Inhoudsopgave van het Nieuwe Testament

 

Opgave van artikelen van het Nieuwe Testament:

 

 

Evangeliën 1

Inleiding op het evangelie naar Mattheüs

Mattheüs 5:21-26 - Eenieder beproeve zichzelf

Mattheüs 14 – Storm op zee

Mattheüs 17 - Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien

Markus 2:1-12 – Genezing van een verlamde

Markus 8 en 9 – Onderlinge verhoudingen

 

Evangeliën 2

Lukas 1 – Lofzangen in Lukas

Lukas 2 - Misschien vandaag!

Lukas 2 - Plotseling zal Hij tot zijn tempel komen

Lukas 3-4 – Kracht voor de reis

Lukas 5 – Vragen bij discipelschap

Lukas 14 - Tafelgesprekken

Lukas 15 - Gelijkenis van de verloren zoon

Zeven tekenen in het Johannes evangelie

Johannes 11 – Vragend moeten wij vaak gaan

Johannes 14 - Waarvoor de Heer Jezus gekomen is

Johannes 15 - Worden als de Meester

Johannes 18+21 – Petrus tussen twee vuren

 

Handelingen

Inleiding op het boek Handelingen

Handelingen 2 - Kracht van Boven!

Handelingen 6-7 - Stéfanus de eerste martelaar

Handelingen 13 - Paulus' rede voor de joden

Handelingen 15 – De vervallen hut van David

Handelingen 17 - Paulus' rede voor de heidenen

Handelingen 20 - Paulus' rede voor de Gemeente

Handelingen 21 - Moge de wil van de Heer gebeuren

 

Brieven van Paulus

Romeinen 8 - Onze toekomstige heerlijkheid

Romeinen 8 - God is vóór ons!

Romeinen 12-13 – Maar nú geheel anders!

Romeinen 14 - Zwak en sterk, samen één Kerk

2 Korinthiërs 5 - De volharding van Paulus

Inleiding brief aan de Filippenzen

Paulus’ omstandigheden in Filippenzen

Nieuws uit Rome! - Filippenzen 1

Vier voorbeelden om na te volgen - Filippenzen 2

Om Hem te kennen! – Filippenzen 3

Christus onze kracht – Filippenzen 4

De eerste brief aan de Thessalonicenzen - Hoofdstuk 1

2 Timotheüs 4 - Afscheidswoorden

Titus 2 - De genade van God is verschenen

Hebreeën 11 - Betere Offers

Hebreeën 11 - Mozes - Als geloof nee zegt

Hebreeën 12 – De Wedloop

 

Geschriften van Johannes

1 Johannes 1 - Zonde die licht omstrikt

1 Johannes 1 - Geroepen tot Gemeenschap

Openbaring 22 – Hij, Die komt

 

Overige brieven

1 Petrus 3 - Drie redenen waarom Jezus moest sterven

1 Petrus 4 - De rest van mijn tijd

2 Petrus 3 - Afscheidswoorden

 

Brief van Jakobus

Alle hoofdstukken

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX