht (1 –15)

A. Openbare dienst en tegenstand. (11:1-12:44)

B. Persoonlijk onderwijs en dienst. (13:1-14:31)

C. Gevangneming, verhoor en kruisiging. (14:32-15:47)

V. De overwinning van de Dienstknecht (16)

Opstanding en hemelvaart.

__________________________________________________________________

 

Wat zegt de Bijbel?

 

 Genezing van een verlamde. 

Markus 2:1-12

 

Vergeving

 

Inleiding

De Heer Jezus won aan bekendheid en populariteit tijdens zijn optreden Galilea. Wanneer Hij in Kapernaüm kwam, zijn thuisbasis wanneer Hij in die streken was, verzamelden zich veel mensen bij het huis. De meesten van hen waren op sensatie belust, om te zien of Hij nog wonderen zou doen. Maar Hij sprak tot hen het woord waar ze echter minder aandacht voor hadden. Maar zijn bekendheid trok ook de aandacht van de farizeeën en schriftgeleerden die daar ook aanwezig waren. De Heer Jezus stelde hun niet teleur; Hij sprak tot hen het woord, genas een verlamde en gebruikte de gelegenheid om duidelijk te maken Wie Hij was doordat Hij zonden te vergaf. Dit maakte zo’n indruk op de aanwezigen dat ze, na deze gebeurtenissen, buiten zichzelf waren, God verheerlijkten en zeiden: Zoiets hebben wij nog nooit gezien! Laten wij ook de gebeurtenissen volgen en zien of ook wij tot diezelfde conclusie en reactie komen…

De Heer Jezus keek naar boven en zag de vier mannen.

‘Draag elkanders lasten, en zo zult u de wet van Christus vervullen’ (Gal.6:2)

Niet alle ziekte is een gevolg van de zonde (vgl. Joh.9:1-3, 11:4), maar in dit geval zou dat wel eens de reden kunnen zijn van zijn verlamming omdat de Heer Jezus tegen deze verlamde man zei: Kind, uw zonden worden, of zijn, u vergeven! Wat de achterliggende oorzaak ook geweest mag zijn, daar hadden zijn vrienden geen aandacht voor, zij waren bekommerd om de situatie waarin deze man zich bevond. Anders dan in Bethesda, waar een man lag die al achtendertig jaar wiek was en niemand had die hem hielp (Joh.5:7), had deze verlamde vier vrienden die zich om hem bekommerden. Deze vrienden waren ernstig bezorgd over de toestand van hun vriend en wilden hem daadwerkelijk helpen. Ze hadden het geloof dat Jezus kon en ook wilde helpen. Ze baden niet alleen voor deze man maar gaven hun gebed ‘handen en voeten.’ Ze lieten zich niet ontmoedigen door de omstandigheid dat er bij de deur geen plaats meer was door de grote menigte. Ze werkten samen. Ze durfden het aan om iets heel ongewoons te doen, nl. de dakbedekking weg te nemen. Komen wij met al onze noden en noden van anderen ook in zo’n geloof tot de Heer Jezus als deze vier mannen. ‘Jezus keek naar boven en zag hun geloof! Vergelijk eens Johannes 11 waar de zusters, Maria en Martha, bericht naar Jezus zonden omtrent de ziekte van hun broer Lazarus. Ook daar zien we bezorgdheid voor iemand die in grote nood was. Martha had daarvoor geloof want zei ze later tot de Heer Jezus: ‘Heer, als U hier was geweest zou mijn broer niet gestorven zijn’ (vs. 21). Ik geloof dat ook wij de plicht hebben elkaars lasten te dragen om de wet van Christus te vervullen (Gal.6:2). We worden opgeroepen acht op elkaar te geven (Heb.10:24).

De Heer Jezus keek naar beneden en zag de verlamde man.

‘Looft de Here, mijn ziel, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest. ’(Ps.103:13)

Wat de vier mannen en de verlamde zouden hebben verwacht gebeurde niet. In plaats dat de Heer Jezus de verlamde genas, zei Hij tegen hem dat zijn zonden vergeven waren! Daarvoor waren ze niet gekomen! Maar wat de mannen en de verlamde niet zagen, zag de Heer Jezus wel, de dieperliggende nood en mogelijk ook de achterliggende oorzaak van zijn verlamming. De genezing van de verlamde was een groot wonder, maar zoals elke genezing is het slechts een tijdelijke oplossing! De vergeving van zonde is een veel groter wonder want dat strekt zich uit tot in de eeuwigheid! Het komt tegemoet aan de grootste nood, het is betaald met de hoogste prijs en het schenkt de grootste zegen en heeft een eeuwig resultaat. Maar ik geloof dat er nog een andere reden was waarom de Heer Jezus zo handelde. Zowel bij de blinde in Johannes 9:1-3 als bij Lazarus in Johannes 11:1-5 moesten de werken van God openbaar worden ter wille van Diens heerlijkheid. Met andere woorden het was de Heer Jezus te doen opdat God verheerlijkt zou worden en dat gebeurde ook zoals we lezen in Markus 2:12, ‘Allen waren buiten zichzelf en verheerlijkten God!’ Maar ook de genezing bleef niet uit waarop de Heer Jezus de vraag stelde wat gemakkelijker was, zeggen ‘Uw zonden worden u vergeven?’ of ‘Sta op, neem uw rustbed op en loop?’

De Heer Jezus keek om zich heen en zag de farizeeën en de schriftgeleerden.

‘En zij hielden Hem nauwlettend in het oog met de bedoeling Hem op een woord te vangen en Hem dan over te leveren.’ (Luk.20:20)

De aanwezige farizeeën en wetgeleerden (Luk.5:17v.) waren niet slechts uit nieuwsgierigheid naar Kapernaüm gekomen maar vooral om te zien of ze Jezus ergens op konden betrappen dat tegen hun principes was. Hun hart was niet oprecht, ze probeerden de Heer Jezus te beschuldigen van iets wat verkeerd was in hun ogen! ‘De schriftgeleerden en de Farizeeën letten scherp op Hem of Hij op de sabbat genezen zou, om iets te kunnen vinden om Hem te beschuldigen’ (Luk.6:7). Wanneer ze iets vroegen was het vaak om Hem te verzoeken (Mat.22:35). Die vijandschap van de kant van de schriftgeleerden en de overpriesters liep in de loop van Jezus’ openbaar optreden zo hoog op dat ze naar een manier zochten om Hem om te brengen, want zij waren bevreesd voor Hem, omdat heel de menigte versteld stond over Zijn onderricht (Mark.11:18). Het is dan ook te begrijpen waarom de Heer Jezus ze zo zwaar veroordeelde in zijn rede tegen de schriftgeleerden en farizeeën in Mattheüs 23! Diezelfde houding vinden we in hun handelen tegen de apostelen en het is dan ook niet verwonderlijk waarom Stéfanus spreekt van ‘Hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest, zoals uw vaderen, zo ook u’ (Hand.7:51vv.). Ook de apostel Paulus ondervond veel tegenstand van de Joden (1Thes.2:14-16).

De Heer Jezus keek naar binnen en zag het hart

‘Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe… want Hij wist zelf, wat in de mens was.’ (Joh.2:25)

Als de Farizeeën en Schriftgeleerden hadden beseft wie de Heer Jezus was en als hun hart oprecht geïnteresseerd geweest was voor zijn boodschap, dan zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben (1Kor.2:8). Nee, ze beseften niet Wie het was die tot hen sprak, maar de Heer Jezus kende de gedachten van hun hart. ‘Graf en verderf liggen open voor de HEERE – hoeveel te meer de harten van de mensenkinderen’ (Spr.15:11). Om duidelijk te maken Wie Hij was stelde Hij hun de vraag wat gemakkelijker was, tegen de verlamde zeggen ‘Uw zonden worden vergeven’ of ‘Neem uw rustbed op en leef’? Uiteraard was het eerste gemakkelijker dat het tweede, dus om aan te tonen dat de Heer Jezus macht had om zonden te vergeven deed Hij de verlamde lopen. Het was de Here die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest (Ps.103:3). De Heer Jezus noemt Zichzelf hier met de titel ‘Zoon des mensen’ wat een messiaanse titel was (Dan.7:13-14) en dat wordt zo’n zeventien keer in het Markus evangelie vermeld wordt. Maar hun hart is verduisterd en verhard en de farizeeërs en schriftgeleerden komen niet tot het besef Wie de Heer Jezus is. Dat is des te verwonderlijker omdat ze ijverige onderzoekers van de Schrift waren, maar tot Jezus wilden ze niet komen en dat was nu juist het probleem! (Joh.5:39). Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen (Joh.1:11). Allen waren buiten zichzelf over de dingen gebeurd waren, behalve de farizeeën en schriftgeleerden… Een paar verzen verder, bij de roeping van Levi, vinden we ze weer en zeiden: Zie, Hij eet en drinkt met de tollenaars en zondaars… Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?’ (Jer.17:9).

Zie ook het onderwerp: Vergeving in de rubriek ‘Kleine Dogmatiek

____________________________________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 

Onderlinge verhoudingen

Markus 9-10

 

 

 

Inleiding

Bij het lezen van de evangeliën overkomt het iedereen wel eens, denk ik, dat je jezelf afvraagt waarom zo veel verschillende onderwerpen achter elkaar beschreven staan, schijnbaar zonder enige onderlinge samenhang. Omdat ik geleerd heb elk gedeelte van Gods Woord in zijn ‘context’ te lezen, probeer ik bij het lezen altijd een verbindende ‘schakel’ te vinden. Context wil zeggen: ‘het geheel waarin een onderdeel geplaatst is, de samenhang’.

Ook in de diverse perikopen van Markus 9:38 tot 10:16 heb ik dat geprobeerd en ik meen de verbindende schakel te hebben gevonden in het begrip ‘relaties’. Relaties tussen mensen onderling en tussen mensen en bezittingen. Er zijn meerdere redenen op te noemen waarom deze perikopen bij elkaar horen. Ten eerste bevinden ze zich tussen de tweede en derde aankondiging van het lijden van de Heer Jezus (Mark.9:30 en 10:32). Ten tweede heeft Markus 9:35 als onderwerp ‘wie de eerste wil zijn’ en dat vinden we weer terug in 10:31 met de woorden: ‘Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten’. Ten derde hebben alle gedeelten als centraal onderwerp: ‘onze relatie tot elkaar, de naaste, enz’. Ten vierde begint Markus 9:36 met een kind en eindigt Markus 10:13 ermee. Hoofdstuk 10:17-31 vormt een uitzondering omdat het daar gaat over onze relatie tot bezittingen.

De grootste onder de discipelen (9:33-37) - Houding ten opzichte van elkaar

‘En wees tegenover elkaar met nederigheid omgord’ (1Petr.5:5).

Nadat drie van de discipelen met de Heer op de berg der verheerlijking waren geweest en nadat de Heer Jezus voor de tweede keer met hen sprak over zijn lijden en sterven (Mark.8:31-33 en 9:30-32), lijkt het ons onwezenlijk dat de discipelen het er met elkaar over hadden ‘wie van hen de grootste zou zijn’. De Heer had gesproken over zijn heengaan en mogelijk kwam daardoor de gedachte bij de discipelen op wie dan de opvolger moest zijn. De wereldse filosofie is dat je 'groot' bent als anderen voor je werken, maar de boodschap van de Heer Jezus is dat groot-zijn zichtbaar wordt in het dienen van de ander. De Heer Jezus zegt in Mattheüs 23:11-12: ‘De grootste van u echter zal uw dienstknecht zijn. Wie nu zichzelf zal verhogen, zal worden vernederd; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden’ (vgl. Mark.10:43-44). Wat was toch ook alweer de sleuteltekst in dit evangelie? Juist, ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen!’ (10:45). De Heer Jezus leert ons in Mattheüs 23 dat wij allen broeders zijn, en dat Hij de Meester is. Ware nederigheid betekent: zelfkennis, zelfacceptatie, je niet méér voordoen dan je bent, en jezelf geven aan de ander.

Wie niet tegen ons is… (9:38-41) - Houding ten opzichte van anderen

‘In hoofdzaken eenheid, in bijzaken verdraagzaamheid, en in alles de liefde’.

‘Doet niets uit partijzucht of uit ijdele roem, maar laat elk in nederigheid de ander uitnemender  achten dan zichzelf’ (Fil.2:3). Er was wellicht jaloersheid in het hart van de discipelen omdat zij hadden gefaald in het uitdrijven van een stomme geest (Mark.9:18), terwijl anderen wel succes hadden. Deze anderen waren bovendien mensen die ‘ons niet volgen!’ (Mark.9:38). Een jaloezie die ook bij ons kan opkomen als we horen dat in andere gemeenten, kerkgenootschappen of zelfs werelddelen Gods Geest overduidelijk aan het werk is en schijnbaar niet bij ons.

Het antwoord van de Heer is duidelijk: ‘Wie niet tégen ons is, is vóór ons’. Met het oog op andere gelovigen zouden ook wij de raad van Gamaliël ter harte moeten nemen, die zei: ‘Blijft af van deze mensen en laat hen begaan; want als deze raad of dit werk uit mensen is, zal het verbroken worden. Als het echter uit God is, zult u hen niet kunnen verbreken, opdat u niet misschien ook strijders tegen God blijkt te zijn’ (Hand.5:34-39). Laten wij ons verheugen in de zegen die God schenkt, waar of hoe dat dan ook mag plaatsvinden. 'Wie bent u, dat u andermans huisknecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan' (Rom.14:4).

Verleiding tot zonde (9:42-50) - Houding ten opzichte van onszelf

'Onderzoekt dan uzelf of u in het geloof bent; beproeft uzelf' (2Kor.13:5).

Leer en praktijk vallen in het christelijk geloof niet te scheiden. Vanaf het begin van ons christen-zijn moeten we ‘veranderen in ons denken’, zodat het nieuwe leven dat we in Christus ontvangen hebben tot volle ontplooiing kan komen, opdat wij in ‘nieuwheid van leven’ wandelen (Rom.6:5). Dat vergt een verandering van ons gehele mens-zijn. De vraag is hier dan ook of wij voor de ander een struikelblok of een zegen zijn. In dit gedeelte van Markus worden de hand (vgl. Ef.4:28 ‘Laat hij die een dief was, niet meer stelen’), de voet (vgl. Spr.1:15 ‘Mijn zoon, ga niet met hen - de zondaars - op weg; weerhoud uw voet van hun pad’) en het oog (vgl. Job31:1 ‘Ik had met mijn ogen een verbond gesloten’) genoemd. De zonde heeft gevolgen die ook na onze bekering niet zijn weggenomen. Tegenover de andere mens en/of gelovige moeten we mildheid tonen, maar naar onszelf toe is soms een radicale oplossing noodzakelijk. Ik bedoel niet dat we werkelijk onze hand of voet moeten afhakken of ons oog moeten uitrukken, maar we moeten aan onszelf werken in de kracht van de Heilige Geest opdat deze dingen geen aanleiding zouden zijn om te zondigen. We moeten leren onszelf te beoordelen en te veroordelen in datgene waar het fout zit in ons leven, het belijden en wegdoen (1Kor.11:28). Dat betekent niet slechts het verkeerde na te laten en te veroordelen, maar ook het goede te doen. Jakobus zegt in dit verband: ‘Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor die is het zonde’ (Jak.4:17). In Markus 9:42 lezen we dat ons handelen als gelovige, voor een ander een aanleiding kan zijn tot vallen.

Over echtscheiding (10:1-12) - Houding ten opzichte van de partner

‘Vrouwen, weest aan uw man onderdanig, mannen, hebt uw vrouw lief’ (Ef.5:22, 25).

Het is niet mijn bedoeling het onderwerp echtscheiding te bespreken, en in dit kort bestek is dat ook niet mogelijk. Dat was trouwens ook niet de bedoeling van de Farizeeën, het ging hen om de vraag: wat zijn de wettelijke mogelijkheden voor een scheiding? Deze vraag stond in verband met de uitleg van Deut.24:1-5. De wet van Mozes zegt niet dat overspel grond voor een scheiding was. De overspeler of overspeelster moest door steniging ter dood worden gebracht (Deut.22:22, Lev.20:10, Joh.8:1-11). Denk in dit verband eens aan David en Bathseba (2Sam.11-12; Ps.51). De Heer sluit de mogelijkheid van een scheiding niet uit maar zegt tot hen: ‘Om de hardheid van uw hart heeft hij u dit gebod geschreven’. Mattheüs voegt toe: ‘maar van den beginne is het zo niet geweest’ (Mat.19:8). De scheidbrief diende om de vrouw te beschermen, zodat men niet om allerlei onbenullige redenen zijn vrouw kon wegsturen. De woorden ‘om de hardheid van uw hart’ zijn veelzeggend! We worden in onze dagen overspoeld door echtscheidingen en ook gelovigen ontkomen er niet aan. Het is dan ook goed om eens na te denken over ons huwelijk en onszelf de vraag te stellen: Hoe is mijn verhouding tot mijn vrouw of man? Is mijn huwelijk een weerspiegeling van wat de Heer

Kinderen gezegend (10:13-16) - Houding ten opzichte van kinderen

‘Immers, kinderen behoren niet voor hun ouders te sparen, maar ouders voor hun kinderen’ (2Kor.12:14).

Eerst huwen, dan kinderen krijgen. De volgorde is logisch. Kinderen zijn afhankelijk van anderen, ze aanvaarden zichzelf zoals ze zijn, ze zijn zichzelf. Kinderen zijn hulpeloos, niet bij machte om zichzelf te redden, totaal afhankelijk van de genade en ontferming van God. Wat doen kinderen als ze zich verwonden of een probleempje hebben? Ze gaan ermee naar hun moeder of vader. Het onderwerp hier is onze verhouding tot de kinderen en vooral hun mogelijkheden om met God in contact te komen. We zullen waarschijnlijk allemaal tegen abortus zijn, maar er wordt in deze dagen ook veel 'geestelijke' abortus gepleegd doordat kinderen de omgang met de Heer Jezus wordt ontzegd! Brengen wij onze kinderen bij de Heer, of houden wij ze van de Heer af? Wat sparen wij voor de kinderen? Ik ga er niet van uit dat wat de apostel Paulus schrijft in 2Kor.12:14, over financiën gaat; dat blijkt wel uit het volgende vers, waar hij spreekt over ‘mijzelf opofferen voor uw zielen’. In hoever offeren wij, ouders, onszelf op voor onze kinderen? Ik stel deze vraag niet als een theoreticus vanuit een ivoren toren, maar als vader en grootvader van zeven kinderen en drieëntwintig kleinkinderen. Misschien kan het voorbeeld van Job hier tot hulp zijn: ‘Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job zijn kinderen en heiligde hen; hij stond dan des morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer, want Job dacht: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Zo deed Job altoos weer.’ (Job1:5) Op die wijze bracht Job zijn kinderen tot God en wij mogen hem daarin navolgen door onze kinderen tot bij de Heer Jezus te brengen.

Materialisme (10:17-31) – Houding ten opzichte van je bezittingen

‘Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is’ (1Joh.2:15).

De westerse wereld waarin wij leven is, in vergelijking met vele andere continenten en culturen, een zeer materialistische wereld. Ik ben in meer dan vierendertig landen en in verschillende continenten geweest en denk dat ik dat mag zeggen. Heeft de overvloed aan consumptiegoederen de mensen gelukkiger gemaakt? Zolang wij bezittingen hebben is er niets aan de hand, maar als de bezittingen ons ‘hebben’, gaat er van alles mis. In de gelijkenis van de zaaier zien we wat de gevolgen zijn wanneer ‘de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere’ een plaats krijgen in het hart en leven van een gelovige; het Woord wordt verstikt en onvruchtbaar (Mark.4:19). Een Bijbels voorbeeld vinden we in de persoon van Demas, van wie Paulus schrijft: ‘Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten’ (2Tim.4:10). Materialisme is een sterk verlangen naar bezit en geld, maar bedenk dat ‘de wortel van alle kwaad de geldzucht is. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord’ (1Tim.6:10). De woorden van de discipelen: ‘wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd’, zijn een mogelijke reactie op wat de Heer Jezus eerder tegen de rijke man had gezegd: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij’ (Mark.10:21). Wat is uw reactie?

Het is goed om geld te hebben om allerlei dingen te kunnen kopen; maar zorg ervoor dat je de dingen die je niet met geld kunt kopen daardoor niet verliest!

_______________________________________________________________